OPEN LIFE.

Pozew zbiorowy o zapłatę

Polisy zamknięte

SKŁAD GRUPY ZOSTAŁ PRAWOMOCNIE USTALONY. NA OBECNYM ETAPIE NIE MA MOŻLIWOŚCI DOŁĄCZENIA DO POZWU GRUPOWEGO.

Przyjmujemy zgłoszenia do postępowań indywidualnych, jeśli posiadasz zamkniętą polisę i chciałbyś dowiedzieć się więcej kliknij tutaj.

 • Produkty objęte pozwem

 • Przebieg procesu

 • Wynagrodzenie Kancelarii - pozwy zbiorowe

Produkty objęte pozwem:

 • Plan Regularnego Oszczędzania Zabezpiecz Przyszłość
 • Plan Oszczędnościowy Stabilne Oszczędzanie
 • Symfonia Zysków
 • Dziesięciokrotka
 • Genesis
 • Plan Regularnego Oszczędzania Gemini

Pozew będzie rozszerzany o nowych członków grupy posiadających zarówno ww. produkty ubezpieczeniowe, jak i produkty o nazwach:

 • Inwestycja Kapitał na Przyszłość
 • Noble Investment Plan

Weryfikacja dokumentów jest bezpłatna.

Przebieg procesu.

Pani Aneta Cieślicka – Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Kołobrzegu podjęła się roli reprezentanta grupy i wytoczenia powództwa o zapłatę przeciwko Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A. (dalej „TU Open Life”) na podstawie przepisów ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym.

W dniu 1 czerwca 2015r. Kancelaria LWB reprezentująca Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Kołobrzegu złożyła w Sądzie Okręgowym w Warszawie pozew zbiorowy o zapłatę przeciwko TU Open Life, żądając:

 • zwrotu kwot równym wpłaconym składkom pomniejszonym o kwoty wypłacone przez TU Open Life; oraz dodatkowo jeżeli sąd nie uwzględni tego roszczenia żądamy:
  • zwrotu kwot:
   • pobranych w związku z rezygnacją przez członka grupy z ubezpieczenia oraz
   • pobranych jako opłata administracyjna.

W dniu składania pozwu było 144 członków grupy.

Pozew dotyczy osób, które zrezygnowały ze stosunku ubezpieczenia.

Dnia 4 stycznia 2016r. odpis pozwu został doręczony pozwanemu TU Open Life. Sąd jednocześnie zobowiązał TU Open Life do ustosunkowania się do pozwu, ale nie wyznaczył terminu na wniesienie odpowiedzi na pozew.

Dnia 16 sierpnia 2016 r. Kancelaria LWB złożyła wniosek do Sądu Okręgowego o wyznaczenie terminu rozprawy oraz zobowiązanie pozwanego do wniesienia odpowiedzi na pozew w terminie 14 dni.

Dnia 29 września 2016r. Sąd wyznaczył termin rozprawy na dzień 2 grudnia 2016r., na którym miał rozstrzygnąć kwestię rozpoznania sprawy w postępowaniu grupowym. Sąd wyznaczył pozwanemu termin na wniesienie odpowiedzi na pozew.

Dnia 18 października 2016r. pozwany TU Open Life złożyło pismo procesowe zawierające wniosek o zobowiązanie powoda do złożenia kaucji.

Dnia 4 listopada 2016r. TU Open Life złożyło odpowiedź na pozew.

25 listopada 2016r. Kancelaria LWB złożyła dwa pisma procesowe – odpowiedź na wniosek pozwanego dotyczący kaucji oraz replikę na odpowiedź na pozew.

Dnia 2 grudnia 2016 r. odbyła się rozprawa przed Sądem Okręgowym, po której w dniu 15 grudnia 2016 r. Sąd ogłosił postanowienie o odrzuceniu pozwu grupowego przeciwko TU Open Life. Postanowienie jest nieprawomocne.

Dnia 29 grudnia 2016r. TU Open Life złożyło wniosek o uzupełnienie postanowienia o odrzuceniu pozwu poprzez rozstrzygnięcie o kosztach procesu, które Sąd postanowił uzupełnić postanowieniem z dnia 25 stycznia 2017r.

Dnia 8 lutego 2017 r. Kancelaria LWB złożyła do Sądu Apelacyjnego w Warszawie zażalenie na postanowienie Sądu Okręgowego o odrzuceniu pozwu.

