AXA.

Pozew zbiorowy o ustalenie

Polisy aktywne

Postępowanie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.

Przyjmujemy zgłoszenia do postępowań indywidualnych, jeśli posiadasz aktywną polisę i chciałbyś dowiedzieć się więcej kliknij tutaj.

  • Produkty objęte pozwem

  • Przebieg procesu

Produkty objęte pozwem:

Kancelaria LWB przyjmuje zgłoszenia do pozwu zbiorowego o ustalenie przeciwko Axa Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. (dalej: „AXA”). Pozew będzie dotyczył ustalenia, że klauzule umowne dotyczące wysokości Opłat Likwidacyjnych, które mają być pobrane od członków grupy w przypadku rozwiązania umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi nie wiążą członków grupy.

Pozew będzie dotyczył osób, które kontynuują zawartą z AXA umowę ubezpieczenia.

Pozwem będą objęte umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką regularną, o następujących nazwach:

  • Plan Inwestycyjny AXA
  • Plan Inwestycyjny AXA Premia
  • Plan Inwestycyjny AXA Plus
  • Plan Inwestycyjny Profit
  • Plan Inwestycyjny Regularian
  • Plan Inwestycyjny Systematicus
  • Plan Inwestycyjny VIP

Proces został prawomocnie zakończony.

Przebieg procesu.

Pani Longina Kaczmarek – Miejski Rzecznik Konsumentów w Szczecinie podjęła się roli reprezentanta grupy i wytoczenia powództwa o ustalenie przeciwko Axa Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. (dalej: „AXA„) na podstawie przepisów ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym.

W dniu 25 marca 2015 r. Kancelaria LWB reprezentująca Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Szczecinie, złożyła w Sądzie Okręgowym w Warszawie pozew zbiorowy przeciwko AXA o ustalenie, że klauzule umowne, określające zasady ustalania wysokości opłaty likwidacyjnej, która ma być pobrana od członków grupy w przypadku rozwiązania umów ubezpieczenia, nie wiążą członków grupy oraz o ustalenie, że w przypadku rozwiązania umów ubezpieczenia AXA będzie zobowiązana do wypłaty członkom grupy kwot równych wartości ich rachunków polisy. W przypadku zaś uznania przez Sąd, że zachodzą przesłanki nieważności umów ubezpieczenia, Kancelaria LWB wniosła o ustalenie nieważności tych umów.

W dniu składania pozwu liczba członków grupy wynosiła 31 osób.

Kancelarii doręczono odpowiedź na pozew.

W dniu 8 września 2015 r. Kancelaria złożyła replikę na odpowiedź na pozew.

Rozprawa odbyła się 9 października 2015 r., po której w dniu 23 października 2015 r. Sąd ogłosił postanowienie o odrzuceniu pozwu grupowego przeciwko AXA o ustalenie.

Dnia 27 listopada 2015 r. Kancelaria złożyła do Sądu Apelacyjnego w Warszawie zażalenie na postanowienie Sądu Okręgowego z dnia 23 października 2015 r.

W dniu 30 grudnia 2015r. pani Aleksandra Wiktorow – Rzecznik Finansowy, działając w oparciu o ustawowe uprawnienia, przedstawiła Sądowi prowadzącemu postępowanie swoje stanowisko zawierające pogląd istotny dla sprawy. W ocenie Rzecznika Finansowego postanowienia ogólnych warunków umów stosowanych przez AXA i objętych pozwem, ustalające wysokość opłaty likwidacyjnej, stanowią przejaw ukształtowania praw i obowiązków konsumentów w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami i rażąco naruszający interesy konsumentów – członków grupy. Ponadto w ocenie Rzecznika Finansowego sama możliwość zawierania umów ubezpieczenia z elementem inwestycyjnym nie może uzasadniać praktyki, w której umowa zawierana pod nazwą ubezpieczenia na życie nie zawiera w sobie elementu ochronnego polegającego na gwarancji określonego przysporzenia na wypadek zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego.

Postanowieniem z dnia 10 marca 2016 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie w całości uwzględnił zażalenie złożone przez radców prawnych z Kancelarii LWB i prawomocnie postanowił, że pozew zbiorowy przeciwko AXA dotyczący polis aktywnych będzie rozpoznawany w postępowaniu grupowym.

Rozstrzygnięcie Sądu Apelacyjnego oznacza, że sprawa będzie rozpatrywana przez Sąd jako pozew zbiorowy. Do pozwu mogą dołączać osoby, które zawarły z AXA umowy ubezpieczenia na życie z UFK i nie rozwiązały ich. Członkowie grupy w pozwie domagają się m.in. aby Sąd ustalił, że w przypadku rozwiązania umów ubezpieczenia, członków grupy nie wiąże kwestionowane postanowienie, określające zasady ustalania wysokości opłaty likwidacyjnej, a AXA będzie zobowiązana do wypłaty członkom grupy kwot równych wartości ich rachunków polisy. Pozwem objęte są produkty tj. Plan Inwestycyjny AXA, Plan Inwestycyjny AXA Premia, Plan Inwestycyjny AXA Plus, Plan Inwestycyjny Profit, Plan Inwestycyjny Regularian, Plan Inwestycyjny Systematicus, Plan Inwestycyjny VIP.

Kolejnym etapem postępowania będzie ustalenie ostatecznego składu grupy przez Sąd. Sąd zarządzi publikację ogłoszenia prasowego o toczącym się postępowaniu grupowym przeciwko AXA o ustalenie i wyznaczy ostateczny termin, do którego zainteresowane osoby będą mogły przystępować do pozwu.

Kancelaria LWB złożyła projekt ogłoszenia o toczącym się postępowaniu grupowym. Oczekujemy na jego publikację.

Dnia 30 czerwca 2017 r. na łamach gazety „Rzeczpospolitej” Sąd Okręgowy w Warszawie ogłosił o wszczęciu postępowania grupowego w sprawie przeciwko AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. o ustalenie oraz wyznaczył ostateczny termin na przystąpienie do grupy.

Dnia 29 września 2017r . zostało złożone do Sądu Okręgowego w Warszawie pismo, w którym zgłoszono przystąpienie kolejnych członków grupy

W dniu 8 grudnia 2017r. Kancelaria LWB złożyła pismo procesowe dotyczące kolejnych zmian w składzie osobowym grupy.

W dniu 22 stycznia 2018r. pozwana AXA złożyła zarzuty co do członkostwa określonych osób w grupie, co do których Kancelaria LWB ustosunkowała się w kolejnym piśmie procesowym. W dniu 3 lipca 2018r. pozwana AXA złożyła kolejne pismo dotyczące zarzutów co do członkostwa w grupie.

Wobec braku postanowienia co do składu grupy w dniu 8 sierpnia 2018r. Kancelaria LWB wystąpiła do Sądu z wnioskiem o wydanie tego postanowienia.

Sąd wyznaczył rozprawę na dzień 12 listopada 2018r.

Sąd Okręgowy odwołał termin rozprawy wyznaczony na dzień 12 listopada 2018r. w związku z ustanowieniem tego dnia świętem narodowym z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości. Sąd jednocześnie wyznaczył nowy termin rozprawy na dzień 10 grudnia 2018r.

Sąd skierował strony na mediację i równocześnie podjął czynności procesowe związane z formalnym ustaleniem składu grupy.

W dniu 17 grudnia 2018r. Sąd wydał postanowienie ustalające skład grupy oraz oddalił wniosek AXA o złożenie kaucji na zabezpieczenie kosztów procesu. Na postanowienie służy zażalenie.

W dniu 24 stycznia 2019r. AXA złożyła zażalenie na postanowienie Sądu ustalające skład grupy.

Sąd Apelacyjny na posiedzeniu w dniu 24 kwietnia 2019r. prawomocnie ustalił skład grupy.

Sąd wyznaczył termin rozprawy na dzień 28 stycznia 2020r., godz. 10.10, sala 132, Sąd Okręgowy w Warszawie, Al. Solidarności 127, 00-898 Warszawa. Każdy członek grupy może wziąć udział w rozprawie w charakterze publiczności.

W dniu 28 stycznia 2020r. odbyła się pierwsza rozprawa, na której Sąd merytorycznie rozpoznawał sprawę. Kolejna rozprawa merytoryczna miała odbyć się w dniu 11 maja 2020 r., jednak rozprawa ta została odwołana z uwagi na stan epidemiologiczny związany z SARS-CoV-2.

Druga termin rozprawy, na której Sąd merytorycznie rozpoznawał sprawę odbył się w dniu 20 listopada 2020 r. Po wysłuchaniu stanowisk stron Sąd zamknął rozprawę i odroczył publikację wyroku do dnia 14 grudnia 2020 r.

Wyrokiem z dnia 14 grudnia 2020 r. Sąd Okręgowy w Warszawie przyznał rację członkom grupy stwierdzając, że postanowienia wzorców, na postawie których AXA przyznała sobie uprawnienie do zatrzymania części oszczędności konsumentów w razie rozwiązania polisy stanowią niedozwolone postanowienia umowne i nie wiążą członków grupy.

Wyrok jest nieprawomocny. TU AXA (obecnie: Uniqua) złożyła apelację od ww. wyroku.

Sprawa została prawomocnie zakończona.