Zgłoszenia do pozwu prosimy wysłać  na adres e-mail: przywiazanidopolisy@lwb.com.pl 

lub pocztą na adres Kancelarii:

Lengiewicz Wrońska Berezowska i Wspólnicy
Kancelaria Prawnicza s.c.
ul.Trębacka 4
00-074 Warszawa

Jakie dokumenty są potrzebne

 1. Polisa oraz aneksy do polisy.
 2. Załączniki do polisy – jeżeli są w Państwa posiadaniu.
 3. Pismo od SKANDIA o rozwiązaniu polisy wraz z rozliczeniem polisy – jeżeli jest w Państwa posiadaniu.
 4. Pismo od SKANDIA – ostatnia informacja dotycząca wartości rachunku polisy otrzymana przez Państwa od Skandia – jeżeli jest w Państwa posiadaniu.
 5. Państwa adres e-mail i numer telefonu.

Dokumenty prosimy wysłać mailem na adres: e-mail:

lub pocztą albo dostarczyć bezpośrednio do Kancelarii na adres: Lengiewicz Wrońska Berezowska i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza s.c., ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa.

Skontaktujemy się z Państwem w ciągu kilku dni telefonicznie lub mailowo.

Wynagrodzenie Kancelarii

 1. Wynagrodzenie Kancelarii za prowadzenie Postępowania składa się z: wynagrodzenia ryczałtowego („Opłata Ryczałtowa”) oraz premii za sukces („Premia za Sukces”).
 2. Każdy Członek Grupy jest zobowiązany zapłacić Kancelarii Opłatę Ryczałtową, która wynosi:
  • 80% kwoty wymienionej w pkt. 4 poniżej, za prowadzenie postępowania przedsądowego, negocjacji, mediacji i postępowania przed sądem w pierwszej instancji,
  • 20% kwoty wymienionej w pkt. 4 poniżej, za prowadzenie postępowania przed sądem w drugiej instancji i przed Sądem Najwyższym.
 3. Wynagrodzenie obejmuje również wynagrodzenie Kancelarii z tytułu świadczenia pomocy prawnej za prowadzenie postępowania egzekucyjnego.
 4. Opłata Ryczałtowa jest wyliczona na podstawie pobranej Opłaty Likwidacyjnej albo na podstawie pobranej kwoty w związku z rozwiązaniem polisy, stanowiącej różnicę pomiędzy wartością polisy a wartością wykupu (zwanych dalej „Opłatą Likwidacyjną”); w pierwszej instancji oraz za prowadzenie postępowania przedsądowego, negocjacji i mediacji jako 80%, zaś w drugiej instancji i przed Sądem Najwyższym jako 20% następujących kwot:
  • przy wysokości roszczenia do 500 zł – 60 zł;
  • przy wysokości roszczenia powyżej 500 zł do 1.500 zł – 180 zł;
  • przy wysokości roszczenia powyżej 1.500 zł do 5.000 zł – 600 zł;
  • przy wysokości roszczenia powyżej 5.000 zł do 20.000 zł –- 1.200 zł;
  • przy wysokości roszczenia powyżej 20.000 zł do 50.000 zł –- 2.400 zł;
  • przy wysokości roszczenia powyżej 50.000 zł do 200.000 zł -– 3.600 zł;
  • przy wysokości roszczenia powyżej 200.000 zł – 7.200 zł.W przypadku gdy Członek Grupy nabył od Ubezpieczyciela więcej niż jedną Polisę, która wygasła, wysokość roszczenia będąca podstawą obliczenia Opłaty Ryczałtowej, stanowi sumę Opłat Likwidacyjnych pobranych od każdej z Polis.
 5. Każdy Członek Grupy jest zobowiązany zapłacić Kancelarii Premię za Sukces w stosunku do kwoty zasądzonej na rzecz Członka Grupy lub kwoty należnej Członkowi Grupy w wyniku zawartej ugody lub kwoty zwróconej Członkowi Grupy, jako:
