25.08.2016 r. w pozwie grupowym przeciwko Generali Życie TU S.A. o zapłatę Sąd Apelacyjny oddalił zażalenie Generali na postanowienie co do składu grupy w postępowaniu grupowym.

Zgodnie z prawomocnym postanowieniem Sądu Apelacyjnego wszystkie zgłoszone do pozwu osoby wchodzą w skład grupy i są uprawnione do występowania z roszczeniami o zapłatę w ramach postępowania grupowego przeciwko Generali. Sąd nie uwzględnił żadnego z zarzutów Generali zgłoszonych wobec poszczególnych członków grupy.

Został zakończony etap formalny postępowania grupowego.

Na najbliższym terminie rozprawy nastąpi merytoryczne rozpoznanie sprawy przez Sąd Okręgowy.