Pozew zbiorowy w pigułce.

Pozew zbiorowy (zwany też pozwem grupowym) daje możliwość wspólnego wystąpienia na drogę sądową przez większą grupę osób. Jest to korzystne szczególnie dla tych poszkodowanych konsumentów, którzy rezygnowali z dochodzenia swoich praw z uwagi na skomplikowany charakter sprawy i wysokie koszty postępowania.

 1. W celu wytoczenia powództwa zbiorowego powinna zebrać się grupa co najmniej 10 konsumentów. Grupa musi wybrać swojego reprezentanta, który wnosi powództwo do sądu działając na rzecz całej grupy.

Kancelaria LWB posiada ogromne doświadczenie w zakresie prowadzenia pozwów zbiorowych i odzyskała dla swoich klientów już ponad 32 miliony złotych!

image/svg+xml
image/svg+xml
image/svg+xml

Etap I

Podpisanie umowy z Kancelarią o obsługę prawną.

image/svg+xml

Etap II

Zawarcie umowy pomiędzy członkami grupy.

image/svg+xml POLICE BADGE POLICE BADGE

Etap III

Wybór reprezentanta grupy.

image/svg+xml
image/svg+xml

Etap IV

Zawarcie przez Kancelarię umowy z reprezentantem grupy.

image/svg+xml

Etap V

Sąd, na wniosek pozwanego, orzeka o tym, czy konsumenci będą zobowiązani do zdeponowania określonej kwoty na zabezpieczenie kosztów procesu poniesionych przez pozwanego (kaucja).

image/svg+xml

Etap VI

Sąd zarządza publikację ogłoszenia o wszczęciu postępowania grupowego w środkach masowego przekazu o zasięgu ogólnokrajowym i wyznacza termin, w którym będzie możliwe przystąpienie do grupy.

image/svg+xml
image/svg+xml
image/svg+xml PILLAR PILLAR

Etap VII

Sąd wydaje postanowienie co do składu grupy.

image/svg+xml LAW BOOK LAW BOOK

Etap VII

Po uprawomocnieniu się postanowienia o ustaleniu składu grupy, Sąd przeprowadza postępowanie dowodowe w celu wykazania zasadności roszczeń członków grupy.

image/svg+xml

Etap IX

Sąd wydaje wyrok uwzględniający lub oddalający powództwo.

image/svg+xml

Szczegółowy opis poszczególnych etapów.

 • Etap I

  Podpisanie umowy z Kancelarią o obsługę prawną. Podpisanie umowy następuje po zbadaniu dokumentów i ustaleniu, że dany produkt nadaje się do pozwu zbiorowego.

 • Etap II

  Zawarcie umowy pomiędzy członkami grupy. Umowa określa wzajemne prawa i obowiązki wszystkich osób przystępujących do pozwu grupowego.

 • Etap III

  Wybór reprezentanta grupy. Reprezentantem grupy może być Miejski (Powiatowy) Rzecznik Konsumentów albo jedna z osób przystępujących do pozwu grupowego. Jeżeli Rzecznik Konsumentów zgodzi się reprezentować członków grupy, wówczas pozew jest zwolniony z opłaty sądowej wynoszącej 2% łącznej wartości roszczeń.

 • Etap IV

  Zawarcie przez Kancelarię umowy z reprezentantem grupy. Udzielenie przez reprezentanta grupy pełnomocnictwa radcom prawnym z Kancelarii. Wniesienie pozwu grupowego do właściwego Sądu Okręgowego.

 • Etap V

  Sąd, na wniosek pozwanego, orzeka o tym, czy konsumenci będą zobowiązani do zdeponowania określonej kwoty na zabezpieczenie kosztów procesu poniesionych przez pozwanego (kaucja). Na postanowienie Sądu każdej ze stron przysługuje zażalenie. Z dotychczasowej praktyki sądowej wynika, że kaucja jest ustalana sporadycznie. Etap I kończy się postanowieniem Sądu o przyjęciu lub odmowie przyjęcia sprawy do rozpoznania w trybie postępowania grupowego. Na postanowienie Sądu każdej ze stron przysługuje zażalenie. Z dotychczasowego przebiegu spraw w postępowaniu grupowym wynika, że z reguły po ww. postanowieniu strona niezadowolona z treści postanowienia składa zażalenie do Sądu Apelacyjnego.

 • Etap VI

  Po uprawomocnieniu się postanowienia o przyjęciu sprawy do rozpoznania w trybie postępowania grupowego, Sąd zarządza publikację ogłoszenia o wszczęciu postępowania grupowego w środkach masowego przekazu o zasięgu ogólnokrajowym i wyznacza termin, w którym będzie możliwe przystąpienie do grupy. Przystąpienie do grupy po upływie terminu określonego w ogłoszeniu nie będzie możliwe.

 • Etap VII

  Sąd wydaje postanowienie co do składu grupy. Strona niezadowolona z treści postanowienia może złożyć zażalenie do Sądu Apelacyjnego (tak uchwała SN z 25 stycznia 2022 r., Sygn akt III CZP 51/22).

 • Etap VIII

  Po uprawomocnieniu się postanowienia o ustaleniu składu grupy, Sąd przeprowadza postępowanie dowodowe w celu wykazania zasadności roszczeń członków grupy.

 • Etap IX

  Sąd wydaje wyrok uwzględniający lub oddalający powództwo. Strona niezadowolona z treści wyroku może wnieść apelację do Sądu Apelacyjnego. Wyrok Sądu Apelacyjnego z reguły kończy postępowanie w sprawie.

Bezpłatna konsultacja.

Twoja wiadomość została wysłana. Dziękujemy.

Twoja wiadomość nie została dostarczona. Spróbuj ponownie.