OPEN LIFE – pozew o zapłatę I.

Polisy zamknięte

Plan Regularnego Oszczędzania Zabezpiecz Przyszłość

Dziesięciokrotka

Inwestycja Kapitał na Przyszłość

Plan Oszczędnościowy Stabilne Oszczędzanie

Genesis

Noble Investment Plan

Symfonia Zysków

Plan Regularnego Oszczędzania Gemini

 • Dołącz do pozwu INDYWIDUALNEGO

 • Wymagane dokumenty

 • Produkty objęte pozwem

 • Czego żądamy

 • Kontakt

Zgłoszenia do pozwu prosimy wysłać na adres e-mail:

lub pocztą na adres Kancelarii:

image/svg+xml
Lengiewicz Wrońska i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza s.c.
image/svg+xml
Trębacka 4, 00-074 Warszawa

Skontaktujemy się z Państwem w ciągu kilku dni telefonicznie lub mailowo.

Jakie dokumenty są potrzebne:

 1. Certyfikat.
 2. Deklaracja przystąpienia (Deklaracja zgody) – jeżeli jest w Państwa posiadaniu.
 3. Pismo od OPEN LIFE informujące o rozwiązaniu stosunku ubezpieczenia, zawierające rozliczenie rachunku – jeżeli jest w Państwa posiadaniu.
 4. Print screen konta online polisy (jeżeli mogą go Państwo uzyskać) informujący o:
  • sumie wpłaconych składek
  • ostatniej wartości rachunku.
 5. Potwierdzenia wpłat składek – jeżeli brak jest możliwości uzyskania Print screenu.
 6. Dokument potwierdzający wysokość kwoty wypłaconej przez OPEN LIFE po rozwiązaniu ubezpieczenia lub informacja, że OPEN LIFE nie wypłaciło żadnej kwoty.
 7. Tabela opłat – jeżeli jest w Państwa posiadaniu.
 8. Państwa adres e-mail i numer telefonu.

Zgłoszenia do pozwu prosimy wysłać na adres e-mail:

lub pocztą na adres Kancelarii:

image/svg+xml
Lengiewicz Wrońska i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza s.c.
image/svg+xml
Trębacka 4, 00-074 Warszawa

Skontaktujemy się z Państwem w ciągu kilku dni telefonicznie lub mailowo.

Produkty objęte pozwem:

 • Plan Regularnego Oszczędzania Zabezpiecz Przyszłość
 • Plan Oszczędnościowy Stabilne Oszczędzanie
 • Symfonia Zysków
 • Dziesięciokrotka
 • Genesis
 • Plan Regularnego Oszczędzania Gemini

Pozew będzie rozszerzany o nowych członków grupy posiadających zarówno ww. produkty ubezpieczeniowe, jak i produkty o nazwach:

 • Inwestycja Kapitał na Przyszłość
 • Noble Investment Plan

Weryfikacja dokumentów jest bezpłatna.

Zgłoszenia do pozwu prosimy wysłać na adres e-mail:

lub pocztą na adres Kancelarii:

image/svg+xml
Lengiewicz Wrońska i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza s.c.
image/svg+xml
Trębacka 4, 00-074 Warszawa

Skontaktujemy się z Państwem w ciągu kilku dni telefonicznie lub mailowo.

W pierwszej kolejności dochodzimy zwrotu różnicy pomiędzy sumą składek wpłaconych przez klienta na ubezpieczenie a kwotą zwrócona przez TU Open Life w związku z rozwiązaniem polisy. Roszczenie to oparte jest na nieważności stosunku ubezpieczenia oraz nieważności umów grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym.

W dalszej kolejności dochodzimy zwrotu pobranej opłaty likwidacyjnej oraz pobranych w trakcie ubezpieczenia opłat administracyjnych zwanych również opłatą za zarządzenie.

Zgłoszenia do pozwu prosimy wysłać na adres e-mail:

lub pocztą na adres Kancelarii:

image/svg+xml
Lengiewicz Wrońska i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza s.c.
image/svg+xml
Trębacka 4, 00-074 Warszawa

Skontaktujemy się z Państwem w ciągu kilku dni telefonicznie lub mailowo.

Pozwy zbiorowe - kontakt:

Poniedziałek – piątek, w godz. 10:00-17:00

AEGON, ALLIANZ, COMPENSA:

SKANDIA, NORDEA:

EUROPA, OPEN LIFE (Getin Bank, Open Finance):

AXA, GENERALI:

 • Dołącz do pozwu GRUPOWEGO

 • Wymagane dokumenty

 • Wynagrodzenie Kancelarii

 • Przebieg procesu

 • Produkty objęte pozwem

 • Postanowienia niedozwolone

 • Kontakt

SKŁAD GRUPY ZOSTAŁ USTALONY. NA OBECNYM ETAPIE NIE MA MOŻLIWOŚCI DOŁĄCZENIA DO POZWU GRUPOWEGO.

Kancelaria przyjmuje zgłoszenia do pozwów indywidualnych.

Zgłoszenia do pozwu prosimy wysłać na adres e-mail:

lub pocztą na adres Kancelarii:

image/svg+xml
Lengiewicz Wrońska i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza s.c.
image/svg+xml
Trębacka 4, 00-074 Warszawa

Skontaktujemy się z Państwem w ciągu kilku dni telefonicznie lub mailowo.

Jakie dokumenty są potrzebne:

 1. Certyfikat.
 2. Deklaracja przystąpienia (Deklaracja zgody) – jeżeli jest w Państwa posiadaniu.
 3. Pismo od OPEN LIFE informujące o rozwiązaniu stosunku ubezpieczenia, zawierające rozliczenie rachunku – jeżeli jest w Państwa posiadaniu.
 4. Print screen konta online polisy (jeżeli mogą go Państwo uzyskać) informujący o:
  • sumie wpłaconych składek
  • ostatniej wartości rachunku.
 5. Potwierdzenia wpłat składek – jeżeli brak jest możliwości uzyskania Print screenu.
 6. Dokument potwierdzający wysokość kwoty wypłaconej przez OPEN LIFE po rozwiązaniu ubezpieczenia lub informacja, że OPEN LIFE nie wypłaciło żadnej kwoty.
 7. Tabela opłat – jeżeli jest w Państwa posiadaniu.
 8. Państwa adres e-mail i numer telefonu.

Zgłoszenia do pozwu prosimy wysłać na adres e-mail:

lub pocztą na adres Kancelarii:

image/svg+xml
Lengiewicz Wrońska i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza s.c.
image/svg+xml
Trębacka 4, 00-074 Warszawa

Skontaktujemy się z Państwem w ciągu kilku dni telefonicznie lub mailowo.

Wynagrodzenie Kancelarii:

