Wróć do listy

Sąd ogłasza możliwość przystępowania do pozwu vs. GENERALI.

image/svg+xml
5 maja, 2015

W postępowaniu grupowym przeciwko Generali Sąd Okręgowy w Warszawie zarządził opublikowanie w Gazecie Wyborczej ogłoszenia o następującej treści:

„Przed Sądem Okręgowym w Warszawie, XXIV Wydziałem Cywilnym wszczęte zostało postępowanie grupowe w trybie ustawy z dnia 17 grudnia 2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowy (Dz.U. nr 7 z 2010 r., poz. 44) z powództwa Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Powiecie Pruszkowskim przeciwko Generali Życie Towarzystwu Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie, sygnatura akt XXIV C 554/14, w którym na chwilę obecną udział bierze 28 członków grupy, a wartość przedmiotu sporu wynosi 470.435,69 zł.

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Powiecie Pruszkowskim jako reprezentant grupy wniósł o zasądzenie przez Sąd na rzecz członków grupy od pozwanej Generali Życie Towarzystwu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie zwrotu kwot pobranych przez pozwanego od członków grupy w oparciu o niedozwolone klauzule umowne zawarte w umowach ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia 8 maja 2014 roku do dnia zapłaty.

Każdy, kto:

 • zawarł z Generali Życie Towarzystwem Ubezpieczeń Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie umowę ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym w oparciu o wzorzec umowy stosowany przez Ubezpieczyciela w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej (zwanej Umową ubezpieczenia lub Umową ubezpieczenia na życie z UFK), w której postanowieniach ogólnych warunków umów na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi przewidziano możliwość pobierania przez ubezpieczyciela  świadczeń pieniężnych od konsumenta w wysokości od 100% do 5% wartości środków zgromadzonych na rachunku polisy, pochodzących ze składek regularnych należnych w pierwszych 5 lub 3 latach polisowych, w przypadku rozwiązania umowy ubezpieczenia z UFK przed upływem terminu oznaczonego przez ubezpieczyciela. Postanowienia ogólnych warunków umów na życie z UFK umożliwiające pobieranie przez ubezpieczycieli świadczeń pieniężnych od konsumenta w wysokości od 100% do 10%  wartości rachunku polisy, w przypadku rozwiązania umowy ubezpieczenia z UFK przed upływem terminu oznaczonego przez ubezpieczyciela, prawomocnymi wyrokami Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (wyrok z dnia 7 października 2011 roku, sygn. akt XVII AmC 1704/09, wyrok z dnia 4 czerwca 2012 roku, sygn. akt XVII AmC 974/11, wyrok z dnia 29 czerwca 2009 roku, sygn. akt XVII Amc 274/09 zmieniony wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 14 maja 2010 roku, sygn. akt VI ACa 1175/09 oraz wyrok z dnia 16 czerwca 2008 roku, sygn. akt XVII AmC 111/07 zmieniony wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 13 maja 2009 roku, sygn. akt VI ACa 1365/08)  zostały uznane za niedozwolone postanowienia umowne i wpisane zostały pod numerami 3834, 4632, 4633, 2161, 1749 do rejestru klauzul niedozwolonych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów;
 • rozwiązał z Generali Życie Towarzystwem Ubezpieczeń Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie umowę ubezpieczenia przed upływem lat 10 od dnia jej zawarcia z przyczyn innych niż śmierć, wobec czego Ubezpieczyciel pobrał ze środków zgromadzonych przez konsumenta na rachunku polisy tzw. opłatę za wykup lub opłatę likwidacyjną,

może przystąpić do grupy liczącej dziś 28 członków.

Każda osoba, której roszczenie może być objęte tym powództwem grupowym, może przystąpić do sprawy, składając pisemne oświadczenie o przystąpieniu do grupy w nieprzekraczalnym terminie 1 miesiąca od daty ukazania się tego ogłoszenia i przesyłając je do reprezentanta Grupy – Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Powiecie Pruszkowskim, na adres jego pełnomocnika – Anny Lengiewicz,  Lengiewicz, Wrońska, Berezowska i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza s.c., ul. Krakowskie Przedmieście 4/6, 00-333 Warszawa.

Przystąpienie do grupy po upływie powyższego terminu jest niedopuszczalne.

Złożenie oświadczenia o przystąpieniu do grupy jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na pełnienie funkcji reprezentanta grupy przez Powiatowego Rzecznika  Konsumentów w Powiecie Pruszkowskim oraz zasady wynagradzania pełnomocnika, jak również przystąpienie do ,,Umowy reprezentanta grupy z pełnomocnikiem”, regulującej między innymi wyrażenie zgody na  podejmowanie decyzji przez grupę oraz finansowanie kosztów postępowania.

Prawomocny wyrok ma skutek wobec wszystkich członków grupy, to jest osób, które przed upływem terminu wskazanego w tym ogłoszeniu złożą oświadczenie o przystąpieniu do grupy i zostaną uwzględnione w postanowieniu sądu określającym skład grupy.

ZASADY WYNAGRODZENIA PEŁNOMOCNIKA:

Wynagrodzenie pełnomocnika składa się z wynagrodzenia ryczałtowego (OPŁATA RYCZAŁTOWA) oraz premii za sukces (PREMIA ZA SUKCES).  Każdy członek grupy jest zobowiązany zapłacić pełnomocnikowi opłatę ryczałtową i premię za sukces na zasadach opisanych niżej.

