Szczegółowe informacje o pozwach i zasadach przyłączenia się do pozwów znajdą Państwo na niniejszej stronie, w zakładkach z nazwami poszczególnych ubezpieczycieli.

Kancelaria złożyła w Sądzie Okręgowym w Warszawie 9 pozwów zbiorowych. 6 pozwów zbiorowych zostało złożonych przeciwko ubezpieczycielom: AXA, SKANDIA, GENERALI, AEGON, EUROPA, OPEN LIFE o zapłatę – zwrot pobranych tzw. opłat likwidacyjnych i 3 pozwy zbiorowe zostały złożone przeciwko SKANDIA, AXA, EUROPA o ustalenie, że klauzule dotyczące pobierania tzw. opłat likwidacyjnych nie wiążą członków grupy. W przypadku AXA podnoszony jest również zarzut nieważności umów z uwagi na wysokość ubezpieczenia na wypadek śmierci wynoszącą tylko 100,- złotych, zarzut nieważności podnoszony jest również w pozwach przeciwko EUROPA, OPEN LIFE. Wszystkie pozwy dotyczą umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi zawartych przez członków grup bezpośrednio z ww. ubezpieczycielami.

Pani Małgorzata Rothert – Miejski Rzecznik Konsumentów w Warszawie podjęła się roli reprezentanta grupy i wytoczenia powództwa przeciwko AEGON TU na Życie S.A. oraz przeciwko TU EUROPA S.A.

Pani Longina Kaczmarek – Miejski Rzecznik Konsumentów w Szczecinie podjęła się roli reprezentanta grupy i wytoczenia powództwa przeciwko AXA Życie TU S.A. oraz SKANDIA Życie TU S.A.

Pan Michał Wałachowski – Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Powiecie Pruszkowskim podjął się roli reprezentanta grupy i wytoczenia powództwa przeciwko Generali Życie T.U. S.A.

Pani Aleksandra Wiktorow – Rzecznik Ubezpieczonych wsparła stanowisko konsumentów i złożyła w Sądzie Okręgowym w Warszawie istotny pogląd w obydwu sprawach przeciwko SKANDIA Życie TU S.A. oraz w sprawie przeciwko AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. W ocenie Pani Rzecznik postanowienia ogólnych warunków umów stosowane przez powyższych ubezpieczycieli pozbawiające konsumentów możliwości odzyskania swoich oszczędności – są sprzeczne z dobrymi obyczajami, rażąco naruszają interesy konsumentów i tym samym stanowią niedozwolone postanowienia umowne.

Ponadto przygotowywane są pozwy o zapłatę przeciwko AXA, SKANDIA, GENERALI, AEGON, ALLIANZ, OPEN LIFE dotyczące konsumentów, którzy przystąpili do umów ubezpieczenia grupowego. Są to umowy, które zostały zawarte pomiędzy ubezpieczycielem a bankiem/doradcami finansowym, do których przystąpili konsumenci w celu objęcia ich ochroną ubezpieczeniową. Konsumenci nie są stroną ww. umów ubezpieczenia grupowego.

Do Kancelarii zgłaszają się również osoby do pozwów przeciwko COMPENSA, NORDEA. O etapie prac nad tymi pozwami będziemy Państwa informować.