 1. Wynagrodzenie Kancelarii za prowadzenie Postępowania składa się z: wynagrodzenia ryczałtowego („Opłata Ryczałtowa”) oraz premii za sukces („Premia za Sukces”).
 2. Członek Grupy jest zobowiązany zapłacić Kancelarii Opłatę Ryczałtową, która wynosi:
  • 80% kwot podanych w punkcie 4 – za prowadzenie postępowania przedsądowego, negocjacji, mediacji i postępowania przed sądem w pierwszej instancji,
  • 20% kwot podanych w punkcie 4 – za prowadzenie postępowania przed sądem w drugiej instancji i przed Sądem Najwyższym.
 3. Wynagrodzenie obejmuje również wynagrodzenie Kancelarii z tytułu świadczenia pomocy prawnej za prowadzenie postępowania egzekucyjnego.
 4. Opłata Ryczałtowa została wyliczona na podstawie wysokości Kwoty wpłaconej pomniejszonej o kwotę zwróconą Członkowi Grupy lub o kwotę, która ma być zwrócona Członkowi Grupy („Kwota”), w pierwszej instancji oraz za prowadzenie postępowania przedsądowego, negocjacji i mediacji jako 80%, zaś w drugiej instancji i przed Sądem Najwyższym jako 20% następujących kwot:
  • przy wysokości Kwoty do 500 zł – 50 zł;
  • przy wysokości Kwoty powyżej 500 zł do 1.500 zł – 150 zł;
  • przy wysokości Kwoty powyżej 1.500 zł do 5.000 zł – 500 zł;
  • przy wysokości Kwoty powyżej 5.000 zł do 20.000 zł – 1.000 zł;
  • przy wysokości Kwoty powyżej 20.000 zł do 50.000 zł – 2.000 zł;
  • przy wysokości Kwoty powyżej 50.000 zł do 200.000 zł – 3.000 zł;
  • przy wysokości Kwoty powyżej 200.000 zł – 6.000 zł. W przypadku gdy Członek Grupy nawiązał więcej niż jeden stosunek ubezpieczenia z Open Life, nadający się do wspólnego postępowania, z których następnie zrezygnował, wysokość Kwoty będącej podstawą obliczenia Opłaty Ryczałtowej, stanowi suma Kwot pobranych od każdej z polis.
 5. Członek Grupy jest zobowiązany zapłacić Kancelarii Premię za Sukces w stosunku do kwoty zasądzonej na rzecz Członka Grupy lub kwoty należnej Członkowi Grupy w wyniku zawartej ugody lub kwoty zwróconej Członkowi Grupy, jako:
  • 10% brutto ww. kwoty – gdy Postępowanie będzie prowadzone w imieniu nie więcej niż 200 (dwustu) Członków Grupy,
  • 7% brutto ww. kwoty – gdy Postępowanie będzie prowadzone w imieniu więcej niż 200 (dwustu) Członków Grupy i nie więcej niż 700 (siedmiuset) Członków Grupy,
  • 5% brutto ww. kwoty – gdy Postępowanie będzie prowadzone w imieniu więcej niż 700 (siedmiuset) Członków Grupy.
 6. Przez „Sukces” rozumie się:
  • rozstrzygnięcie prawomocnie kończące postępowanie sądowe, inne niż: (i) wyrok oddalający powództwo w całości, (ii) postanowienie o odrzuceniu pozwu,
  • ugodę zawartą w sprawie,
  • odzyskanie w wyniku działań Kancelarii całości lub części żądanych kwot.
 7. Wynagrodzenie Kancelarii będzie płatne przez Członka Grupy w następujący sposób:
  • Część Opłaty Ryczałtowej, o której mowa w pkt. 2 ust. 2.1. powyżej, będzie płatna przez Członka Grupy w terminie 7 (siedmiu) dni po podpisaniu przez obie Strony Umowy o obsługę prawną; dowód uiszczenia części Opłaty Ryczałtowej Członek Grupy jest zobowiązany doręczyć do Kancelarii wraz z podpisanym przez siebie egzemplarzem Umowy o obsługę prawną;
  • Druga część Opłaty Ryczałtowej, o której mowa w pkt. 2 ust. 2.2. powyżej, będzie płatna wówczas, gdy Postępowanie będzie prowadzone w drugiej instancji i zostanie uiszczona przez Członka Grupy w terminie 7 (siedmiu) dni od wezwania przez Kancelarię;
  • Premia za Sukces będzie płatna w terminie 7 (siedmiu) dni od otrzymania przez Członka Grupy kwoty, o której mowa w pkt. 5 powyżej. Jeżeli Członek Grupy otrzyma tylko część ww. kwoty lub będzie ją otrzymywał częściami, wówczas Premia za Sukces będzie płatna sukcesywnie, w wysokości równej odpowiednio: 10%, 7% lub 5% kwot otrzymanych przez Członka Grupy.
 8. Wynagrodzenie Kancelarii zostało określone jako kwoty brutto, które zawierają podatek VAT.
 9. Wynagrodzenie Kancelarii, tj. Opłatę Ryczałtową i Premię za Sukces należy wpłacać przelewem na rachunek bankowy Kancelarii. Faktura VAT zostanie wystawiona i wysłana Członkowi Grupy w formie elektronicznej.
 10. Wynagrodzenie obejmuje również techniczno – administracyjne wydatki Kancelarii związane z prowadzeniem Postępowania, w tym w szczególności wydatki związane z wysyłką i odbiorem korespondencji, kosztami telekomunikacyjnymi, podróżami prawników i pracowników Kancelarii do sądów, do organów administracji, do innych instytucji, w których obecność będzie wskazana ze względu na prowadzenie Postępowania, z podróżami na spotkania z osobami objętymi pozwem, z wyjątkiem kosztów dojazdów i pobytów, których celem będą spotkanie w miejscowościach oddalonych o ponad 200 km od Warszawy.
 11. W przypadku, gdy oboje małżonkowie nabyli Polisy, każde z nich zawiera oddzielną umowę z Kancelarią. Wynagrodzenie Kancelarii liczone jest od każdego z małżonków osobno. Każdy z małżonków jest samodzielnym Członkiem Grupy.
 • Rachunek bankowy przeznaczony do wpłat wynagrodzenia tytułem opłaty ryczałtowej: Alior Bank SA, 23 2490 0005 0000 4600 3571 2017;
 • Rachunek bankowy przeznaczony do wpłat wynagrodzenia tytułem premii za sukces: Alior Bank SA, 91 2490 0005 0000 4600 5399 5487;
 • Rachunek bankowy przeznaczony do wpłat wpisów sądowych: Alior Bank SA, 03 2490 0005 0000 4600 6618 3375;
 • Rachunek bankowy przeznaczony do wpłat depozytu: Alior Bank SA, 29 2490 0005 0000 4600 6855 8631.

Przebieg procesu.

Pani Aneta Cieślicka – Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Kołobrzegu podjęła się roli reprezentanta grupy i wytoczenia powództwa o zapłatę przeciwko Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A. (dalej „TU Open Life”) na podstawie przepisów ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym.

W dniu 1 czerwca 2015r. Kancelaria LWB reprezentująca Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Kołobrzegu złożyła w Sądzie Okręgowym w Warszawie pozew zbiorowy o zapłatę przeciwko TU Open Life, żądając:

 • zwrotu kwot równym wpłaconym składkom pomniejszonym o kwoty wypłacone przez TU Open Life; oraz dodatkowo jeżeli sąd nie uwzględni tego roszczenia żądamy:
  • zwrotu kwot:
   • pobranych w związku z rezygnacją przez członka grupy z ubezpieczenia oraz
   • pobranych jako opłata administracyjna.

W dniu składania pozwu było 144 członków grupy.

Pozew dotyczy osób, które zrezygnowały ze stosunku ubezpieczenia.

Dnia 4 stycznia 2016r. odpis pozwu został doręczony pozwanemu TU Open Life. Sąd jednocześnie zobowiązał TU Open Life do ustosunkowania się do pozwu, ale nie wyznaczył terminu na wniesienie odpowiedzi na pozew.

Dnia 16 sierpnia 2016 r. Kancelaria LWB złożyła wniosek do Sądu Okręgowego o wyznaczenie terminu rozprawy oraz zobowiązanie pozwanego do wniesienia odpowiedzi na pozew w terminie 14 dni.

Dnia 29 września 2016r. Sąd wyznaczył termin rozprawy na dzień 2 grudnia 2016r., na którym miał rozstrzygnąć kwestię rozpoznania sprawy w postępowaniu grupowym. Sąd wyznaczył pozwanemu termin na wniesienie odpowiedzi na pozew.

Dnia 18 października 2016r. pozwany TU Open Life złożyło pismo procesowe zawierające wniosek o zobowiązanie powoda do złożenia kaucji.

Dnia 4 listopada 2016r. TU Open Life złożyło odpowiedź na pozew.

25 listopada 2016r. Kancelaria LWB złożyła dwa pisma procesowe – odpowiedź na wniosek pozwanego dotyczący kaucji oraz replikę na odpowiedź na pozew.

Dnia 2 grudnia 2016 r. odbyła się rozprawa przed Sądem Okręgowym, po której w dniu 15 grudnia 2016 r. Sąd ogłosił postanowienie o odrzuceniu pozwu grupowego przeciwko TU Open Life. Postanowienie jest nieprawomocne.

Dnia 29 grudnia 2016r. TU Open Life złożyło wniosek o uzupełnienie postanowienia o odrzuceniu pozwu poprzez rozstrzygnięcie o kosztach procesu, które Sąd postanowił uzupełnić postanowieniem z dnia 25 stycznia 2017r.

Dnia 8 lutego 2017 r. Kancelaria LWB złożyła do Sądu Apelacyjnego w Warszawie zażalenie na postanowienie Sądu Okręgowego o odrzuceniu pozwu.

Dnia 24 lutego 2017 r. do Kancelarii wpłynęła odpowiedź TU Open Life na zażalenie.

Sąd Apelacyjny w Warszawie wyznaczył na dzień 26 kwietnia 2017r. termin posiedzenia, którego przedmiotem miało być rozpoznanie zażalenia Kancelarii i rozstrzygnięcie kwestii dopuszczalności rozpoznania sprawy w postępowaniu grupowym. Sąd nie zajął się zażaleniem merytorycznie z przyczyn formalnych. Sąd Apelacyjny dnia 26 kwietnia 2017r. zarządził zwrot akt Sądowi Okręgowemu w celu podpisania uzasadnienia zaskarżonego postanowienia, ewentualnie o wskazanie przyczyn niemożności podpisania uzasadnienia przez wszystkich sędziów orzekających w sprawie.

Dnia 18 maja 2017r. Sąd Okręgowy wydał postanowienie w przedmiocie uzupełnienia postanowienia z 15 grudnia 2016r. o koszty procesu.

Dnia 29 maja 2017r. Sąd Apelacyjny zwrócił się do Sądu Okręgowego o zwrot akt postępowania grupowego lub zawiadomienie o zachodzących przeszkodach.

Sąd Apelacyjny w dniu 5 czerwca 2017r. ponowił prośbę do Sądu Okręgowego o zwrot akt. Sąd Okręgowy zwrócił akta Sądowi Apelacyjnemu w dniu 5 czerwca 2017r.

Kancelaria LWB w dniu 19 czerwca 2017r. złożyła do Sądu Apelacyjnego zażalenie na postanowienie Sądu Okręgowego z 18 maja 2017r.

W dniu 24 czerwca 2017r. Sąd Okręgowy zwrócił się o wypożyczenie akt. Sąd Apelacyjny pismem z dnia 5 lipca 2017r. przesłał akta Sądowi Okręgowemu zaznaczając ich wypożyczenie na 2 dni.

