Zgłoszenia do pozwu prosimy wysłać  na adres e-mail: przywiazanidopolisy@lwb.com.pl 

lub pocztą na adres Kancelarii:

Lengiewicz Wrońska Berezowska i Wspólnicy
Kancelaria Prawnicza s.c.
ul.Trębacka 4
00-074 Warszawa

Jakie dokumenty są potrzebne

 1. Polisa.
 2. Załączniki do polisy (jeżeli są w Państwa posiadaniu) oraz aneksy.
 3. Pismo od Skandia ostatnia informacja dotycząca wartości rachunku polisy otrzymana przez Państwa od Skandia jeżeli jest w Państwa posiadaniu.
 4. Print screen konta online polisy (jeżeli mogą go Państwo uzyskać) informujący o aktualnej wartości rachunku polisy oraz o wartości świadczenia wykupu.
 5. Państwa adres e-mail i numer telefonu.

Dokumenty prosimy wysłać mailem na adres: e-mail:

lub pocztą albo dostarczyć bezpośrednio do Kancelarii na adres: Lengiewicz Wrońska Berezowska i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza s.c., ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa.

Skontaktujemy się z Państwem w ciągu kilku dni telefonicznie lub mailowo.

Wynagrodzenie Kancelarii

 1. Każdy Członek Grupy za prowadzenie Postępowania jest zobowiązany zapłacić Kancelarii wynagrodzenie („Wynagrodzenie”), które zostało wyliczone w następujący sposób:
  1. Podstawę do wyliczenia Wynagrodzenia stanowi wysokość świadczenia jaka zostałaby pobrana od Członka Grupy przez Skandia w przypadku rozwiązania umowy ubezpieczenia na życie z UFK przed upływem okresu ubezpieczenia na dzień zawarcia Umowy pomiędzy Kancelarią i Członkiem Grupy (zwane dalej„Opłatą Likwidacyjną”.
  2. Wynagrodzenie wynosi:
   • przy wysokości Opłaty Likwidacyjnej do 500,00 zł – 48,00 zł;
   • przy wysokości Opłaty Likwidacyjnej powyżej 500,00 zł do 1.500,00 zł – 144,00 zł;
   • przy wysokości Opłaty Likwidacyjnej powyżej 1.500,00 zł do 5.000,00 zł – 480,00 zł;
   • przy wysokości Opłaty Likwidacyjnej powyżej 5.000,00 zł do 20.000,00 zł – 960,00 zł;
   • • przy wysokości Opłaty Likwidacyjnej powyżej 20.000,00 zł – 1.000,00 zł.
  3. W przypadku gdy Członek Grupy zawarł z Ubezpieczycielem więcej niż jedną umowę ubezpieczenia na życie z UFK, która nie została rozwiązana i nadal obowiązuje, wysokość świadczenia będąca podstawą do obliczenia Wynagrodzenia, stanowi sumę Opłat Likwidacyjnych, które zostałyby pobrane od każdej z umów.
 2. Wynagrodzenie Kancelarii będzie płatne przez Członka Grupy w terminie 7 (siedmiu) dni po podpisaniu przez obie strony Umowy z Kancelarią; dowód uiszczenia Wynagrodzenia Członek Grupy jest zobowiązany doręczyć do Kancelarii wraz z podpisanym przez siebie egzemplarzem Umowy z Kancelarią.
 3. Wynagrodzenie Kancelarii zostało określone jako kwoty brutto, które zawierają podatek VAT.
 4. Wynagrodzenie Kancelarii należy wpłacać przelewem na rachunek bankowy Kancelarii. Faktura VAT zostanie wystawiona i wysłana Członkowi Grupy w formie elektronicznej.
 5. Wynagrodzenie obejmuje również techniczno – administracyjne wydatki Kancelarii związane z prowadzeniem Postępowania, w tym w szczególności wydatki związane z wysyłką i odbiorem korespondencji, kosztami telekomunikacyjnymi, podróżami prawników i pracowników Kancelarii do sądów, do organów administracji, do innych instytucji, w których obecność będzie wskazana ze względu na prowadzenie Postępowania, z podróżami na spotkania z osobami objętymi pozwem, z wyjątkiem kosztów dojazdów i pobytów, których celem będą spotkanie w miejscowościach oddalonych o ponad 200 km od Warszawy.
 6. W przypadku, gdy oboje małżonkowie zawarli umowę ubezpieczenia na życie z UFK z Ubezpieczycielem, każde z nich zawiera oddzielną umowę z Kancelarią. Wynagrodzenie Kancelarii liczone jest od każdego z małżonków osobno. Każdy z małżonków jest samodzielnym Członkiem Grupy.

