EUROPA.

Pozew zbiorowy o zapłatę

Polisy zamknięte

SKŁAD GRUPY ZOSTAŁ PRAWOMOCNIE USTALONY. NA OBECNYM ETAPIE NIE MA MOŻLIWOŚCI DOŁĄCZENIA DO POZWU GRUPOWEGO.

Przyjmujemy zgłoszenia do postępowań indywidualnych, jeśli posiadasz zamkniętą polisę i chciałbyś dowiedzieć się więcej kliknij tutaj.

 • Produkty objęte pozwem

 • Przebieg procesu

 • Wynagrodzenie Kancelarii - pozwy zbiorowe

Produkty objęte pozwem:

 • Libra I
 • Libra II
 • Libra III
 • Pareto
 • Pareto II
 • Plan Oszczędnościowy Bezpieczna Przyszłość
 • Plan Oszczędnościowy Bezpieczne Oszczędzanie
 • Stabilny Plan Oszczędnościowy
 • Pareto Millenium

Jeżeli Państwa produkt nie znalazł się na powyższej liście, prosimy o przesłanie dokumentów do weryfikacji. Weryfikacja dokumentów jest bezpłatna.

Przebieg procesu:

Pani Małgorzata Rothert – Miejski Rzecznik Konsumentów w Warszawie podjęła się roli reprezentanta grupy i wytoczenia powództwa o zapłatę przeciwko Towarzystwu Ubezpieczeń na Życie EUROPA S.A. (dalej EUROPA) na podstawie przepisów ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym.

W dniu 22 grudnia 2014r. Kancelaria LWB reprezentująca Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Warszawie złożyła w Sądzie Okręgowym w Warszawie pozew zbiorowy o zapłatę przeciwko EUROPA, żądając:

 • zwrotu kwoty równej wpłaconym składkom pomniejszonej o kwoty wypłacone przez EUROPA; oraz dodatkowo jeżeli sąd nie uwzględni tego roszczenia, żądamy:
  • zwrotu kwot pobranych jako:
   • opłata likwidacyjna oraz
   • opłata administracyjna (opłata za zarządzanie).

Na dzień składania pozwu liczba członków grupy wynosiła 99 osób, a kolejnych 140 osób oczekiwało na dołączenie do pozwu.

Pismem procesowym z dnia 3 marca 2015 r. EUROPA wniosła o ustanowienie kaucji na zabezpieczenie kosztów procesu. Kancelaria LWB w piśmie procesowym złożonym w dniu 25 marca 2015 r. odniosła się do tego żądania.

W dniu 10 kwietnia 2015 r. EUROPA złożyła kolejne pismo procesowe w sprawie.

W dniu 5 maja 2015 r. wpłynęła do Kancelarii odpowiedź na pozew.

W dniu 27 maja 2015 r. Kancelaria złożyła odpowiedź na pismo EUROPA w sprawie kaucji.

W dniu 9 lipca 2015 r. Kancelaria złożyła replikę na odpowiedź na pozew.

W dniu 3 września 2015 r. do Kancelarii wpłynęło kolejne pismo procesowe EUROPA.

W dniu 2 listopada 2015 r. została rozszerzona grupa. Do pozwu dołączyło kolejnych 212 członków grupy. Obecnie grupa liczy 311 osób.

Dnia 17 listopada 2015 r. odbyła się rozprawa, po której w dniu 1 grudnia 2015 r. Sąd ogłosił postanowienie o odrzuceniu pozwu grupowy przeciwko EUROPA o zapłatę.

Dnia 10 lutego 2016 r. Kancelaria złożyła do Sądu Apelacyjnego w Warszawie zażalenie na postanowienie Sądu Okręgowego z dnia 1 grudnia 2016 r.

Dnia 16 marca 2016 r. do Kancelarii wpłynęła odpowiedź EUROPA na zażalenie.

W dniu 8 kwietnia 2016r. Sąd Apelacyjny w Warszawie prawomocnie postanowił, że pozew zbiorowy przeciwko EUROPA będzie rozpoznawany w postępowaniu grupowym. Sąd Apelacyjny w Warszawie w całości uwzględnił zażalenie złożone w imieniu powoda przez radców prawnych z Kancelarii LWB. Rozstrzygnięcie Sądu Apelacyjnego oznacza, że etap badania dopuszczalności pozwu został zakończony sukcesem i sprawa będzie rozpatrywana przez Sąd jako pozew grupowy.

Do pozwu mogą dołączać osoby, które przystąpiły do umów grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie z UFK i które zrezygnowały z ubezpieczenia. Pozew dotyczy ubezpieczeń, w których ubezpieczycielem było TU EUROPA a ubezpieczającymi byli m.in. Getin Noble Bank S.A., Open Finance S.A., TC Doradcy Finansowi Sp. z o.o. Sp. k.; HB Doradcy Finansowi Sp. z o.o. Sp. k.

Pozwem objęte są produkty tj. Libra I, Libra II, Libra III, Pareto, Pareto II, Plan Oszczędnościowy Bezpieczna Przyszłość, Plan Oszczędnościowy Bezpieczne Oszczędzanie, Stabilny Plan Oszczędnościowy, Pareto Millenium.

Dnia 11 maja 2016 r. Kancelaria LWB złożyła pismo do Sądu Okręgowego, w którym wniosła o publikację w prasie ogłoszenia o wszczęciu postępowania grupowego.

Dnia 3 czerwca 2016 r. Sąd Okręgowy postanowił oddalić wniosek EUROPY o złożenie kaucji na zabezpieczenie kosztów procesu.

Dnia 16 czerwca 2016 r. EUROPA złożyła zażalenie na postanowienie Sądu Okręgowego w przedmiocie oddalenia wniosku pozwanego o zobowiązanie powoda do złożenia kaucji.

Dnia 5 lipca 2016 r. Kancelaria LWB złożyła odpowiedź na zażalenie.

Dnia 24 sierpnia 2016 r. Sąd Apelacyjny wydał postanowienie, w którym postanowił oddalić zażalenie EUROPY.

Dnia 22 grudnia 2016r. pozew zbiorowy przeciwko TU EUROPA o zapłatę został rozszerzony o 161 nowych członków grupy.

30 grudnia 2016 r. na łamach gazety „Rzeczpospolita” Sąd wyznaczył ostateczny termin na przystąpienie do pozwu zbiorowego przeciwko TU EUROPA oraz ogłosił o wszczęciu postępowania grupowego przeciwko EUROPA.

Pozew zbiorowy o zapłatę przeciwko TU EUROPA został rozszerzony o nowych członków grupy i liczy łącznie 570 osób.

Sąd Okręgowy w Warszawie wyznaczył termin rozprawy na dzień 18, 19 oraz 20 października 2017r.

W dniach 18, 19 oraz 20 października 2017r. Sąd Okręgowy w Warszawie przesłuchał 64 członków grupy.

Kolejny termin rozprawy został wyznaczony na dzień 9 stycznia 2018r.

Sąd Okręgowy w Warszawie odwołał termin rozprawy wyznaczony na dzień 9 stycznia 2018r. i wyznaczył kolejny termin rozprawy na dzień 22 lutego 2018r.

Na rozprawie w dniu 22 lutego 2018r. Sąd Okręgowy przesłuchał ostatnią grupę osób.

W dniu 16 kwietnia 2018r. TU Europa złożyła pismo procesowe, w którym zajęła stanowisko co do członkostwa w grupie poszczególnych osób.

W dniu 8 maja 2018r. Kancelaria wniosła do Sądu pismo, w którym ustosunkowała się do zarzutów TU Europa w przedmiocie składu grupy, na które TU Europa złożyła odpowiedź w dniu 15 czerwca 2018r.

8 sierpnia 2018r. Kancelaria LWB wniosła pismo procesowe, w którym odpowiedziała na zarzuty TU Europa i zwróciła się do Sądu o wydanie bez zwłoki postanowienia ustalającego skład grupy.

Sąd Okręgowy w Warszawie w dniu 7 września 2018r. wydał postanowienie ustalające skład grupy w postępowaniu przeciwko TU Europa (polisy zamknięte). Postanowienie Sądu Okręgowego niemalże w całości odpowiada żądaniom i wnioskom Kancelarii. Sąd Okręgowy ustalił bowiem, że do grupy wchodzi ponad 500 osób zgłoszonych przez Kancelarię. Sąd nie zakwalifikował do grupy ok. 40 osób.

W dniu 20 września 2018r. Kancelaria złożyła zażalenie na ww. postanowienie Sądu Okręgowego z dnia 7 września 2018r. w części dotyczącej osób, którym Sąd odmówił statusu członkostwa w grupie.

TU Europa również wniosła zażalenie na postanowienie Sądu Okręgowego w przedmiocie ustalenia składu grupy w dniu 5 października 2018r.

Każda ze stron złożyła również do Sądu Apelacyjnego odpowiedź na zażalenie złożone przez przeciwnika procesowego.

W oczekiwaniu na postanowienie Sądu Apelacyjnego w przedmiocie ostatecznego ustalenia składu grupy w dniu 10 stycznia 2019r. Kancelaria wniosła do Sądu pismo procesowe z nowymi wnioskami dowodowymi z dokumentów, które są niezbędne do merytorycznego rozpoznania sprawy.

W dniu 11 kwietnia 2019r. Sąd Apelacyjny, na skutek złożonych zażaleń przez Kancelarię i TU Europa, wydał postanowienie w przedmiocie ustalenia składu grupy w pozwie zbiorowym przeciwko TU Europa (polisy zamknięte). Sąd Apelacyjny prawomocnie potwierdził, że grupa osób zakwalifikowanych do pozwu liczy ponad 500 osób. W zakresie spornych osób Sąd Apelacyjny uchylił postanowienie i sprawę przekazał w tej części Sądowi Okręgowemu do ponownego rozpoznania, w przeważającym zakresie z uwagi na nierozpoznanie istoty sprawy.

W dniu 7 czerwca 2019r. Sąd Okręgowy w Warszawie wydał postanowienie zgodne z żądaniem Kancelarii i ustalił, że w skład grupy wchodzą również 52 osoby, którym uprzednio ten Sąd odmówił statusu członka grupy.

Sąd Okręgowy, na skutek kasatoryjnego rozstrzygnięcia Sądu Apelacyjnego z dnia 11 kwietnia 2019r., ponownie rozpoznawał sprawę w zakresie ustalenia składu grupy co do spornych 52 osób oraz orzekł, że bezzasadne są zarzuty TU Europa w stosunku do tych osób i wszystkie zakwalifikował do grupy. Sąd po dokonaniu analizy dokumentacji dotyczącej tych osób zgodził się z zarzutami Kancelarii i potwierdził m.in., że osoby te przystąpiły do umów grupowego ubezpieczenia, które zawierały takie same postanowienia i których warunki oraz mechanizm są tożsame z opisanymi w pozwie oraz w postanowieniu o wszczęciu postępowania grupowego. Bez znaczenia jest fakt, że żądania pozwu odnoszą się do postanowień zaczerpniętych z kilku wzorców, w tym niewymienionych w ogłoszeniu prasowym. Postanowienie jest nieprawomocne.

Sąd Okręgowy, na skutek kasatoryjnego rozstrzygnięcia Sądu Apelacyjnego z dnia 11 kwietnia 2019r., ponownie rozpoznawał sprawę w zakresie ustalenia składu grupy co do spornych 52 osób oraz orzekł, że bezzasadne są zarzuty TU Europa w stosunku do tych osób i wszystkie zakwalifikował do grupy. Sąd po dokonaniu analizy dokumentacji dotyczącej tych osób zgodził się z zarzutami Kancelarii i potwierdził m.in., że osoby te przystąpiły do umów grupowego ubezpieczenia, które zawierały takie same postanowienia i których warunki oraz mechanizm są tożsame z opisanymi w pozwie oraz w postanowieniu o wszczęciu postępowania grupowego. Bez znaczenia jest fakt, że żądania pozwu odnoszą się do postanowień zaczerpniętych z kilku wzorców, w tym niewymienionych w ogłoszeniu prasowym. Postanowienie o ustaleniu składu grupy jest prawomocne.

W dniu 13 kwietnia 2021 r. odbyła się pierwsza rozprawa, na której Sąd przystąpił do merytorycznego rozpoznania sprawy. Rozprawa ta odbyła się w trybie zdalnym (online). W rozprawie uczestniczyli pełnomocnicy stron oraz Pani Małgorzata Rothert Miejski Rzecznik Konsumentów w m.st. Warszawie– reprezentant grupy.

Obecnie Sąd będzie przeprowadzał postępowanie dowodowe.

Wynagrodzenie Kancelarii:

 1. Wynagrodzenie Kancelarii za prowadzenie Postępowania składa się z: wynagrodzenia ryczałtowego („Opłata Ryczałtowa”) oraz premii za sukces („Premia za Sukces”).
 2. Członek Grupy jest zobowiązany zapłacić Kancelarii Opłatę Ryczałtową, która wynosi:
  • 80% kwot podanych w punkcie 4 – za prowadzenie postępowania przedsądowego, negocjacji, mediacji i postępowania przed sądem w pierwszej instancji,
  • 20% kwot podanych w punkcie 4 – za prowadzenie postępowania przed sądem w drugiej instancji i przed Sądem Najwyższym.
 3. Wynagrodzenie obejmuje również wynagrodzenie Kancelarii z tytułu świadczenia pomocy prawnej za prowadzenie postępowania egzekucyjnego.
 4. Opłata Ryczałtowa jest obliczona na podstawie wysokości Kwoty wpłaconej pomniejszonej o kwotę zwróconą Członkowi Grupy lub o kwotę, która ma być zwrócona Członkowi Grupy („Kwota”), w pierwszej instancji oraz za prowadzenie postępowania przedsądowego, negocjacji i mediacji jako 80%, zaś w drugiej instancji i przed Sądem Najwyższym jako 20% następujących kwot:
  • przy wysokości Kwoty do 500 zł – 50 zł;
  • przy wysokości Kwoty powyżej 500 zł do 1.500 zł – 150 zł;
  • przy wysokości Kwoty powyżej 1.500 zł do 5.000 zł – 500 zł;
  • przy wysokości Kwoty powyżej 5.000 zł do 20.000 zł – 1.000 zł;
  • przy wysokości Kwoty powyżej 20.000 zł do 50.000 zł – 2.000 zł;
  • przy wysokości Kwoty powyżej 50.000 zł do 200.000 zł – 3.000 zł;
  • przy wysokości Kwoty powyżej 200.000 zł – 6.000 zł. W przypadku gdy Członek Grupy nawiązał więcej niż jeden stosunek ubezpieczenia z Europa, nadający się do wspólnego postępowania, z których następnie zrezygnował, wysokość Kwoty będącej podstawą obliczenia Opłaty Ryczałtowej, stanowi suma Kwot pobranych od każdej z polis.
 5. Członek Grupy jest zobowiązany zapłacić Kancelarii Premię za Sukces w stosunku do kwoty zasądzonej na rzecz Członka Grupy lub kwoty należnej Członkowi Grupy w wyniku zawartej ugody lub kwoty zwróconej Członkowi Grupy, jako:
  • 10% brutto ww. kwoty – gdy Postępowanie będzie prowadzone w imieniu nie więcej niż 200 (dwustu) Członków Grupy,
  • 7% brutto ww. kwoty – gdy Postępowanie będzie prowadzone w imieniu więcej niż 200 (dwustu) Członków Grupy i nie więcej niż 700 (siedmiuset) Członków Grupy,
  • 5% brutto ww. kwoty – gdy Postępowanie będzie prowadzone w imieniu więcej niż 700 (siedmiuset) Członków Grupy.
 6. Przez „Sukces” rozumie się:
  • rozstrzygnięcie prawomocnie kończące postępowanie sądowe, inne niż: (i) wyrok oddalający powództwo w całości, (ii) postanowienie o odrzuceniu pozwu,
  • ugodę zawartą w sprawie,
  • odzyskanie w wyniku działań Kancelarii całości lub części żądanych kwot, „Sukces”;
 7. Wynagrodzenie Kancelarii będzie płatne przez Członka Grupy w następujący sposób:
  • Część Opłaty Ryczałtowej, o której mowa w pkt. 2 ust. 2.1. powyżej, będzie płatna przez Członka Grupy w terminie 7 (siedmiu) dni po podpisaniu przez obie Strony Umowy o obsługę prawną; dowód uiszczenia części Opłaty Ryczałtowej Członek Grupy jest zobowiązany doręczyć do Kancelarii wraz z podpisanym przez siebie egzemplarzem Umowy o obsługę prawną;
  • Druga część Opłaty Ryczałtowej, o której mowa w pkt. 2 ust. 2.2. powyżej, będzie płatna wówczas, gdy Postępowanie będzie prowadzone w drugiej instancji i zostanie uiszczona przez Członka Grupy w terminie 7 (siedmiu) dni od wezwania przez Kancelarię;
  • Premia za Sukces będzie płatna w terminie 7 (siedmiu) dni od otrzymania przez Członka Grupy kwoty, o której mowa w pkt. 5 i 6 powyżej. Jeżeli Członek Grupy otrzyma tylko część ww. kwoty lub będzie ją otrzymywał częściami, wówczas Premia za Sukces będzie płatna sukcesywnie, w wysokości równej odpowiednio: 10%, 7% lub 5% kwot otrzymanych przez Członka Grupy.
 8. Wynagrodzenie Kancelarii zostało określone jako kwoty brutto, które zawierają podatek VAT.
 9. Wynagrodzenie Kancelarii, tj. Opłatę Ryczałtową i Premię za Sukces należy wpłacać przelewem na rachunek bankowy Kancelarii. Faktura VAT zostanie wystawiona i wysłana Członkowi Grupy w formie elektronicznej.
 10. Wynagrodzenie obejmuje również techniczno – administracyjne wydatki Kancelarii związane z prowadzeniem Postępowania, w tym w szczególności wydatki związane z wysyłką i odbiorem korespondencji, kosztami telekomunikacyjnymi, podróżami prawników i pracowników Kancelarii do sądów, do organów administracji, do innych instytucji, w których obecność będzie wskazana ze względu na prowadzenie Postępowania, z podróżami na spotkania z osobami objętymi pozwem, z wyjątkiem kosztów dojazdów i pobytów, których celem będą spotkanie w miejscowościach oddalonych o ponad 200 km od Warszawy.
 11. W przypadku, gdy oboje małżonkowie przystąpili do Umów ubezpieczenia grupowego, każde z nich zawiera oddzielną umowę z Kancelarią. Wynagrodzenie Kancelarii liczone jest od każdego z małżonków osobno. Każdy z małżonków jest samodzielnym Członkiem Grupy.
 • Rachunek bankowy przeznaczony do wpłat wynagrodzenia tytułem opłaty ryczałtowej: Alior Bank SA, 23 2490 0005 0000 4600 3571 2017;
 • Rachunek bankowy przeznaczony do wpłat wynagrodzenia tytułem premii za sukces: Alior Bank SA, 91 2490 0005 0000 4600 5399 5487;
 • Rachunek bankowy przeznaczony do wpłat wpisów sądowych: Alior Bank SA, 03 2490 0005 0000 4600 6618 3375;
 • Rachunek bankowy przeznaczony do wpłat depozytu: Alior Bank SA, 29 2490 0005 0000 4600 6855 8631.