Sąd Okręgowy dnia 6 lipca 2017r. zwrócił się do Sądu Apelacyjnego o ponowne wypożyczenie akt sprawy na 14 dni. Sąd Apelacyjny pismem z dnia 3 sierpnia 2017r. wypożyczył Sądowi Okręgowemu akta sprawy i zastrzegł ich pilny zwrot najpóźniej do dnia 18 sierpnia 2017r. Sąd Okręgowy zwrócił akta 7 sierpnia 2017r.

W dniu 28 grudnia 2017r. Sąd Apelacyjny w Warszawie prawomocnie postanowił, że pozew zbiorowy przeciwko TU Open Life będzie rozpoznawany w postępowaniu grupowym. Sąd Apelacyjny w Warszawie w całości uwzględnił zażalenie złożone w imieniu powoda przez radców prawnych z Kancelarii LWB.

Rozstrzygnięcie Sądu Apelacyjnego oznacza, że etap badania dopuszczalności pozwu został zakończony sukcesem i sprawa będzie rozpatrywana przez Sąd jako pozew grupowy.

Kolejnym etapem postępowanie będzie ustalenie ostatecznego składu grupy przez Sąd. Sąd Okręgowy zarządzi publikację ogłoszenia prasowego o toczącym się postępowaniu grupowym i wyznaczy ostateczny termin, do którego zainteresowane osoby będą mogły przystępować do pozwu zbiorowego.

Kancelaria LWB złożyła do Sądu Okręgowego projekt ogłoszenia prasowego o toczącym się postępowaniu grupowym przeciwko TU Open Life.

W dniu 11 maja 2018r. Sąd Okręgowy wydał postanowienie, w którym oddalił wniosek TU Open Life w przedmiocie kaucji na zabezpieczenie kosztów procesu.

W dniu 11 maja 2018r. Sąd Okręgowy wydał również postanowienie, w którym zarządził publikację ogłoszenia o wszczęciu postępowania grupowego przeciwko TU Open Life o zapłatę oraz ustalił jego treść. Zażalenie na to postanowienie wniosło TU Open Life.

Sąd Okręgowy postanowieniem z dnia 6 lipca 2018r. odrzucił zażalenie TU Open Life na postanowienie o zarządzeniu publikacji prasowej, jako niedopuszczalne. TU Open Life wniosło zażalenie do Sądu Apelacyjnego pismem z dnia 26 lipca 2018r. Kancelaria złożyła do Sądu Apelacyjnego odpowiedź na zażalenie.

Jednocześnie w dniu 10 sierpnia 2018r. Kancelaria zgłosiła do Sądu przystąpienie do pozwy zbiorowego kolejnych członków grupy.

W dniu 18 grudnia 2018r. Sąd Apelacyjny oddalił w całości oba zażalenia TU Open Life, wskazując, że żaden z zarzutów pozwanego TU Open Life nie zasługiwał na uwzględnienie.

W dniu 6 czerwca 2019r. na łamach gazety Rzeczpospolita Sąd zamieścił ogłoszenie prasowe o prowadzeniu postępowania grupowego w niniejszej sprawie oraz wyznaczył ostateczny 2-miesięczny termin na przystąpienie do grupy. Z dniem 6 sierpnia 2019r. grupa została zamknięta.

W dniu 7 sierpnia 2019r. Kancelaria zgłosiła do Sądu przystąpienie do postępowania ostatniej grupy konsumentów.

W dniu 16 października 2019r. Kancelaria wystąpiła do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz do Rzecznika Finansowego o przedstawienie Sądowi istotnych poglądów dla niniejszej sprawy.

Postanowieniem z dnia 28 kwietnia 2020 r. Sąd Okręgowy ustalił skład grupy. Postanowieniem z dnia 23 marca 2021 r. Sąd Apelacyjny uwzględnił zażalenie powoda co do spornych 10 osób oraz orzekł, że bezzasadne są zarzuty TU Europa w stosunku do tych osób. Postanowieniem tym Sąd Apelacyjny uchylił również częściowo postanowienie Sądu Okręgowego o ustaleniu składu grupy i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania Sądowi Okręgowemu.

Produkty objęte pozwem:

 • Plan Regularnego Oszczędzania Zabezpiecz Przyszłość
 • Plan Oszczędnościowy Stabilne Oszczędzanie
 • Symfonia Zysków
 • Dziesięciokrotka
 • Genesis
 • Plan Regularnego Oszczędzania Gemini

Pozew będzie rozszerzany o nowych członków grupy posiadających zarówno ww. produkty ubezpieczeniowe, jak i produkty o nazwach:

 • Inwestycja Kapitał na Przyszłość
 • Noble Investment Plan

Weryfikacja dokumentów jest bezpłatna.

Zgłoszenia do pozwu prosimy wysłać na adres e-mail:

lub pocztą na adres Kancelarii:

image/svg+xml
Lengiewicz Wrońska i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza s.c.
image/svg+xml
Trębacka 4, 00-074 Warszawa

Skontaktujemy się z Państwem w ciągu kilku dni telefonicznie lub mailowo.

Treść niedozwolonych postanowień objętych pozwem:

„Składka zainwestowana – kwotę wskazaną w Deklaracji przystąpienia, która zostanie zainwestowana w Fundusz w ciągu całego Okresu ubezpieczenia.”

***
„Składka zainwestowana – zadeklarowaną w Deklaracji zgody kwotę stanowiącą dziesięciokrotność składki pierwszej, która zostanie zaalokowana w Fundusz w ciągu całego Okresu ubezpieczenia.”

***
„Składka zainwestowana – kwotę wskazaną w Deklaracji zgody, która zostanie zainwestowana w Fundusz w ciągu całego Okresu ubezpieczenia.”

„Wartość rachunku udziałów – Wartość udziałów jednostkowych zaewidencjonowanych na Rachunku udziałów, wyliczaną jako iloczyn liczby Udziałów jednostkowych oraz Wartości udziału jednostkowego w Dniu wyceny.”

„Wartość udziału jednostkowego – wartość danego Funduszu podzieloną przez liczbę Udziałów jednostkowych zgromadzonych w danym Funduszu, ustalaną w Dniu wyceny zgodnie z zapisami Regulaminu.”

„W przypadku, gdy nie został osiągnięty, wskazany w Tabeli Opłat i Limitów, minimalny poziom sumy wszystkich zapłaconych Składek Pierwszych i pierwszych Składek Bieżących w Okresie subskrypcji, Towarzystwo Ubezpieczeń ma prawo do: 1) jednorazowego przedłużenia Okresu subskrypcji, za zgodą Ubezpieczającego, lecz nie dłużej niż o jeden miesiąc kalendarzowy lub 2) odwołania Okresu subskrypcji i nieobjęcia ochroną ubezpieczeniową Klientów, którzy wyrazili wolę przystąpienia do Umowy ubezpieczenia w tym okresie.”

***
W przypadku, gdy nie został osiągnięty, wskazany w Tabeli Opłat i Limitów, minimalny poziom sumy wszystkich zapłaconych Składek Pierwszych i pierwszych Składek Bieżących w Okresie subskrypcji, Towarzystwo Ubezpieczeń ma prawo do: 1) jednorazowego przedłużenia Okresu subskrypcji, za zgodą Ubezpieczającego, lecz nie dłużej niż o jeden miesiąc kalendarzowy lub 2) odwołania Okresu subskrypcji i nieobjęcia ochroną ubezpieczeniową Klientów, którzy wyrazili wolę przystąpienia do Ubezpieczenia w tym okresie.

***
W przypadku, gdy nie został osiągnięty, wskazany w Tabeli Opłat i Limitów, minimalny poziom sumy wszystkich zapłaconych Składek Pierwszych i pierwszych Składek Bieżących w Okresie subskrypcji, Towarzystwo Ubezpieczeń ma prawo do: 1) jednorazowego przedłużenia Okresu subskrypcji, za zgodą Ubezpieczającego, lecz nie dłużej niż o jeden miesiąc kalendarzowy lub 2) odwołania Okresu subskrypcji i nieobjęcia ochroną ubezpieczeniową Klientów, którzy złożyli Deklarację zgody w tym okresie. W przypadku odwołania Okresu subskrypcji, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 Towarzystwo Ubezpieczeń poinformuje Ubezpieczającego o odwołaniu subskrypcji i dokona zwrotu zapłaconej Składki Pierwszej i pierwszej Składki Bieżącej na rachunek bankowy, a w przypadku jego braku przekazem pocztowym na adres korespondencyjny Ubezpieczonego, wskazany w Deklaracji przystąpienia, w terminie 14 Dni roboczych od zakończenia Okresu subskrypcji.

***
W przypadku odwołania Okresu subskrypcji, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 Towarzystwo Ubezpieczeń poinformuje Ubezpieczającego o odwołaniu subskrypcji i dokona zwrotu zapłaconej Składki Pierwszej i pierwszej Składki Bieżącej na rachunek bankowy, a w przypadku jego braku przekazem pocztowym na adres korespondencyjny Klienta, wskazany w Deklaracji przystąpienia, w terminie 14 Dni roboczych od zakończenia Okresu subskrypcji.

