EUROPA – pozew o ustalenie.

Polisy aktywne

Libra I

Pareto

Plan Oszczędnościowy Bezpieczne Oszczędzanie

Libra II

Pareto II

Stabilny Plan Oszczędnościowy

Libra III

Plan Oszczędnościowy Bezpieczna Przyszłość

Pareto Millennium

 • Dołącz do pozwu

 • Wymagane dokumenty

 • Wynagrodzenie Kancelarii

 • Przebieg procesu

 • Produkty objęte pozwem

 • Postanowienia niedozwolone

 • Kontakt

SKŁAD GRUPY ZOSTAŁ USTALONY. NA OBECNYM ETAPIE NIE MA MOŻLIWOŚCI DOŁĄCZENIA DO POZWU GRUPOWEGO.

Zgłoszenia do pozwu prosimy wysłać na adres e-mail:

lub pocztą na adres Kancelarii:

image/svg+xml
Lengiewicz Wrońska i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza s.c.
image/svg+xml
Trębacka 4, 00-074 Warszawa

Skontaktujemy się z Państwem w ciągu kilku dni telefonicznie lub mailowo.

SKŁAD GRUPY ZOSTAŁ USTALONY. NA OBECNYM ETAPIE NIE MA MOŻLIWOŚCI DOŁĄCZENIA DO POZWU GRUPOWEGO.

Jakie dokumenty są potrzebne:

 1. Certyfikat.
 2. Deklaracja przystąpienia.
 3. Informacja, czy polisa jest powiązana z kredytem.
 4. Aktualna wartość rachunku polisy (jeżeli korzystają Państwo z konta online Towarzystwa, wystarczającym jest jego print screen).
 5. Informacja kiedy została wpłacona ostatnia składka.
 6. Państwa adres e-mail i numer telefonu.
 7. Państwa adres zameldowania i korespondencyjny.

Zgłoszenia do pozwu prosimy wysłać na adres e-mail:

lub pocztą na adres Kancelarii:

image/svg+xml
Lengiewicz Wrońska i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza s.c.
image/svg+xml
Trębacka 4, 00-074 Warszawa

Skontaktujemy się z Państwem w ciągu kilku dni telefonicznie lub mailowo.

Wynagrodzenie Kancelarii:

 1. Wynagrodzenie Kancelarii za prowadzenie Postępowania składa się z: wynagrodzenia ryczałtowego („Opłata Ryczałtowa”) oraz premii za sukces („Premia za Sukces”).
 2. Członek Grupy jest zobowiązany zapłacić Kancelarii Opłatę Ryczałtową, która wynosi:
  • 80% kwot podanych w punkcie 4 – za prowadzenie postępowania przedsądowego, negocjacji, mediacji i postępowania przed sądem w pierwszej instancji,
  • 20% kwot podanych w punkcie 4 – za prowadzenie postępowania przed sądem w drugiej instancji i przed Sądem Najwyższym.
 3. Wynagrodzenie obejmuje również wynagrodzenie Kancelarii z tytułu świadczenia pomocy prawnej za prowadzenie postępowania egzekucyjnego.
 4. Opłata Ryczałtowa jest obliczona na podstawie wysokości kwoty wpłaconej Ubezpieczycielowi przez Członka Grupy na dzień zawarcia umowy o obsługę prawną („Kwota”); w pierwszej instancji oraz za prowadzenie postępowania przedsądowego, negocjacji i mediacji jako 80%, zaś w drugiej instancji i przed Sądem Najwyższym jako 20% następujących kwot:
  • przy wysokości Kwoty do 500 zł – 50 zł;
  • przy wysokości Kwoty powyżej 500 zł do 1.500 zł – 150 zł;
  • przy wysokości Kwoty powyżej 1.500 zł do 5.000 zł – 500 zł;
  • przy wysokości Kwoty powyżej 5.000 zł do 20.000 zł – 1.000 zł;
  • przy wysokości Kwoty powyżej 20.000 zł do 50.000 zł – 2.000 zł;
  • przy wysokości Kwoty powyżej 50.000 zł do 200.000 zł – 3.000 zł;
  • przy wysokości Kwoty powyżej 200.000 zł – 6.000 zł. W przypadku gdy Członek Grupy nawiązał więcej niż jeden stosunek ubezpieczenia z Europa, nadający się do wspólnego postępowania, z których następnie zrezygnował, wysokość Kwoty będącej podstawą obliczenia Opłaty Ryczałtowej, stanowi suma Kwot pobranych od każdej z polis.
 5. Członek Grupy jest zobowiązany zapłacić Kancelarii Premię za Sukces w stosunku do kwoty zasądzonej na rzecz Członka Grupy lub kwoty należnej Członkowi Grupy w wyniku zawartej ugody lub kwoty zwróconej Członkowi Grupy, jako:
  • 10% brutto ww. kwoty – gdy Postępowanie będzie prowadzone w imieniu nie więcej niż 200 (dwustu) Członków Grupy,
  • 7% brutto ww. kwoty – gdy Postępowanie będzie prowadzone w imieniu więcej niż 200 (dwustu) Członków Grupy i nie więcej niż 700 (siedmiuset) Członków Grupy,
  • 5% brutto ww. kwoty – gdy Postępowanie będzie prowadzone w imieniu więcej niż 700 (siedmiuset) Członków Grupy.
 6. Przez „Sukces” rozumie się:
  • rozstrzygnięcie prawomocnie kończące postępowanie sądowe, inne niż: (i) wyrok oddalający powództwo w całości, (ii) postanowienie o odrzuceniu pozwu,
  • ugodę zawartą w sprawie,
  • odzyskanie w wyniku działań Kancelarii całości lub części żądanych kwot, „Sukces”;
 7. Wynagrodzenie Kancelarii będzie płatne przez Członka Grupy w następujący sposób:
  • Część Opłaty Ryczałtowej, o której mowa w pkt. 2 ust. 2.1. powyżej, będzie płatna przez Członka Grupy w terminie 7 (siedmiu) dni po podpisaniu przez obie Strony Umowy o obsługę prawną; dowód uiszczenia części Opłaty Ryczałtowej Członek Grupy jest zobowiązany doręczyć do Kancelarii wraz z podpisanym przez siebie egzemplarzem Umowy o obsługę prawną;
  • Druga część Opłaty Ryczałtowej, o której mowa w pkt. 2 ust. 2.2. powyżej, będzie płatna wówczas, gdy Postępowanie będzie prowadzone w drugiej instancji i zostanie uiszczona przez Członka Grupy w terminie 7 (siedmiu) dni od wezwania przez Kancelarię;
  • Premia za Sukces będzie płatna w terminie 7 (siedmiu) dni od otrzymania przez Członka Grupy kwoty, o której mowa w pkt. 5 i 6 powyżej. Jeżeli Członek Grupy otrzyma tylko część ww. kwoty lub będzie ją otrzymywał częściami, wówczas Premia za Sukces będzie płatna sukcesywnie, w wysokości równej odpowiednio: 10%, 7% lub 5% kwot otrzymanych przez Członka Grupy.
 8. Wynagrodzenie Kancelarii zostało określone jako kwoty brutto, które zawierają podatek VAT.
 9. Wynagrodzenie Kancelarii, tj. Opłatę Ryczałtową i Premię za Sukces należy wpłacać przelewem na rachunek bankowy Kancelarii. Faktura VAT zostanie wystawiona i wysłana Członkowi Grupy w formie elektronicznej.
 10. Wynagrodzenie obejmuje również techniczno – administracyjne wydatki Kancelarii związane z prowadzeniem Postępowania, w tym w szczególności wydatki związane z wysyłką i odbiorem korespondencji, kosztami telekomunikacyjnymi, podróżami prawników i pracowników Kancelarii do sądów, do organów administracji, do innych instytucji, w których obecność będzie wskazana ze względu na prowadzenie Postępowania, z podróżami na spotkania z osobami objętymi pozwem, z wyjątkiem kosztów dojazdów i pobytów, których celem będą spotkanie w miejscowościach oddalonych o ponad 200 km od Warszawy.
 11. W przypadku, gdy oboje małżonkowie przystąpili do Umów ubezpieczenia grupowego, każde z nich zawiera oddzielną umowę z Kancelarią. Wynagrodzenie Kancelarii liczone jest od każdego z małżonków osobno. Każdy z małżonków jest samodzielnym Członkiem Grupy.
 • Rachunek bankowy przeznaczony do wpłat wynagrodzenia tytułem opłaty ryczałtowej: Alior Bank SA, 23 2490 0005 0000 4600 3571 2017;
 • Rachunek bankowy przeznaczony do wpłat wynagrodzenia tytułem premii za sukces: Alior Bank SA, 91 2490 0005 0000 4600 5399 5487;
 • Rachunek bankowy przeznaczony do wpłat wpisów sądowych: Alior Bank SA, 03 2490 0005 0000 4600 6618 3375;
 • Rachunek bankowy przeznaczony do wpłat depozytu: Alior Bank SA, 29 2490 0005 0000 4600 6855 8631.