***

 • Rachunek bankowy przeznaczony do wpłat wynagrodzenia tytułem opłaty ryczałtowej: Alior Bank SA, 23 2490 0005 0000 4600 3571 2017;
 • Rachunek bankowy przeznaczony do wpłat wynagrodzenia tytułem premii za sukces: Alior Bank SA, 91 2490 0005 0000 4600 5399 5487;
 • Rachunek bankowy przeznaczony do wpłat wpisów sądowych: Alior Bank SA, 03 2490 0005 0000 4600 6618 3375;
 • Rachunek bankowy przeznaczony do wpłat depozytu: Alior Bank SA, 29 2490 0005 0000 4600 6855 8631.

Kontakt

E-mail:

Telefon: +48 693 303 323
poniedziałek – piątek w godzinach 10:00-17:00

Adres Kancelarii:
Lengiewicz Wrońska Berezowska i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza s.c.
ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa

Przebieg procesu

Dnia 23 grudnia 2016r. pozew zbiorowy przeciwko Skandia o ustalenie został rozszerzony o 184 nowych członków grupy.

Pani Longina Kaczmarek – Miejski Rzecznik Konsumentów w Szczecinie podjęła się roli reprezentanta grupy i wytoczenia powództwa o ustalenie przeciwko Skandia Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. (dalej: „Skandia”) na podstawie przepisów ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym.

W dniu 18 kwietnia 2014 r. Kancelaria LWB reprezentująca Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Szczecinie złożyła w Sądzie Okręgowym w Warszawie pozew zbiorowy przeciwko Skandia o ustalenie, że klauzule umowne dotyczące wysokości kwot, które mają być wypłacone członkom grupy i kwot, które mają być pobrane od członków grupy w przypadku rozwiązania umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym nie wiążą członków grupy oraz o ustalenie, że w przypadku rozwiązania umów ubezpieczenia Skandia będzie zobowiązana do wypłaty członkom grupy kwot równych wartości ich rachunków polisy. W dniu składania pozwu liczba członków grupy wynosiła 51 osób.

W dniu 18 września 2014r. pani Aleksandra Wiktorow – Rzecznik Ubezpieczonych, działając w oparciu o ustawowe uprawnienia, przedstawiła Sądowi prowadzącemu postępowanie swoje stanowisko zawierające pogląd istotny dla sprawy. W ocenie Rzecznika Ubezpieczonych postanowienia ogólnych warunków umów stosowanych przez Skandia i objętych pozwem, ustalające wysokość opłaty likwidacyjnej tudzież współczynnika wykupu stanowią przejaw ukształtowania praw i obowiązków konsumentów w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami i rażąco naruszający interesy konsumentów – członków grupy.

W dniu 29 września 2014r. Kancelaria LWB otrzymała pismo od Skandii z żądaniem zobowiązania powoda do uiszczenia kaucji na zabezpieczenie kosztów Skandii związanych z prowadzeniem procesu. Kancelaria LWB w dniu 8 października 2014r. złożyła odpowiedź na powyższe pismo.

W dniu 9 października 2014r. Kancelaria LWB otrzymała od Skandii odpowiedź na pozew (6 kartonów dokumentów). W dniu 11 grudnia 2014r. Kancelaria LWB złożyła replikę powoda na odpowiedź na pozew.

W dniu 23 kwietnia 2015 r. do pozwu zostały dołączone kolejne osoby.

W dniu 27 kwietnia 2015 r. Kancelaria otrzymała od Skandii kolejne pismo procesowe.

Pierwsze posiedzenie Sądu w sprawie odbyło się w dniu 28 kwietnia 2015 r. Kolejne posiedzenie zostało wyznaczone na dzień 29 września 2015 r.

W dniu 23 czerwca 2015 r. wpłynęła odpowiedź Skandii na rozszerzenie grupy, do której Kancelaria LWB ustosunkowała się 22 września 2015 r.

W dniu 13 października 2015 r. Sąd Okręgowy w Warszawie postanowił rozpoznać sprawę w postępowaniu grupowym.

W dniu 24 lutego 2016r. Sąd Apelacyjny w Warszawie prawomocnie postanowił, że pozew zbiorowy przeciwko Skandia Życie TU S.A. będzie rozpoznawany w postępowaniu grupowym. Sąd Apelacyjny oddalił zażalenie pozwanej Skandia na postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie z 13 października 2015r. o rozpoznaniu sprawy w postępowaniu grupowym.

Rozstrzygnięcie Sądu Apelacyjnego oznacza, że sprawa będzie rozpatrywana przez Sąd jako pozew zbiorowy. Do pozwu mogą dołączać osoby, które zawarły ze SKANDIA umowy ubezpieczenia na życie z UFK i nie rozwiązały ich, i które domagają się ustalenia przez sąd, że w przypadku ich wcześniejszego rozwiązania Skandia będzie zobowiązana do wypłaty całości środków zgromadzonych na rachunkach polisy. Pozwem objęte są produkty tj. Multiportfel Horyzont, Multiportfel Spektrum, Multiportfel Spektrum Plus, Multiportfel Misiek, Multiportfel Misiek Plus, Multiportfel Dom, Multiportfel Dom Plus, Multiportfel Złoty Wiek, Multiportfel Złoty Wiek VIP, Multiportfel Dobry Plan, Przyszłość z Kapitałem, Spektrum Możliwości, Skandia Future, Skandia Comfort.

Kolejnym etapem postępowanie będzie ustalenie ostatecznego składu grupy przez Sąd. Sąd zarządzi publikację ogłoszenia prasowego o toczącym się postępowaniu grupowym i wyznaczy ostateczny termin, do którego zainteresowane osoby będą mogły przystępować do pozwu zbiorowego.

Dnia 12 maja 2016 r. Kancelaria LWB złożyła do Sądu Okręgowego projekt ogłoszenia o toczącym się postępowaniu grupowym. Oczekujemy na jego publikację.

W dniu 21 października 2016 r. Skandia Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. zmieniło nazwę na Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group. Zmiana nazwy towarzystwa ubezpieczeń nie ma wpływu na przebieg postępowania sądowego prowadzonego przez Kancelarię LWB.

W dniu 24 października 2016 r. na łamach Gazety Wyborczej Sąd Okręgowy w Warszawie ogłosił o wszczęciu postępowania grupowego w niniejszej sprawie przeciwko Skandia o ustalenie oraz wyznaczył ostateczny termin na przystąpienie do grupy, który upłynął w dniu 24 grudnia 2016r.

24 grudnia 2016r. grupa w pozwie zbiorowym przeciwko Skandia o ustalenie została zamknięta.

Kancelaria LWB złożyła do sądu pismo o rozszerzeniu grupy o kolejne 104 osoby, które w terminie wyznaczonym przez sąd przystąpiły go grupy. W konsekwencji łączna liczba członków grupy wynosi 368 osób, a wartość przedmiotu sporu przekracza 11 milionów złotych.

Obecnie Kancelaria oczekuje na zarzuty Skandia co do członkostwa poszczególnych osób w grupie.

Pismem z dnia 29 sierpnia 2017r. Skandia złożyła zarzuty co do członkostwa.

Pismem z dnia 3 listopada 2017r. Kancelaria LWB złożyła do Sądu odpowiedź na zarzuty co do członkostwa określonych osób w grupie.

W celu wydania postanowienia ustalającego skład osobowy grupy, Sąd przystąpił do weryfikacji dokumentów dotyczących poszczególnych osób zgłoszonych do pozwu.

Sąd w dniu 20 grudnia 2017r. wydał zarządzenie, aby Skandia złożyła dodatkowe dokumenty dotyczących określonych członków grupy. Skandia w dniu 23 stycznia 2018r. wykonała zobowiązanie Sądu, a ponadto złożyła odpowiedź na pismo Kancelarii z dnia 3 listopada 2017r.

W dniu 28 lutego 2018r. Sąd zobowiązał Kancelarię LWB do udzielenia dodatkowych informacji dotyczących części zgłoszonych członków grupy. W dniu 30 marca 2018r. Kancelaria LWB złożyła pismo do Sądu odpowiadające na zarządzenie Sądu.

W dniu 26 września 2018r. Kancelaria LWB złożyła do Sądu kolejne pismo procesowe dotyczące osób zgłoszonych do pozwu.

W dniu 16 października 2018r. Sąd Okręgowy w Warszawie doręczył Kancelarii LWB postanowienie ustalające skład grupy. Postanowienie jest nieprawomocne.

W dniu 23 października 2018r. Kancelaria LWB złożyła zażalenie na postanowienie Sądu Okręgowego w przedmiocie ustalenia składu grupy w części dotyczącej 16 osób. W pozostałym zakresie postanowienie Sądu Okręgowego odpowiada żądaniom i wnioskom Kancelarii.

Skandia również złożyła zażalenie na postanowienie Sądu Okręgowego ustalającego skład grupy. Kancelaria oczekuje na doręczenie tego zażalenia przez Sąd.

Skład osobowy grupy zostanie ostatecznie ustalony przez Sąd Apelacyjny, który będzie rozpoznawał zażalenia złożone przez każdą ze stron.

Sąd Apelacyjny w Warszawie w dniu 20 marca 2019r. wydał postanowienie ustalające ostateczny skład grupy.

Sąd zarządzeniem z dnia 31 lipca 2019r. wyznaczył rozprawę w sprawie, która odbędzie się w dniu 16 stycznia 2020r., godz. 11:00, sala 131 (korytarz H, piętro 1). Sprawa odbędzie się w Sądzie Okręgowym w Warszawie, Al. Solidarności 127.

Produkty zawierające niedozwolone postanowienia objęte pozwem

·    Multiportfel Horyzont

·    Multiportfel Spektrum

·    Multiportfel Spektrum Plus

·    Multiportfel Misiek

·    Multiportfel Misiek Plus

·    Multiportfel Dom

·    Multiportfel Dom Plus

·    Multiportfel Złoty Wiek

·    Multiportfel Złoty Wiek VIP

·    Multiportfel Dobry Plan

·    Przyszłość z Kapitałem

·    Spektrum Możliwości

·    Skandia Future

·    Skandia Comfort

Jeżeli Państwa produkt nie znalazł się na powyższej liście, prosimy o wysłanie zgłoszenia za pośrednictwem www.pozwyzbiorowe.lwb.com.pl albo www.pz.lwb.com.pl i o przesłanie dokumentów do weryfikacji. Weryfikacja dokumentów jest bezpłatna.

Dokumenty można przesłać drogą mailową na adres:

przywiazanidopolisy@lwb.com.pl

pocztą lub osobiście na adres Kancelarii: Lengiewicz Wrońska Berezowska i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza s.c., ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa.

Po zapoznaniu się z nimi poinformujemy Państwa o dalszym postępowaniu.

Treść niedozwolonych postanowień objętych pozwem

„Stawka opłaty likwidacyjnej, o której mowa w ust. 3 powyżej pobieranej przez Ubezpieczyciela jest obliczana wg następującego wzoru:

 

100%-(96,7%)(K-T)


gdzie:
T- mniejsza z dwóch wielkości:
a) liczba pełnych Lat Polisy, za które została zapłacona Składka Regularna,
b) liczba pełnych Lat Polisy licząc od dnia zawarcia Umowy do dnia wystąpienia o wypłatę Wartości Wykupu,
K- Okres Ubezpieczenia.”

„W przypadku wygaśnięcia Umowy z przyczyny wskazanej w ust. 3 pkt 3) powyżej, Ubezpieczyciel dokona wypłaty kwoty równej Wartości Wykupu. Do wypłaty kwoty wskazanej w zdaniu pierwszym stosuje się odpowiednio zasady wypłaty Wartości Wykupu określone w § 20, z zastrzeżeniem, że w przypadku rozwiązania Umowy w okresie pierwszych dwóch Lat Polisy pobierana jest opłata likwidacyjna w wysokości stu procent wartości tej części środków wypłacanych z Rachunku Jednostek Funduszy, która stanowi wartość Jednostek Funduszy zakupionych ze Składki Regularnej, po uwzględnieniu umorzeń Jednostek Funduszy związanych z pobranymi zgodnie z § 22 opłatami.””

***

„Stawka opłaty likwidacyjnej:
1) W pierwszych dwóch Latach Polisy – 100%
2) Od trzeciego Roku Polisy:

 

100%-(96,7%)(K-T)


gdzie:
T- mniejsza z dwóch wielkości:
a) liczba pełnych Lat Polisy, za które została zapłacona Składka Regularna,
b) liczba pełnych Lat Polisy licząc od dnia zawarcia Umowy do dnia wystąpienia o wypłatę Wartości Wykupu.
K- Okres Ubezpieczenia.
3) W okresie Umowy Bezskładkowej
– zgodnie z pkt 2), z zastrzeżeniem, że T oznacza liczbę pełnych Lat Polisy licząc od dnia zawarcia Umowy do dnia wystąpienia o wypłatę Wartości Wykupu.

„W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2) – 3), Ubezpieczyciel dokona wypłaty kwoty równej Wartości Wykupu, zgodnie z zasadami wypłaty Wartości Wykupu określonymi w § 25, z zastrzeżeniem, iż w pierwszych dwóch Latach Polisy pobierana jest opłata likwidacyjna w wysokości stu procent wartości tej części środków wypłacanych z Rachunku Jednostek Funduszy, która stanowi wartość Jednostek Funduszy zakupionych ze Składki Regularnej, po uwzględnieniu umorzeń Jednostek Funduszy związanych z pobranymi zgodnie z § 26 opłatami.”

***

„W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2) – 3), Ubezpieczyciel dokona wypłaty kwoty w wysokości Świadczenia Wykupu, zgodnie z zasadami wypłaty Świadczenia Wykupu określonymi w § 24 ust. 4 – 11, z zastrzeżeniem, iż w pierwszych dwóch Latach Polisy wartość Świadczenia Wykupu jest równa Wartości Części Wolnej Rachunku, i wypłacana jest jedynie wówczas, gdy na Rachunku Jednostek Funduszy zgromadzone są środki stanowiące Część Wolną Rachunku.”