***
W przypadku odwołania Okresu subskrypcji, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 Towarzystwo Ubezpieczeń poinformuje Ubezpieczającego o odwołaniu subskrypcji i dokona zwrotu zapłaconej Składki Pierwszej i pierwszej Składki Bieżącej na rachunek bankowy, a w przypadku jego braku przekazem pocztowym na adres korespondencyjny Klienta, wskazany w Deklaracji zgody, w terminie 14 Dni roboczych od zakończenia Okresu subskrypcji.

***
W przypadku odwołania Okresu subskrypcji, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 Towarzystwo Ubezpieczeń poinformuje Ubezpieczającego o odwołaniu subskrypcji i dokona zwrotu środków pieniężnych przekazanych na poczet składki Pierwszej i pierwszej Składki Bieżącej na rachunek bankowy, a w przypadku jego braku przekazem pocztowym na adres korespondencyjny Klienta, wskazany w Deklaracji zgody, w terminie 14 Dni roboczych od zakończenia Okresu subskrypcji.

***
W przypadku odwołania Okresu subskrypcji, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 Towarzystwo Ubezpieczeń dokona zwrotu zapłaconej Składki Pierwszej i pierwszej Składki Bieżącej na rachunek bankowy, a w przypadku jego braku przekazem pocztowym na adres korespondencyjny Ubezpieczonego, wskazany w Deklaracji przystąpienia, w terminie 14 Dni roboczych od zakończenia Okresu subskrypcji.

***
W przypadku odwołania Okresu subskrypcji, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 Towarzystwo Ubezpieczeń dokona zwrotu zapłaconej Składki Pierwszej i pierwszej Składki Bieżącej na rachunek bankowy, a w przypadku jego braku na adres korespondencyjny Ubezpieczonego, wskazany w Deklaracji przystąpienia, w terminie 14 Dni roboczych od zakończenia Okresu subskrypcji. Ponadto Towarzystwo Ubezpieczeń ma prawo do: 1) odwołania Okresu subskrypcji i nieobjęcia ochroną ubezpieczeniową Klientów, którzy wyrazili wolę przystąpienia do Umowy ubezpieczenia w tym okresie – do ostatniego dnia trwania Okresu subskrypcji; 2) odmowy objęcia ochroną ubezpieczeniową Klientów, którzy wyrazili wolę przystąpienia do Umowy ubezpieczenia w Okresie Subskrypcji – w okresie po zakończeniu Okresu subskrypcji do dnia poprzedzającego Datę początku ubezpieczenia; w związku z dużą zmiennością rynków lub negatywnymi wahaniami instrumentów bazowych, uniemożliwiającymi zakup wymaganych instrumentów finansowych gwarantujących parametry Ubezpieczenia lub możliwość realizacji świadczeń wynikających z Umowy ubezpieczenia, o których mowa w niniejszych Warunkach Ubezpieczenia i załącznikach do Warunków Ubezpieczenia.

***
Ponadto Towarzystwo Ubezpieczeń ma prawo do: 1) odwołania Okresu subskrypcji i nieobjęcia ochroną ubezpieczeniową Klientów, którzy wyrazili wolę przystąpienia do Ubezpieczenia w tym okresie – do ostatniego dnia trwania Okresu subskrypcji; 2) odmowy objęcia ochroną ubezpieczeniową Klientów, którzy wyrazili wolę przystąpienia do Ubezpieczenia w Okresie Subskrypcji – w okresie po zakończeniu Okresu subskrypcji do dnia poprzedzającego Datę początku ubezpieczenia, w związku z dużą zmiennością rynków lub negatywnymi wahaniami instrumentów bazowych, uniemożliwiającymi zakup wymaganych instrumentów finansowych gwarantujących parametry Ubezpieczenia lub możliwość realizacji świadczeń wynikających z Ubezpieczenia, o których mowa w niniejszych Warunkach Ubezpieczenia i załącznikach do Warunków Ubezpieczenia.

***
Ponadto Towarzystwo Ubezpieczeń ma prawo do: 1) odwołania Okresu subskrypcji i nieobjęcia ochroną ubezpieczeniową Klientów, którzy złożyli Deklarację zgody w tym okresie – do ostatniego dnia trwania Okresu subskrypcji; 2) odmowy objęcia ochroną ubezpieczeniową Klientów, którzy złożyli Deklarację zgody w Okresie Subskrypcji – w okresie po zakończeniu Okresu subskrypcji do dnia poprzedzającego Datę początku ubezpieczenia, w związku z dużą zmiennością rynków lub negatywnymi wahaniami instrumentów bazowych, uniemożliwiającymi zakup wymaganych instrumentów finansowych gwarantujących parametry Ubezpieczenia lub możliwość realizacji świadczeń wynikających z Ubezpieczenia, o których mowa w niniejszych Warunkach Ubezpieczenia i załącznikach do Warunków Ubezpieczenia.

***
Ponadto Towarzystwo Ubezpieczeń ma prawo do: 1) odwołania Okresu subskrypcji i nieobjęcia ochroną ubezpieczeniową Klientów, którzy złożyli Deklarację zgody w tym okresie – do ostatniego dnia trwania Okresu subskrypcji; 2) odmowy objęcia ochroną ubezpieczeniową Klientów, którzy złożyli Deklarację zgody w Okresie Subskrypcji – w okresie po zakończeniu Okresu subskrypcji do dnia poprzedzającego Datę początku ubezpieczenia, w związku z dużą zmiennością rynków lub negatywnymi wahaniami instrumentów finansowych, uniemożliwiającymi zakup wymaganych instrumentów finansowych gwarantujących parametry Ubezpieczenia lub możliwość realizacji świadczeń wynikających z Ubezpieczenia, o których mowa w niniejszych Warunkach Ubezpieczenia i załącznikach do Warunków Ubezpieczenia. W przypadkach odwołania Okresu subskrypcji lub odmowy objęcia ochroną ubezpieczeniową, o których mowa w ust. 4 powyżej, Towarzystwo Ubezpieczeń poinformuje o tym fakcie Ubezpieczającego i dokona zwrotu zapłaconej Składki Pierwszej i pierwszej Składki Bieżącej na rachunek bankowy, a w przypadku jego braku, przekazem pocztowym na adres korespondencyjny Ubezpieczonego, wskazany w Deklaracji przystąpienia, w terminie 14 Dni roboczych od dnia, w którym Okres subskrypcji został odwołany, lub w terminie 14 Dni roboczych od dnia podjęcia decyzji o odmowie objęcia ochroną ubezpieczeniową, przy czym dzień podjęcia decyzji to najpóźniej dzień poprzedzający Datę początku ubezpieczenia.

***
W przypadkach odwołania Okresu subskrypcji lub odmowy objęcia ochroną ubezpieczeniową, o których mowa w ust. 4 powyżej, Towarzystwo Ubezpieczeń poinformuje o tym fakcie Ubezpieczającego i dokona zwrotu zapłaconej Składki Pierwszej i pierwszej Składki Bieżącej na rachunek bankowy, a w przypadku jego braku, przekazem pocztowym na adres korespondencyjny Klienta, wskazane w Deklaracji przystąpienia, w terminie 14 Dni roboczych od dnia, w którym Okres subskrypcji został odwołany, lub w terminie 14 Dni roboczych od dnia podjęcia decyzji o odmowie objęcia ochroną ubezpieczeniową, przy czym dzień podjęcia decyzji to najpóźniej dzień poprzedzający Datę początku ubezpieczenia.

***
W przypadkach odwołania Okresu subskrypcji lub odmowy objęcia ochroną ubezpieczeniową, o których mowa w ust. 4 powyżej, Towarzystwo Ubezpieczeń poinformuje o tym fakcie Ubezpieczającego i dokona zwrotu zapłaconej Składki Pierwszej i pierwszej Składki Bieżącej na rachunek bankowy, a w przypadku jego braku, przekazem pocztowym na adres korespondencyjny Klienta, wskazane w Deklaracji zgody, w terminie 14 Dni roboczych od dnia, w którym Okres subskrypcji został odwołany, lub w terminie 14 Dni roboczych od dnia podjęcia decyzji o odmowie objęcia ochroną ubezpieczeniową, przy czym dzień podjęcia decyzji to najpóźniej dzień poprzedzający Datę początku ubezpieczenia.

***
W przypadkach odwołania Okresu subskrypcji lub odmowy objęcia ochroną ubezpieczeniową, o których mowa w ust. 4 powyżej, Towarzystwo Ubezpieczeń poinformuje o tym fakcie Ubezpieczającego i dokona zwrotu środków pieniężnych przekazanych na poczet Składki Pierwszej i pierwszej Składki Bieżącej na rachunek bankowy, a w przypadku jego braku, przekazem pocztowym na adres korespondencyjny Klienta, wskazane w Deklaracji zgody, w terminie 14 Dni roboczych od dnia, w którym Okres subskrypcji został odwołany, lub w terminie 14 Dni roboczych od dnia podjęcia decyzji o odmowie objęcia ochroną ubezpieczeniową, przy czym dzień podjęcia decyzji to najpóźniej dzień poprzedzający Datę początku ubezpieczenia.

***
W przypadkach odwołania Okresu subskrypcji lub odmowy objęcia ochroną ubezpieczeniową, o których mowa w ust. 4 powyżej, Towarzystwo Ubezpieczeń dokona zwrotu zapłaconej Składki Pierwszej i pierwszej Składki Bieżącej na rachunek bankowy, a w przypadku jego braku, przekazem pocztowym na adres korespondencyjny Ubezpieczonego, wskazany w Deklaracji przystąpienia, w terminie 14 Dni roboczych od dnia, w którym Okres subskrypcji został odwołany, lub w terminie 14 Dni roboczych od dnia podjęcia decyzji o odmowie objęcia ochroną ubezpieczeniową, przy czym dzień podjęcia decyzji to najpóźniej dzień poprzedzający Datę początku ubezpieczenia.

***
W przypadkach odwołania Okresu subskrypcji lub odmowy objęcia ochroną ubezpieczeniową, o których mowa w ust. 4 powyżej, Towarzystwo Ubezpieczeń dokona zwrotu zapłaconej Składki Pierwszej i pierwszej Składki Bieżącej na rachunek bankowy, a w przypadku jego braku na adres korespondencyjny Ubezpieczonego, wskazany w Deklaracji przystąpienia, w terminie 14 Dni roboczych od dnia, w którym Okres subskrypcji został odwołany, lub w terminie 14 Dni roboczych od dnia podjęcia decyzji o odmowie objęcia ochroną ubezpieczeniową, przy czym dzień podjęcia decyzji to najpóźniej dzień poprzedzający Datę początku ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa w stosunku do Ubezpieczonego kończy się w dniu zaistnienia pierwszej z poniższych okoliczności: 1) śmierci Ubezpieczonego; 2) otrzymania przez Jednostkę obsługującą ubezpieczenie, dyspozycji wypłaty Wartości wykupu przekazanej za pośrednictwem Ubezpieczającego; 3) bezskutecznego upływu Okresu prolongaty; 4) dożycia przez Ubezpieczonego ostatniego dnia Okresu ubezpieczenia; 5) likwidacji Funduszu.

***
Ochrona ubezpieczeniowa w stosunku do Ubezpieczonego kończy się w dniu zaistnienia jednej z poniższych okoliczności, w zależności od tego, która nastąpi najwcześniej: 1) śmierci Ubezpieczonego; 2) otrzymania przez Jednostkę obsługującą ubezpieczenie, dyspozycji wypłaty Wartości wykupu przekazanej za pośrednictwem Ubezpieczającego; 3) bezskutecznego upływu Okresu prolongaty; 4) dożycia przez Ubezpieczonego Ostatniego dnia Okresu ubezpieczenia; 5) likwidacji Funduszu.

***
Ochrona ubezpieczeniowa w stosunku do Ubezpieczonego kończy się w dniu zaistnienia jednej z poniższych okoliczności, w zależności od tego, która nastąpi najwcześniej: 1) śmierci Ubezpieczonego; 2) otrzymania przez Jednostkę obsługującą ubezpieczenie, dyspozycji wypłaty Wartości wykupu; 3) bezskutecznego upływu Okresu prolongaty; 4) dożycia przez Ubezpieczonego Ostatniego dnia Okresu ubezpieczenia; 5) likwidacji Funduszu.

***
Ochrona ubezpieczeniowa w stosunku do Ubezpieczonego kończy się w dniu zaistnienia pierwszej z poniższych okoliczności: 1) śmierci Ubezpieczonego; 2) otrzymania przez Jednostkę obsługującą ubezpieczenie, za pośrednictwem Ubezpieczającego, dyspozycji wypłaty Wartości wykupu; 3) bezskutecznego upływu Okresu prolongaty; 4) dożycia przez Ubezpieczonego ostatniego dnia Okresu ubezpieczenia; 5) likwidacji Funduszu. Pierwsze nabycie Udziałów jednostkowych i zaewidencjonowanie ich na Rachunku udziałów następuje w terminie wskazanym w Tabeli Opłat i Limitów. Do czasu nabycia Udziałów jednostkowych środki pieniężne nie są oprocentowane. Z tytułu Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń wypłaca: 1) w przypadku śmierci Ubezpieczonego w Okresie ubezpieczenia świadczenie w wysokości: a) Sumy ubezpieczenia z tytułu śmierci Ubezpieczonego, określonej w § 16 ust.1 albo b) Wartości rachunku udziałów – w przypadkach, o których mowa w § 17, z zachowaniem postanowień § 16 ust. 3-4;

***
Z tytułu Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń wypłaca: 1) w przypadku śmierci Ubezpieczonego w Okresie ubezpieczenia świadczenie w wysokości: a) Sumy ubezpieczenia z tytułu śmierci Ubezpieczonego, określonej w § 16 ust.1 oraz Wartości rachunku udziałów, albo b) Wartość rachunku udziałów – w przypadkach, o których mowa w § 17, z zachowaniem postanowień ust. 2-3;

***
Z tytułu Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń wypłaca: 1) w przypadku śmierci Ubezpieczonego w Okresie ubezpieczenia świadczenie w wysokości: a) Sumy ubezpieczenia z tytułu śmierci Ubezpieczonego, określonej w § 16 ust.1 oraz Wartości rachunku udziałów, albo b) Wartość rachunku udziałów – w przypadku, o których mowa w § 17, z zachowaniem postanowień ust. 2-3; Sumę ubezpieczenia w przypadku śmierci Ubezpieczonego w Okresie ubezpieczenia stanowi wyższa z wartości: 1) Wartość rachunku udziałów, albo 2) niższa z wartości: a) suma opłaconych: Składki pierwszej i Składek Bieżących, albo b) Wartość rachunku udziałów powiększona o równowartość 3% Składki Zainwestowanej.

***
Sumę ubezpieczenia w przypadku śmierci Ubezpieczonego w Okresie ubezpieczenia stanowi wyższa z wartości: 1) suma opłaconych: Składki pierwszej i Składek Bieżących albo 2) Wartość rachunku udziałów. *** Sumę ubezpieczenia z tytułu śmierci Ubezpieczonego stanowi kwota w wysokości 100 PLN. Wartość wykupu: Rok polisowy 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 % Wartości rachunku udziałów 8 15 20 30 40 50 60 70 75 85 92 93 94 95 97

***
Wartość wykupu: Rok polisowy 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 % Wartości rachunku udziałów 15 15 20 30 40 50 60 70 75 85 92 93 94 95 97

***
Wartość wykupu: Rok polisowy 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 % Wartości rachunku udziałów 10 15 20 30 40 50 60 70 75 85 92 93 94 95 97

***
Wartość wykupu: Rok polisowy 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 % Wartości rachunku udziałów 25 25 30 40 50 60 70 80 85 90 92 93 94 95 97 Opłata Sposób pobierania Wysokość w skali roku Opłata administracyjna jest naliczana procentowo od wartości Składki Zainwestowanej i jest pobierana miesięcznie ze Składki Bieżącej w dniu jej płatności. Opłata Administracyjna MOA=(SZ*15*OA)/(180 ) Wraz z opłatą za ryzyko 1,92% gdzie: MOA – miesięczna wartość opłaty administracyjnej, SZ – Składka Zainwestowana, OA – wysokość opłaty administracyjnej w skali roku.

***
Opłata Sposób pobierania Wysokość w skali roku Opłata administracyjna jest naliczana procentowo od wartości Składki Zainwestowanej i jest pobierana miesięcznie , przez 10 pierwszych lat polisowych ze Składki Bieżącej w dniu jej płatności. Opłata Administracyjna MOA=(SZ*10*OA)/(120 ) Wraz z opłatą za ryzyko 3% w skali roku. gdzie: MOA – miesięczna wartość opłaty administracyjnej, SZ – Składka Zainwestowana, OA – wysokość opłaty administracyjnej w skali roku. Wartość udziału jednostkowego – wartość danego Funduszu podzielona przez liczbę Udziałów jednostkowych zgromadzonych w danym Funduszu, ustalana w Dniu wyceny zgodnie z poniższym wzorem: ?WUJ?_T=(?WAN?_T )/?LUJ?_(T-1) gdzie: WUJT ? Wartość udziału jednostkowego na Dzień wyceny (T) WANT ? Wartość aktywów netto Funduszu na Dzień wyceny (T) LUJT-1 ? Liczba wszystkich Udziałów jednostkowych na dzień T-1.

***
Wartość udziału jednostkowego – wartość danego Funduszu podzieloną przez liczbę Udziałów jednostkowych zgromadzonych w danym Funduszu, ustalaną w Dniu wyceny, zgodnie z poniższym wzorem: ?WUJ?_T=(?WAN?_T )/?LUJ?_(T-1) gdzie: WUJT ? Wartość udziału jednostkowego na Dzień wyceny (T) WANT ? Wartość aktywów netto Funduszu na Dzień wyceny (T) LUJT-1 ? Liczba wszystkich Udziałów jednostkowych na dzień T-1.