  • 10% brutto ww. kwoty – gdy Postępowanie będzie prowadzone w imieniu nie więcej niż 200 (dwustu) Członków Grupy,
  •  7% brutto ww. kwoty – gdy Postępowanie będzie prowadzone w imieniu więcej niż 200 (dwustu) Członków Grupy i nie więcej niż 700 (siedmiuset) Członków Grupy,
  • 5% brutto ww. kwoty – gdy Postępowanie będzie prowadzone w imieniu więcej niż 700 (siedmiuset) Członków Grupy.
 6. Przez sukces („Sukces”) rozumie się:
  • Rozstrzygnięcie prawomocnie kończące postępowanie sądowe, inne niż: (i) wyrok oddalający powództwo w całości, (ii) postanowienie o odrzuceniu pozwu,
  • Ugodę zawartą z Ubezpieczycielem,
  •  Odzyskanie w wyniku działań Kancelarii całości lub części Opłaty Likwidacyjnej.
 7. Wynagrodzenie Kancelarii będzie płatne przez Zleceniodawcę w następujący sposób:
  • Część Opłaty Ryczałtowej, o której mowa w pkt. 2 ust. 2.1. powyżej, będzie płatna przez Członka Grupy w terminie 7 (siedmiu) dni po podpisaniu przez obie Strony Umowy o obsługę prawną; dowód uiszczenia części Opłaty Ryczałtowej Członek Grupy jest zobowiązany doręczyć do Kancelarii wraz z podpisanym przez siebie egzemplarzem Umowy o obsługę prawną;
  •   Druga część Opłaty Ryczałtowej, o której mowa w pkt. 2 ust. 2.2. powyżej, będzie płatna wówczas, gdy Postępowanie będzie prowadzone w drugiej instancji i zostanie uiszczona przez Członka Grupy w terminie 7 (siedmiu) dni od wezwania przez Kancelarię;
  • Premia za Sukces będzie płatna w terminie 7 (siedmiu) dni od otrzymania przez Członka Grupy kwoty, o której mowa w pkt. 5 powyżej. Jeżeli Członek Grupy otrzyma tylko część ww. kwoty lub będzie ją otrzymywał częściami, wówczas Premia za Sukces będzie płatna sukcesywnie, w wysokości równej odpowiednio: 10%, 7% lub 5% kwot otrzymanych przez Członka Grupy.
 8. Wynagrodzenie Kancelarii zostało określone jako kwoty brutto, które zawierają podatek VAT.
 9. Wynagrodzenie Kancelarii, tj. Opłatę Ryczałtową i Premię za Sukces należy wpłacać przelewem na rachunek bankowy Kancelarii. Faktura VAT zostanie wystawiona i wysłana Członkowi Grupy w formie elektronicznej.
 10. Wynagrodzenie obejmuje również techniczno-administracyjne wydatki Kancelarii związane z prowadzeniem Postępowania, w tym w szczególności wydatki związane z wysyłką i odbiorem korespondencji, kosztami telekomunikacyjnymi, podróżami prawników i pracowników Kancelarii do sądów, do organów administracji, do innych instytucji, w których obecność będzie wskazana ze względu na prowadzenie Postępowania, z podróżami na spotkania z osobami objętymi pozwem, z wyjątkiem kosztów dojazdów i pobytów, których celem będą spotkanie w miejscowościach oddalonych o ponad 200 km od Warszawy.
 11. W przypadku, gdy oboje małżonkowie nabyli Polisy, każde z nich zawiera oddzielną umowę z Kancelarią. Wynagrodzenie Kancelarii liczone jest od każdego z małżonków osobno. Każdy z małżonków jest samodzielnym Członkiem Grupy.Uprzejmie informujemy, że liczba Członków Grupy przekroczyła 200 osób, w związku z czym, Premia za Sukces wynosi 7% od zasądzonej kwoty. Jeżeli liczba członków grupy zwiększy się powyżej 700 osób wówczas Premia za Sukces wynosić będzie 5% od zasadzonej kwoty.