Przebieg procesu.

Pani Małgorzata Rothert – Miejski Rzecznik Konsumentów w Warszawie podjęła się roli reprezentanta grupy i wytoczenia powództwa o ustalenie przeciwko Towarzystwu Ubezpieczeń na Życie EUROPA S.A. na podstawie przepisów ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym.

W dniu 15 lipca 2015 r. Kancelaria LWB reprezentująca Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Warszawie złożyła w Sądzie Okręgowym w Warszawie pozew zbiorowy przeciwko Towarzystwu Ubezpieczeń na Życie EUROPA S.A. (dalej EUROPA) na rzecz osób, które przystąpiły do ubezpieczenia grupowego i kontynuują opłacanie składek, żądając:

 1. Ustalenia nieważności umów grupowego ubezpieczenia i zwrotu wpłaconych składek oraz dodatkowo, jeżeli sąd nie uwzględni tego roszczenia:
  • Zwrotu kwot pobranych, jako opłata administracyjna oraz ustalenia, że EUROPA nie ma prawa pobrać opłat likwidacyjnych w przypadku rezygnacji z ubezpieczenia przez konsumentów – członków grupy.

Na dzień składania pozwu liczba członków grupy wynosiła 98 osób.

Do pozwu mogą dołączać osoby, które przystąpiły do umów grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie z UFK. Pozew dotyczy ubezpieczeń, w których ubezpieczycielem było TU EUROPA a ubezpieczającymi byli m.in. Getin Noble Bank S.A., Open Finance S.A., TC Doradcy Finansowi Sp. z o.o. Sp. k.; HB Doradcy Finansowi Sp. z o.o. Sp. k. i kontynuują opłacanie składek.

Pozwem objęte są produkty tj. Libra I, Libra II, Libra III, Pareto, Pareto II, Plan Oszczędnościowy Bezpieczna Przyszłość, Plan Oszczędnościowy Bezpieczne Oszczędzanie, Stabilny Plan Oszczędnościowy, Pareto Millenium.

W dniu 13 grudnia 2016r. odbyła się rozprawa, na której Sąd badał kwestię dopuszczalności rozpoznania sprawy przeciwko TU EUROPA o ustalenie w postępowaniu grupowym. Sąd odroczył wydanie postanowienia do dnia 27 grudnia 2016r.

W dniu 27 grudnia 2016 r. odbyła się rozprawa, na której Sąd odroczył bez terminu wydanie postanowienia w kwestii dopuszczalności rozpoznania sprawy przeciwko TU EUROPA o ustalenie w postępowaniu grupowym.

Sąd Okręgowy w Warszawie wyznaczył kolejny termin rozprawy na dzień 1 lutego 2018r., na którym będzie badać kwestię dopuszczalności rozpoznania sprawy w postępowaniu grupowym.

W dniu 1 lutego 2018r. Sąd Okręgowy w Warszawie przyjął do rozpoznania w postępowaniu grupowym pozew przeciwko TU EUROPA, dotyczący osób, które kontynuują opłacanie składek. W ustnym uzasadnieniu Sąd wskazał, że spełnione zostały wszystkie przesłanki materialnoprawne i procesowe do rozpoznania niniejszej sprawy w trybie postępowania grupowego. Na postanowienie Sądu pozwanemu TU EUROPA służy zażalenie.

Dnia 25 czerwca 2018r. Sąd Okręgowy w Warszawie doręczył odpis postanowienia z dnia 1 lutego 2018r. o rozpoznaniu niniejszej sprawy w postępowaniu grupowym wraz z uzasadnieniem.