***
Wartość udziału jednostkowego – wartość danego Funduszu podzielona przez liczbę Udziałów jednostkowych zgromadzonych w danym Funduszu ustalana w Dniu wyceny, obliczana zgodnie z poniższym wzorem: ?WUJ?_T=(?WAN?_T )/?LUJ?_(T-1) gdzie: WUJT ? Wartość udziału jednostkowego na Dzień wyceny (T) WANT ? Wartość aktywów netto Funduszu na Dzień wyceny (T) LUJT-1 ? Liczba wszystkich Udziałów jednostkowych na dzień T-1.

***
Wartość udziału jednostkowego – wartość danego Funduszu podzieloną przez liczbę Udziałów jednostkowych zgromadzonych w danym Funduszu, ustalaną w Dniu wyceny, obliczana zgodnie z poniższym wzorem: ?WUJ?_T=(?WAN?_T )/?LUJ?_(T-1) gdzie: WUJT ? Wartość udziału jednostkowego na Dzień wyceny (T) WANT ? Wartość aktywów netto Funduszu na Dzień wyceny (T) LUJT-1 ? Liczba wszystkich Udziałów jednostkowych na dzień T-1. Wartość aktywów netto Funduszu – wartość wszystkich aktywów Funduszu pomniejszonych o zobowiązania przewidziane Umową ubezpieczenia oraz inne zobowiązania wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, ustalana zgodnie z zasadami zawartymi w Regulaminie.

***
Wartość aktywów netto Funduszu – wartość wszystkich aktywów Funduszu pomniejszoną o zobowiązania przewidziane Umową ubezpieczenia oraz inne zobowiązania wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, ustalaną zgodnie z zasadami zawartymi w Regulaminie. 2. Środki Funduszu lokowane są do 100% w obligacje wyemitowane przez Nomura Bank International plc, z których wypłata oparta jest na Indeksie. 5. Indeks stworzony przez Nomura Bank International plc umożliwia zoptymalizowaną ekspozycję na polski i europejski rynek akcji poprzez efektywne połączenie inwestycji w WIG20 i Eurostoxx 50.

***
2. Środki Funduszu lokowane są do 100% w obligacje wyemitowane przez Nomura International plc, z których wypłata oparta jest na Indeksie. 5. Indeks stworzony przez Nomura Bank International plc umożliwia zoptymalizowaną ekspozycję na polski i europejski rynek akcji poprzez efektywne połączenie inwestycji w WIG20 i Eurostoxx 50.

***
2. Środki Funduszu lokowane są w obligacje wyemitowane przez Nomura Bank International plc, z których wypłata oparta jest na Indeksie oraz w środki pieniężne. 5. Indeks stworzony przez Nomura International plc umożliwia zoptymalizowaną ekspozycję na polski i europejski rynek akcji poprzez efektywne połączenie inwestycji w WIG20 i Eurostoxx 50.

***
2. Środki Funduszu lokowane są do 100% w obligacje wyemitowane przez NOMURA Bank International plc, z których wypłata oparta jest na Indeksie. 5. Indeks stworzony przez NOMURA International plc umożliwia zoptymalizowaną ekspozycję na polski i europejski rynek akcji poprzez efektywne połączenie inwestycji w WIG20 i Eurostoxx 50.

***
2. Środki Funduszu lokowane są w obligacje wyemitowane przez Emitenta w ramach programu powierniczego oraz w środki pieniężne, zgodnie z poniższą strukturą: Minimalny udział w Funduszu Maksymalny udział w Funduszu obligacje wyemitowane przez Emitenta 0% 100% środki pieniężne 0% 100% 6. Koszyk umożliwia osiągnięcie zdywersyfikowanej i zoptymalizowanej ekspozycji na polski, brazylijski oraz chiński rynek akcji. Notowania poszczególnych indeksów wchodzących w skład Koszyka dostępne są w serwisie Bloomberg wg kodów wskazanych w § 2 pkt.3.

***
2. Środki Funduszu lokowane są w obligacje wyemitowane przez Nomura Bank International plc oraz w środki pieniężne. Wypłata z obligacji oparta jest na zmianie wartości indeksów wchodzących w skład Koszyka oraz wartość depozytu terminowego, o którym mowa w § 3 ust. 3. 5. Koszyk umożliwia zoptymalizowaną ekspozycję na polski, brazylijski oraz chiński rynek akcji.

***
2. Środki Funduszu lokowane są w obligacje wyemitowane przez Emitenta w ramach programu powierniczego oraz w środki pieniężne. 6. Koszyk umożliwia zoptymalizowaną ekspozycję na polski, brazylijski oraz chiński rynek akcji. W szczególności celem Funduszu jest ochrona wartości Składek Zainwestowanych na koniec Okresu ubezpieczenia.

***
W szczególności celem Funduszu jest ochrona 130% wartości Składki Zainwestowanej na Ostatni dzień Okresu ubezpieczenia, wynikająca z umów depozytów terminowych zawartych przez Nomura Bank International plc z Getin Noble Bank Spółka Akcyjna

***
W szczególności celem Funduszu jest ochrona 130% kwoty pochodzącej ze Składek Pierwszych oraz pomniejszonych o opłatę administracyjną Składek Bieżących, która zostanie zainwestowana w Fundusz w ciągu całego Okresu ubezpieczenia (Składka Zainwestowana) na Ostatni dzień Okresu ubezpieczenia wynikająca z umowy depozytu terminowego zawartej przez Emitenta z Getin Noble Bank Spółka Akcyjna

***
W szczególności celem Funduszu jest ochrona 130% wartości Składki Zainwestowanej na Ostatni dzień Okresu ubezpieczenia, wynikająca z umów depozytów terminowych zawartych z Getin Noble Bank Spółka Akcyjna

***
W szczególności celem Funduszu jest ochrona 130% wartości kwoty, która zostanie zainwestowana w Fundusz w ciągu całego Okresu ubezpieczenia (Składka Zainwestowana) na Ostatni dzień Okresu ubezpieczenia, wynikająca z umów depozytów terminowych zawartych przez Emitenta z Getin Noble Bank Spółka Akcyjna Towarzystwo ubezpieczeń nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego określonego w ust. 2 i ust. 3. Końcowa Wartość rachunku udziałów obliczona zostanie w oparciu o wartość obligacji, o których mowa w ust. 2. Na ostatni dzień Okresu ubezpieczenia ich wartość zostanie obliczona zgodnie z poniższym wzorem: Wartość obligacji w ostatnim dniu Okresu ubezpieczenia = WNO * (1 + Max [0; (Indeksfinal/IndeksInitial) – 1]) gdzie: WNO -wartość nominalna obligacji odpowiadająca Składce Zainwestowanej Indeksfinal – wartość zamknięcia Indeksu w Dacie obserwacji t-final, IndeksInitial – wartość zamknięcia Indeksu w Dacie obserwacji t-initial. Daty obserwacji: t-initial – drugi dzień następujący po Dacie początku ubezpieczenia, t-final – ostatni dzień Okresu ubezpieczenia. Daty obserwacji wskazane są w Tabeli Opłat i Limitów.

***
Końcowa Wartość rachunku udziałów obliczona zostanie w oparciu o wartość obligacji, o których mowa w ust. 2. Na ostatni dzień Okresu ubezpieczenia ich wartość zostanie obliczona zgodnie z poniższym wzorem: Wartość obligacji w ostatnim dniu Okresu ubezpieczenia = WNO * (1 + Max [0; (Indeksfinal/IndeksInitial) – 1]) gdzie: WNO -wartość nominalna obligacji odpowiadająca Składce Zainwestowanej Indeksfinal – wartość zamknięcia Indeksu w Dacie obserwacji t-final, IndeksInitial – wartość zamknięcia Indeksu w Dacie obserwacji t-initial. Daty obserwacji: t-initial – drugi Dzień roboczy następujący po Dacie początku ubezpieczenia, t-final – ostatni dzień Okresu ubezpieczenia. Daty obserwacji wskazane są w Tabeli Opłat i Limitów.

***
Końcowa Wartość rachunku udziałów obliczona zostanie w oparciu o wartość obligacji, o których mowa w ust. 2. Na ostatni dzień Okresu ubezpieczenia ich wartość zostanie obliczona zgodnie z poniższym wzorem: Wartość obligacji w ostatnim dniu Okresu ubezpieczenia = WNO * (1 + Max [0; (Indeksfinal/IndeksInitial) – 1]) gdzie: WNO -wartość nominalna obligacji odpowiadająca Składce Zainwestowanej Indeksfinal – wartość zamknięcia Indeksu w Dacie obserwacji t-final, IndeksInitial – wartość zamknięcia Indeksu w Dacie obserwacji t-initial. Daty obserwacji: t-initial -dzień następujący po pierwszym dniu Okresu Ubezpieczenia, t-final – ostatni dzień Okresu ubezpieczenia. Daty obserwacji wskazane są w Tabeli Opłat i Limitów.

