GENERALI.

Pozew zbiorowy o zapłatę

Polisy zamknięte

Postępowanie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.

Przyjmujemy zgłoszenia do postępowań indywidualnych, jeśli posiadasz zamkniętą polisę i chciałbyś dowiedzieć się więcej kliknij tutaj.

  • Produkty objęte pozwem

  • Przebieg procesu

Produkty zawierające niedozwolone postanowienia objęte pozwem:

  • Generali Beneficio
  • Generali OmniProfit
  • OVB Future Invest
  • Mój Plan Finansowy

Jeżeli Państwa produkt nie znalazł się na powyższej liście, prosimy o wysłanie zgłoszenia wraz z dokumentami do weryfikacji na adres przywiazanidopolisy@lwb.com.pl. Weryfikacja dokumentów jest bezpłatna.

POSTĘPOWANIE GRUPOWE PRZECIWKO GENERALI ZOSTAŁO ZAKOŃCZONE.

Przebieg procesu:

Pan Michał Wałachowski – Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Powiecie Pruszkowskim podjął się roli reprezentanta grupy i wytoczenia powództwa o zapłatę przeciwko GENERALI ŻYCIE Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. (dalej: „Generali”) na podstawie przepisów ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym.

W dniu 8 maja 2014 r. Kancelaria LWB reprezentująca Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Powiecie Pruszkowskim złożyła w Sądzie Okręgowym w Warszawie pozew zbiorowy o zapłatę przeciwko Generali, żądając zwrotu kwot pobranych od członków grupy jako opłata za wykup. Na dzień składania pozwu liczba członków grupy wynosiła 28 osób.

Pismem procesowym z dnia 28 lipca 2014r. Generali odniosło się do kwestii dopuszczalności postępowania o zapłatę przeciwko Generali w postępowaniu grupowym oraz wniosło o zasądzenie kaucji na zabezpieczenie swoich kosztów procesu.

W dniu 20 sierpnia 2014r. Kancelaria LWB wniosła odpowiedź na powyższe pismo Generali.

Generali wniosło obszerną odpowiedź na pozew.

W dniu 9 września 2014r. odbyła się pierwsza rozprawa w Sądzie.

W dniu 17 września 2014r. Sąd wydał postanowienie o dopuszczalności rozpoznania sprawy o zapłatę przeciwko Generali w postępowaniu grupowym oraz oddalił wniosek Generali o zasądzenie kaucji na zabezpieczenie kosztów procesu.

W dniu 25 listopada 2014r. Generali złożyło zażalenie na postanowienie o dopuszczalności rozpoznania sprawy o zapłatę przeciwko Generali w postępowaniu grupowym oraz o oddaleniu wniosku o zasądzenie kaucji na zabezpieczenie kosztów procesu.

W dniu 23 grudnia 2014r. Kancelaria LWB złożyła odpowiedź na zażalenie.

6 lutego 2015 r. zapadło postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie, który oddalił zażalenie Generali. Tym samym, Sąd Apelacyjny podtrzymał rozstrzygnięcie Sądu pierwszej instancji i potwierdził, że pozew przeciwko Generali o zapłatę – o zwrot tzw. opłaty za wykup, pobieranej przez Generali w przypadku rozwiązania umów ubezpieczenia na życie z UFK, będzie rozpoznawany w postępowaniu grupowym. Ponadto Sąd Apelacyjny nie miał wątpliwości, że niezasadny jest wiosek Generali o zasądzenie kaucji na zabezpieczenie kosztów procesu.

Rozstrzygnięcie Sądu Apelacyjnego oznacza, że sprawa będzie rozpatrywana przez Sąd na podstawie Ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym, a do pozwu mogą dołączać wszystkie osoby, które zawarły z Generali umowę ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi o nazwach: Generali Beneficio, OmniProfit, OVB Future Invest, Plan Finansowy oraz Indywidualny Plan Finansowy Idea a następnie tę umowę rozwiązały i od których Generali pobrało tzw. opłatę za wykup w wysokości od 98% do 5% albo od 100% do 15% wartości polisy.

30 czerwca 2015 r. na łamach Gazety Wyborczej Sąd wyznaczył ostateczny termin na przystąpienie do pozwu zbiorowego przeciwko GENERALI Życie TU S.A. oraz ogłosił o wszczęciu postępowania grupowego przeciwko GENERALI. Pozew dotyczy osób, które rozwiązały umowy ubezpieczenia na życie z UFK i które dochodzą od Generali zwrotu opłaty za wykup.

31 lipca 2015 r. zostało złożone pismo o rozszerzeniu grupy o 138 osób – grupa liczy 166 osób.

W dniu 15 października 2015 r. odbyła się rozprawa. Sąd zakreślił pełnomocnikom powoda termin 7 dni na ustosunkowanie się do wniosku formalnego Generali o odrzucenie pozwu oraz udzielił powodowi 45 dniowego terminu na ustosunkowanie się do zarzutów Generali w stosunku do członkostwa poszczególnych osób w pozwie zbiorowym.