OPŁATA RYCZAŁTOWA – wyliczana jest na podstawie pobranej Opłaty za wykup, w I instancji oraz za prowadzenie postępowania przesądowego, negocjacji i mediacji jako 80 %, zaś w drugiej instancji i przed Sądem Najwyższym jako 20 % następujących kwot:

 • przy wysokości roszczenia do 500 zł – 60 zł;
 • przy wysokości roszczenia powyżej 500 zł do 1.500 zł – 180 zł;
 • przy wysokości roszczenia powyżej 1.500 zł do 5.000 zł – 600 zł;
 • przy wysokości roszczenia powyżej 5.000 zł do 20.000 zł – 1.200 zł;
 • przy wysokości roszczenia powyżej 20.000 zł do 50.000 zł – 2.400 zł;
 • przy wysokości roszczenia powyżej 50.000 zł do 200.000 zł – 3.600 zł;
 • przy wysokości roszczenia powyżej 200.000 zł – 7.200 zł.

W przypadku gdy Członek Grupy nabył od Ubezpieczyciela więcej niż jedną polisę, która wygasła, wysokość roszczenia będąca podstawą obliczenia Opłaty Ryczałtowej stanowi sumę Opłat za wykup pobranych od każdej z polis.

Każdy Członek Grupy obowiązany jest zapłacić pełnomocnikowi Opłatę Ryczałtową, która wynosi:

 • 80% kwoty wymienionej powyżej, za prowadzenie postępowania przesądowego, negocjacji, mediacji i postępowania przed sądem pierwszej instancji;
 • 20% kwoty wymienionej powyżej, za prowadzenie postępowania przed sądem w drugiej instancji i przed Sądem Najwyższym.

PREMIA ZA SUKCES – każdy Członek Grupy zobowiązany jest do jej zapłaty, wyliczonej w stosunku do kwoty zasądzonej na  rzecz Członka Grupy lub kwoty należnej Członkowi Grupy w wyniku zawartej ugody lub kwoty zwróconej Członkowi Grupy, jako:

 • 10% brutto ww. kwoty – gdy postępowanie będzie prowadzone w imieniu nie więcej niż 200 Członków Grupy;
 • 7% brutto ww. kwoty – gdy postępowanie będzie prowadzone w imieniu więcej niż 200 Członków Grupy i nie więcej niż 700 Członków Grupy;
 • 5%  brutto ww. kwoty – gdy postępowanie będzie prowadzone w imieniu więcej niż 700 Członków Grupy.

III. UWAGI DODATKOWE:

– wynagrodzenie obejmuje również wynagrodzenie pełnomocnika z tytułu świadczenia pomocy prawnej za prowadzenie postępowania egzekucyjnego;

– przez Sukces rozumiane jest: rozstrzygnięcie prawomocne kończące postępowanie sądowe, inne niż (i) wyrok oddalający powództwo w całości, (ii) postanowienie o odrzuceniu pozwu oraz ugodę zawartą z Ubezpieczycielem;

– wynagrodzenie pełnomocnika przez Członka Grupy będzie płatne w następujący sposób:

 • część opłaty ryczałtowej stanowiąca 80 % kwoty wymienionej powyżej, za prowadzenie postępowania przesądowego, negocjacji, mediacji i postępowania przed sądem pierwszej instancji, będzie płatna przez Członka Grupy w terminie 7 dni po podpisaniu przez obie strony umowy o obsługę prawną; dowód uiszczenia opłaty ryczałtowej Członek Grupy jest zobowiązany doręczyć  pełnomocnikowi wraz z podpisanym przez siebie egzemplarzem umowy o obsługę prawną;
 • druga część opłaty ryczałtowej stanowiąca 20% kwoty wymienionej powyżej, za prowadzenie postępowania przed sądem w drugiej instancji i przed Sądem Najwyższym, będzie płatna wówczas, gdy postępowanie będzie prowadzone w drugiej instancji i zostanie uiszczona przez Członka Grupy w terminie 7 dni od wezwania przez pełnomocnika;
 • premia za sukces będzie płatna w terminie 7 dni od otrzymania przez Członka Grupy zasądzonej na jego rzecz kwoty, kwoty należnej Członkowi Grupy w wyniku zawartej ugody lub kwoty zwróconej Członkowi Grupy, jeżeli Członek Grupy otrzyma tylko część ww. kwoty lub będzie ją otrzymywał częściami wówczas premia za sukces będzie płatna sukcesywnie w wysokości równej odpowiednio 10%, 7% lub 5% kwot otrzymanych przez Członka Grupy;

– wynagrodzenie zostało określone jako kwoty brutto, które zawierają podatek VAT;

– wynagrodzenie pełnomocnika, tj. Opłatę Ryczałtową i Premię za sukces należy  wpłacać przelewem na rachunek bankowy Kancelarii numer 83 1060 0076 0000 3300 0030 9077. Faktura VAT zostanie wystawiona i wysłana Członkowi Grupy w formie elektronicznej;

– wynagrodzenie obejmuje również techniczno – administracyjne wydatki Kancelarii związane z prowadzeniem postępowania, w tym szczególności wydatki związane z wysyłką i odbiorem korespondencji, kosztami telekomunikacyjnymi, podróżami prawników i pracowników Kancelarii do sądów, do organów administracji, do innych instytucji, w których obecność będzie wskazana ze względu na prowadzenie postępowania, z podróżami na spotkania z osobami objętymi pozwem, z wyjątkiem kosztów dojazdów i pobytów, których celem będą spotkania w miejscowościach oddalonych  o ponad 200 km od Warszawy;

– w przypadku gdy obydwoje małżonkowie nabyli polisy, każde z nich zawiera oddzielną umowę z Kancelarią. Wynagrodzenie Kancelarii liczone jest od każdego z małżonków osobno. Każdy z małżonków jest samodzielnym Członkiem Grupy.”

Dowiedz się więcej na:

Bezpłatna konsultacja.

Twoja wiadomość została wysłana. Dziękujemy.

Twoja wiadomość nie została dostarczona. Spróbuj ponownie.