***
Końcowa Wartość rachunku udziałów obliczona zostanie w oparciu o Wartość aktywów netto Funduszu na ostatni dzień Okresu ubezpieczenia uwzględniającą wartość obligacji, o których mowa w ust. 2. Wartość obligacji w ostatnim dniu Okresu ubezpieczenia zostanie obliczona zgodnie z poniższym wzorem: Wartość obligacji w ostatnim dniu Okresu ubezpieczenia= WNO*Max[Depozytfinal ; Koszykfinal] Gdzie: WNO- wartość nominalna obligacji odpowiadająca Składce Zainwestowanej, Depozytfinal – końcowa wartości depozytu terminowego wynosząca 130%, Koszykfinal – końcowa wartość Koszyka wyznaczana jako najwyższa z wartości Koszyka w datach obserwacji t(i). Wartość Koszyka w dacie obserwacji t(i) będzie ustalana zgodnie z poniższym wzorem: Wartość Koszyka w dacie obserwacji t(i) = 1/3*[indeks1t(i)/ indeks1(t-start) + indeks2t(i)/ indeks2(t-start) + indeks3t(i)/ indeks3(t-start)] Gdzie: indeks1t(i) – poziom zamknięcia indeksu o numerze k=1 w dacie obserwacji t(i) dla i= 1, 2, 3, 4, 5, indeks1(t-start) – poziom zamknięcia indeksu o numerze k=1 w dacie obserwacji t-start, indeks2t(i) – poziom zamknięcia indeksu o numerze k=2 w dacie obserwacji t(i) dla i= 1, 2, 3, 4, 5, indeks2(t-start) – poziom zamknięcia indeksu o numerze k=2 w dacie obserwacji t-start, indeks3t(i) – poziom zamknięcia indeksu o numerze k=3 w dacie obserwacji t(i) dla i= 1, 2, 3, 4, 5, indeks3(t-start) – poziom zamknięcia indeksu o numerze k=3 w dacie obserwacji t-start, Daty obserwacji t-start i t(i) dla i= 1, 2, 3, 4, 5 poziomów zamknięcia trzech indeksów przyjmowane do wyznaczenia wartości Koszyka wskazane są w Tabeli Opłat i Limitów.

***
Końcowa Wartość rachunku udziałów obliczona zostanie w oparciu o Wartość aktywów netto Funduszu na ostatni dzień Okresu ubezpieczenia uwzględniającą wartość obligacji, o których mowa w ust. 2. Wartość obligacji w ostatnim dniu Okresu ubezpieczenia zostanie obliczona zgodnie z poniższym wzorem: Wartość obligacji w ostatnim dniu Okresu ubezpieczenia= WNO*Max[Depozytfinal ; Koszykfinal] Gdzie: WNO- wartość nominalna obligacji odpowiadająca Składce Zainwestowanej, Depozytfinal – końcowa wartość środków zgromadzonych w ramach umowy depozytu terminowego wynosząca 130%,z zastrzeżeniem ryzyk, o których mowa w §5, Koszykfinal – końcowa wartość Koszyka wyznaczana jako najwyższa z wartości Koszyka w datach obserwacji t(i). Wartość Koszyka w dacie obserwacji t(i) będzie ustalana zgodnie z poniższym wzorem: Wartość Koszyka w dacie obserwacji t(i) = 1/3*[indeks1t(i)/ indeks1(t-start) + indeks2t(i)/ indeks2(t-start) + indeks3t(i)/ indeks3(t-start)] Gdzie: indeks1t(i) – poziom zamknięcia indeksu o numerze k=1 w dacie obserwacji t(i) dla i= 1, 2, 3, 4, 5, indeks1(t-start) – poziom zamknięcia indeksu o numerze k=1 w dacie obserwacji t-start, indeks2t(i) – poziom zamknięcia indeksu o numerze k=2 w dacie obserwacji t(i) dla i= 1, 2, 3, 4, 5, indeks2(t-start) – poziom zamknięcia indeksu o numerze k=2 w dacie obserwacji t-start, indeks3t(i) – poziom zamknięcia indeksu o numerze k=3 w dacie obserwacji t(i) dla i= 1, 2, 3, 4, 5, indeks3(t-start) – poziom zamknięcia indeksu o numerze k=3 w dacie obserwacji t-start, Daty obserwacji t-start i t(i) dla i= 1, 2, 3, 4, 5 poziomów zamknięcia trzech indeksów przyjmowane do wyznaczenia wartości Koszyka wskazane są w Tabeli Opłat i Limitów.

***
Końcowa Wartość rachunku udziałów obliczona zostanie w oparciu o Wartość aktywów netto Funduszu na ostatni dzień Okresu ubezpieczenia uwzględniającą wartość obligacji, o których mowa w ust. 2. Wartość obligacji w ostatnim dniu Okresu ubezpieczenia zostanie obliczona zgodnie z poniższym wzorem: Wartość obligacji w ostatnim dniu Okresu ubezpieczenia= WNO*Max[Depozytfinal ; Koszykfinal] Gdzie: WNO- wartość nominalna obligacji odpowiadająca Składce Zainwestowanej, Depozytfinal – końcowa wartość depozytu terminowego wynosząca 130%,z zastrzeżeniem zobowiązań podatkowych oraz ryzyk związanych z inwestycją w Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy, o których mowa w §5, Koszykfinal – końcowa wartość Koszyka wyznaczana jako najwyższa z wartości Koszyka w datach obserwacji t(i). Wartość Koszyka w dacie obserwacji t(i) będzie ustalana zgodnie z poniższym wzorem: Wartość Koszyka w dacie obserwacji t(i) = 1/3*[indeks1t(i)/ indeks1(t-start) + indeks2t(i)/ indeks2(t-start) + indeks3t(i)/ indeks3(t-start)] Gdzie: indeks1t(i) – poziom zamknięcia indeksu o numerze k=1 w dacie obserwacji t(i) dla i= 1, 2, 3, 4, 5, indeks1(t-start) – poziom zamknięcia indeksu o numerze k=1 w dacie obserwacji t-start, indeks2t(i) – poziom zamknięcia indeksu o numerze k=2 w dacie obserwacji t(i) dla i= 1, 2, 3, 4, 5, indeks2(t-start) – poziom zamknięcia indeksu o numerze k=2 w dacie obserwacji t-start, indeks3t(i) – poziom zamknięcia indeksu o numerze k=3 w dacie obserwacji t(i) dla i= 1, 2, 3, 4, 5, indeks3(t-start) – poziom zamknięcia indeksu o numerze k=3 w dacie obserwacji t-start, Daty obserwacji t-start i t(i) dla i= 1, 2, 3, 4, 5 poziomów zamknięcia trzech indeksów przyjmowane do wyznaczenia wartości Koszyka wskazane są w Tabeli Opłat i Limitów.

***
Końcowa Wartość rachunku udziałów obliczona zostanie w oparciu o Wartość aktywów netto Funduszu na ostatni dzień Okresu ubezpieczenia uwzględniającą wartość obligacji, o których mowa w ust. 2. Wartość obligacji w ostatnim dniu Okresu ubezpieczenia zostanie obliczona zgodnie z poniższym wzorem: Wartość obligacji w ostatnim dniu Okresu ubezpieczenia= WNO*Max[Depozytfinal ; Koszykfinal] Gdzie: WNO- wartość nominalna obligacji odpowiadająca Składce Zainwestowanej, Depozytfinal – końcowa wartość środków zgromadzonych w ramach umowy depozytu terminowego wynosząca 130%,z zastrzeżeniem ryzyk związanych z inwestycją w Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy, o których mowa w §5, Koszykfinal – końcowa wartość Koszyka wyznaczana jako najwyższa z wartości Koszyka w datach obserwacji t(i). Wartość Koszyka w dacie obserwacji t(i) będzie ustalana zgodnie z poniższym wzorem: Wartość Koszyka w dacie obserwacji t(i) = 1/3*[indeks1t(i)/ indeks1(t-start) + indeks2t(i)/ indeks2(t-start) + indeks3t(i)/ indeks3(t-start)] Gdzie: indeks1t(i) – poziom zamknięcia indeksu o numerze k=1 w dacie obserwacji t(i) dla i= 1, 2, 3, 4, 5, indeks1(t-start) – poziom zamknięcia indeksu o numerze k=1 w dacie obserwacji t-start, indeks2t(i) – poziom zamknięcia indeksu o numerze k=2 w dacie obserwacji t(i) dla i= 1, 2, 3, 4, 5, indeks2(t-start) – poziom zamknięcia indeksu o numerze k=2 w dacie obserwacji t-start, indeks3t(i) – poziom zamknięcia indeksu o numerze k=3 w dacie obserwacji t(i) dla i= 1, 2, 3, 4, 5, indeks3(t-start) – poziom zamknięcia indeksu o numerze k=3 w dacie obserwacji t-start, Daty obserwacji t-start i t(i) dla i= 1, 2, 3, 4, 5 poziomów zamknięcia trzech indeksów przyjmowane do wyznaczenia wartości Koszyka wskazane są w Tabeli Opłat i Limitów. Końcowa Wartość aktywów netto Funduszu, o której mowa w ust. 6 stanowi jedynie podstawę do ustalenia Wartości udziału jednostkowego w Dniu wyceny przypadającym w ostatnim dniu Okresu ubezpieczenia. Towarzystwo ubezpieczeń nie gwarantuje, iż Wartość rachunku udziałów w dniu umorzenia Udziałów jednostkowych na skutek dożycia przez Ubezpieczonego ostatniego dnia Okresu ubezpieczenia stanowić będzie co najmniej kwotę odpowiadającą Składce Zainwestowanej.