Kancelaria LWB złożyła pismo ustosunkowujące się do zarzutów Generali. Sąd postanowił oddalić wniosek Generali o odrzucenie pozwu. Generali złożyło zażalenie na postanowienie Sądu Okręgowego do Sądu Apelacyjnego w Warszawie.

Sąd Apelacyjny w Warszawie wyznaczył na dzień 29 marca 2016 r. termin posiedzenia w sprawie.

W dniu 20 kwietnia 2016 r. Sąd Okręgowy w Warszawie wydał postanowienie co do składu grupy w postępowaniu grupowym przeciwko Generali Życie TU S.A. o zapłatę.

Sąd orzekł, że w skład grupy reprezentowanej przez Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Pruszkowie – Pana Michała Wałachowskiego, wchodzą wszystkie osoby, które przystąpiły do pozwu grupowego i że są one uprawnione do występowania z roszczeniami o zapłatę w ramach postępowania grupowego przeciwko Generali. Sąd nie uwzględnił żadnego z zarzutów Generali zgłoszonych wobec poszczególnych członków grupy i nie wyłączył żądnej osoby z grupy.

W dniu 6 maja 2016 r. Generali złożyło zażalenie na postanowienie Sądu Okręgowego z dnia 20 kwietnia 2016 r.

W dniu 14 czerwca 2016 r. Kancelaria LWB złożyła odpowiedź na zażalenie pozwanego.

W dniu 25 sierpnia 2016 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił zażalenie Generali na postanowienie Sądu Okręgowego ustalające skład grupy. Zgodnie z postawieniem Sądu Apelacyjnego roszczenia wszystkich konsumentów wchodzących w skład grupy zostaną rozpatrzone przez sąd.

Sąd Okręgowy w Warszawie wyznaczył termin rozprawy przeciwko Generali na dzień 21 listopada 2016 r.

Dnia 21 listopada 2016 r. odbyła się merytoryczna rozprawa w sprawie przeciwko Generali. Kolejny termin rozprawy Sąd wyznaczył na dzień 30 stycznia 2017 r.

W dniu 30 stycznia 2017 r. Sąd wyznaczył stronom 30-dniowy termin na przeprowadzenie negocjacji ugodowych. Oczekujemy na informację od Generali czy zamierzają rozpocząć negocjacje ugodowe. Na początku marca 2017 r. poinformujemy Państwa o stanie sprawy. Kolejny termin rozprawy został wyznaczony na dzień 19 kwietnia 2017 r.

Dnia 19 kwietnia 2017r. odbyła się ostania merytoryczna rozprawa w pozwie zbiorowym przeciwko Generali Życie TU S.A. Sąd zamknął przewód sądowy i pełnomocnicy strony powodowej i pozwanej wygłosili mowy końcowe. Ogłoszenie wyroku w pozwie zbiorowym będzie 27 kwietnia 2017r. o godz. 15.15 w Sądzie Okręgowym w Warszawie, Al. Solidarności 127, sala nr 214 (nr sali może ulec zmianie).

Dnia 27 kwietnia 2017r. Sąd odroczył publikację wyroku w pozwie zbiorowym przeciwko Generali. Sąd wyznaczył nowy termin ogłoszenia wyroku na 10 maja 2017r., godz. 15.15, w Sądzie Okręgowym w Warszawie, Al. Solidarności 127, sala nr 124.

Sąd Okręgowy w Warszawie w dniu 10 maja 2017 r. wydał wyrok zasądzający na rzecz konsumentów zwrot opłat za wykup. Konsumenci wygrali pozew zbiorowy przeciwko Generali.

Dnia 24 lipca 2017 r. pozwany Generali złożył do Sądu Okręgowego w Warszawie apelację od wyroku z dnia 10 maja 2017 r.

Dnia 2 października 2017 r. Kancelaria LWB otrzymała z Sądu odpis apelacji pozwanego.

Dnia 13 października 2017 r. Kancelaria LWB złożyła do Sądu Apelacyjnego w Warszawie odpowiedź na apelację Generali.

Dnia 30 lipca 2018 r. odbyła się pierwsza rozprawa przed Sądem Apelacyjnym w Warszawie.

Dnia 9 października 2018 r. odbyła się kolejna rozprawa przed Sądem Apelacyjnym w Warszawie. Sąd zamknął rozprawę i postanowił odroczyć publikację wyroku w sprawie na dzień 23 października 2018 r.

W dniu 23 października 2018 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie ogłosił, że publikacja wyroku będzie w dniu 6 listopada 2018 r.

W dniu 6 listopada 2018r. zapadł prawomocny wyrok Sądu Apelacyjnego w pozwie zbiorowym przeciwko Generali. Sąd Apelacyjny utrzymał korzystny dla konsumentów wyrok Sądu Okręgowego, który zasądził zwrot pobranych opłat za wykup wraz z odsetkami. Sąd oddalił w całości apelację wniesioną przez Generali, wskazując, że nie ma wątpliwości co do abuzywnego charakteru postanowień o opłacie za wykup, na podstawie których Generali pobrało bez podstawy prawnej całość albo znaczną część oszczędności zgromadzonych przez konsumentów członków grupy na polisach.