Etap I


Podpisanie umowy z Kancelarią o obsługę prawną. Podpisanie umowy następuje po zbadaniu dokumentów i ustaleniu, że dany produkt nadaje się do pozwu zbiorowego.

Etap II

Zawarcie umowy pomiędzy członkami grupy. Umowa określa wzajemne prawa i obowiązki wszystkich osób przystępujących do pozwu grupowego.

Etap III

Wybór reprezentanta grupy. Reprezentantem grupy może być Miejski (Powiatowy) Rzecznik Konsumentów albo jedna z osób przystępujących do pozwu grupowego. Jeżeli Rzecznik Konsumentów zgodzi się reprezentować członków grupy, wówczas pozew jest zwolniony z opłaty sądowej wynoszącej 2% łącznej wartości roszczeń.

Etap IV

Zawarcie przez Kancelarię umowy z reprezentantem grupy. Udzielenie przez reprezentanta grupy pełnomocnictwa radcom prawnym z Kancelarii. Wniesienie pozwu grupowego do właściwego Sądu Okręgowego.

Etap V

Sąd, na wniosek pozwanego, orzeka o tym, czy konsumenci będą zobowiązani do zdeponowania określonej kwoty na zabezpieczenie kosztów procesu poniesionych przez pozwanego (kaucja). Na postanowienie Sądu każdej ze stron przysługuje zażalenie. Z dotychczasowej praktyki sądowej wynika, że kaucja jest ustalana sporadycznie. Etap I kończy się postanowieniem Sądu o przyjęciu lub odmowie przyjęcia sprawy do rozpoznania w trybie postępowania grupowego. Na postanowienie Sądu każdej ze stron przysługuje zażalenie. Z dotychczasowego przebiegu spraw w postępowaniu grupowym wynika, że z reguły po ww. postanowieniu strona niezadowolona z treści postanowienia składa zażalenie do Sądu Apelacyjnego.

Etap VI

Po uprawomocnieniu się postanowienia o przyjęciu sprawy do rozpoznania w trybie postępowania grupowego, Sąd zarządza publikację ogłoszenia o wszczęciu postępowania grupowego w środkach masowego przekazu o zasięgu ogólnokrajowym i wyznacza termin, w którym będzie możliwe przystąpienie do grupy. Przystąpienie do grupy po upływie terminu określonego w ogłoszeniu nie będzie możliwe.

Etap VII

Sąd wydaje postanowienie co do składu grupy. Strona niezadowolona z treści postanowienia może złożyć zażalenie do Sądu Apelacyjnego.

Etap VIII

Po uprawomocnieniu się postanowienia o ustaleniu składu grupy, Sąd przeprowadza postępowanie dowodowe w celu wykazania zasadności roszczeń członków grupy.

Etap IX

Sąd wydaje wyrok uwzględniający lub oddalający powództwo. Strona niezadowolona z treści wyroku może wnieść apelację do Sądu Apelacyjnego. Wyrok Sądu Apelacyjnego z reguły kończy postępowanie w sprawie.