Dnia 6 lipca 2018r. EUROPA złożyła do Sądu Apelacyjnego w Warszawie zażalenie na postanowienie Sądu Okręgowego z dnia 1 lutego 2018r.

Dnia 10 sierpnia 2018r. Kancelaria złożyła odpowiedź na zażalenie EUROPY.

W dniu 4 października 2018r. Sąd Apelacyjny w Warszawie w całości oddalił zażalenie EUROPY i w ten sposób prawomocnie przesądził, że pozew zbiorowy przeciwko EUROPA będzie rozpoznawany w postępowaniu grupowym. Rozstrzygnięcie Sądu Apelacyjnego oznacza, że etap badania dopuszczalności pozwu został zakończony sukcesem i sprawa będzie rozpatrywana przez Sąd jako pozew grupowy.

Kolejnym etapem postępowanie będzie ustalenie ostatecznego składu grupy przez Sąd. Sąd zarządzi publikację ogłoszenia prasowego o toczącym się postępowaniu grupowym i wyznaczy ostateczny termin, do którego zainteresowane osoby będą mogły przystępować do pozwu zbiorowego.

Dnia 25 października 2018r. Kancelaria LWB złożyła do Sądu projekt ogłoszenia o toczącym się postępowaniu grupowym.

W dniu 8 listopada 2018r. Tu Europa złożyła pismo procesowe, w którym ustosunkowała się do projektu ogłoszenia prasowego, a Kancelaria LWB na nie odpowiedziała.

W dniu 11 stycznia 2019r. Kancelaria wniosła do Sądu pismo procesowe z nowymi wnioskami dowodowymi z dokumentów, które są niezbędne do merytorycznego rozpoznania sprawy.

W dniu 30 maja 2019r. Sąd wydał postanowienie w przedmiocie ogłoszenia prasowego o wszczęciu postępowania grupowego. Odpis postanowienia został doręczony Kancelarii w dniu 26 czerwca 2019r. Wobec licznych błędów ww. postanowienia Kancelaria w dniach 2 i 3 lipca 2019r. złożyła wnioski o jego reasumpcję oraz o uchylenie zarządzenia Sądu wobec błędnego obciążenia strony powodowej kosztami ogłoszenia prasowego, w sytuacji gdy powód – reprezentant grupy pełni funkcję rzecznika konsumentów i z mocy ustawy jest w całości zwolniony od kosztów sądowych. Kancelaria złożyła również zażalenia na ww. postanowienie Sądu w przedmiocie ogłoszenia prasowego.

W dniu 11 października 2019r. Sąd doręczył Kancelarii nowe postanowienie o ogłoszeniu prasowym z dnia 4 września 2019r., w którym Sąd uchylił obarczone błędami ww. postanowienie z dnia 30 maja 2019r. i postanowił ustalić nową treść ogłoszenia prasowego uwzględniającą wnioski i uwagi Kancelarii.

Wobec uchylenia przez Sąd nieprawidłowego postanowienia o ogłoszeniu prasowym, w dniu 15 października 2019r. Kancelaria cofnęła zażalenie.

W dniu 16 października 2019r. Kancelaria zwróciła się do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz do Rzecznika Finansowego o przedstawienie Sądowi istotnego poglądu w niniejszej sprawie.

Pełna treść ogłoszenia prasowego – kliknij tutaj

W dniu 16 grudnia 2020 r. Sąd wydał postanowienie o ustaleniu składu grupy, przyznając status członka grupy wszystkim 113 zgłoszonym przez Kancelarię konsumentom. Postanowienie to jest nieprawomocne. TU Europa złożyła zażalenie na to postanowienie w zakresie 29 członków grupy.

Produkty objęte pozwem:

 • Libra I
 • Libra II
 • Libra III
 • Pareto
 • Pareto II
 • Plan Oszczędnościowy Bezpieczna Przyszłość
 • Plan Oszczędnościowy Bezpieczne Oszczędzanie
 • Stabilny Plan Oszczędnościowy
 • Pareto Millenium

Jeżeli Państwa produkt nie znalazł się na powyższej liście, prosimy o przesłanie dokumentów do weryfikacji. Weryfikacja dokumentów jest bezpłatna.

Zgłoszenia do pozwu prosimy wysłać na adres e-mail:

lub pocztą na adres Kancelarii:

image/svg+xml
Lengiewicz Wrońska i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza s.c.
image/svg+xml
Trębacka 4, 00-074 Warszawa

Skontaktujemy się z Państwem w ciągu kilku dni telefonicznie lub mailowo.

Treść niedozwolonych postanowień objętych pozwem:

 1. „SKŁADKA ZAINWESTOWANA – wskazana w Deklaracji Przystąpienia kwota, która zostanie zainwestowana w Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy „(…)” w ciągu całego Okresu odpowiedzialności, o którym mowa w Rozdziale 3 pkt 1”
 2. „WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO – wartość wszystkich Aktywów Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego pomniejszonych o inne zobowiązania wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, ustalona zgodnie z zasadami zawartymi w Regulaminie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego „(…)”;”
 3. „WARTOŚĆ JEDNOSTKI UCZESTNICTWA FUNDUSZU – wartość obliczana zgodnie z poniższym wzorem:Wartość Jednostki Uczestnictwa Funduszu = (WAUFK)/JUFgdzie:
  WAUFK – Wartość aktywów netto Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego
  JUF – liczba wszystkich Jednostek Uczestnictwa Funduszu”
  ***
  „WARTOŚĆ JEDNOSTKI UCZESTNICTWA FUNDUSZU – wartość stanowiąca iloraz Wartości aktywów netto Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego oraz liczby wszystkich Jednostek Uczestnictwa Funduszu Kapitałowego, obliczana zgodnie z poniższym wzorem:
  Wartość Jednostki Uczestnictwa Funduszu = (WAUFK)/JUF
  gdzie:
  WAUFK – Wartość aktywów netto Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego
  JUF – liczba wszystkich Jednostek Uczestnictwa Fundusz”
 4. „WARTOŚĆ RACHUNKU – wartość obliczana zgodnie z poniższym wzorem:
  Wartość rachunku = BLJUF*WJUF
  gdzie:
  BLJUF – bieżąca liczba Jednostek Uczestnictwa Funduszu znajdująca się na Rachunku
  WJUF – aktualna na dany dzień Wartość Jednostki Uczestnictwa Funduszu”
  ***
  „WARTOŚĆ RACHUNKU – wartość stanowiąca iloczyn bieżącej liczby Jednostek Uczestnictwa Funduszu znajdującej się na Rachunku oraz aktualnej na dany dzień Wartości Jednostki Uczestnictwa Funduszu, obliczana zgodnie z poniższym wzorem:
  Wartość rachunku = BLJUF*WJUF
  gdzie:
  BLJUF – bieżąca liczba Jednostek Uczestnictwa Funduszu znajdująca się na Rachunku
  WJUF – aktualna na dany dzień Wartość Jednostki Uczestnictwa Funduszu”
 5. „Okres odpowiedzialności w stosunku do danego Ubezpieczonego kończy się z upływem okresu określonego w pkt 1, a także :
  – z dniem zgonu Ubezpieczonego lub
  – z dniem rezygnacji przez Ubezpieczonego z ubezpieczenia lub
  – z dniem rozwiązania przez Ubezpieczonego stosunku ubezpieczenia w przypadkach, o których mowa w Rozdziale 5 pkt 7-8 lub
  – z dniem likwidacji Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego „(…)”, w zależności od tego, co nastąpi pierwsze.”
 6. „W przypadku gdy nie zostanie osiągnięty poziom (…) złotych sumy wszystkich zapłaconych Składek Pierwszych i pierwszych Składek Bieżących w Okresie Subskrypcji, Ubezpieczyciel zastrzega sobie prawo do przedłużenia Okresu Subskrypcji, w porozumieniu z Ubezpieczającym, lecz nie dłużej niż o dwa miesiące lub do nieobjęcia Klienta ochroną ubezpieczeniową i zwrotu zapłaconej Składki Pierwszej i pierwszej Składki Bieżącej w terminie 14 Dni roboczych od zakończenia Okresu Subskrypcji, na wskazany przez Klienta w Deklaracji Przystąpienia rachunek bankowy. Ubezpieczający niezwłocznie poinformuje Klienta o terminie, do którego został przedłużony Okres Subskrypcji.”***
  „W przypadku gdy nie zostanie osiągnięty poziom (…) złotych sumy wszystkich zapłaconych Składek Pierwszych i pierwszych Składek Bieżących w Okresie Subskrypcji, Ubezpieczyciel zastrzega sobie prawo do przedłużenia Okresu Subskrypcji, w porozumieniu z Ubezpieczającym, lecz nie dłużej niż o dwa miesiące lub do nieobjęcia Klienta ochroną ubezpieczeniową i zwrotu zapłaconej Składki Pierwszej i pierwszej Składki Bieżącej w terminie 14 Dni roboczych od zakończenia Okresu Subskrypcji, Ubezpieczającemu na rachunek bankowy, z którego została zapłacona Składka Pierwsza i pierwsza Składka Bieżąca, a jeśli Składkę Pierwszą i pierwszą Składkę Bieżącą sfinansował Klient, Ubezpieczyciel zwróci w powyższym terminie środki pieniężne na wskazany przez Klienta w Deklaracji Przystąpienia rachunek bankowy. Ubezpieczający niezwłocznie poinformuje Klienta o terminie, do którego został przedłużony Okres Subskrypcji.”
 7. „Ubezpieczyciel zastrzega sobie prawo do odwołania Okresu Subskrypcji do ostatniego dnia trwania Okresu Subskrypcji i nieobjęcia ochroną ubezpieczeniową Klientów, którzy przystąpili do ubezpieczenia w tym Okresie Subskrypcji oraz prawo do odmowy objęcia ochroną ubezpieczeniową, w okresie po zakończeniu Okresu Subskrypcji do dnia poprzedzającego dzień, w którym rozpocząć się miał Okres odpowiedzialności, w przypadku, gdyby zagrożona była możliwość realizacji świadczeń wynikających z Umowy. Odwołanie Okresu Subskrypcji lub odmowa objęcia ochroną może nastąpić w szczególności w związku z dużą zmiennością rynków lub negatywnymi wahaniami instrumentów bazowych, o których mowa w Regulaminie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego „(…)”. W takim przypadku Ubezpieczyciel zwróci zapłaconą Składkę Pierwszą i pierwszą Składkę Bieżącą w terminie 14 Dni roboczych od dnia, w którym Okres Subskrypcji został odwołany lub w terminie 14 Dni roboczych od dnia zakończenia Okresu Subskrypcji w przypadku odmowy objęcia ochroną ubezpieczeniową, na wskazany przez Klienta w Deklaracji Przystąpienia rachunek bankowy.”