Dnia 24 lutego 2017 r. do Kancelarii wpłynęła odpowiedź TU Open Life na zażalenie.

Sąd Apelacyjny w Warszawie wyznaczył na dzień 26 kwietnia 2017r. termin posiedzenia, którego przedmiotem miało być rozpoznanie zażalenia Kancelarii i rozstrzygnięcie kwestii dopuszczalności rozpoznania sprawy w postępowaniu grupowym. Sąd nie zajął się zażaleniem merytorycznie z przyczyn formalnych. Sąd Apelacyjny dnia 26 kwietnia 2017r. zarządził zwrot akt Sądowi Okręgowemu w celu podpisania uzasadnienia zaskarżonego postanowienia, ewentualnie o wskazanie przyczyn niemożności podpisania uzasadnienia przez wszystkich sędziów orzekających w sprawie.

Dnia 18 maja 2017r. Sąd Okręgowy wydał postanowienie w przedmiocie uzupełnienia postanowienia z 15 grudnia 2016r. o koszty procesu.

Dnia 29 maja 2017r. Sąd Apelacyjny zwrócił się do Sądu Okręgowego o zwrot akt postępowania grupowego lub zawiadomienie o zachodzących przeszkodach.

Sąd Apelacyjny w dniu 5 czerwca 2017r. ponowił prośbę do Sądu Okręgowego o zwrot akt. Sąd Okręgowy zwrócił akta Sądowi Apelacyjnemu w dniu 5 czerwca 2017r.

Kancelaria LWB w dniu 19 czerwca 2017r. złożyła do Sądu Apelacyjnego zażalenie na postanowienie Sądu Okręgowego z 18 maja 2017r.

W dniu 24 czerwca 2017r. Sąd Okręgowy zwrócił się o wypożyczenie akt. Sąd Apelacyjny pismem z dnia 5 lipca 2017r. przesłał akta Sądowi Okręgowemu zaznaczając ich wypożyczenie na 2 dni.

Sąd Okręgowy dnia 6 lipca 2017r. zwrócił się do Sądu Apelacyjnego o ponowne wypożyczenie akt sprawy na 14 dni. Sąd Apelacyjny pismem z dnia 3 sierpnia 2017r. wypożyczył Sądowi Okręgowemu akta sprawy i zastrzegł ich pilny zwrot najpóźniej do dnia 18 sierpnia 2017r. Sąd Okręgowy zwrócił akta 7 sierpnia 2017r.

W dniu 28 grudnia 2017r. Sąd Apelacyjny w Warszawie prawomocnie postanowił, że pozew zbiorowy przeciwko TU Open Life będzie rozpoznawany w postępowaniu grupowym. Sąd Apelacyjny w Warszawie w całości uwzględnił zażalenie złożone w imieniu powoda przez radców prawnych z Kancelarii LWB.

Rozstrzygnięcie Sądu Apelacyjnego oznacza, że etap badania dopuszczalności pozwu został zakończony sukcesem i sprawa będzie rozpatrywana przez Sąd jako pozew grupowy.

Kolejnym etapem postępowanie będzie ustalenie ostatecznego składu grupy przez Sąd. Sąd Okręgowy zarządzi publikację ogłoszenia prasowego o toczącym się postępowaniu grupowym i wyznaczy ostateczny termin, do którego zainteresowane osoby będą mogły przystępować do pozwu zbiorowego.

Kancelaria LWB złożyła do Sądu Okręgowego projekt ogłoszenia prasowego o toczącym się postępowaniu grupowym przeciwko TU Open Life.

W dniu 11 maja 2018r. Sąd Okręgowy wydał postanowienie, w którym oddalił wniosek TU Open Life w przedmiocie kaucji na zabezpieczenie kosztów procesu.

W dniu 11 maja 2018r. Sąd Okręgowy wydał również postanowienie, w którym zarządził publikację ogłoszenia o wszczęciu postępowania grupowego przeciwko TU Open Life o zapłatę oraz ustalił jego treść. Zażalenie na to postanowienie wniosło TU Open Life.

Sąd Okręgowy postanowieniem z dnia 6 lipca 2018r. odrzucił zażalenie TU Open Life na postanowienie o zarządzeniu publikacji prasowej, jako niedopuszczalne. TU Open Life wniosło zażalenie do Sądu Apelacyjnego pismem z dnia 26 lipca 2018r. Kancelaria złożyła do Sądu Apelacyjnego odpowiedź na zażalenie.

Jednocześnie w dniu 10 sierpnia 2018r. Kancelaria zgłosiła do Sądu przystąpienie do pozwy zbiorowego kolejnych członków grupy.

W dniu 18 grudnia 2018r. Sąd Apelacyjny oddalił w całości oba zażalenia TU Open Life, wskazując, że żaden z zarzutów pozwanego TU Open Life nie zasługiwał na uwzględnienie.

W dniu 6 czerwca 2019r. na łamach gazety Rzeczpospolita Sąd zamieścił ogłoszenie prasowe o prowadzeniu postępowania grupowego w niniejszej sprawie oraz wyznaczył ostateczny 2-miesięczny termin na przystąpienie do grupy. Z dniem 6 sierpnia 2019r. grupa została zamknięta.

W dniu 7 sierpnia 2019r. Kancelaria zgłosiła do Sądu przystąpienie do postępowania ostatniej grupy konsumentów.

W dniu 16 października 2019r. Kancelaria wystąpiła do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz do Rzecznika Finansowego o przedstawienie Sądowi istotnych poglądów dla niniejszej sprawy.

Postanowieniem z dnia 28 kwietnia 2020 r. Sąd Okręgowy ustalił skład grupy. Postanowieniem z dnia 23 marca 2021 r. Sąd Apelacyjny uwzględnił zażalenie powoda co do spornych 10 osób oraz orzekł, że bezzasadne są zarzuty TU Europa w stosunku do tych osób. Postanowieniem tym Sąd Apelacyjny uchylił również częściowo postanowienie Sądu Okręgowego o ustaleniu składu grupy i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania Sądowi Okręgowemu.

Wynagrodzenie Kancelarii:

 1. Wynagrodzenie Kancelarii za prowadzenie Postępowania składa się z: wynagrodzenia ryczałtowego („Opłata Ryczałtowa”) oraz premii za sukces („Premia za Sukces”).
 2. Członek Grupy jest zobowiązany zapłacić Kancelarii Opłatę Ryczałtową, która wynosi:
  • 80% kwot podanych w punkcie 4 – za prowadzenie postępowania przedsądowego, negocjacji, mediacji i postępowania przed sądem w pierwszej instancji,
  • 20% kwot podanych w punkcie 4 – za prowadzenie postępowania przed sądem w drugiej instancji i przed Sądem Najwyższym.
 3. Wynagrodzenie obejmuje również wynagrodzenie Kancelarii z tytułu świadczenia pomocy prawnej za prowadzenie postępowania egzekucyjnego.
 4. Opłata Ryczałtowa została wyliczona na podstawie wysokości Kwoty wpłaconej pomniejszonej o kwotę zwróconą Członkowi Grupy lub o kwotę, która ma być zwrócona Członkowi Grupy („Kwota”), w pierwszej instancji oraz za prowadzenie postępowania przedsądowego, negocjacji i mediacji jako 80%, zaś w drugiej instancji i przed Sądem Najwyższym jako 20% następujących kwot:
  • przy wysokości Kwoty do 500 zł – 50 zł;
  • przy wysokości Kwoty powyżej 500 zł do 1.500 zł – 150 zł;
  • przy wysokości Kwoty powyżej 1.500 zł do 5.000 zł – 500 zł;
  • przy wysokości Kwoty powyżej 5.000 zł do 20.000 zł – 1.000 zł;
  • przy wysokości Kwoty powyżej 20.000 zł do 50.000 zł – 2.000 zł;
  • przy wysokości Kwoty powyżej 50.000 zł do 200.000 zł – 3.000 zł;
  • przy wysokości Kwoty powyżej 200.000 zł – 6.000 zł. W przypadku gdy Członek Grupy nawiązał więcej niż jeden stosunek ubezpieczenia z Open Life, nadający się do wspólnego postępowania, z których następnie zrezygnował, wysokość Kwoty będącej podstawą obliczenia Opłaty Ryczałtowej, stanowi suma Kwot pobranych od każdej z polis.
 5. Członek Grupy jest zobowiązany zapłacić Kancelarii Premię za Sukces w stosunku do kwoty zasądzonej na rzecz Członka Grupy lub kwoty należnej Członkowi Grupy w wyniku zawartej ugody lub kwoty zwróconej Członkowi Grupy, jako:
  • 10% brutto ww. kwoty – gdy Postępowanie będzie prowadzone w imieniu nie więcej niż 200 (dwustu) Członków Grupy,
  • 7% brutto ww. kwoty – gdy Postępowanie będzie prowadzone w imieniu więcej niż 200 (dwustu) Członków Grupy i nie więcej niż 700 (siedmiuset) Członków Grupy,
  • 5% brutto ww. kwoty – gdy Postępowanie będzie prowadzone w imieniu więcej niż 700 (siedmiuset) Członków Grupy.
 6. Przez „Sukces” rozumie się:
  • rozstrzygnięcie prawomocnie kończące postępowanie sądowe, inne niż: (i) wyrok oddalający powództwo w całości, (ii) postanowienie o odrzuceniu pozwu,
  • ugodę zawartą w sprawie,
  • odzyskanie w wyniku działań Kancelarii całości lub części żądanych kwot.
 7. Wynagrodzenie Kancelarii będzie płatne przez Członka Grupy w następujący sposób:
  • Część Opłaty Ryczałtowej, o której mowa w pkt. 2 ust. 2.1. powyżej, będzie płatna przez Członka Grupy w terminie 7 (siedmiu) dni po podpisaniu przez obie Strony Umowy o obsługę prawną; dowód uiszczenia części Opłaty Ryczałtowej Członek Grupy jest zobowiązany doręczyć do Kancelarii wraz z podpisanym przez siebie egzemplarzem Umowy o obsługę prawną;
  • Druga część Opłaty Ryczałtowej, o której mowa w pkt. 2 ust. 2.2. powyżej, będzie płatna wówczas, gdy Postępowanie będzie prowadzone w drugiej instancji i zostanie uiszczona przez Członka Grupy w terminie 7 (siedmiu) dni od wezwania przez Kancelarię;
  • Premia za Sukces będzie płatna w terminie 7 (siedmiu) dni od otrzymania przez Członka Grupy kwoty, o której mowa w pkt. 5 powyżej. Jeżeli Członek Grupy otrzyma tylko część ww. kwoty lub będzie ją otrzymywał częściami, wówczas Premia za Sukces będzie płatna sukcesywnie, w wysokości równej odpowiednio: 10%, 7% lub 5% kwot otrzymanych przez Członka Grupy.
 8. Wynagrodzenie Kancelarii zostało określone jako kwoty brutto, które zawierają podatek VAT.
 9. Wynagrodzenie Kancelarii, tj. Opłatę Ryczałtową i Premię za Sukces należy wpłacać przelewem na rachunek bankowy Kancelarii. Faktura VAT zostanie wystawiona i wysłana Członkowi Grupy w formie elektronicznej.
 10. Wynagrodzenie obejmuje również techniczno – administracyjne wydatki Kancelarii związane z prowadzeniem Postępowania, w tym w szczególności wydatki związane z wysyłką i odbiorem korespondencji, kosztami telekomunikacyjnymi, podróżami prawników i pracowników Kancelarii do sądów, do organów administracji, do innych instytucji, w których obecność będzie wskazana ze względu na prowadzenie Postępowania, z podróżami na spotkania z osobami objętymi pozwem, z wyjątkiem kosztów dojazdów i pobytów, których celem będą spotkanie w miejscowościach oddalonych o ponad 200 km od Warszawy.
 11. W przypadku, gdy oboje małżonkowie nabyli Polisy, każde z nich zawiera oddzielną umowę z Kancelarią. Wynagrodzenie Kancelarii liczone jest od każdego z małżonków osobno. Każdy z małżonków jest samodzielnym Członkiem Grupy.
 • Rachunek bankowy przeznaczony do wpłat wynagrodzenia tytułem opłaty ryczałtowej: Alior Bank SA, 23 2490 0005 0000 4600 3571 2017;
 • Rachunek bankowy przeznaczony do wpłat wynagrodzenia tytułem premii za sukces: Alior Bank SA, 91 2490 0005 0000 4600 5399 5487;
 • Rachunek bankowy przeznaczony do wpłat wpisów sądowych: Alior Bank SA, 03 2490 0005 0000 4600 6618 3375;
 • Rachunek bankowy przeznaczony do wpłat depozytu: Alior Bank SA, 29 2490 0005 0000 4600 6855 8631.