Pani Małgorzata Rothert – Miejski Rzecznik Konsumentów w Warszawie podjęła się roli reprezentanta grupy i wytoczenia powództwa o zapłatę przeciwko Towarzystwu Ubezpieczeń na Życie EUROPA S.A. (dalej EUROPA) na podstawie przepisów ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym.

W dniu 22 grudnia 2014r. Kancelaria LWB reprezentująca Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Warszawie złożyła w Sądzie Okręgowym w Warszawie pozew zbiorowy o zapłatę przeciwko EUROPA, żądając:

  • zwrotu kwoty równej wpłaconym składkom pomniejszonej o kwoty wypłacone przez EUROPA; oraz dodatkowo jeżeli sąd nie uwzględni tego roszczenia, żądamy:
  • zwrotu kwot pobranych jako:
    – opłata likwidacyjna oraz
    – opłata administracyjna (opłata za zarządzanie).

Na dzień składania pozwu liczba członków grupy wynosiła 99 osób, a kolejnych 140 osób oczekiwało na dołączenie do pozwu.

Pozew dotyczy osób, które zrezygnowały ze stosunku ubezpieczenia.

Pismem procesowym z dnia 3 marca 2015 r. EUROPA wniosła o ustanowienie kaucji na zabezpieczenie kosztów procesu. Kancelaria LWB w piśmie procesowym złożonym w dniu 25 marca 2015 r. odniosła się do tego żądania.

W dniu 10 kwietnia 2015 r. EUROPA złożyła kolejne pismo procesowe w sprawie.

W dniu 5 maja 2015 r. wpłynęła do Kancelarii odpowiedź na pozew.

W dniu 27 maja 2015 r. Kancelaria złożyła odpowiedź na pismo EUROPA w sprawie kaucji.

W dniu 9 lipca 2015 r. Kancelaria złożyła replikę na odpowiedź na pozew.

W dniu 3 września 2015 r. do Kancelarii wpłynęło kolejne pismo procesowe EUROPA.

W dniu 2 listopada 2015 r. została rozszerzona grupa. Do pozwu dołączyło kolejnych 212 członków grupy. Obecnie grupa liczy 311 osób.

Dnia 17 listopada 2015 r. odbyła się rozprawa, po której w dniu 1 grudnia 2015 r. Sąd ogłosił postanowienie o odrzuceniu pozwu grupowy przeciwko EUROPA o zapłatę.

Dnia 10 lutego 2016 r. Kancelaria złożyła do Sądu Apelacyjnego w Warszawie zażalenie na postanowienie Sądu Okręgowego z dnia 1 grudnia 2016 r.

Dnia 16 marca 2016 r. do Kancelarii wpłynęła odpowiedź EUROPA na zażalenie.

W dniu 8 kwietnia 2016r. Sąd Apelacyjny w Warszawie prawomocnie postanowił, że pozew zbiorowy przeciwko EUROPA będzie rozpoznawany w postępowaniu grupowym. Sąd Apelacyjny w Warszawie w całości uwzględnił zażalenie złożone w imieniu powoda przez radców prawnych z Kancelarii LWB. Rozstrzygnięcie Sądu Apelacyjnego oznacza, że etap badania dopuszczalności pozwu został zakończony sukcesem i sprawa będzie rozpatrywana przez Sąd jako pozew grupowy.

Do pozwu mogą dołączać osoby, które przystąpiły do umów grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie z UFK i które zrezygnowały z ubezpieczenia. Pozew dotyczy ubezpieczeń, w których ubezpieczycielem było TU EUROPA a ubezpieczającymi byli m.in. Getin Noble Bank S.A., Open Finance S.A., TC Doradcy Finansowi Sp. z o.o. Sp. k.; HB Doradcy Finansowi Sp. z o.o. Sp. k.

Pozwem objęte są produkty tj. Libra I, Libra II, Libra III, Pareto, Pareto II, Plan Oszczędnościowy Bezpieczna Przyszłość, Plan Oszczędnościowy Bezpieczne Oszczędzanie, Stabilny Plan Oszczędnościowy, Pareto Millenium.

Dnia 11 maja 2016 r. Kancelaria LWB złożyła pismo do Sądu Okręgowego, w którym wniosła o publikację w prasie ogłoszenia o wszczęciu postępowania grupowego.

Dnia 3 czerwca 2016 r. Sąd Okręgowy postanowił oddalić wniosek EUROPY o złożenie kaucji na zabezpieczenie kosztów procesu.

Dnia 16 czerwca 2016 r. EUROPA złożyła zażalenie na postanowienie Sądu Okręgowego w przedmiocie oddalenia wniosku pozwanego o zobowiązanie powoda do złożenia kaucji.

Dnia 5 lipca 2016 r. Kancelaria LWB złożyła odpowiedź na zażalenie.

Dnia 24 sierpnia 2016 r. Sąd Apelacyjny wydał postanowienie, w którym postanowił oddalić zażalenie EUROPY.

Dnia 22 grudnia 2016r. pozew zbiorowy przeciwko TU EUROPA o zapłatę został rozszerzony o 161 nowych członków grupy.

30 grudnia 2016 r. na łamach gazety „Rzeczpospolita” Sąd wyznaczył ostateczny termin na przystąpienie do pozwu zbiorowego przeciwko TU EUROPA oraz ogłosił o wszczęciu postępowania grupowego przeciwko EUROPA.

Pozew zbiorowy o zapłatę przeciwko TU EUROPA został rozszerzony o nowych członków grupy i liczy łącznie 570 osób.

Sąd Okręgowy w Warszawie wyznaczył termin rozprawy na dzień 18, 19 oraz 20 października 2017r.

W dniach 18, 19  oraz 20 października 2017r. Sąd Okręgowy w Warszawie przesłuchał 64 członków grupy.

Kolejny termin rozprawy został wyznaczony na dzień 9 stycznia 2018r.

Sąd Okręgowy w Warszawie odwołał termin rozprawy wyznaczony na dzień 9 stycznia 2018r. i wyznaczył kolejny termin rozprawy na dzień 22 lutego 2018r.

Na rozprawie w dniu 22 lutego 2018r. Sąd Okręgowy przesłuchał ostatnią grupę osób.

W dniu 16 kwietnia 2018r. TU Europa złożyła pismo procesowe, w którym zajęła stanowisko co do członkostwa w grupie poszczególnych osób.

W dniu 8 maja 2018r. Kancelaria wniosła do Sądu pismo, w którym ustosunkowała się do zarzutów TU Europa w przedmiocie składu grupy, na które TU Europa złożyła odpowiedź w dniu 15 czerwca 2018r.

8 sierpnia 2018r. Kancelaria LWB wniosła pismo procesowe, w którym odpowiedziała na zarzuty TU Europa i zwróciła się do Sądu o wydanie bez zwłoki postanowienia ustalającego skład grupy.

Sąd Okręgowy w Warszawie w dniu 7 września 2018r. wydał postanowienie ustalające skład grupy w postępowaniu przeciwko TU Europa (polisy zamknięte). Postanowienie Sądu Okręgowego niemalże w całości odpowiada żądaniom i wnioskom Kancelarii. Sąd Okręgowy ustalił bowiem, że do grupy wchodzi ponad 500 osób zgłoszonych przez Kancelarię. Sąd nie zakwalifikował do grupy ok. 40 osób.

W dniu 20 września 2018r. Kancelaria złożyła zażalenie na ww. postanowienie Sądu Okręgowego z dnia 7 września 2018r. w części dotyczącej osób, którym Sąd odmówił statusu członkostwa w grupie.

TU Europa również wniosła zażalenie na postanowienie Sądu Okręgowego w przedmiocie ustalenia składu grupy w dniu 5 października 2018r.

Każda ze stron złożyła również do Sądu Apelacyjnego odpowiedź na zażalenie złożone przez przeciwnika procesowego.

W oczekiwaniu na postanowienie Sądu Apelacyjnego w przedmiocie ostatecznego ustalenia składu grupy w dniu 10 stycznia 2019r. Kancelaria wniosła do Sądu pismo procesowe z nowymi wnioskami dowodowymi z dokumentów, które są niezbędne do merytorycznego rozpoznania sprawy.

W dniu 11 kwietnia 2019r. Sąd Apelacyjny, na skutek złożonych zażaleń przez Kancelarię i TU Europa, wydał postanowienie w przedmiocie ustalenia składu grupy w pozwie zbiorowym przeciwko TU Europa (polisy zamknięte). Sąd Apelacyjny prawomocnie potwierdził, że grupa osób zakwalifikowanych do pozwu liczy ponad 500 osób. W zakresie spornych osób Sąd Apelacyjny uchylił postanowienie i sprawę przekazał w tej części Sądowi Okręgowemu do ponownego rozpoznania, w przeważającym zakresie z uwagi na nierozpoznanie istoty sprawy.

W dniu 7 czerwca 2019r. Sąd Okręgowy w Warszawie wydał postanowienie zgodne z żądaniem Kancelarii i ustalił, że w skład grupy wchodzą również 52 osoby, którym uprzednio ten Sąd odmówił statusu członka grupy.

Sąd Okręgowy, na skutek kasatoryjnego rozstrzygnięcia Sądu Apelacyjnego z dnia 11 kwietnia 2019r., ponownie rozpoznawał sprawę w zakresie ustalenia składu grupy co do spornych 52 osób oraz orzekł, że bezzasadne są zarzuty TU Europa w stosunku do tych osób i wszystkie zakwalifikował do grupy. Sąd po dokonaniu analizy dokumentacji  dotyczącej tych osób zgodził się z zarzutami Kancelarii i potwierdził m.in., że osoby te przystąpiły do umów grupowego ubezpieczenia, które zawierały takie same postanowienia i których warunki oraz mechanizm są tożsame z opisanymi w pozwie oraz w postanowieniu o wszczęciu postępowania grupowego. Bez znaczenia jest fakt, że żądania pozwu odnoszą się do postanowień zaczerpniętych z kilku wzorców, w tym niewymienionych w ogłoszeniu prasowym. Postanowienie jest nieprawomocne.

Sąd Okręgowy, na skutek kasatoryjnego rozstrzygnięcia Sądu Apelacyjnego z dnia 11 kwietnia 2019r., ponownie rozpoznawał sprawę w zakresie ustalenia składu grupy co do spornych 52 osób oraz orzekł, że bezzasadne są zarzuty TU Europa w stosunku do tych osób i wszystkie zakwalifikował do grupy. Sąd po dokonaniu analizy dokumentacji dotyczącej tych osób zgodził się z zarzutami Kancelarii i potwierdził m.in., że osoby te przystąpiły do umów grupowego ubezpieczenia, które zawierały takie same postanowienia i których warunki oraz mechanizm są tożsame z opisanymi w pozwie oraz w postanowieniu o wszczęciu postępowania grupowego. Bez znaczenia jest fakt, że żądania pozwu odnoszą się do postanowień zaczerpniętych z kilku wzorców, w tym niewymienionych w ogłoszeniu prasowym. Postanowienie o ustaleniu składu grupy jest prawomocne.

W dniu 13 kwietnia 2021 r. odbyła się pierwsza rozprawa, na której Sąd przystąpił do merytorycznego rozpoznania sprawy. Rozprawa ta odbyła się w trybie zdalnym (online). W rozprawie uczestniczyli pełnomocnicy stron oraz Pani Małgorzata Rothert Miejski Rzecznik Konsumentów w m.st. Warszawie– reprezentant grupy.

Obecnie Sąd będzie przeprowadzał postępowanie dowodowe.