 8. „Wysokość Składki Bieżącej obliczana jest na podstawie wysokości Składki Zainwestowanej, o której mowa w Rozdziale 6. Sposób obliczania wysokości Składki Bieżącej określa poniższy wzór:Składka Bieżąca = [(SZ – SP) + (SZ*15*OA)] / 180gdzie:
  SZ – Składka Zainwestowana,
  SP – Składka Pierwsza,
  OA – Opłata Administracyjna, o której mowa w Rozdziale 8 pkt 3.”
  ***
  „Wysokość Składki Bieżącej obliczana jest na podstawie wysokości Składki Zainwestowanej, o której mowa w Rozdziale 6. Sposób obliczania wysokości Składki Bieżącej określa poniższy wzór:
  Składka Bieżąca = [(SZ – SP) + (SZ*10*OA)] / 120
  gdzie:
  SZ – Składka Zainwestowana,
  SP – Składka Pierwsza,
  OA – Opłata Administracyjna, o której mowa w Rozdziale 8 pkt 3.”
 9. „Ubezpieczyciel w ciągu 14 Dni roboczych od dnia zakończenia Okresu Subskrypcji, nabywa Jednostki Uczestnictwa Funduszu i zapisuje je na Rachunku. Do czasu nabycia Jednostek Uczestnictwa Funduszu środki pieniężne nie są oprocentowane. Nabycie Jednostek Uczestnictwa Funduszu następuje za Składkę Pierwszą oraz pierwszą Składkę Bieżącą po pomniejszeniu o Opłatę Administracyjną, pobraną zgodnie z Rozdziałem 8. Nabyta liczba Jednostek Uczestnictwa Funduszu obliczana jest zgodnie z poniższym wzorem:[SP+SB-OA*(SZ)/12]/WJUFNgdzie:
  SP- Składka Pierwsza,
  SB- Składka Bieżąca,
  OA- Opłata Administracyjna, o której mowa w Rozdziale 8 pkt 3,
  SZ- Składka Zainwestowana,
  WJUFN- Wartość Jednostki Uczestnictwa Funduszu w Dacie Nabycia.”
 10. „Wysokość Składki Zainwestowanej obliczana jest na podstawie zadeklarowanej Składki Pierwszej i jest niezmienna w całym Okresie odpowiedzialności. Składka Zainwestowana jest ustalana przez Ubezpieczyciela zgodnie z poniższym wzorem:
  Składka Zainwestowana = (SP)/20%gdzie:
  SP- Składka Pierwsza”
 11. „Opłata Administracyjna naliczana jest procentowo zgodnie z „Tabelą Opłat i Limitów Składek” od wartości Składki Zainwestowanej i pobierana jest miesięcznie ze Składki Bieżącej w Dniu zapłaty Składki Bieżącej.
  ***
  „Opłata za zarządzanie naliczana jest procentowo zgodnie z „Tabelą Opłat i Limitów Składek” od wartości Składki Zainwestowanej i pobierana jest miesięcznie ze Składki Bieżącej w Dniu zapłaty Składki Bieżącej.”
 12. „Wysokość Świadczenia ubezpieczeniowego z tytułu zgonu Ubezpieczonego obliczana jest zgodnie z poniższym wzorem:1%*Składka Zainwestowana + 100%*Wartość Rachunku w Dacie Umorzenia + wartość Składki Pierwszej lub Składek Bieżących zapłaconych a niealokowanych na dzień wpłynięcia do Ubezpieczyciela „Wniosku o wypłatę świadczenia z tytułu zgonu Ubezpieczonego”, Z zastrzeżeniem Rozdziału 9.”
  ***
  „Wysokość Świadczenia ubezpieczeniowego z tytułu zgonu Ubezpieczonego obliczana jest zgodnie z poniższym wzorem:
  1%*Składka Zainwestowana + 100%*Wartość Rachunku w Dacie Umorzenia + wartość Składki Pierwszej lub Składek Bieżących zapłaconych a niealokowanych na dzień wpłynięcia do Ubezpieczyciela zawiadomienia o zgonie Ubezpieczonego, z zastrzeżeniem Rozdziału 9.”
  ***
  „Wysokość Świadczenia ubezpieczeniowego z tytułu zgonu Ubezpieczonego obliczana jest zgodnie z poniższym wzorem:1%*Składka Zainwestowana + (liczba Jednostek Uczestnictwa Funduszu w Dacie Umorzenia*Wartość Jednostki Uczestnictwa Funduszu w dacie zgonu Ubezpieczonego) + wartość Składki Pierwszej lub Składek Bieżących zapłaconych a niealokowanych na dzień wpłynięcia do Ubezpieczyciela zawiadomienia o zgonie Ubezpieczonego, z zastrzeżeniem Rozdziału 9.”
  ***
  „Wysokość Świadczenia ubezpieczeniowego z tytułu zgonu Ubezpieczonego obliczana jest zgodnie z poniższym wzorem:
  1%*Składka Zainwestowana + 100%*Wartość Rachunku w Dacie Umorzenia, z zastrzeżeniem Rozdziału 9.”
  ***
  „Wysokość Świadczenia ubezpieczeniowego z tytułu zgonu Ubezpieczonego wynosi 101% Wartości Rachunku w Dacie Umorzenia z zastrzeżeniem Rozdziału 9.”
