Zgłoszenia do pozwu prosimy wysłać  na adres e-mail: przywiazanidopolisy@lwb.com.pl 

lub pocztą na adres Kancelarii:

Lengiewicz Wrońska Berezowska i Wspólnicy
Kancelaria Prawnicza s.c.
ul.Trębacka 4
00-074 Warszawa

Jakie dokumenty są potrzebne

 1. Polisa.
 2. Aneksy do polisy – jeżeli były zawarte.
 3. Pismo od GENERALI o rozwiązaniu polisy, zawierające potwierdzenie realizacji wypłaty wartości wykupu – jeżeli jest w Państwa posiadaniu.
 4. Państwa adres e-mail, numer telefonu.

Dokumenty prosimy wysłać na adres e-mail:

przywiazanidopolisy@lwb.com.pl

lub pocztą albo dostarczyć bezpośrednio do Kancelarii na adres: Lengiewicz Wrońska Berezowska i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza s.c., ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa.

Skontaktujemy się z Państwem w ciągu kilku dni telefonicznie lub mailowo.

Wynagrodzenie Kancelarii

 1. Wynagrodzenie Kancelarii za prowadzenie Postępowania składa się z: wynagrodzenia ryczałtowego („Opłata Ryczałtowa”) oraz premii za sukces („Premia za Sukces”).
 2. Każdy Członek Grupy jest zobowiązany zapłacić Kancelarii Opłatę Ryczałtową, która wynosi:
  • 80% kwoty wymienionej w pkt. 4 poniżej, za prowadzenie postępowania przedsądowego, negocjacji, mediacji i postępowania przed sądem w pierwszej instancji,
  • 20% kwoty wymienionej w pkt. 4 poniżej, za prowadzenie postępowania przed sądem w drugiej instancji i przed Sądem Najwyższym.
 3. Wynagrodzenie obejmuje również wynagrodzenie Kancelarii z tytułu świadczenia pomocy prawnej za prowadzenie postępowania egzekucyjnego.
 4. Opłata Ryczałtowa jest wyliczona na podstawie pobranej Opłaty za wykup; w pierwszej instancji oraz za prowadzenie postępowania przedsądowego, negocjacji i mediacji jako 80%, zaś w drugiej instancji i przed Sądem Najwyższym jako 20% następujących kwot:
  • przy wysokości roszczenia do 500 zł – 60 zł;
  • przy wysokości roszczenia powyżej 500 zł do 1.500 zł – 180 zł;
  • przy wysokości roszczenia powyżej 1.500 zł do 5.000 zł – 600 zł;
  • przy wysokości roszczenia powyżej 5.000 zł do 20.000 zł – 1.200 zł;
  • przy wysokości roszczenia powyżej 20.000 zł do 50.000 zł – 2.400 zł;
  • przy wysokości roszczenia powyżej 50.000 zł do 200.000 zł – 3.600 zł;
  • przy wysokości roszczenia powyżej 200.000 zł – 7.200 zł.W przypadku gdy Członek Grupy nabył od Ubezpieczyciela więcej niż jedną Polisę, która wygasła, wysokość roszczenia będąca podstawą obliczenia Opłaty Ryczałtowej, stanowi sumę Opłat za wykup pobranych od każdej z Polis.
 5. Każdy Członek Grupy jest zobowiązany zapłacić Kancelarii Premię za Sukces w stosunku do kwoty zasądzonej na rzecz Członka Grupy lub kwoty należnej Członkowi Grupy w wyniku zawartej ugody lub kwoty zwróconej Członkowi Grupy, jako:
  • 10% brutto ww. kwoty – gdy Postępowanie będzie prowadzone w imieniu nie więcej niż 200 (dwustu) Członków Grupy,
  • 7% brutto ww. kwoty – gdy Postępowanie będzie prowadzone w imieniu więcej niż 200 (dwustu) Członków Grupy i nie więcej niż 700 (siedmiuset) Członków Grupy,
  • 5% brutto ww. kwoty – gdy Postępowanie będzie prowadzone w imieniu więcej niż 700 (siedmiuset) Członków Grupy.
 6. Przez sukces („Sukces”) rozumie się:
  • Rozstrzygnięcie prawomocnie kończące postępowanie sądowe, inne niż: (i) wyrok oddalający powództwo w całości, (ii) postanowienie o odrzuceniu pozwu
  • Ugodę zawartą z Ubezpieczycielem
  • Odzyskanie w wyniku działań Kancelarii całości lub części Opłaty za wykup
 7. Wynagrodzenie Kancelarii będzie płatne przez Członka Grupy w następujący sposób:
  • Część Opłaty Ryczałtowej, o której mowa w pkt. 2 ust. 2.1. powyżej, będzie płatna przez Członka Grupy w terminie 7 (siedmiu) dni po podpisaniu przez obie Strony Umowy o obsługę prawną; dowód uiszczenia części Opłaty Ryczałtowej Członek Grupy jest zobowiązany doręczyć do Kancelarii wraz z podpisanym przez siebie egzemplarzem Umowy o obsługę prawną;
  • Druga część Opłaty Ryczałtowej, o której mowa w pkt. 2 ust. 2.2. powyżej, będzie płatna wówczas, gdy Postępowanie będzie prowadzone w drugiej instancji i zostanie uiszczona przez Członka Grupy w terminie 7 (siedmiu) dni od wezwania przez Kancelarię;
  • Premia za Sukces będzie płatna w terminie 7 (siedmiu) dni od otrzymania przez Członka Grupy kwoty, o której mowa w pkt. 5 powyżej. Jeżeli Członek Grupy otrzyma tylko część ww. kwoty lub będzie ją otrzymywał częściami, wówczas Premia za Sukces będzie płatna sukcesywnie, w wysokości równej odpowiednio: 10%, 7% lub 5% kwot otrzymanych przez Członka Grupy.
 8. Wynagrodzenie Kancelarii zostało określone jako kwoty brutto, które zawierają podatek VAT.
 9. Wynagrodzenie Kancelarii, tj. Opłatę Ryczałtową i Premię za Sukces należy wpłacać przelewem na rachunek bankowy Kancelarii. Faktura VAT zostanie wystawiona i wysłana Członkowi Grupy w formie elektronicznej.
 10. Wynagrodzenie obejmuje również techniczno – administracyjne wydatki Kancelarii związane z prowadzeniem Postępowania, w tym w szczególności wydatki związane z wysyłką i odbiorem korespondencji, kosztami telekomunikacyjnymi, podróżami prawników i pracowników Kancelarii do sądów, do organów administracji, do innych instytucji, w których obecność będzie wskazana ze względu na prowadzenie Postępowania, z podróżami na spotkania z osobami objętymi pozwem, z wyjątkiem kosztów dojazdów i pobytów, których celem będą spotkanie w miejscowościach oddalonych o ponad 200 km od Warszawy.
 11. W przypadku, gdy oboje małżonkowie nabyli Polisy, każde z nich zawiera oddzielną umowę z Kancelarią. Wynagrodzenie Kancelarii liczone jest od każdego z małżonków osobno. Każdy z małżonków jest samodzielnym Członkiem Grupy.

***

 • Rachunek bankowy przeznaczony do wpłat wynagrodzenia tytułem opłaty ryczałtowej: Alior Bank SA, 23 2490 0005 0000 4600 3571 2017;
 • Rachunek bankowy przeznaczony do wpłat wynagrodzenia tytułem premii za sukces: Alior Bank SA, 91 2490 0005 0000 4600 5399 5487;
 • Rachunek bankowy przeznaczony do wpłat wpisów sądowych: Alior Bank SA, 03 2490 0005 0000 4600 6618 3375;
 • Rachunek bankowy przeznaczony do wpłat depozytu: Alior Bank SA, 29 2490 0005 0000 4600 6855 8631.

Kontakt

E-mail:

przywiazanidopolisy@lwb.com.pl

Telefon: +48 723 452 562
poniedziałek – piątek w godzinach 10:00 – 17:00

Adres Kancelarii: Lengiewicz Wrońska Berezowska i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza s.c.
ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa

Przebieg procesu

Pan Michał Wałachowski – Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Powiecie Pruszkowskim podjął się roli reprezentanta grupy i wytoczenia powództwa o zapłatę przeciwko GENERALI ŻYCIE Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. (dalej: „Generali”) na podstawie przepisów ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym.

W dniu 8 maja 2014 r. Kancelaria LWB reprezentująca Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Powiecie Pruszkowskim złożyła w Sądzie Okręgowym w Warszawie pozew zbiorowy o zapłatę przeciwko Generali, żądając zwrotu kwot pobranych od członków grupy jako opłata za wykup. Na dzień składania pozwu liczba członków grupy wynosiła 28 osób.

Pismem procesowym z dnia 28 lipca 2014r. Generali odniosło się do kwestii dopuszczalności postępowania o zapłatę przeciwko Generali w postępowaniu grupowym oraz wniosło o zasądzenie kaucji na zabezpieczenie swoich kosztów procesu.

W dniu 20 sierpnia 2014r. Kancelaria LWB wniosła odpowiedź na powyższe pismo Generali.

Generali wniosło obszerną odpowiedź na pozew.

W dniu 9 września 2014r. odbyła się pierwsza rozprawa w Sądzie.

W dniu 17 września 2014r. Sąd wydał postanowienie o dopuszczalności rozpoznania sprawy o zapłatę przeciwko Generali w postępowaniu grupowym oraz oddalił wniosek Generali o zasądzenie kaucji na zabezpieczenie kosztów procesu..

W dniu 25 listopada 2014r. Generali złożyło zażalenie na postanowienie o dopuszczalności rozpoznania sprawy o zapłatę przeciwko Generali w postępowaniu grupowym oraz o oddaleniu wniosku o zasądzenie kaucji na zabezpieczenie kosztów procesu.

W dniu 23 grudnia 2014r. Kancelaria LWB złożyła odpowiedź na zażalenie.

6 lutego 2015 r. zapadło postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie, który oddalił zażalenie Generali. Tym samym, Sąd Apelacyjny podtrzymał rozstrzygnięcie Sądu pierwszej instancji i potwierdził, że pozew przeciwko Generali o zapłatę -– o zwrot tzw. opłaty za wykup, pobieranej przez Generali w przypadku rozwiązania umów ubezpieczenia na życie z UFK, będzie rozpoznawany w postępowaniu grupowym. Ponadto Sąd Apelacyjny nie miał wątpliwości, że niezasadny jest wiosek Generali o zasądzenie kaucji na zabezpieczenie kosztów procesu.

Rozstrzygnięcie Sądu Apelacyjnego oznacza, że sprawa będzie rozpatrywana przez Sąd na podstawie Ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym, a do pozwu mogą dołączać wszystkie osoby, które zawarły z Generali umowę ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi o nazwach: Generali Beneficio, OmniProfit, OVB Future Invest, Plan Finansowy oraz Indywidualny Plan Finansowy Idea a następnie tę umowę rozwiązały i od których Generali pobrało tzw. opłatę za wykup w wysokości od 98% do 5% albo od 100% do 15% wartości polisy.

30 czerwca 2015 r. na łamach Gazety Wyborczej Sąd wyznaczył ostateczny termin na przystąpienie do pozwu zbiorowego przeciwko GENERALI Życie TU S.A. oraz ogłosił o wszczęciu postępowania grupowego przeciwko GENERALI. Pozew dotyczy osób, które rozwiązały umowy ubezpieczenia na życie z UFK i które dochodzą od Generali zwrotu opłaty za wykup.

31 lipca 2015 r. zostało złożone pismo o rozszerzeniu grupy o 138 osób – grupa liczy 166 osób.

W dniu 15 października 2015 r. odbyła się rozprawa. Sąd zakreślił pełnomocnikom powoda termin 7 dni na ustosunkowanie się do wniosku formalnego Generali o odrzucenie pozwu oraz udzielił powodowi 45 dniowego terminu na ustosunkowanie się do zarzutów Generali w stosunku do członkostwa poszczególnych osób w pozwie zbiorowym.

Kancelaria LWB złożyła pismo ustosunkowujące się do zarzutów Generali. Sąd postanowił oddalić wniosek Generali o odrzucenie pozwu. Generali złożyło zażalenie na postanowienie Sądu Okręgowego do Sądu Apelacyjnego w Warszawie.

Sąd Apelacyjny w Warszawie wyznaczył na dzień 29 marca 2016 r. termin posiedzenia w sprawie.

W dniu 20 kwietnia 2016 r. Sąd Okręgowy w Warszawie wydał postanowienie co do składu grupy w postępowaniu grupowym przeciwko Generali Życie TU S.A. o zapłatę.

Sąd orzekł, że w skład grupy reprezentowanej przez Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Pruszkowie – Pana Michała Wałachowskiego, wchodzą wszystkie osoby, które przystąpiły do pozwu grupowego i że są one uprawnione do występowania z roszczeniami o zapłatę w ramach postępowania grupowego przeciwko Generali. Sąd nie uwzględnił żadnego z zarzutów Generali zgłoszonych wobec poszczególnych członków grupy i nie wyłączył żądnej osoby z grupy.

W dniu 6 maja 2016 r. Generali złożyło zażalenie na postanowienie Sądu Okręgowego z dnia 20 kwietnia 2016 r.

W dniu 14 czerwca 2016 r. Kancelaria LWB złożyła odpowiedź na zażalenie pozwanego.

W dniu 25 sierpnia 2016 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił zażalenie Generali na postanowienie Sądu Okręgowego ustalające skład grupy. Zgodnie z postawieniem Sądu Apelacyjnego roszczenia wszystkich konsumentów wchodzących w skład grupy zostaną rozpatrzone przez sąd.

Sąd Okręgowy w Warszawie wyznaczył termin rozprawy przeciwko Generali na dzień 21 listopada 2016 r.

Dnia 21 listopada 2016r. odbyła się merytoryczna rozprawa w sprawie przeciwko Generali. Kolejny termin rozprawy Sąd wyznaczył na dzień 30 stycznia 2017r.

W dniu 30 stycznia 2017 r. Sąd wyznaczył stronom 30-dniowy termin na przeprowadzenie negocjacji ugodowych. Oczekujemy na informację od Generali czy zamierzają rozpocząć negocjacje ugodowe. Na początku marca 2017 r. poinformujemy Państwa o stanie sprawy. Kolejny termin rozprawy został wyznaczony na dzień 19 kwietnia 2017 r.

Dnia 19 kwietnia 2017r. odbyła się ostania merytoryczna rozprawa w pozwie zbiorowym przeciwko Generali Życie TU S.A. Sąd zamknął przewód sądowy i pełnomocnicy strony powodowej i pozwanej wygłosili mowy końcowe. Ogłoszenie wyroku w pozwie zbiorowym będzie 27 kwietnia 2017r. o godz. 15.15 w Sądzie Okręgowym w Warszawie, Al. Solidarności 127, sala nr 214 (nr  sali może ulec zmianie).

Dnia 27 kwietnia 2017r. Sąd odroczył publikację wyroku w pozwie zbiorowym przeciwko Generali. Sąd wyznaczył nowy termin ogłoszenia wyroku na 10 maja 2017r., godz. 15.15, w Sądzie Okręgowym w Warszawie, Al. Solidarności 127, sala nr 124.

Sąd Okręgowy w Warszawie w dniu 10 maja 2017 r. wydał wyrok zasądzający na rzecz konsumentów zwrot opłat za wykup. Konsumenci wygrali pozew zbiorowy przeciwko Generali.

Dnia 24 lipca 2017r. pozwany Generali złożył do Sądu Okręgowego w Warszawie apelację od wyroku z dnia 10 maja 2017r.

Dnia 2 października 2017r. Kancelaria LWB otrzymała z Sądu odpis apelacji pozwanego.

Dnia 13 października 2017r. Kancelaria LWB złożyła do Sądu Apelacyjnego w Warszawie odpowiedź na apelację Generali.

Dnia 30 lipca 2018r. odbyła się pierwsza rozprawa przed Sądem Apelacyjnym w Warszawie.

Dnia 9 października 2018r. odbyła się kolejna rozprawa przed Sądem Apelacyjnym w Warszawie. Sąd zamknął rozprawę i postanowił odroczyć publikację wyroku w sprawie na dzień 23 października 2018r.

W dniu 23 października 2018r. Sąd Apelacyjny w Warszawie ogłosił, że publikacja wyroku będzie w dniu 6 listopada 2018r.

 

W dniu 6 listopada 2018r. zapadł prawomocny wyrok Sądu Apelacyjnego w pozwie zbiorowym przeciwko Generali. Sąd Apelacyjny utrzymał korzystny dla konsumentów wyrok Sądu Okręgowego, który zasądził zwrot pobranych opłat za wykup wraz z odsetkami. Sąd oddalił w całości apelację wniesioną przez Generali, wskazując, że nie ma wątpliwości co do abuzywnego charakteru postanowień o opłacie za wykup, na podstawie których Generali pobrało bez podstawy prawnej całość albo znaczną część oszczędności zgromadzonych przez konsumentów członków grupy na polisach.

Produkty zawierające niedozwolone postanowienia objęte pozwem

 • Generali Beneficio
 • Generali OmniProfit
 • OVB Future Invest
 • Mój Plan Finansowy

Jeżeli Państwa produkt nie znalazł się na powyższej liście, prosimy o wysłanie zgłoszenia za pośrednictwem www.pozwyzbiorowe.lwb.com.pl albo www.pz.lwb.com.pl i o przesłanie dokumentów do weryfikacji. Weryfikacja dokumentów jest bezpłatna.

Dokumenty można przesłać drogą mailową na adres:

przywiazanidopolisy@lwb.com.pl

pocztą lub osobiście na adres Kancelarii: Lengiewicz Wrońska Berezowska i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza s.c., ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa.

Po zapoznaniu się z nimi poinformujemy Państwa o dalszym postępowaniu.

Treść niedozwolonych postanowień objętych pozwem

„Opłata za całkowity wykup wartości polisy

Rok polisy % wartości polisy utworzonej ze składki regularnej należnej w pierwszych pięciu latach polisy
1 99
2 95
3 85
4 70
5 55
6 40
7 25
8 20
9 10
10 5
11 i następne 0
***


„Przed upływem 3 lat od początku okresu ubezpieczenia polisa ma wartość wykupu równą wartości dodatkowej, jeżeli ona istnieje, pomniejszonej o opłatę za całkowity wykup wartości dodatkowej”

„Opłata za wykup wartości polisy

Rok polisy % wartości polisy utworzonej ze składki początkowej
1 100
2 100
3 100
4 80
5 65
6 55
7 45
8 35
9 25
10 15
11 i następne 0
***