Wróć do listy

Ostateczny termin na przystąpienie do pozwu – TU AXA (ustalenie).

image/svg+xml
30 września, 2017

W dniu 30 czerwca 2017 r. na łamach gazety „Rzeczpospolita” Sąd Okręgowy w Warszawie ogłosił o wszczęciu postępowania grupowego w sprawie przeciwko AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. o ustalenie (polisy nadal obowiązujące) oraz wyznaczył ostateczny termin na przystąpienie do grupy.

W postępowaniu tym konsumenci żądają ustalenia przez sąd, że klauzule umowne, określające wysokość opłaty likwidacyjnej, która ma być pobrana od członków grupy w przypadku rozwiązania umów ubezpieczenia, nie wiążą członków grupy oraz o ustalenie, że w przypadku rozwiązania umów ubezpieczenia AXA będzie zobowiązana do wypłaty członkom grupy kwot równych wartości ich rachunków polisy pomniejszonych jedynie o opłatę za wykup. W przypadku zaś uznania przez Sąd, że zachodzą przesłanki nieważności umów ubezpieczenia, członkowie grupy żądają ustalenia nieważności tych umów

Do postępowania zbiorowego przeciwko AXA o ustalenie, można przystępować w nieprzekraczalnym terminie 3 miesięcy od dnia opublikowania ogłoszenia. TERMIN NA PRZYSTĄPIENIE DO POZWU UPŁYWA W DNIU 30 WRZEŚNIA 2017r. Oznacza to, że najpóźniej do tego dnia Kancelaria powinna otrzymać Państwa pisemne oświadczenie o przystąpieniu do grupyPrzystąpienie do grupy po upływie tego terminu jest niedopuszczalne.

Do postępowania kwalifikują się osoby posiadające produkty, tj. Plan Inwestycyjny AXA, Plan Inwestycyjny  AXA Premia, Plan Inwestycyjny Regularian, Plan Inwestycyjny Systematicus, Plan Inwestycyjny AXA Plus.

Oświadczenia o przystąpieniu do grupy oraz dokumenty prosimy przysyłać pocztą – listem poleconym albo składać osobiście pod adresem:

Lengiewicz Wrońska Berezowska i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza s.c.

ul. Trębacka 4

00-074 Warszawa

Kancelaria jest czynna w godzinach od 9 do 18 od poniedziałku do piątku. W celu otrzymania druku oświadczenia o przystąpieniu do grupy oraz w celu weryfikacji, czy Państwa sprawa kwalifikuje się do pozwu zbiorowego, uprzejmie prosimy o dokonanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie  lub przeslanie maila na adres przywiazaniadopolisy@lwb.com.pl lub przesłanie zgłoszenia pocztą – listem poleconym pod ww. adres Kancelarii.

Samo wypełnienie formularza nie skutkuje przystąpieniem do pozwu zbiorowego!

Dowiedz się więcej na:

Bezpłatna konsultacja.

Twoja wiadomość została wysłana. Dziękujemy.

Twoja wiadomość nie została dostarczona. Spróbuj ponownie.