 13. „W razie zgonu Ubezpieczonego Świadczenie ubezpieczeniowe zostanie wypłacone w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Ubezpieczyciela zawiadomienia o zgonie Ubezpieczonego („Wniosku o wypłatę świadczenia z tytułu zgonu Ubezpieczonego”). Wraz z „Wnioskiem o wypłatę świadczenia z tytułu zgonu Ubezpieczonego” powinny zostać złożone dokumenty niezbędne do rozpatrzenia roszczenia o wypłatę Świadczenia ubezpieczeniowego. Dokumentami niezbędnymi do rozpatrzenia roszczenia o wypłatę Świadczenia ubezpieczeniowego są oryginały lub potwierdzone notarialnie bądź przez Ubezpieczającego za zgodność z oryginałem kopie dokumentów, którymi są w szczególności:
  1) „Wniosek o wypłatę świadczenia z tytułu zgonu Ubezpieczonego”,
  2) odpis aktu zgonu Ubezpieczonego,
  3) zaświadczenie lekarskie o przyczynie zgonu lub karta zgonu,
  4) dokument tożsamości Uprawnionego (Uprawnionych),
  5) dokumenty stwierdzające okoliczności zgonu (np. protokół policji, postanowienia prokuratury – kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez organ sporządzający), jeśli zostały sporządzone,
  6) dokumenty potwierdzające zmianę danych osobowych Uprawnionego do otrzymania świadczenia (imię, nazwisko – np. odpis skrócony aktu małżeństwa) – jeżeli miała miejsce zmiana danych osobowych Uprawnionego.”
 14. „Występujący z roszczeniem składa dokumenty niezbędne do rozpatrzenia roszczenia o wypłatę Świadczenia ubezpieczeniowego, którymi są oryginały lub potwierdzone notarialnie bądź przez Ubezpieczającego za zgodność z oryginałem kopie dokumentów, w szczególności:
  1) formularz dla zgłaszającego roszczenie (formularz ten zawiera niezbędne do wypłaty Świadczenia ubezpieczeniowego dane Uprawnionego, wzór formularza został pomocniczo przygotowany przez Ubezpieczyciela),
  2) odpis aktu zgonu Ubezpieczonego – chyba, że Uprawniony jest osobą, która takiego odpisu nie posiada i na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa nie może go uzyskać,
  3) zaświadczenie lekarskie o przyczynie zgonu Ubezpieczonego lub karta zgonu – chyba, że Uprawniony jest osobą, która takiego zaświadczenia ani karty nie posiada i na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa nie może ich uzyskać,
  4) dokument tożsamości Uprawnionego (Uprawnionych),
  5) dokumenty stwierdzające okoliczności zgonu Ubezpieczonego (np. protokół policji, postanowienia prokuratury – kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez organ sporządzający), jeśli zostały sporządzone – chyba, że Uprawniony jest osobą, która takich dokumentów nie posiada i na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa nie może ich uzyskać. W takiej sytuacji Uprawniony jest zobowiązany poinformować Ubezpieczyciela o wiadomych sobie okolicznościach zgonu Ubezpieczonego,
  6) dokumenty potwierdzające zmianę danych osobowych Uprawnionego do otrzymania świadczenia (imię, nazwisko – np. odpis skrócony aktu małżeństwa) – jeżeli miała miejsce zmiana danych osobowych Uprawnionego.”
 15. „Brak kompletnej dokumentacji niezbędnej do określenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela lub wypłaty Świadczenia ubezpieczeniowego, w szczególności zawierającej informacje o okolicznościach zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego, udzielenie przez zgłaszającego roszczenie o wypłatę Świadczenia ubezpieczeniowego informacji niezgodnych z prawdą lub niekompletnych, może stanowić podstawę do odmowy lub do ograniczenia wypłaty Świadczenia ubezpieczeniowego do Wartości Rachunku.”
 16. „W razie rezygnacji Klienta z ubezpieczenia w Okresie Subskrypcji, Ubezpieczyciel w terminie 5 Dni roboczych od dnia otrzymania oryginału oświadczenia w tym zakresie, zwraca Klientowi zapłaconą Składkę Pierwszą oraz pierwszą Składkę Bieżącą na rachunek bankowy wskazany przez Klienta w „Oświadczeniu o rezygnacji z ubezpieczenia”.”
 17. „Podstawą do dokonania Całkowitego wykupu jest: 1) okazanie Ubezpieczającemu dokumentu tożsamości Ubezpieczonego wskazującego imię, nazwisko i numer PESEL Ubezpieczonego oraz 2) złożenie prawidłowo wypełnionego i podpisanego przez Ubezpieczonego – Oświadczenia o rezygnacji z ubezpieczenia”.”
 18. „Umorzenie wszystkich Jednostek Uczestnictwa Funduszu na Rachunku następuje najpóźniej 30. dnia po dniu otrzymania przez Ubezpieczyciela oryginału – Oświadczenia o rezygnacji z ubezpieczenia”, według Wartości Jednostki Uczestnictwa Funduszu obowiązującej w Dacie Umorzenia.”
 19. „Opłata Administracyjna- 1,28% w skali roku (naliczana od Składki Zainwestowanej)”
  ***
  „Opłata Administracyjna- 1,92% w skali roku (naliczana od Składki Zainwestowanej)”
  ***
  „Opłata Administracyjna- 0,96 % w skali roku (naliczana od Składki Zainwestowanej)”
  ***
  „Opłata za zarządzanie- 1,92% w skali roku (naliczana od Składki Zainwestowanej)”
 20. OpłataLikwidacyjna Rok Odpowiedzialności Wysokość Opłaty Likwidacyjnej (pobierana odWartości Rachunku)
  1 100%
  2 100%
  3 100%
  4 75%
  5 50%
  6 30%
  7 20%
  8 15%
  9 10%
  10 5%
  11 4%
  12 3%
  13 2%
  14 1%
  15 1%

  ***

  OpłataLikwidacyjna Rok Odpowiedzialności Wysokość Opłaty Likwidacyjnej (pobierana odWartości Rachunku)
  1 80%
  2 80%
  3 80%
  4 70%
  5 60%
  6 50%
  7 40%
  8 30%
  9 25%
  10 20%
  11 15%
  12 10%
  13 5%
  14 5%
  15 5%

  ***

  OpłataLikwidacyjna Rok Odpowiedzialności Wysokość Opłaty Likwidacyjnej (pobierana odWartości Rachunku)
  1 100%
  2 100%
  3 80%
  4 60%
  5 50%
  6 40%
  7 30%
  8 15%
  9 10%
  10 5%
 21. „WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO – wartość wszystkich Aktywów Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego pomniejszonych o inne zobowiązania wynikające z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, ustalona zgodnie z zasadami zawartymi w Regulaminie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego „(…)”;”
 22. „WARTOŚĆ JEDNOSTKI UCZESTNICTWA FUNDUSZU – wartość równa ilorazowi Wartości aktywów netto Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego i liczby wszystkich Jednostek Uczestnictwa Funduszu;”
 23. Środki Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego lokowane są do 100% w obligacje wyemitowane przez SecurAssets S.A., z których wypłata oparta jest na indeksie BNP PARIBAS NEW FRONTIER 8 EUROPE (PLN HEDGED) EXCESS RETURN INDEX (KOD BLOOMBERG: BNPINFPE). Obligacje emitowane przez SecurAssets S.A. wyceniane są w PLN.”
  ***
  „Środki Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego „(…)” lokowane są do 100% w obligacje wyemitowane przez SecurAssets S.A., z których wypłata oparta jest na indeksie BNP PARIBAS NEW FRONTIER 8 EUROPE (PLN HEDGED) EXCESS RETURN INDEX (KOD BLOOMBERG: BNPINFPE). Obligacje emitowane przez SecurAssets S.A. wyceniane są w złotych polskich. Inwestycja w obligacje wiąże się z ryzykiem kredytowym. Przez ryzyko kredytowe obligacji rozumie się możliwość wystąpienia trwałej lub czasowej niezdolności emitenta do obsługi zadłużenia, w tym do wykupu wyemitowanych obligacji.”
  ***
  „Środki Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego lokowane są do 100% w certyfikaty wyemitowane przez BNP Paribas Arbitrage Issuance BV gwarantowane przez Bank BNP Paribas, z których wypłata oparta jest na indeksie BNP PARIBAS NF8 EUROPE EXCESS RETURN INDEX (KOD BLOOMBERG: BNPINF8E). Certyfikaty emitowane przez BNP Paribas wyceniane są w PLN.”
  ***
  „Środki Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego „(…)” lokowane są do 100% w certyfikaty wyemitowane przez BNP Paribas Arbitrage Issuance BV gwarantowane przez Bank BNP Paribas, z których wypłata oparta jest na indeksie BNP PARIBAS LIBRA EMERGING MARKETS PLN ER INDEX (KOD BLOOMBERG: BNPIFLEP INDEX). Certyfikaty emitowane przez BNP Paribas Arbitrage Issuance BV wyceniane są w złotych polskich. Inwestycja w certyfikaty wiąże się z ryzykiem kredytowym emitenta. Przez ryzyko kredytowe emitenta rozumie się możliwość wystąpienia trwałej lub czasowej niezdolności emitenta do obsługi zadłużenia, w tym do wykupu wyemitowanych certyfikatów.”
 24. „Indeks BNP PARIBAS NEW FRONTIER 8 EUROPE (PLN HEDGED) EXCESS RETURN INDEX stworzony przez BNP Paribas Arbitrage SNC umożliwia zdywersyfikowaną ekspozycję na rynek akcji europejskich, amerykańskich, japońskich i rynków rozwijających się, nieruchomości europejskich, obligacji europejskich i surowców.”
  ***
  „Indeks BNP PARIBAS NF8 EUROPE EXCESS RETURN INDEX stworzony przez Bank BNP Paribas umożliwia zdywersyfikowaną ekspozycję na rynek akcji europejskich, amerykańskich, japońskich i rynków rozwijających się, nieruchomości europejskich, obligacji europejskich i surowców.”
  ***
  „Indeks BNP PARIBAS LIBRA EMERGING MARKETS PLN ER INDEX stworzony przez BNP Paribas Arbitrage SNC umożliwia uzyskanie dynamicznie dostosowanej ekspozycji na rynek akcji powiązanych z krajami rozwijającymi się oraz na rynek obligacji amerykańskich. Strategia inwestycyjna indeksu, w przypadku zanotowania trendu wzrostowego na rynku akcji, zwiększa ekspozycję na ten rynek natomiast w przypadku zanotowania trendu spadkowego zwiększa ekspozycję na rynek obligacji amerykańskich.”
 25. „Po zakończeniu Okresu odpowiedzialności, obligacje zapewniają ochronę kwoty odpowiadającej Składce Zainwestowanej powiększonej o ewentualną dodatnią zmianę indeksu BNP PARIBAS NEW FRONTIER 8 EUROPE (PLN HEDGED) EXCESS RETURN INDEX. Po zakończeniu Okresu odpowiedzialności, o którym mowa w Rozdziale 3 pkt 1 Warunków Ubezpieczenia Wartość Rachunku zostanie obliczona zgodnie z poniższym wzorem:
  Składka Zainwestowana*(100% + Max [0; Indexfinal / Indexinitial – 1])
  gdzie:
  Indexfinal – wartość indeksu w dacie tfinal na zamknięcie dnia;
  Indexinitial – wartość indeksu w dacie tinitial na zamknięcie dnia;
  Data tfinal oraz data tinitial wskazane są w Załączniku nr 1 do Deklaracji Przystąpienia.
  W przypadku przedłużenia Okresu Subskrypcji, zgodnie z Rozdziałem 4 pkt 4 Warunków Ubezpieczenia, daty o których mowa w niniejszym ustępie zostaną podane w Certyfikacie. Ubezpieczający niezwłocznie poinformuje klienta o terminie, do którego został przedłużony Okres Subskrypcji.”
  ***
  „Po zakończeniu Okresu odpowiedzialności, obligacje gwarantują zwrot kwoty odpowiadającej Składce Zainwestowanej powiększonej o ewentualną dodatnią zmianę indeksu BNP PARIBAS NEW FRONTIER 8 EUROPE (PLN HEDGED) EXCESS RETURN INDEX. Po zakończeniu Okresu odpowiedzialności, o którym mowa w Rozdziale 3 pkt 1 Warunków Ubezpieczenia Wartość Rachunku zostanie obliczona zgodnie z poniższym wzorem:
  Składka Zainwestowana*(100% + Max [0; Indexfinal / Indexinitial – 1])
  gdzie:
  Indexfinal – wartość indeksu w dacie tfinal na zamknięcie dnia;
  Indexinitial – wartość indeksu w dacie tinitial na zamknięcie dnia;
  Data tfinal oraz data tinitial wskazane są w Załączniku nr 1 do Deklaracji Przystąpienia.
  W przypadku przedłużenia Okresu Subskrypcji, zgodnie z Rozdziałem 4 pkt 4 Warunków Ubezpieczenia, daty o których mowa w niniejszym ustępie zostaną podane w Certyfikacie. Ubezpieczający niezwłocznie poinformuje klienta o terminie, do którego został przedłużony Okres Subskrypcji.”
  ***
  „Wartość Rachunku po zakończeniu Okresu odpowiedzialności zostanie obliczona w oparciu o wartość certyfikatów, o których mowa w ust. 3. Na dzień zakończenia Okresu odpowiedzialności, certyfikaty zapewniają ochronę wartości nominalnej odpowiadającej Składce Zainwestowanej. Na dzień zakończenia Okresu odpowiedzialności wartość certyfikatów zostanie obliczona zgodnie z poniższym wzorem:
  wartość nominalna*(1 + Max [0; Indexfinal / Indexinitial – 1])
  gdzie:
  Indexfinal – wartość indeksu w dacie obserwacji tFinal na zamknięcie dnia;
  Indexinitial – wartość indeksu w dacie obserwacji tInitial na zamknięcie dnia;
  Data obserwacji tfinal oraz data obserwacji tInitial wskazane są w Załączniku nr 1 do Deklaracji Przystąpienia.
  W przypadku przedłużenia Okresu Subskrypcji, o którym mowa w Warunkach Ubezpieczenia w Rozdziale pt. – Warunki objęcia ochroną ubezpieczeniową”, nowe daty obserwacji tFinal i tInitial zostaną podane w Certyfikacie. Ubezpieczający niezwłocznie poinformuje Klienta o terminie, do którego został przedłużony Okres Subskrypcji.”
  ***
  „Po zakończeniu Okresu odpowiedzialności, obligacje zapewniają ochronę kwoty odpowiadającej Składce Zainwestowanej powiększonej o ewentualną dodatnią zmianę indeksu BNP PARIBAS NEW FRONTIER 8 EUROPE (PLN HEDGED) EXCESS RETURN INDEX. Po zakończeniu Okresu odpowiedzialności, o którym mowa w Warunkach Ubezpieczenia w Rozdziale pt. – Okres odpowiedzialności”, Wartość Rachunku zostanie obliczona zgodnie z poniższym wzorem:
  Składka Zainwestowana*(100% + Max [0; Indexfinal / Indexinitial – 1])
  gdzie:
  Indexfinal – wartość indeksu w dacie tfinal na zamknięcie dnia;
  Indexinitial – wartość indeksu w dacie tinitial na zamknięcie dnia;
  Data tfinal oraz data tinitial wskazane są w Załączniku nr 1 do Deklaracji Przystąpienia.
  W przypadku przedłużenia Okresu Subskrypcji, o którym mowa w Warunkach Ubezpieczenia w Rozdziale pt. – Warunki objęcia ochroną ubezpieczeniową”, nowe daty tFinal i tInitial zostaną podane w Certyfikacie. Ubezpieczający niezwłocznie poinformuje Klienta o terminie, do którego został przedłużony Okres
  ***
  „Wartość Rachunku na dzień zakończenia Okresu odpowiedzialności zostanie obliczona w oparciu o wartość obligacji, o których mowa w ust. 3. Na dzień zakończenia Okresu odpowiedzialności, obligacje zapewniają ochronę wartości nominalnej odpowiadającej Składce Zainwestowanej. Na dzień zakończenia Okresu odpowiedzialności wartość obligacji zostanie obliczona zgodnie z poniższym wzorem:
  wartość nominalna*(1 + Max [0; Indexfinal / Indexinitial – 1])
  gdzie:
  Indexfinal – wartość indeksu w dacie tfinal na zamknięcie dnia;
  Indexinitial – wartość indeksu w dacie tInitial na zamknięcie dnia;
  Data tfinal oraz data tInitial wskazane są w Załączniku nr 1 do Deklaracji Przystąpienia.
  W przypadku przedłużenia Okresu Subskrypcji, o którym mowa w Warunkach Ubezpieczenia w Rozdziale pt. – Warunki objęcia ochroną ubezpieczeniową”, nowe daty tfinal i tInitial zostaną podane w Certyfikacie. Ubezpieczający niezwłocznie poinformuje Klienta o terminie, do którego został przedłużony Okres Subskrypcji.”
 26. „Jeżeli nastąpi likwidacja indeksu, o którym mowa w §4 ust. 3-6, Ubezpieczyciel może zastąpić zlikwidowany indeks Zastępczym Indeksem pod warunkiem, że Zastępczy Indeks związany jest z tym samym sektorem gospodarki lub obszarem geograficznym. W braku możliwości spełnienia powyższego warunku, Ubezpieczyciel wybierze indeks najkorzystniejszy dla Ubezpieczonego w ocenie Ubezpieczyciela.”***„Jeżeli nastąpi zdarzenie mające istotny wpływ na dalsze funkcjonowanie indeksu, w szczególności nastąpi likwidacja indeksu, o którym mowa w §4 ust. 3-6, agent kalkulacyjny (BNP Paribas Arbitrage SNC lub jego następca) może zastąpić zlikwidowany indeks – Zastępczym Indeksem” pod warunkiem, że wartość – Zastępczego Indeksu” jest ustalana w analogiczny sposób do wartości indeksu, o którym mowa w §4 ust. 3-6. W przypadku braku możliwości spełnienia powyższego warunku, wartość indeksu może zostać określona przez agenta kalkulacyjnego.”
 27. Wartość Jednostki Uczestnictwa Funduszu na Dzień wyceny obliczana jest jako iloraz Wartości aktywów netto Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego na Dzień wyceny i liczby wszystkich Jednostek Uczestnictwa Funduszu w Dzień wyceny.”
 28. „1. W okresie obowiązywania Umowy Ubezpieczyciel może zlikwidować Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy, bądź zmienić jego strategię inwestycyjną, o czym poinformuje Ubezpieczającego najpóźniej 3 miesiące kalendarzowe przed jego likwidacją lub zmianą strategii inwestycyjnej.
  2. Ubezpieczeni, za pośrednictwem Ubezpieczającego, zostaną poinformowani pisemnie o likwidacji Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego lub zmianie jego strategii inwestycyjnej najpóźniej 2 miesiące kalendarzowe przed jego likwidacją lub zmianą strategii inwestycyjnej.
  3. Od momentu ogłoszenia likwidacji Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego na stronie internetowej Ubezpieczyciela, następuje zakończenie alokacji Składek Bieżących do Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego.”
  ***
  „1. W okresie obowiązywania Umowy Ubezpieczyciel zastrzega sobie prawo do:
  a) likwidacji Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego „(…)” o czym poinformuje Ubezpieczającego najpóźniej na 3 miesiące przed jego likwidacją,
  b) zmiany strategii inwestycyjnej Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego o czym poinformuje Ubezpieczającego niezwłocznie po otrzymaniu takiej informacji.
  2. Ubezpieczeni, za pośrednictwem Ubezpieczającego, zostaną poinformowani pisemnie o likwidacji Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego „(…)” najpóźniej na 2 miesiące kalendarzowe przed jego likwidacją. W przypadku zmiany strategii inwestycyjnej Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Ubezpieczeni za pośrednictwem Ubezpieczającego, zostaną poinformowani w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Ubezpieczającego informacji od Ubezpieczyciela.
  3. Od momentu ogłoszenia likwidacji Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego „(…)” na stronie internetowej Ubezpieczyciela, następuje zakończenie Alokacji Składek Bieżących pomniejszonych o Opłatę za zarządzanie w Ubezpieczeniowym Funduszu Kapitałowym „(…)”.”

Zgłoszenia do pozwu prosimy wysłać na adres e-mail:

lub pocztą na adres Kancelarii:

image/svg+xml
Lengiewicz Wrońska i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza s.c.
image/svg+xml
Trębacka 4, 00-074 Warszawa

Skontaktujemy się z Państwem w ciągu kilku dni telefonicznie lub mailowo.

Pozwy zbiorowe - kontakt:

Poniedziałek – piątek, w godz. 10:00-17:00

AEGON, ALLIANZ, COMPENSA:

SKANDIA, NORDEA:

EUROPA, OPEN LIFE (Getin Bank, Open Finance):

AXA, GENERALI: