• Świadczymy pomoc prawną na wszystkich etapach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
  • Doradzamy w organizacji przetargów, w tym weryfikujemy ogłoszenia o zamówieniach publicznych i konsultujemy specyfikacje istotnych warunków zamówienia.
  • Wyjaśniamy procedury przetargowe, a także przygotowujemy oferty, pisma i dokumentację przetargową.
  • Analizujemy pod względem prawnym prawidłowość przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego; opiniujemy zasadność wnoszenia protestów, odwołań i skarg, jak również przygotowujemy ich projekty.
  • Reprezentujemy przedsiębiorców przed Zespołem Arbitrów przy Urzędzie Zamówień Publicznych, Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami powszechnymi.
  • Sporządzamy opinie prawne dotyczące problematyki związanej ze stosowaniem i interpretowaniem Prawa zamówień publicznych.
  • Stale analizujemy orzeczenia zespołu arbitrów oraz sądów powszechnych, dzięki czemu Klienci mogą uzyskać raporty i ekspertyzy dotyczące najnowszych tendencji i poglądów w zakresie Prawa zamówień publicznych.