EUROPA.

Pozew zbiorowy o zapłatę

Polisy aktywne

SKŁAD GRUPY ZOSTAŁ PRAWOMOCNIE USTALONY. NA OBECNYM ETAPIE NIE MA MOŻLIWOŚCI DOŁĄCZENIA DO POZWU GRUPOWEGO.

Przyjmujemy zgłoszenia do postępowań indywidualnych, jeśli posiadasz aktywną polisę i chciałbyś dowiedzieć się więcej kliknij tutaj.

 • Produkty objęte pozwem

 • Przebieg procesu

 • Wynagrodzenie Kancelarii - pozwy zbiorowe

Produkty objęte pozwem:

 • Libra I
 • Libra II
 • Libra III
 • Pareto
 • Pareto II
 • Plan Oszczędnościowy Bezpieczna Przyszłość
 • Plan Oszczędnościowy Bezpieczne Oszczędzanie
 • Stabilny Plan Oszczędnościowy
 • Pareto Millenium

Jeżeli Państwa produkt nie znalazł się na powyższej liście, prosimy o przesłanie dokumentów do weryfikacji. Weryfikacja dokumentów jest bezpłatna.

Przebieg procesu.

Pani Małgorzata Rothert – Miejski Rzecznik Konsumentów w Warszawie podjęła się roli reprezentanta grupy i wytoczenia powództwa o ustalenie przeciwko Towarzystwu Ubezpieczeń na Życie EUROPA S.A. na podstawie przepisów ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym.

W dniu 15 lipca 2015 r. Kancelaria LWB reprezentująca Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Warszawie złożyła w Sądzie Okręgowym w Warszawie pozew zbiorowy przeciwko Towarzystwu Ubezpieczeń na Życie EUROPA S.A. (dalej EUROPA) na rzecz osób, które przystąpiły do ubezpieczenia grupowego i kontynuują opłacanie składek, żądając:

 1. Ustalenia nieważności umów grupowego ubezpieczenia i zwrotu wpłaconych składek oraz dodatkowo, jeżeli sąd nie uwzględni tego roszczenia:
  • Zwrotu kwot pobranych, jako opłata administracyjna oraz ustalenia, że EUROPA nie ma prawa pobrać opłat likwidacyjnych w przypadku rezygnacji z ubezpieczenia przez konsumentów – członków grupy.

Na dzień składania pozwu liczba członków grupy wynosiła 98 osób.

Do pozwu mogą dołączać osoby, które przystąpiły do umów grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie z UFK. Pozew dotyczy ubezpieczeń, w których ubezpieczycielem było TU EUROPA a ubezpieczającymi byli m.in. Getin Noble Bank S.A., Open Finance S.A., TC Doradcy Finansowi Sp. z o.o. Sp. k.; HB Doradcy Finansowi Sp. z o.o. Sp. k. i kontynuują opłacanie składek.

Pozwem objęte są produkty tj. Libra I, Libra II, Libra III, Pareto, Pareto II, Plan Oszczędnościowy Bezpieczna Przyszłość, Plan Oszczędnościowy Bezpieczne Oszczędzanie, Stabilny Plan Oszczędnościowy, Pareto Millenium.

W dniu 13 grudnia 2016r. odbyła się rozprawa, na której Sąd badał kwestię dopuszczalności rozpoznania sprawy przeciwko TU EUROPA o ustalenie w postępowaniu grupowym. Sąd odroczył wydanie postanowienia do dnia 27 grudnia 2016r.

W dniu 27 grudnia 2016 r. odbyła się rozprawa, na której Sąd odroczył bez terminu wydanie postanowienia w kwestii dopuszczalności rozpoznania sprawy przeciwko TU EUROPA o ustalenie w postępowaniu grupowym.

Sąd Okręgowy w Warszawie wyznaczył kolejny termin rozprawy na dzień 1 lutego 2018r., na którym będzie badać kwestię dopuszczalności rozpoznania sprawy w postępowaniu grupowym.

W dniu 1 lutego 2018r. Sąd Okręgowy w Warszawie przyjął do rozpoznania w postępowaniu grupowym pozew przeciwko TU EUROPA, dotyczący osób, które kontynuują opłacanie składek. W ustnym uzasadnieniu Sąd wskazał, że spełnione zostały wszystkie przesłanki materialnoprawne i procesowe do rozpoznania niniejszej sprawy w trybie postępowania grupowego. Na postanowienie Sądu pozwanemu TU EUROPA służy zażalenie.

Dnia 25 czerwca 2018r. Sąd Okręgowy w Warszawie doręczył odpis postanowienia z dnia 1 lutego 2018r. o rozpoznaniu niniejszej sprawy w postępowaniu grupowym wraz z uzasadnieniem.

Dnia 6 lipca 2018r. EUROPA złożyła do Sądu Apelacyjnego w Warszawie zażalenie na postanowienie Sądu Okręgowego z dnia 1 lutego 2018r.

Dnia 10 sierpnia 2018r. Kancelaria złożyła odpowiedź na zażalenie EUROPY.

W dniu 4 października 2018r. Sąd Apelacyjny w Warszawie w całości oddalił zażalenie EUROPY i w ten sposób prawomocnie przesądził, że pozew zbiorowy przeciwko EUROPA będzie rozpoznawany w postępowaniu grupowym. Rozstrzygnięcie Sądu Apelacyjnego oznacza, że etap badania dopuszczalności pozwu został zakończony sukcesem i sprawa będzie rozpatrywana przez Sąd jako pozew grupowy.

Kolejnym etapem postępowanie będzie ustalenie ostatecznego składu grupy przez Sąd. Sąd zarządzi publikację ogłoszenia prasowego o toczącym się postępowaniu grupowym i wyznaczy ostateczny termin, do którego zainteresowane osoby będą mogły przystępować do pozwu zbiorowego.

Dnia 25 października 2018r. Kancelaria LWB złożyła do Sądu projekt ogłoszenia o toczącym się postępowaniu grupowym.

W dniu 8 listopada 2018r. Tu Europa złożyła pismo procesowe, w którym ustosunkowała się do projektu ogłoszenia prasowego, a Kancelaria LWB na nie odpowiedziała.

W dniu 11 stycznia 2019r. Kancelaria wniosła do Sądu pismo procesowe z nowymi wnioskami dowodowymi z dokumentów, które są niezbędne do merytorycznego rozpoznania sprawy.

W dniu 30 maja 2019r. Sąd wydał postanowienie w przedmiocie ogłoszenia prasowego o wszczęciu postępowania grupowego. Odpis postanowienia został doręczony Kancelarii w dniu 26 czerwca 2019r. Wobec licznych błędów ww. postanowienia Kancelaria w dniach 2 i 3 lipca 2019r. złożyła wnioski o jego reasumpcję oraz o uchylenie zarządzenia Sądu wobec błędnego obciążenia strony powodowej kosztami ogłoszenia prasowego, w sytuacji gdy powód – reprezentant grupy pełni funkcję rzecznika konsumentów i z mocy ustawy jest w całości zwolniony od kosztów sądowych. Kancelaria złożyła również zażalenia na ww. postanowienie Sądu w przedmiocie ogłoszenia prasowego.

W dniu 11 października 2019r. Sąd doręczył Kancelarii nowe postanowienie o ogłoszeniu prasowym z dnia 4 września 2019r., w którym Sąd uchylił obarczone błędami ww. postanowienie z dnia 30 maja 2019r. i postanowił ustalić nową treść ogłoszenia prasowego uwzględniającą wnioski i uwagi Kancelarii.

Wobec uchylenia przez Sąd nieprawidłowego postanowienia o ogłoszeniu prasowym, w dniu 15 października 2019r. Kancelaria cofnęła zażalenie.

W dniu 16 października 2019r. Kancelaria zwróciła się do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz do Rzecznika Finansowego o przedstawienie Sądowi istotnego poglądu w niniejszej sprawie.

Pełna treść ogłoszenia prasowego – kliknij tutaj

W dniu 16 grudnia 2020 r. Sąd wydał postanowienie o ustaleniu składu grupy, przyznając status członka grupy wszystkim 113 zgłoszonym przez Kancelarię konsumentom. Postanowienie to jest nieprawomocne. TU Europa złożyła zażalenie na to postanowienie w zakresie 29 członków grupy.

Wynagrodzenie Kancelarii:

 1. Wynagrodzenie Kancelarii za prowadzenie Postępowania składa się z: wynagrodzenia ryczałtowego („Opłata Ryczałtowa”) oraz premii za sukces („Premia za Sukces”).
 2. Członek Grupy jest zobowiązany zapłacić Kancelarii Opłatę Ryczałtową, która wynosi:
  • 80% kwot podanych w punkcie 4 – za prowadzenie postępowania przedsądowego, negocjacji, mediacji i postępowania przed sądem w pierwszej instancji,
  • 20% kwot podanych w punkcie 4 – za prowadzenie postępowania przed sądem w drugiej instancji i przed Sądem Najwyższym.
 3. Wynagrodzenie obejmuje również wynagrodzenie Kancelarii z tytułu świadczenia pomocy prawnej za prowadzenie postępowania egzekucyjnego.
 4. Opłata Ryczałtowa jest obliczona na podstawie wysokości kwoty wpłaconej Ubezpieczycielowi przez Członka Grupy na dzień zawarcia umowy o obsługę prawną („Kwota”); w pierwszej instancji oraz za prowadzenie postępowania przedsądowego, negocjacji i mediacji jako 80%, zaś w drugiej instancji i przed Sądem Najwyższym jako 20% następujących kwot:
  • przy wysokości Kwoty do 500 zł – 50 zł;
  • przy wysokości Kwoty powyżej 500 zł do 1.500 zł – 150 zł;
  • przy wysokości Kwoty powyżej 1.500 zł do 5.000 zł – 500 zł;
  • przy wysokości Kwoty powyżej 5.000 zł do 20.000 zł – 1.000 zł;
  • przy wysokości Kwoty powyżej 20.000 zł do 50.000 zł – 2.000 zł;
  • przy wysokości Kwoty powyżej 50.000 zł do 200.000 zł – 3.000 zł;
  • przy wysokości Kwoty powyżej 200.000 zł – 6.000 zł. W przypadku gdy Członek Grupy nawiązał więcej niż jeden stosunek ubezpieczenia z Europa, nadający się do wspólnego postępowania, z których następnie zrezygnował, wysokość Kwoty będącej podstawą obliczenia Opłaty Ryczałtowej, stanowi suma Kwot pobranych od każdej z polis.
 5. Członek Grupy jest zobowiązany zapłacić Kancelarii Premię za Sukces w stosunku do kwoty zasądzonej na rzecz Członka Grupy lub kwoty należnej Członkowi Grupy w wyniku zawartej ugody lub kwoty zwróconej Członkowi Grupy, jako:
  • 10% brutto ww. kwoty – gdy Postępowanie będzie prowadzone w imieniu nie więcej niż 200 (dwustu) Członków Grupy,
  • 7% brutto ww. kwoty – gdy Postępowanie będzie prowadzone w imieniu więcej niż 200 (dwustu) Członków Grupy i nie więcej niż 700 (siedmiuset) Członków Grupy,
  • 5% brutto ww. kwoty – gdy Postępowanie będzie prowadzone w imieniu więcej niż 700 (siedmiuset) Członków Grupy.
 6. Przez „Sukces” rozumie się:
  • rozstrzygnięcie prawomocnie kończące postępowanie sądowe, inne niż: (i) wyrok oddalający powództwo w całości, (ii) postanowienie o odrzuceniu pozwu,
  • ugodę zawartą w sprawie,
  • odzyskanie w wyniku działań Kancelarii całości lub części żądanych kwot, „Sukces”;
 7. Wynagrodzenie Kancelarii będzie płatne przez Członka Grupy w następujący sposób:
  • Część Opłaty Ryczałtowej, o której mowa w pkt. 2 ust. 2.1. powyżej, będzie płatna przez Członka Grupy w terminie 7 (siedmiu) dni po podpisaniu przez obie Strony Umowy o obsługę prawną; dowód uiszczenia części Opłaty Ryczałtowej Członek Grupy jest zobowiązany doręczyć do Kancelarii wraz z podpisanym przez siebie egzemplarzem Umowy o obsługę prawną;
  • Druga część Opłaty Ryczałtowej, o której mowa w pkt. 2 ust. 2.2. powyżej, będzie płatna wówczas, gdy Postępowanie będzie prowadzone w drugiej instancji i zostanie uiszczona przez Członka Grupy w terminie 7 (siedmiu) dni od wezwania przez Kancelarię;
  • Premia za Sukces będzie płatna w terminie 7 (siedmiu) dni od otrzymania przez Członka Grupy kwoty, o której mowa w pkt. 5 i 6 powyżej. Jeżeli Członek Grupy otrzyma tylko część ww. kwoty lub będzie ją otrzymywał częściami, wówczas Premia za Sukces będzie płatna sukcesywnie, w wysokości równej odpowiednio: 10%, 7% lub 5% kwot otrzymanych przez Członka Grupy.
 8. Wynagrodzenie Kancelarii zostało określone jako kwoty brutto, które zawierają podatek VAT.
 9. Wynagrodzenie Kancelarii, tj. Opłatę Ryczałtową i Premię za Sukces należy wpłacać przelewem na rachunek bankowy Kancelarii. Faktura VAT zostanie wystawiona i wysłana Członkowi Grupy w formie elektronicznej.
 10. Wynagrodzenie obejmuje również techniczno – administracyjne wydatki Kancelarii związane z prowadzeniem Postępowania, w tym w szczególności wydatki związane z wysyłką i odbiorem korespondencji, kosztami telekomunikacyjnymi, podróżami prawników i pracowników Kancelarii do sądów, do organów administracji, do innych instytucji, w których obecność będzie wskazana ze względu na prowadzenie Postępowania, z podróżami na spotkania z osobami objętymi pozwem, z wyjątkiem kosztów dojazdów i pobytów, których celem będą spotkanie w miejscowościach oddalonych o ponad 200 km od Warszawy.
 11. W przypadku, gdy oboje małżonkowie przystąpili do Umów ubezpieczenia grupowego, każde z nich zawiera oddzielną umowę z Kancelarią. Wynagrodzenie Kancelarii liczone jest od każdego z małżonków osobno. Każdy z małżonków jest samodzielnym Członkiem Grupy.
 • Rachunek bankowy przeznaczony do wpłat wynagrodzenia tytułem opłaty ryczałtowej: Alior Bank SA, 23 2490 0005 0000 4600 3571 2017;
 • Rachunek bankowy przeznaczony do wpłat wynagrodzenia tytułem premii za sukces: Alior Bank SA, 91 2490 0005 0000 4600 5399 5487;
 • Rachunek bankowy przeznaczony do wpłat wpisów sądowych: Alior Bank SA, 03 2490 0005 0000 4600 6618 3375;
 • Rachunek bankowy przeznaczony do wpłat depozytu: Alior Bank SA, 29 2490 0005 0000 4600 6855 8631.