• Sporządzamy opinie prawne oraz reprezentujemy klientów przed organami administracji publicznej oraz sądami administracyjnymi w sprawach obejmujących uzyskiwanie decyzji środowiskowych, pozwoleń wodnoprawnych, pozwoleń zintegrowanych.
  • Świadczymy pomoc prawną przy realizacji inwestycji energetycznych w zakresie wymogów wynikających z przepisów dotyczących ochrony środowiska, w szczególności dotyczących uzyskiwania decyzji środowiskowych, pozwoleń zintegrowanych oraz zezwoleń na emisję gazów cieplarnianych.
  • Zapewniamy obsługę prawną przedsiębiorcom prowadzącym zakłady zwiększonego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, w zakresie wymogów wynikających z przepisów dotyczących ochrony środowiska.