Działania kancelarii na rzecz ochrony praw konsumentów.

Kancelaria działając na rzecz swoich klientów podejmuje szereg działań mających na celu uświadomienie organom Państwa – w tym przedstawicielom Komisji Nadzoru Finansowego, Ministerstwa Finansów, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – faktu niewystarczających rozwiązań prawnych oraz braku nadzoru Państwa w zakresie umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi.

 • Informowanie instytucji kontrolnych o nieuczciwych praktykach ubezpieczycieli

  Kancelaria zawiadomiła Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów o stosowaniu przez ubezpieczycieli: AXA, SKANDIA, GENERALI, AEGON niedozwolonych postanowień umownych, mających na celu przejęcie do 100% środków zgromadzonych przez konsumentów w ramach umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi, co stanowi zdaniem Kancelarii – nieuczciwą praktykę rynkową.

  Kancelaria zawiadomiła Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów o stosowaniu przez AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. W ocenie Kancelarii ww. ubezpieczyciel naruszył art. 24 ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów w zw. z art. 4 ust. 1 i 2, 8 ust. 1 i 2 oraz 9 pkt 4 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, poprzez:

  • nieudzielanie konsumentom odpowiedzi na prośby o przesłanie rozliczeń polis (rozwiązanych umów ubezpieczenia na życie z UFK), które to działanie miało na celu nakłonienie konsumentów do zaniechania dochodzenia od AXA roszczeń o zwrot pobranych opłat likwidacyjnych;
  • żądanie od konsumentów działających samodzielnie, bez pomocy profesjonalnego pełnomocnika, wskazania podstawy prawnej prośby o przedstawienie rozliczenia;
 • Prośby opracowane przez LWB skierowane do przewodniczącego KNF

  Prośby ze strony LWB do pana Andrzeja Jakubiaka – Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) o podjęcie czynności kontrolnych i nadzorczych wobec ubezpieczycieli, banków i pozostałych instytucji pośredniczących w sprzedaży polisolokat.

  Mec. Anna Lengiewicz opracowała pod względem prawnym list otwarty Stowarzyszenia Przywiązani do polisy skierowany do pana Andrzeja Jakubiaka Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, dotyczący konieczności podjęcia przez KNF działań nadzorczych wobec ubezpieczycieli w zakresie polisolokat.

  Przeczytaj tutaj pismo z dnia 1 października 2014 r.

 • Starania LWB w kierunku ujawnienia przez KNF informacji dotyczących działalności ubezpieczycieli w zakresie polisolokat

  Kancelaria pismem z dnia 9 lipca 2014 r. wystąpiła do KNF o udostępnienie informacji publicznej – czy na rzecz TU na Życie Europa S.A. zostało wydane zezwolenie na uznawanie za aktywa stanowiące pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych aktywów innych niż określone w art. 154 ust. 6 Ustawy o działalności ubezpieczeniowej. Ponadto Kancelaria zwróciła się do KNF o udostępnienie decyzji zezwalających TU na Życie Europa S.A. na nabycie aktywów, których wartość tak drastycznie spadała (patrz produkty Libra, Pareto, itp.)

   

    • Kancelaria pismem z dnia 9 lipca 2014 r. wystąpiła do KNF o udostępnienie informacji publicznej – czy na rzecz TU na Życie Europa S.A. zostało wydane zezwolenie na uznawanie za aktywa stanowiące pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych aktywów innych niż określone w art. 154 ust. 6 Ustawy o działalności ubezpieczeniowej. Ponadto Kancelaria zwróciła się do KNF o udostępnienie decyzji zezwalających TU na Życie Europa S.A. na nabycie aktywów, których wartość tak drastycznie spadała (patrz produkty Libra, Pareto, itp.)
     Pismo Kancelarii z dnia 9 lipca 2014 r.
    • KNF pismem z dnia 30 września 2014 r. wezwał Kancelarię do wykazania szczególnie istotnego interesu publicznego.
     Pismo KNF z dnia 30 września 2014 r.
    • W odpowiedzi, Kancelaria wykazała, pismem z dnia 10 października 2014 r., że KNF jest zobowiązany udzielić żądanej informacji bez konieczności wykazywania interesu publicznego, wskazując jednocześnie, że taki interes istnieje. Obecnie w tej sprawie czekamy na odpowiedź Przewodniczącego KNF, który jest już w zwłoce z odpowiedzią.
     Pismo Kancelarii z dnia 10 października 2014 r.
    • KNF pismem z dnia 13 listopada 2014 r. zawiadomił Kancelarię, że odmówi jej udostępnienia decyzji zezwalających TU na Życie Europa S.A. na nabycie aktywów, których wartość tak drastycznie spadała (patrz produkty Libra, Pareto, itp.), ponieważ nie widzi interesu publicznego w ujawnieniu tychże decyzji.
     Pismo KNF z dnia 13 listopada 2014 r.
    • W dniu 21 stycznia 2015 r. Kancelaria wezwała Przewodniczącego KNF do usunięcia naruszenia prawa. Przewodniczący KNF prowadzi sprawę w sposób przewlekły i przekroczył termin do wydawania decyzji w sprawie.
     Pismo Kancelarii z dnia 21 stycznia 2015 r.
    • KNF pismem z dnia 19 lutego 2015 r. odmówił Kancelarii udostępnienia wnioskowanej informacji publicznej w zakresie udostępnienia kopii decyzji w przedmiocie udzielenia zezwolenia na uznawanie za aktywa stanowiące pokrycie rezerw techniczno–ubezpieczeniowych aktywów. KNF wskazał, że nie występuje przesłanka szczególnej istotności dla interesu publicznego w udostępnieniu wnioskowanej informacji publicznej.
     Pismo KNF z dnia 19 lutego 2015 r.
    • Kancelaria pismem z dnia 5 marca 2015 r. złożyła do KNF wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy i wniosła o uchylenie decyzji KNF z dnia 19 lutego 2015 r.
     Pismo Kancelarii z dnia 5 marca 2015 r.
    • Wobec bezczynności KNF i przekroczenia terminu do wydania decyzji, Kancelaria dnia 1 kwietnia 2015 r. złożyła do KNF wniosek o usunięcie naruszenia prawa polegającego na niezałatwieniu sprawy wniosku Kancelarii w terminie.
     Pismo Kancelarii z dnia 1 kwietnia 2015 r.
    • KNF dnia 7 kwietnia 2015 r. poinformowała Kancelarię, że wniosek Kancelarii zostanie rozpatrzony w terminie 2 miesięcy.
     Pismo KNF dnia 7 kwietnia 2015 r.
     KNF przesłał Kancelarii decyzję wydaną na rzecz Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie EUROPA S.A. w przedmiocie zezwolenia na uznanie za aktywa stanowiące pokrycie rezerw techniczno – ubezpieczeniowych aktywów innych niż określone w art. 154 ust. 6 ustawy dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (tekst jedn. Dz.U. 2013 r., poz. 950 ze zm.) certyfikatów wyemitowanych przez PNB Paribas Issuance BV, z których wypłata oparta jest na indeksie BNP.
    • Kancelaria pismem z dnia 6 sierpnia 2014 r. wystąpiła do KNF o udostępnienie informacji publicznej czy KNF prowadziła w latach 2009 – 2014 kontrole spółki Getin Noble Bank S.A. w zakresie dystrybucji przez bank występujący w charakterze ubezpieczającego, grupowych ubezpieczeń na życie i dożycie z UFK wraz z prośbą o doręczenie kopii protokołów z przeprowadzonych kontroli.
     Pismo Kancelarii z dnia 6 sierpnia 2014 r.
    • KNF pismem z dnia 17 października 2014 r. poinformował, że przeprowadził 2 kontrole w Getin Noble Bank S.A. w latach 2009 – 2014; w przedmiocie udostępnienia protokołów – KNF zastanawia się nad odpowiedzią i wskazał, że poinformuje Kancelarię odrębnym pismem.
     Pismo KNF z dnia 17 października 2014 r.
    • Do dziś KNF nie przesłał kopii protokołów z kontroli w Getin Noble Banka S.A. oraz nie odniósł się do wniosku Kancelarii w tym zakresie.
    • Kancelaria pismem z dnia 6 sierpnia 2014 r. wystąpiła do KNF o udostępnienie informacji publicznej czy KNF prowadziła w latach 2009 – 2014 kontrole spółki TU na Życie Europa S.A. w zakresie grupowych ubezpieczeń na życie i dożycie z UFK wraz z prośbą o doręczenie kopii protokołów z przeprowadzonych kontroli.
     Pismo Kancelarii z dnia 6 sierpnia 2014 r.
    • KNF pismem z dnia 22 sierpnia 2014 r. poinformowała, że zastanawia się nad odpowiedzią i rozpatrzy wniosek Kancelarii w terminie 2 miesięcy.
     Pismo KNF z dnia 22 sierpnia 2014 r.
    • Do dziś KNF nie odniósł się do wniosku Kancelarii.
    • Kancelaria pismem z dnia 7 sierpnia 2014 r. wystąpiła do KNF o udostępnienie informacji publicznej – kopii protokołu z 217 posiedzenia KNF z dnia 24 czerwca 2014 r. wraz ze wszystkimi załącznikami, kopii uchwały w sprawie wydania Rekomendacji U oraz kopii uchwały w sprawie wydania Wytycznych dla zakładów ubezpieczeń dotyczących dystrybucji ubezpieczeń.
     Pismo Kancelarii z dnia 7 sierpnia 2014 r.
    • KNF pismem z dnia 22 sierpnia 2014 r. poinformowała, że zastanawia się nad odpowiedzią oraz, że wniosek Kancelarii zostanie rozpatrzony w terminie dwóch miesięcy.
     Pismo KNF z dnia 22 sierpnia 2014 r.
    • Następnie pismem z dnia 1 września 2014 r. KNF przesłała kopie uchwał, natomiast co do kopii protokołu z 217 posiedzenia KNF z 24 czerwca 2014 r. wskazała, że poinformuje Kancelarię osobnym pismem.
     09.01-odpowiedz-KNF
    • Do dziś KNF nie przesłał ani kopii protokołu ani nie odniósł się do wniosku Kancelarii w tym zakresie.
 • Sprawa konfliktu wokół tzw. Rekomendacji oraz wytycznych dla ubezpieczycieli

