Pozwy po decyzjach UOKiK.

 • Wstęp

 • Wyślij zgłoszenie

 • Wymagane dokumenty

 • Wynagrodzenie Kancelarii

 • Kontakt

 • Decyzje UOKiK

Kancelaria LWB rozpoczęła przyjmowanie zgłoszeń od konsumentów, którzy zrezygnowali z polis na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym („UFK”), na warunkach wynikających z decyzji wydanych przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów („UOKiK”).

UOKiK wydał decyzje w sprawie 17 towarzystw ubezpieczeniowych w związku z pobieraniem przez nie opłat likwidacyjnych i ukrytych opłat likwidacyjnych w polisach na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (opłaty likwidacyjne). Ubezpieczyciele zobowiązali się do obniżenia opłat likwidacyjnych w istniejących umowach. Skany wszystkich 17 decyzji UOKiK znajdziecie Państwo w zakładce Decyzje UOKiK lub na stronie internetowej UOKiK poświęconej polisom na życie z UFK.

Decyzje UOKiK umożliwiają konsumentom rozwiązanie polis na życie z UFK za pobraniem przez towarzystwa ubezpieczeń niższych opłat likwidacyjnych. Obniżenie opłat likwidacyjnych nie dotyczy jednak wszystkich konsumentów. Z możliwości rozwiązania polis na warunkach określonych w decyzjach UOKiK będą mogli skorzystać tylko konsumenci, którzy posiadają produkty zamieszczone w decyzjach UOKiK, tj. w decyzji musi być wymieniona zarówno nazwa produktu jak również jego dodatkowe oznaczenie, np. nr OWU, nr Tabeli opłat (w zależności od decyzji).

Jeżeli produkt posiadany przez konsumenta nie znajduje się w decyzjach UOKiK, konsument nie będzie mógł skorzystać z preferencyjnych warunków rozwiązania polisy określonych w decyzjach.

Aby sprawdzić, czy Państwa produkt został objęty decyzją UOKiK:

 • mogą Państwo samodzielnie zweryfikować treść decyzji UOKiK, w odniesieniu do towarzystwa ubezpieczeniowego, w którym posiadacie Państwo polisę; scany decyzji UOKiK znajdują się w zakładce Decyzje UOKiK; przypominamy, że w decyzji UOKiK musi znaleźć się zarówno nazwa produktu, jak również jego oznaczenie np. nr OWU, nr Tabeli opłat (w zależności od decyzji); albo
 • mogą Państwo skontaktować się z infolinią towarzystwa ubezpieczeniowego; dodatkowo w przypadku odpowiedzi twierdzącej warto także zapytać o nową wysokość opłaty likwidacyjnej; albo
 • mogą Państwo wysłać zapytanie e-mailem lub listem poleconym na adres towarzystwa ubezpieczeniowego.

Informujemy również, że towarzystwa ubezpieczeń mają obowiązek wysłać do konsumentów objętych decyzjami UOKiK listy, informujące o możliwości rozwiązania polis na warunkach wynikających z decyzji oraz propozycje aneksu do umowy ubezpieczenia. Z oferty zawarcia aneksu konsument będzie mógł skorzystać w dowolnym momencie trwania umowy ubezpieczenia. Ponadto każde z towarzystw ubezpieczeniowych ma obowiązek poinformować konsumenta, że skorzystanie z warunków rozwiązania umowy wynikających z decyzji UOKiK nie zamyka drogi konsumentowi do dochodzenia dalszych roszczeń na drodze cywilnoprawnej.

Jeżeli konsument skorzysta z możliwości rozwiązania polisy, na warunkach wynikających z decyzji UOKiK, tj. za pobraniem niżej opłaty likwidacyjnej, będzie mógł dochodzić dalszych roszczeń na drodze sądowej, w tym w zakresie pozostałej kwoty zatrzymanej przez towarzystwo ubezpieczeniowe nazwanej opłatą likwidacyjną czy też świadczeniem wykupu albo wartością wykupu.

Kancelaria LWB będzie prowadziła postępowania sądowe celem dochodzenia dalszych roszczeń konsumentów w zakresie pozostałej kwoty zatrzymanej przez towarzystwo ubezpieczeniowe w zakresie pozostałej kwoty zatrzymanej przez towarzystwo ubezpieczeniowe. Decyzję o tym czy roszczenia dochodzone będą w trybie postępowań grupowych czy indywidualnych, Kancelaria podejmie w konsultacji z Państwem.

Wyślij wiadomość.

Czy polisa jest nadal aktywna?

Prześlij plik

Kliknij lub przesuń i upuść plik


Twoja wiadomość została wysłana. Dziękujemy.

Twoja wiadomość nie została dostarczona. Spróbuj ponownie.

Jakie dokumenty są potrzebne:

 • Polisa (dla polis indywidualnych) lub Certyfikat i Deklaracja przystąpienia (dla polis grupowych).
 • Pismo od towarzystwa ubezpieczeń informujące wysokości obniżonej tzw. opłaty likwidacyjnej lub o wysokości podwyższonej wartości wykupu – jeżeli jest w Państwa posiadaniu.
 • Państwa adres e-mail i numer telefonu.

Dokumenty prosimy wysłać mailem na adres e-mail: przywiazanidopolisy@lwb.com.pl lub pocztą albo dostarczyć bezpośrednio do Kancelarii na adres: LWB Lengiewicz Wrońska i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza Spółka Cywilna, ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa.

Skontaktujemy się z Państwem w ciągu kilku dni telefonicznie lub mailowo.

Wynagrodzenie Kancelarii:

 1. Wynagrodzenie Kancelarii za prowadzenie Postępowania składa się z: wynagrodzenia ryczałtowego („Opłata Ryczałtowa”) oraz premii za sukces („Premia za Sukces”).
 2. Klient jest zobowiązany zapłacić Kancelarii Opłatę Ryczałtową, która wynosi:
  • 80% kwoty wymienionej w pkt 4 poniżej, za prowadzenie postępowania przedsądowego, negocjacji, mediacji i postępowania przed sądem w pierwszej instancji,
  • 20% kwoty wymienionej w pkt 4 poniżej, za prowadzenie postępowania przed sądem w drugiej instancji i przed Sądem Najwyższym.
 3. Wynagrodzenie obejmuje również wynagrodzenie Kancelarii z tytułu świadczenia pomocy prawnej za prowadzenie postępowania egzekucyjnego.
 4. Opłata Ryczałtowa została wyliczona na podstawie wysokości tzw. Opłaty Likwidacyjnej, w pierwszej instancji oraz za prowadzenie postępowania przedsądowego, negocjacji i mediacji jako 80%, zaś w drugiej instancji i przed Sądem Najwyższym jako 20% następujących kwot:
   • przy wysokości roszczenia do 500 zł – 60 zł;
   • przy wysokości roszczenia powyżej 500 zł do 1.500 zł – 180 zł;
   • przy wysokości roszczenia powyżej 1.500 zł do 5.000 zł – 600 zł;
   • przy wysokości roszczenia powyżej 5.000 zł do 20.000 zł – 1.200 zł;
   • przy wysokości roszczenia powyżej 20.000 zł do 50.000 zł – 2.400 zł;
   • przy wysokości roszczenia powyżej 50.000 zł do 200.000 zł – 3.600 zł;
   • przy wysokości roszczenia powyżej 200.000 zł – 7.200 zł.

  W przypadku gdy Klient nabył od danego towarzystwa ubezpieczeń więcej niż jedną Polisę, wysokość roszczenia będącego podstawą obliczenia Opłaty Ryczałtowej, stanowi sumę Opłat Likwidacyjnych pobranych od każdej z Polis. Każdy z małżonków jest samodzielnym Klientem.

 5. Klient jest zobowiązany zapłacić Kancelarii Premię za Sukces w stosunku do kwoty zasądzonej na rzecz Klienta lub kwoty należnej Klientowi w wyniku zawartej ugody lub kwoty zwróconej Klientowi, jako 10% brutto ww. kwoty.
 6. Przez sukces („Sukces”) rozumie się:
  • rozstrzygnięcie prawomocnie kończące postępowanie sądowe, inne niż: (i) wyrok oddalający powództwo w całości, (ii) postanowienie o odrzuceniu pozwu,
  • ugodę zawartą z Ubezpieczycielem,
  • odzyskanie w wyniku działań Kancelarii całości lub części Opłaty Likwidacyjnej.
 7. Wynagrodzenie Kancelarii będzie płatne przez Klienta w następujący sposób:
  • Opłata za reklamację, o której mowa w pkt. 2 powyżej, będzie płatna przez Zleceniodawcę w terminie 7 (siedmiu) dni po podpisaniu przez obie Strony Umowy o obsługę prawną; dowód uiszczenia części Opłaty Ryczałtowej Zleceniodawca jest zobowiązany doręczyć do Kancelarii wraz z podpisanym przez siebie egzemplarzem Umowy o obsługę prawną;
  • druga część Opłaty Ryczałtowej, o której mowa w pkt. 2 ust. 2.2. powyżej, będzie płatna wówczas, gdy Postępowanie będzie prowadzone w drugiej instancji i zostanie uiszczona przez Klienta w terminie 7 (siedmiu) dni od wezwania przez Kancelarię;
  • Premia za Sukces będzie płatna w terminie 7 (siedmiu) dni od otrzymania przez Klienta kwoty, o której mowa w pkt. 5 powyżej. Jeżeli Klient otrzyma tylko część ww. kwoty lub będzie ją otrzymywał częściami, wówczas Premia za Sukces będzie płatna sukcesywnie, w wysokości równej 10% kwot otrzymanych przez Klienta.
 8. Wynagrodzenie Kancelarii zostało określone jako kwoty brutto, które zawierają podatek VAT.
 9. Wynagrodzenie Kancelarii, tj. Opłatę Ryczałtową i Premię za Sukces należy wpłacać przelewem na rachunek bankowy Kancelarii numer 83 1060 0076 0000 3300 0030 9077. Faktura VAT zostanie wystawiona i wysłana Klientowi w formie elektronicznej.
 10. Wynagrodzenie obejmuje również techniczno – administracyjne wydatki Kancelarii związane z prowadzeniem Postępowania, w tym w szczególności wydatki związane z wysyłką i odbiorem korespondencji, kosztami telekomunikacyjnymi, podróżami prawników i pracowników Kancelarii do sądów, do organów administracji, do innych instytucji, w których obecność będzie wskazana ze względu na prowadzenie Postępowania.
 11. W przypadku, gdy oboje małżonkowie nabyli Polisy, każde z nich zawiera oddzielną umowę z Kancelarią. Wynagrodzenie Kancelarii liczone jest od każdego z małżonków osobno. Każdy z małżonków jest samodzielnym Klientem.

Dane kontaktowe:

Pozwy zbiorowe:

Poniedziałek – piątek, w godz. 10:00-17:00

Decyzje Prezesa UOKiK:

Poniżej znajdziecie Państwo skany decyzji Prezesa UOKiK dotyczących ubezpieczeń na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (UFK) wydane w stosunku do 17 towarzystw ubezpieczeniowych.

Informujemy również, że ww. decyzje zostały opublikowane na specjalnej stronie internetowej UOKiK poświęconej ubezpieczeniom na życie z UFK:
https://finanse.uokik.gov.pl/ufk/decyzje-uokik