***
Końcowa Wartość aktywów netto Funduszu, o której mowa w ust. 6 stanowi jedynie podstawę do ustalenia Wartości udziału jednostkowego w Dniu wyceny w ostatnim dniu Okresu ubezpieczenia. Towarzystwo ubezpieczeń nie gwarantuje, iż Wartość rachunku udziałów w dniu umorzenia Udziałów jednostkowych na skutek dożycia przez Ubezpieczonego ostatniego dnia Okresu ubezpieczenia stanowić będzie co najmniej kwotę odpowiadającą Składce Zainwestowanej.

***
Końcowa Wartość aktywów netto Funduszu, o której mowa w ust. 6 stanowi jedynie podstawę do ustalenia Wartości udziału jednostkowego w Dniu wyceny przypadającym w Ostatnim dniu Okresu ubezpieczenia. Towarzystwo ubezpieczeń nie gwarantuje, iż Wartość rachunku udziałów w dniu umorzenia Udziałów jednostkowych w związku z dożyciem przez Ubezpieczonego ostatniego dnia Okresu ubezpieczenia stanowić będzie co najmniej kwotę odpowiadającą Składce Zainwestowanej. *** Końcowa Wartość aktywów netto Funduszu, o której mowa w ust. 7 stanowi jedynie podstawę do ustalenia Wartości udziału jednostkowego w Dniu wyceny przypadającym w Ostatnim dniu Okresu ubezpieczenia. Towarzystwo ubezpieczeń nie gwarantuje, iż Wartość rachunku udziałów w dniu umorzenia Udziałów jednostkowych w związku z dożyciem przez Ubezpieczonego ostatniego dnia Okresu ubezpieczenia stanowić będzie co najmniej kwotę odpowiadającą Składce Zainwestowanej. Jeżeli nastąpi zdarzenie mające istotny wpływ na dalsze funkcjonowanie Indeksu, w szczególności nastąpi likwidacja Indeksu, agent kalkulacyjny Indeksu (Nomura Bank International plc lub jego następca) może zastąpić zlikwidowany Indeks Indeksem Zastępczym pod warunkiem, że wartość Indeksu Zastępczego jest ustalana w analogiczny sposób do wartości Indeksu. W przypadku braku możliwości spełnienia tego warunku, wartość indeksu może zostać określona przez agenta kalkulacyjny Indeksu (Nomura Bank International plc lub jego następcę). O zajściu sytuacji, o której mowa w niniejszym ustępie Towarzystwo Ubezpieczeń poinformuje ubezpieczającego.

***
Jeżeli nastąpi zdarzenie mające istotny wpływ na dalsze funkcjonowanie Indeksu, w szczególności nastąpi likwidacja Indeksu, agent kalkulacyjny Indeksu (NOMURA International plc lub jego następca) może zastąpić zlikwidowany Indeks Indeksem Zastępczym pod warunkiem, że wartość Indeksu Zastępczego jest ustalana w analogiczny sposób do wartości Indeksu. W przypadku braku możliwości spełnienia tego warunku, wartość Indeksu może zostać określona przez agenta kalkulacyjny Indeksu (NOMURA International plc lub jego następcę). O zajściu sytuacji, o której mowa w niniejszym ustępie Towarzystwo Ubezpieczeń poinformuje ubezpieczającego.

***
W przypadku, gdy nastąpi zdarzenie mające istotny wpływ na dalsze funkcjonowanie jednego lub więcej indeksów wchodzących w skład Koszyka, w szczególności nastąpi likwidacja indeksu agent kalkulacyjny (Nomura International plc lub jego następca) może zastąpić zlikwidowany indeks Indeksem Zastępczym pod warunkiem, że wartość Indeksu Zastępczego jest ustalana w analogiczny sposób do wartości likwidowanego indeksu. O zajściu sytuacji, o której mowa w niniejszym ustępie Towarzystwo Ubezpieczeń poinformuje Ubezpieczającego. 1. Towarzystwo Ubezpieczeń zastrzega sobie prawo do likwidacji Funduszu, bądź zmiany jego strategii inwestycyjnej w Okresie ubezpieczenia, o czym poinformuje Ubezpieczającego najpóźniej 40 dni przed likwidacją Funduszu lub zmianą jego strategii inwestycyjnej. 2. Likwidacja Funduszu lub zmiana jego strategii inwestycyjnej może nastąpić w szczególności w związku z dużą zmiennością rynków lub negatywnymi wahaniami instrumentów finansowych wskazanych, w § 4, które to zmiany/wahania spowodują konieczność wcześniejszego wykupu tychże instrumentów, a w konsekwencji brak możliwości dalszej wyceny Funduszu. 3. Ubezpieczeni zostaną poinformowani o likwidacji Funduszu lub zmianie jego strategii inwestycyjnej pisemnie za pośrednictwem Ubezpieczającego, najpóźniej miesiąc kalendarzowy przed likwidacją Funduszu lub zmianą jego strategii inwestycyjnej. Ponadto informacja ta zostanie zamieszczona na stronie internetowej Towarzystwa Ubezpieczeń. 4. W przypadku likwidacji Funduszu, w informacji, o której mowa w ust. 3 wskazany zostanie termin, od którego wstrzymana zostanie Alokacja kolejnych Składek Bieżących.

***
1. Towarzystwo Ubezpieczeń zastrzega sobie prawo do likwidacji Funduszu, bądź zmiany jego strategii inwestycyjnej w Okresie ubezpieczenia, o czym poinformuje Ubezpieczającego najpóźniej 40 dni przed likwidacją Funduszu lub zmianą jego strategii inwestycyjnej. 2. Likwidacja Funduszu lub zmiana jego strategii inwestycyjnej może nastąpić w szczególności w związku z dużą zmiennością rynków lub negatywnymi wahaniami instrumentów finansowych wskazanych, w § 4, które to zmiany lub wahania spowodują konieczność wcześniejszego wykupu tychże instrumentów. 3. Ubezpieczeni zostaną poinformowani o likwidacji Funduszu lub zmianie jego strategii inwestycyjnej pisemnie za pośrednictwem Ubezpieczającego, najpóźniej miesiąc kalendarzowy przed likwidacją Funduszu lub zmianą jego strategii inwestycyjnej. Ponadto informacja ta zostanie zamieszczona na stronie internetowej Towarzystwa Ubezpieczeń. 4. W przypadku likwidacji Funduszu, w informacji, o której mowa w ust. 3 wskazany zostanie termin, od którego wstrzymana zostanie Alokacja kolejnych Składek Bieżących.

***
1. Towarzystwo Ubezpieczeń zastrzega sobie prawo do likwidacji Funduszu, bądź zmiany jego strategii inwestycyjnej w Okresie ubezpieczenia, o czym poinformuje Ubezpieczającego przed likwidacją Funduszu lub zmianą jego strategii inwestycyjnej, niezwłocznie po podjęciu informacji o zaistnieniu okoliczności stanowiących podstawę do likwidacji Funduszu lub zmiany strategii inwestycyjnej. 2. Likwidacja Funduszu może nastąpić w związku z wystąpieniem którejkolwiek z poniższych okoliczności: 1) realizacją ryzyka kredytowego Nomura International plc; 2) realizacją ryzyka kredytowego Getin Noble Bank Spółka Akcyjna; 3)spadkiem Wartości aktywów netto Funduszu poniżej poziomu odpowiadającego 30% wartości nominalnej obligacji odpowiadającej Składce Zainwestowanej. 3. Zmiana strategii inwestycyjnej Funduszu może nastąpić w związku z wystąpieniem którejkolwiek z poniższych okoliczności: 1) realizacją ryzyka kredytowego Emitenta; 2) realizacją ryzyka kredytowego Nomura International plc; 3) realizacją ryzyka kredytowego Getin Noble Bank Spółka Akcyjna; 4) dużą zmiennością rynków lub negatywnymi wahaniami cen instrumentów finansowych wskazanych w § 4, które to zmiany lub wahania spowodują konieczność wcześniejszego wykupu tychże instrumentów i ich zastąpienie innymi o zbliżonej charakterystyce. 4. Ubezpieczeni zostaną poinformowani o likwidacji Funduszu lub zmianie jego strategii inwestycyjnej pisemnie za pośrednictwem Ubezpieczającego, przed likwidacją Funduszu lub zmianą jego strategii inwestycyjnej. Ponadto informacja ta zostanie zamieszczona na stronie internetowej Towarzystwa Ubezpieczeń. 5. W przypadku likwidacji Funduszu, w informacji, o której mowa w ust. 2, wskazany zostanie termin, od którego wstrzymana zostanie Alokacja kolejnych Składek Bieżących.

Zgłoszenia do pozwu prosimy wysłać na adres e-mail:

lub pocztą na adres Kancelarii:

image/svg+xml
Lengiewicz Wrońska i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza s.c.
image/svg+xml
Trębacka 4, 00-074 Warszawa

Skontaktujemy się z Państwem w ciągu kilku dni telefonicznie lub mailowo.

Pozwy zbiorowe - kontakt:

Poniedziałek – piątek, w godz. 10:00-17:00

AEGON, ALLIANZ, COMPENSA:

SKANDIA, NORDEA:

EUROPA, OPEN LIFE (Getin Bank, Open Finance):

AXA, GENERALI: