SKANDIA.

Pozew zbiorowy o zapłatę

Polisy zamknięte

Postępowanie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.

Przyjmujemy zgłoszenia do postępowań indywidualnych, jeśli posiadasz zamkniętą polisę i chciałbyś dowiedzieć się więcej kliknij tutaj.

 • Produkty objęte pozwem

 • Przebieg procesu

Produkty zawierające niedozwolone postanowienia objęte pozwem:

 • Multiportfel Horyzont
 • Multiportfel Spektrum
 • Multiportfel Spektrum Plus
 • Multiportfel Misiek
 • Multiportfel Misiek Plus
 • Multiportfel Dom
 • Multiportfel Dom Plus
 • Multiportfel Złoty Wiek
 • Multiportfel Złoty Wiek VIP
 • Multiportfel Dobry Plan
 • Skandia Future
 • Przyszłość z Kapitałem
 • Spektrum Możliwości
 • Skandia Comfort

Jeżeli Państwa produkt nie znalazł się na powyższej liście, prosimy o przesłanie dokumentów do weryfikacji. Weryfikacja dokumentów jest bezpłatna.

POSTĘPOWANIE ZOSTAŁO PRAWOMOCNIE ZAKOŃCZONE

Przebieg procesu.

Pani Longina Kaczmarek – Miejski Rzecznik Konsumentów w Szczecinie podjęła się roli reprezentanta grupy i wytoczenia powództwa o zapłatę przeciwko Skandia Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. (dalej: „Skandia”) na podstawie przepisów ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym.

W dniu 15 stycznia 2014r. Kancelaria LWB reprezentująca Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Szczecinie, złożyła w Sądzie Okręgowym w Warszawie pozew zbiorowy o zapłatę przeciwko Skandia żądając zwrotu kwot pobranych od członków grupy w związku z rozwiązaniem umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Kwoty te pobierane były jako opłata likwidacyjna albo Skandia nie nadawała im nazwy wypłacając konsumentom jedynie tzw. wartość wykupu. W dniu składania pozwu liczba członków grupy wynosiła 104 osoby.

Skandia złożyła obszerną odpowiedź na pozew wraz z załączonymi dokumentami zapakowanymi w 6 kartonów oraz wniosek o zasądzenie kaucji na zabezpieczenie swoich kosztów procesu.

W dniu 3 września 2014 r. Kancelaria LWB wniosła replikę na odpowiedź na pozew.

W dniu 18 września 2014 r. pani Aleksandra Wiktorow – Rzecznik Ubezpieczonych, działając w oparciu o ustawowe uprawnienia, przedstawiła Sądowi prowadzącemu postępowanie swoje stanowisko zawierające pogląd istotny dla sprawy. W ocenie Rzecznika Ubezpieczonych postanowienia ogólnych warunków umów stosowanych przez Skandia i objętych pozwem, ustalające wysokość opłaty likwidacyjnej tudzież współczynnika wykupu, stanowią przejaw ukształtowania praw i obowiązków konsumentów w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami i rażąco naruszający interesy konsumentów – członków grupy.

Sąd wyznaczył termin pierwszego posiedzenia na dzień 17 czerwca 2015 r.

27 maja 2015 r. została rozszerzona grupa – do pozwu dołączyło 170 kolejnych osób, grupa liczy 274 osoby.

5 czerwca 2015 r. do sądu wpłynęło pismo procesowe Skandia z żądaniem odrzucenia rozszerzenia powództwa.

11 czerwca 2015 r. Kancelaria złożyła odpowiedź na pismo Skandii z dnia 5 czerwca 2015 r.

W dniu 12 czerwca 2015 r. Sąd odwołał termin rozprawy wyznaczony na dzień 17 czerwca 2015 r.

18 lipca 2015 r. Sąd wyznaczył Skandii 75 dniowy termin na ustosunkowanie się do rozszerzenia grupy.

Dnia 15 grudnia 2015 r. Kancelaria rozszerzyła przedmiotowo powództwo przeciwko Skandia, tj. wniosła dodatkowe żądanie o ustalenie odpowiedzialności Skandia wobec członków grupy, polegającej na obowiązku zwrotu przez Skandia każdemu członkowi grupy kwot pobranych w związku z rozwiązaniem przez nich umów ubezpieczenia, które to kwoty Skandia pobrała, stosując niedozwolone postanowienia umowne.

W dniu 16 grudnia 2015 r. odbyła się rozprawa w Sądzie.

W dniu 11 kwietnia 2016 r. Skandia złożyła pismo (odpowiedź) na rozszerzenie powództwa.

Sąd Okręgowy wyznaczył termin rozprawy na dzień 5 października 2016 r., na którym rozstrzygnie kwestię rozpoznania sprawy w postępowaniu grupowym.

W dniu 5 października 2016 r. odbyła się rozprawa, na której Sąd badał kwestię dopuszczalności rozpoznania sprawy przeciwko Skandia o zapłatę w postępowaniu grupowym. Sąd odroczył wydanie postanowienia do dnia 19 października 2016 r.

W dniu 21 października 2016 r. Skandia Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. zmieniło nazwę na Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group. Zmiana nazwy towarzystwa ubezpieczeń nie ma wpływu na przebieg postępowania sądowego prowadzonego przez Kancelarię LWB.

Z uwagi na chorobę sędziego publikacja postanowienia w przedmiocie dopuszczalności postępowania grupowego w sprawie o zapłatę przeciwko Skandia została przeniesiona na dzień 28.10.2016 r.

Publikacja postanowienia w przedmiocie dopuszczalności postępowania grupowego została odroczona przez Sąd na dzień 4.11.2016 r.

W dniu 4 listopada 2016r. Sąd Okręgowy w Warszawie przyjął do rozpoznania w postępowaniu grupowym pozew o zapłatę przeciwko Skandia (obecna nazwa spółki to Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group). W ustnym uzasadnieniu Sąd wskazał, że spełnione zostały wszystkie przesłanki materialnoprawne i procesowe do rozpoznania niniejszej sprawy o zapłatę w trybie postępowania grupowego. Ponadto Sąd Okręgowy przesądził, że nie ma podstaw do żądania przez Skandia kaucji na zabezpieczenie kosztów procesu. Na postanowienie Sądu pozwanej Skandia służy zażalenie.

20 grudnia 2016r. Kancelaria LWB złożyła do sądu pismo o rozszerzeniu grupy o kolejnych 211 osób. W konsekwencji łączna liczna członków grupy wynosi 486 osób.

28 kwietnia 2017r. Skandia złożyła zażalenie na postanowienie Sądu Okręgowego z 20 grudnia 2016r. w przedmiocie rozpoznania sprawy w postępowaniu grupowym i kaucji.

Dnia 22 maja 2017r. Kancelaria LWB złożyła do Sądu Apelacyjnego odpowiedź na zażalenie Skandia.

Sąd Apelacyjny w Warszawie wyznaczył termin posiedzenia na dzień 14 września 2017r., na którym będzie rozpatrywał zażalenie Skandia na postanowienie Sądu Okręgowego, który przyjął sprawę do rozpoznania w trybie postępowania grupowego i oddalił wniosek Skandia o ustanowienie kaucji na zabezpieczenie kosztów procesu.

Sąd Apelacyjny odroczył posiedzenie wyznaczone na dzień 14 września 2017 r. Sąd Apelacyjny będzie weryfikował kwestię formalną, czy Skandia opłaciła opłatę od zażalenia we właściwej wysokości. Dnia 15 września 2017 r. Sąd Apelacyjny zwrócił się do Sądu Okręgowego o nadesłanie tych tomów akt, które zawierają rozszerzenia powództwa. Sąd Okręgowy niezwłocznie przesłał akta, o które prosił Sąd Apelacyjny.

Sąd Apelacyjny wyznaczył na dzień 6 grudnia 2017r. nowy termin posiedzenia, na którym rozpatrzy zażalenie Skandia na postanowienie Sądu Okręgowego, który przyjął sprawę do rozpoznania w trybie postępowania grupowego i oddalił wniosek Skandia o ustanowienie kaucji na zabezpieczenie kosztów procesu.

W dniu 6 grudnia 2017r. Sąd Apelacyjny w Warszawie prawomocnie postanowił, że pozew zbiorowy przeciwko Skandia o zapłatę, będzie rozpoznawany w postępowaniu grupowym. Sąd Apelacyjny w Warszawie w całości oddalił zażalenie Skandia. Rozstrzygnięcie Sądu oznacza, że etap badania dopuszczalności pozwu został zakończony sukcesem i sprawa będzie rozpatrywana jako pozew grupowy.

Kolejnym etapem postępowanie będzie ustalenie ostatecznego składu grupy przez Sąd. Sąd zarządzi publikację ogłoszenia prasowego o toczącym się postępowaniu grupowym i wyznaczy ostateczny termin, do którego zainteresowane osoby będą mogły przystępować do pozwu zbiorowego.

W dniu 16 marca 2018r. Kancelaria LWB złożyła do Sądu Okręgowego projekt ogłoszenia o toczącym się postępowaniu grupowym, do którego Skandia ustosunkowała się pismem procesowym z dnia 4 kwietnia 2018r.

W oczekiwaniu na publikację ogłoszenia prasowego i zamknięcie grupy przez Sąd, Kancelaria w dniu 28 marca 2018r. zgłosiła do Sądu przystąpienie kolejnych 69 osób. Wartość przedmiotu sporu przekracza 6,5 milionów złotych.

Wobec braku ogłoszenia prasowego Kancelaria składa kolejne pisma do Sądu o zarządzenie ogłoszenia w prasie o wszczęciu postępowania grupowego.

W dniu 18 grudnia 2018r. Sąd Okręgowy wydał postanowienie, w którym zarządził publikację ogłoszenia o wszczęciu postępowania grupowego przeciwko Skandia o zapłatę w dzienniku „Rzeczpospolita”. Sąd wyznaczył także ostateczny 2 miesięczny termin na przystąpienie do grupy, liczony od daty ukazania się ogłoszenia w prasie.

Pismem z dnia 29 stycznia 2019r. Skandia złożyła zażalenie na postanowienie Sądu w przedmiocie zarządzenia o dokonaniu ogłoszenia prasowego.

Sąd Okręgowy postanowieniem z dnia 28 marca 2019r. odrzucił zażalenie Skandia na postanowienie o zarządzeniu publikacji prasowej, uznając to zażalenie za niedopuszczalne.

W dniu 2 maja 2019r. Skandia wniosła zażalenie do Sądu Apelacyjnego na odrzucenie jej środka zaskarżenia. Sąd doręczył Kancelarii zażalenie Skandia w dniu 27 czerwca 2019r.

Kancelaria pismem z dnia 3 lipca 2019r. wniosła do Sądu Apelacyjnego odpowiedź na zażalenie, wnosząc o jego oddalenie w całości. Jednocześnie pismem z dnia 11 lipca 2019r. Kancelaria zwróciła się do Sądu Apelacyjnego o wyznaczenie jak najszybszego terminu posiedzenia w sprawie celem rozpoznania zażalenia Skandia.

W dniu 8 sierpnia 2019r. na łamach gazety Dziennik Gazeta Prawna Sąd zamieścił ogłoszenie prasowe o prowadzeniu postępowania grupowego w niniejszej sprawie oraz wyznaczył ostateczny 2-miesięczny termin na przystąpienie do grupy. Z dniem 8 października 2019r. grupa została zamknięta.

W dniu 14 października 2019r. Kancelaria zgłosiła do Sądu przystąpienie do postępowania ostatniej grupy konsumentów. Grupa liczy 577 osób, a suma roszczeń to 6.794.621,50 zł.