***

 • Rachunek bankowy przeznaczony do wpłat wynagrodzenia tytułem opłaty ryczałtowej: Alior Bank SA, 23 2490 0005 0000 4600 3571 2017;
 • Rachunek bankowy przeznaczony do wpłat wynagrodzenia tytułem premii za sukces: Alior Bank SA, 91 2490 0005 0000 4600 5399 5487;
 • Rachunek bankowy przeznaczony do wpłat wpisów sądowych: Alior Bank SA, 03 2490 0005 0000 4600 6618 3375;
 • Rachunek bankowy przeznaczony do wpłat depozytu: Alior Bank SA, 29 2490 0005 0000 4600 6855 8631.

Kontakt

E-mail:

przywiazanidopolisy@lwb.com.pl

Telefon: +48 693 303 323
poniedziałek – piątek w godzinach 10:00 – 17:00

Adres Kancelarii: Lengiewicz Wrońska Berezowska i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza s.c.
ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa

Przebieg proces

Pani Longina Kaczmarek – Miejski Rzecznik Konsumentów w Szczecinie podjęła się roli reprezentanta grupy i wytoczenia powództwa o zapłatę przeciwko Skandia Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. (dalej: „Skandia”) na podstawie przepisów ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym.

W dniu 15 stycznia 2014r. Kancelaria LWB reprezentująca Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Szczecinie, złożyła w Sądzie Okręgowym w Warszawie pozew zbiorowy o zapłatę przeciwko Skandia żądając zwrotu kwot pobranych od członków grupy w związku z rozwiązaniem umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Kwoty te pobierane były jako opłata likwidacyjna albo Skandia nie nadawała im nazwy wypłacając konsumentom jedynie tzw. wartość wykupu. W dniu składania pozwu liczba członków grupy wynosiła 104 osoby.

Skandia złożyła obszerną odpowiedź na pozew wraz z załączonymi dokumentami zapakowanymi w 6 kartonów oraz wniosek o zasądzenie kaucji na zabezpieczenie swoich kosztów procesu.

W dniu 3 września 2014 r. Kancelaria LWB wniosła replikę na odpowiedź na pozew.

W dniu 18 września 2014 r. pani Aleksandra Wiktorow – Rzecznik Ubezpieczonych, działając w oparciu o ustawowe uprawnienia, przedstawiła Sądowi prowadzącemu postępowanie swoje stanowisko zawierające pogląd istotny dla sprawy. W ocenie Rzecznika Ubezpieczonych postanowienia ogólnych warunków umów stosowanych przez Skandia i objętych pozwem, ustalające wysokość opłaty likwidacyjnej tudzież współczynnika wykupu, stanowią przejaw ukształtowania praw i obowiązków konsumentów w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami i rażąco naruszający interesy konsumentów – członków grupy.

Sąd wyznaczył termin pierwszego posiedzenia na dzień 17 czerwca 2015 r.

27 maja 2015 r. została rozszerzona grupa – do pozwu dołączyło 170 kolejnych osób, grupa liczy 274 osoby.

5 czerwca 2015 r. do sądu wpłynęło pismo procesowe Skandia z żądaniem odrzucenia rozszerzenia powództwa.

11 czerwca 2015 r. Kancelaria złożyła odpowiedź na pismo Skandii z dnia 5 czerwca 2015 r.

W dniu 12 czerwca 2015 r. Sąd odwołał termin rozprawy wyznaczony na dzień 17 czerwca 2015 r.

18 lipca 2015 r. Sąd wyznaczył Skandii 75 dniowy termin na ustosunkowanie się do rozszerzenia grupy.

Dnia 15 grudnia 2015 r. Kancelaria rozszerzyła przedmiotowo powództwo przeciwko Skandia, tj. wniosła dodatkowe żądanie o ustalenie odpowiedzialności Skandia wobec członków grupy, polegającej na obowiązku zwrotu przez Skandia każdemu członkowi grupy kwot pobranych w związku z rozwiązaniem przez nich umów ubezpieczenia, które to kwoty Skandia pobrała, stosując niedozwolone postanowienia umowne.

W dniu 16 grudnia 2015 r. odbyła się rozprawa w Sądzie.

W dniu 11 kwietnia 2016 r. Skandia złożyła pismo (odpowiedź) na rozszerzenie powództwa.

Sąd Okręgowy wyznaczył termin rozprawy na dzień 5 października 2016 r., na którym rozstrzygnie kwestię rozpoznania sprawy w postępowaniu grupowym.