  Kancelaria, w ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Osób Poszkodowanych przez Instytucje Finansowe Przywiązani do polisy na zasadzie pro publico bono zapewniła wsparcie prawne przy opracowywaniu pism, projektów zmian ustawodawczych oraz uczestniczy w spotkaniach Stowarzyszenia z przedstawicielami organów Państwa.
  Kancelaria zapewniła Stowarzyszeniu wsparcie prawne w następujących sprawach:

  • Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego podjął prace mające zapobiec pobieraniu przez banki i instytucje doradcze ogromnych prowizji z tytułu sprzedaży grupowych ubezpieczeń na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi. Efektem tychże prac były Wytyczne dla ubezpieczycieli i Rekomendacja dla banków.
   Rekomendacja
   Wytyczne dla ubezpieczycieli
  • Pan Wojciech Kowalczyk – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, skierował list do Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, starając się go powstrzymać przed wydaniem wytycznych dla ubezpieczycieli i rekomendacji dla banków. W piśmie pan Wojciech Kowalczyk powoływał się na Konstytucję Rzeczpospolitej Polskiej, która miałaby zabraniać Przewodniczącemu KNF wydawania tego typu wytycznych i rekomendacji.
   Patrz pismo z dnia 27 maja 2014 r.
  • Reagując na ww. pismo pana Wojciecha Kowalczyka Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów, Stowarzyszenie wysłało w dniu 30 maja 2014r. list otwarty do pana Wojciecha Kowalczyka, opracowany pod względem prawnym przez mec. Annę Lengiewicz. W piśmie Stowarzyszenie wyraziło protest w związku z działaniami Ministerstwa Finansów przeciwko Rekomendacji U oraz przeciwko wytycznym dla ubezpieczycieli.
   Patrz pismo z dnia 30 maja 2014 r.
  • W odpowiedzi pan Wojciech Kowalczyk, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów zaprosił przedstawicieli Stowarzyszenia na spotkanie.
  • Odpowiedzi udzielili również: Najwyższa Izba Kontroli, Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Minister Jacek Cichocki
  • W dniu 8 lipca 2014r. w Ministerstwie Finansów odbyło się spotkanie, w którym ze strony Stowarzyszenia uczestniczyli: pan Jacek Łęski, pan Tomasz Zmorzyński oraz mec. Anna Lengiewicz. Ze strony Ministerstwa Finansów w spotkaniu wzięła udział Pani Katarzyna Przewalska. W trakcie spotkania Ministerstwo wyjaśniało swoje stanowisko wobec rekomendacji U oraz wytycznych dla ubezpieczycieli, a także poprosiło Stowarzyszenie o złożenie propozycji zmian legislacyjnych, które mogłyby poprawić sytuację prawną ubezpieczonych.
  • Konsekwencją spotkania w Ministerstwie Finansów było pismo Stowarzyszenia z dnia 16 lipca 2014r. z propozycjami rozwiązań prawnych, które zapobiegłyby istniejącym patologiom na rynku ubezpieczeń na życie, opracowany pod względem prawnym przez mec. Annę Lengiewicz.
   Patrz pismo z dnia 16 lipca 2014 r.
  • Stowarzyszenie wysłało do Ministra Finansów pismo z pytaniem dlaczego przedstawiciel Ministra Finansów, pan Ludwik Kotecki, głosował przeciwko wytycznym dla ubezpieczycieli i wstrzymał się od głosu przy głosowaniu nad Rekomendacją U dla banków.
   Patrz pismo z dnia 27 sierpnia 2014 r.
  • Ministerstwo Finansów po raz kolejny zaprosiło przedstawicieli Stowarzyszenia na spotkanie, które odbyło się w dniu 15 września 2014r. W spotkaniu uczestniczyli ze strony Stowarzyszenia: pan Jacek Łęski, pan Tomasz Zmorzyński oraz mec. Anna Lengiewicz. Ze strony Ministerstwa Finansów w spotkaniu wzięli udział: pan Ludwik Kotecki – Radca Generalny w Ministerstwie Finansów, pani Dorota Podedworna-Tarnowska – Wiceminister w Ministerstwie Finansów, pani Katarzyna Przewalska – Dyrektor Departamentu Rozwoju Rynków Finansowych. W toku spotkania pan Ludwik Kotecki przekonywał, że zdaniem Ministerstwa Finansów Przewodniczący KNF nie ma prawa wydawać rekomendacji dla banków oraz wytycznych dla ubezpieczycieli, gdyż przywilej taki jest zastrzeżony dla Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej. Przedstawiciele Stowarzyszenia zaprotestowali przeciwko takim działaniom Ministerstwa Finansów, które de facto prowadzą do akceptacji przez Ministerstwo Finansów patologii na rynku ubezpieczeń na życie. Zdaniem Stowarzyszenia, każde działanie władzy państwowej mające na celu pomoc konsumentom jest właściwe i powinno był aprobowane przez Ministerstwo, gdyż stanowi wykonanie art. 76 Konstytucji RP oraz wydanych na tej podstawie aktów prawnych dotyczących rynku finansowego. Stowarzyszenie również uważa, że obecny Przewodniczący KNF, po 8 latach od ujawnienia się patologii na rynku ubezpieczeń na życie, jako jedyny organ Państwa zdecydował się na podjęcie jakichkolwiek działań, jakkolwiek są to działania spóźnione i dalece niewystarczające. Konsekwencją spotkania było pismo Stowarzyszenia z dnia 28 września 2014r.
   Patrz pismo z dnia 28 września 2014 r.
 • Sprawa wniosków do KNF o przeprowadzenie kontroli działalności i stanu majątkowego Towarzystwa

  https://www.arch.ms.gov.pl/pl/informacje/news,8876,grupa-robocza-do-walki-z-patologia-polisolokat.html

   

 • Propozycje rozwiązań legislacyjnych - poprawa sytuacji konsumentów w sporach z ubezpieczycielami

  • Konsekwencją pierwszego spotkania w Ministerstwie Finansów było:
   pismo Stowarzyszenia Przywiązani do Polisy z dnia 16 lipca 2014 r.
   z propozycjami rozwiązań prawnych, które zapobiegłyby istniejącym patologiom na rynku ubezpieczeń na życie, opracowany pod względem prawnym przez mec. Annę Lengiewicz.
  • W chwili obecnej oczekujemy na informacje z Ministerstwa Finansów co do propozycji rozwiązań prawnych mających na celu poprawę sytuacji konsumentów w konfrontacji z interesami instytucji finansowych.
 • Stanowisko Kancelarii LWB w sprawie projektów zmian ustaw

  Projekt ustawy o Rzeczniku Finansowym, który wpłynął do Sejmu 15 maja 2015 r. (druk 3430), zamiast poprawiać, pogarsza sytuację konsumentów wobec instytucji finansowych.

  W dniu 3 czerwca 2015 r. Kancelaria LWB złożyła do Komisji Sejmowej pismo z uwagami i wnioskiem o rozważenie wprowadzenia poprawek do projektu ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym.

  Projekt ustawy przewiduje utworzenie nowej instytucji Rzecznika Finansowego i likwidację obecnie funkcjonującego Rzecznika Ubezpieczonych. Nowe przepisy mają wejść w życie 14 dni od ich publikacji, co w praktyce doprowadzi do wielomiesięcznego paraliżu tej instytucji. W projekcie ustawy przewidziano ponadto węższy zakres działania nowego rzecznika, którego pozbawiono przykładowo podstawowego instrumentu prawa do złożenia wniosku do Sądu Najwyższego o rozstrzygnięcie rozbieżności w wykładni prawa. W obecnym projekcie ustawy zniknął również dotychczasowy obowiązek instytucji finansowych doręczania rzecznikowi wzorców umownych oraz formularzy w terminie 14 dni od ich wprowadzenia do obrotu. Nowy rzecznik będzie mógł jedynie składać stosowne wnioski do instytucji finansowych o przekazanie mu ww. dokumentów. Natomiast sankcji za nieprzekazanie rzecznikowi tychże dokumentów brak w projekcie ustawy.

  Projekt ustawy w dniu 26 maja 2015 r. został skierowany do I czytania na posiedzeniu Sejmu.

  Przeczytaj pismo LWB z dnia 2 czerwca 2015 r. skierowane do Komisji Sejmowej

 • Stanowisko Kancelarii LWB przedstawione w dniu 21 września 2016r. na posiedzeniu Komisji Sejmowej w sprawie opłat likwidacyjnych oraz w sprawie grupowych ubezpieczeń na życie z UFK, gwałtownie tracących na wartości z niewiadomych przyczyn

  W dniu 21 września 2016 r. odbyło się posiedzenie Komisji Sejmowej poświęcone w całości sytuacji klientów, którzy nabyli polisy na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi. O przedstawienie sytuacji zostali poproszeni: Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego, Rzecznik Finansowy oraz Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

  Na obrady Komisji Sejmowej zaproszono również Stowarzyszenie Osób Poszkodowanych przez Instytucje Finansowe „Przywiązani do Polisy” oraz Kancelarię LWB.

  Kancelaria LWB przedstawiła Komisji Sejmowej swoje stanowisko w sprawie opłat likwidacyjnych oraz w sprawie grupowych ubezpieczeń na życie z UFK, gwałtownie tracących na wartości z niewiadomych przyczyn, które oferowane były przez TU na Życie Europa S.A. oraz Open Life TU na Życie S.A. i sprzedawane przez podmioty powiązane kapitałowo z tymi towarzystwami ubezpieczeń, tj. m.in. przez: Getin Noble Bank S.A., Open Finance S.A., Tax Care S.A. (dawne TC Doradcy Fianansowi Sp. z. o.o. Sp. K.), Home Broker S.A.
  Kancelaria złożyła na ręce Przewodniczącego Komisji pisemne stanowisko w ww. sprawach załączone poniżej.

  Stanowisko Kancelarii LWB przedstawione na posiedzeniu Komisji Sejmowej w dniu 21 września 2016 r.

  Transmisja archiwalna z iTV Sejm

Bezpłatna konsultacja.

Twoja wiadomość została wysłana. Dziękujemy.

Twoja wiadomość nie została dostarczona. Spróbuj ponownie.