W dniu 5 października 2016 r. odbyła się rozprawa, na której Sąd badał kwestię dopuszczalności rozpoznania sprawy przeciwko Skandia o zapłatę w postępowaniu grupowym. Sąd odroczył wydanie postanowienia do dnia 19 października 2016 r.

W dniu 21 października 2016 r. Skandia Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. zmieniło nazwę na Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group. Zmiana nazwy towarzystwa ubezpieczeń nie ma wpływu na przebieg postępowania sądowego prowadzonego przez Kancelarię LWB.

Z uwagi na chorobę sędziego publikacja postanowienia w przedmiocie dopuszczalności postępowania grupowego w sprawie o zapłatę przeciwko Skandia została przeniesiona na dzień 28.10.2016 r.

Publikacja postanowienia w przedmiocie dopuszczalności postępowania grupowego została odroczona przez Sąd na dzień 4.11.2016 r.

W dniu 4 listopada 2016r. Sąd Okręgowy w Warszawie przyjął do rozpoznania w postępowaniu grupowym pozew o zapłatę przeciwko Skandia (obecna nazwa spółki to Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group). W ustnym uzasadnieniu Sąd wskazał, że spełnione zostały wszystkie przesłanki materialnoprawne i procesowe do rozpoznania niniejszej sprawy o zapłatę w trybie postępowania grupowego. Ponadto Sąd Okręgowy przesądził, że nie ma podstaw do żądania przez Skandia kaucji na zabezpieczenie kosztów procesu. Na postanowienie Sądu pozwanej Skandia służy zażalenie.

20 grudnia 2016r. Kancelaria LWB złożyła do sądu pismo o rozszerzeniu grupy o kolejnych 211 osób. W konsekwencji łączna liczna członków grupy wynosi 486 osób.

28 kwietnia 2017r. Skandia złożyła zażalenie na postanowienie Sądu Okręgowego z 20 grudnia 2016r. w przedmiocie rozpoznania sprawy w postępowaniu grupowym i kaucji.

Dnia 22 maja 2017r. Kancelaria LWB złożyła do Sądu Apelacyjnego odpowiedź na zażalenie Skandia.

Sąd Apelacyjny w Warszawie wyznaczył termin posiedzenia na dzień 14 września 2017r., na którym będzie rozpatrywał zażalenie Skandia na postanowienie Sądu Okręgowego, który przyjął sprawę do rozpoznania w trybie postępowania grupowego i oddalił wniosek Skandia o ustanowienie kaucji na zabezpieczenie kosztów procesu.

Sąd Apelacyjny odroczył posiedzenie wyznaczone na dzień 14 września 2017 r. Sąd Apelacyjny będzie weryfikował kwestię formalną, czy Skandia opłaciła opłatę od zażalenia we właściwej wysokości. Dnia 15 września 2017 r. Sąd Apelacyjny zwrócił się do Sądu Okręgowego o nadesłanie tych tomów akt, które zawierają rozszerzenia powództwa. Sąd Okręgowy niezwłocznie przesłał akta, o które prosił Sąd Apelacyjny.

Sąd Apelacyjny wyznaczył na dzień 6 grudnia 2017r. nowy termin posiedzenia, na którym  rozpatrzy zażalenie Skandia na postanowienie Sądu Okręgowego, który przyjął sprawę do rozpoznania w trybie postępowania grupowego i oddalił wniosek Skandia o ustanowienie kaucji na zabezpieczenie kosztów procesu.

W dniu 6 grudnia 2017r. Sąd Apelacyjny w Warszawie prawomocnie postanowił, że pozew zbiorowy przeciwko Skandia o zapłatę, będzie rozpoznawany w postępowaniu grupowym. Sąd Apelacyjny w Warszawie w całości oddalił zażalenie Skandia. Rozstrzygnięcie Sądu oznacza, że etap badania dopuszczalności pozwu został zakończony sukcesem i sprawa będzie rozpatrywana jako pozew grupowy.

Kolejnym etapem postępowanie będzie ustalenie ostatecznego składu grupy przez Sąd. Sąd zarządzi publikację ogłoszenia prasowego o toczącym się postępowaniu grupowym i wyznaczy ostateczny termin, do którego zainteresowane osoby będą mogły przystępować do pozwu zbiorowego.

W dniu 16 marca 2018r. Kancelaria LWB złożyła do Sądu Okręgowego projekt ogłoszenia o toczącym się postępowaniu grupowym, do którego Skandia ustosunkowała się pismem procesowym z dnia 4 kwietnia 2018r.

W oczekiwaniu na publikację ogłoszenia prasowego i zamknięcie grupy przez Sąd,  Kancelaria w dniu 28 marca 2018r. zgłosiła do Sądu przystąpienie kolejnych 69 osób. Wartość przedmiotu sporu przekracza 6,5 milionów złotych.

Wobec braku ogłoszenia prasowego Kancelaria składa kolejne pisma do Sądu o zarządzenie ogłoszenia w prasie o wszczęciu postępowania grupowego.

W dniu 18 grudnia 2018r. Sąd Okręgowy wydał postanowienie, w którym zarządził publikację ogłoszenia o wszczęciu postępowania grupowego przeciwko Skandia o zapłatę w dzienniku „Rzeczpospolita”. Sąd wyznaczył także ostateczny 2 miesięczny termin na przystąpienie do grupy, liczony od daty ukazania się ogłoszenia w prasie.

Pismem z dnia 29 stycznia 2019r. Skandia złożyła zażalenie na postanowienie Sądu w przedmiocie zarządzenia o dokonaniu ogłoszenia prasowego.

Sąd Okręgowy postanowieniem z dnia 28 marca 2019r. odrzucił zażalenie Skandia na postanowienie o zarządzeniu publikacji prasowej, uznając to zażalenie za niedopuszczalne.

W dniu 2 maja 2019r. Skandia wniosła zażalenie do Sądu Apelacyjnego na odrzucenie jej środka zaskarżenia. Sąd doręczył Kancelarii zażalenie Skandia w dniu 27 czerwca 2019r.

Kancelaria pismem z dnia 3 lipca 2019r. wniosła do Sądu Apelacyjnego odpowiedź na zażalenie, wnosząc o jego oddalenie w całości. Jednocześnie pismem z dnia 11 lipca 2019r. Kancelaria zwróciła się do Sądu Apelacyjnego o wyznaczenie jak najszybszego terminu posiedzenia w sprawie celem rozpoznania zażalenia Skandia.

W dniu 8 sierpnia 2019r. na łamach gazety Dziennik Gazeta Prawna Sąd zamieścił ogłoszenie prasowe o prowadzeniu postępowania grupowego w niniejszej sprawie oraz wyznaczył ostateczny 2-miesięczny termin na przystąpienie do grupy. Z dniem 8 października 2019r. grupa została zamknięta.

W dniu 14 październik a 2019r. Kancelaria zgłosiła do Sądu przystąpienie do postępowania ostatniej grupy konsumentów. Grupa liczy 577 osób, a suma roszczeń to 6.794.621,50 zł.

Produkty zawierające niedozwolone postanowienia objęte pozwem

 • Multiportfel Horyzont
 • Multiportfel Spektrum
 • Multiportfel Spektrum Plus
 • Multiportfel Misiek
 • Multiportfel Misiek Plus
 • Multiportfel Dom
 • Multiportfel Dom Plus
 • Multiportfel Złoty Wiek
 • Multiportfel Złoty Wiek VIP
 • Multiportfel Dobry Plan
 • Skandia Future
 • Przyszłość z Kapitałem
 • Spektrum Możliwości
 • Skandia Comfort

Jeżeli Państwa produkt nie znalazł się na powyższej liście, prosimy o wysłanie zgłoszenia za pośrednictwem www.pozwyzbiorowe.lwb.com.pl albo www.pz.lwb.com.pl i o przesłanie dokumentów do weryfikacji. Weryfikacja dokumentów jest bezpłatna.

Dokumenty można przesłać drogą mailową na adres:

przywiazanidopolisy@lwb.com.pl

pocztą lub osobiście na adres Kancelarii, tj.: Lengiewicz Wrońska Berezowska i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza s.c., ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa. Po zapoznaniu się z nimi poinformujemy Państwa o dalszym postępowaniu.

Treść niedozwolonych postanowień objętych pozwem

„Stawka opłaty likwidacyjnej, o której mowa w ust. 3 powyżej pobieranej przez Ubezpieczyciela jest obliczana wg następującego wzoru:

 

100%-(96,7%)(K-T)


gdzie:
T- mniejsza z dwóch wielkości:
a) liczba pełnych Lat Polisy, za które została zapłacona Składka Regularna,
b) liczba pełnych Lat Polisy licząc od dnia zawarcia Umowy do dnia wystąpienia o wypłatę Wartości Wykupu,
K- Okres Ubezpieczenia.”

„W przypadku wygaśnięcia Umowy z przyczyny wskazanej w ust. 3 pkt 3) powyżej, Ubezpieczyciel dokona wypłaty kwoty równej Wartości Wykupu. Do wypłaty kwoty wskazanej w zdaniu pierwszym stosuje się odpowiednio zasady wypłaty Wartości Wykupu określone w § 20, z zastrzeżeniem, że w przypadku rozwiązania Umowy w okresie pierwszych dwóch Lat Polisy pobierana jest opłata likwidacyjna w wysokości stu procent wartości tej części środków wypłacanych z Rachunku Jednostek Funduszy, która stanowi wartość Jednostek Funduszy zakupionych ze Składki Regularnej, po uwzględnieniu umorzeń Jednostek Funduszy związanych z pobranymi zgodnie z § 22 opłatami.””

***

„Stawka opłaty likwidacyjnej:
1) W pierwszych dwóch Latach Polisy – 100%
2) Od trzeciego Roku Polisy:

 

100%-(96,7%)(K-T)


gdzie:
T- mniejsza z dwóch wielkości:
a) liczba pełnych Lat Polisy, za które została zapłacona Składka Regularna,
b) liczba pełnych Lat Polisy licząc od dnia zawarcia Umowy do dnia wystąpienia o wypłatę Wartości Wykupu.
K- Okres Ubezpieczenia.
3) W okresie Umowy Bezskładkowej – zgodnie z pkt 2), z zastrzeżeniem, że T oznacza liczbę pełnych Lat Polisy licząc od dnia zawarcia Umowy do dnia wystąpienia o wypłatę Wartości Wykupu”.

„W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2) – 3), Ubezpieczyciel dokona wypłaty kwoty równej Wartości Wykupu, zgodnie z zasadami wypłaty Wartości Wykupu określonymi w § 25, z zastrzeżeniem, iż w pierwszych dwóch Latach Polisy pobierana jest opłata likwidacyjna w wysokości stu procent wartości tej części środków wypłacanych z Rachunku Jednostek Funduszy, która stanowi wartość Jednostek Funduszy zakupionych ze Składki Regularnej, po uwzględnieniu umorzeń Jednostek Funduszy związanych z pobranymi zgodnie z § 26 opłatami.”

***

„W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2) – 3), Ubezpieczyciel dokona wypłaty kwoty w wysokości Świadczenia Wykupu, zgodnie z zasadami wypłaty Świadczenia Wykupu określonymi w § 24 ust. 4 – 11, z zastrzeżeniem, iż w pierwszych dwóch Latach Polisy wartość Świadczenia Wykupu jest równa Wartości Części Wolnej Rachunku, i wypłacana jest jedynie wówczas, gdy na Rachunku Jednostek Funduszy zgromadzone są środki stanowiące Część Wolną Rachunku.”

„Określony procent Części Bazowej Rachunku wypłacany Ubezpieczającemu, w przypadku odpisania Jednostek Funduszy z Części Bazowej Rachunku w związku z całkowitą lub częściową wypłatą Świadczenia Wykupu, wskazany poniżej w odpowiedniej tabeli, właściwej dla wysokości Składki Regularnej w skali roku aktualnej na dzień zawarcia Umowy:”

***

„W pierwszych dwóch Latach Polisy wartość Świadczenia Wykupu jest równa Wartości Części Wolnej Rachunku, i wypłacana jest jedynie wówczas, gdy na Rachunku Jednostek Funduszy zgromadzone są środki stanowiące Część Wolną Rachunku.”

„Określony procent Części Bazowej Rachunku wypłacany Ubezpieczającemu, w przypadku odpisania Jednostek Funduszy z Części Bazowej Rachunku w związku z całkowitą lub częściową wypłatą Świadczenia Wykupu:*Rok oznacza:
1) w Okresie Bazowym oraz po jego upływie, jeśli nie zostały opłacone Składki Regularne należne za Okres Bazowy:
a) w przypadku, gdy nie nastąpiło zawieszenie opłacania Składki Regularnej – Liczbę Lat Polisy, za które w pełni zostały zapłacone wszystkie Składki Regularne, powiększoną o 1, jednak nie wyższą niż Rok Polisy, w którym dokonywana jest całkowita lub częściowa wypłata Świadczenia Wykupu,
b) w przypadku, gdy nastąpiło zawieszenie opłacania Składki Regularnej – Liczbę Lat Polisy, za które w pełni zostały zapłacone wszystkie Składki Regularne, powiększoną o 1, jednak nie wyższą niż Rok Polisy poprzedzający Rok Polisy, w którym dokonywana jest całkowita lub częściowa wypłata Świadczenia Wykupu; jeżeli okres zawieszenia nie rozpoczyna się w Rocznicę Polisy, to okresy, za które zostały zapłacone Składki Regularne, w których zawieszenie miało miejsce, podlegają sumowaniu.

2) po Okresie Bazowym, pod warunkiem opłacenia Składek Regularnych należnych za Okres Bazowy:
a) w przypadku, gdy nie nastąpiło zawieszenie opłacania Składki Regularnej w Okresie Bazowym – Rok Polisy, w którym dokonywana jest całkowita lub częściowa wypłata Świadczenia Wykupu,
b) w przypadku, gdy nastąpiło zawieszenie opłacania Składki Regularnej w Okresie Bazowym – Rok Polisy poprzedzający Rok Polisy, w którym dokonywana jest całkowita lub częściowa wypłata Świadczenia Wykupu.

***

„Określony procent Części Bazowej Rachunku wypłacany Ubezpieczającemu, w przypadku odpisania Jednostek Funduszy z Części Bazowej Rachunku w związku z całkowitą lub częściową wypłatą Świadczenia Wykupu:*Rok oznacza:
1) w Okresie Bazowym oraz po jego upływie, jeśli nie zostały opłacone Składki Regularne należne za Okres Bazowy:
a) w przypadku, gdy nie nastąpiło zawieszenie opłacania Składki Regularnej – Liczbę Lat Polisy, za które w pełni zostały zapłacone wszystkie Składki Regularne, powiększoną o 1, jednak nie wyższą niż Rok Polisy, w którym dokonywana jest całkowita lub częściowa wypłata Świadczenia Wykupu,
b) w przypadku, gdy nastąpiło zawieszenie opłacania Składki Regularnej – Liczbę Lat Polisy, za które w pełni zostały zapłacone wszystkie Składki Regularne, powiększoną o 1, jednak nie wyższą niż Rok Polisy poprzedzający Rok Polisy, w którym dokonywana jest całkowita lub częściowa wypłata Świadczenia Wykupu; jeżeli okres zawieszenia nie rozpoczyna się w Rocznicę Polisy, to okresy, za które zostały Zapłacone Składki Regularne, w których zawieszenie miało miejsce, podlegają sumowaniu.

2) po Okresie Bazowym, pod warunkiem opłacenia Składek Regularnych należnych za Okres Bazowy:
a) w przypadku, gdy nie nastąpiło zawieszenie opłacania Składki Regularnej w Okresie Bazowym – Rok Polisy, w którym dokonywana jest całkowita lub częściowa wypłata Świadczenia Wykupu,
b) w przypadku, gdy nastąpiło zawieszenie opłacania Składki Regularnej w Okresie Bazowym – Rok Polisy poprzedzający Rok Polisy, w którym dokonywana jest całkowita lub częściowa wypłata Świadczenia Wykupu.”