• Prowadzimy obsługę prawną firm prowadzących działalność w branży energetycznej, w szczególności w zakresie odnawialnych źródeł energii;
  • Obsługujemy inwestycje energetyczne w zakresie wymogów wynikających z przepisów dotyczących ochrony środowiska (w tym: decyzje środowiskowe, pozwolenia wodnoprawne, pozwolenia zintegrowane, zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych);
  • Sporządzamy analizy praw własności gruntów na potrzeby budowy i eksploatacji elektrowni oraz infrastruktury energetycznej;
  • Regulujemy stan prawny gruntów;
  • Przygotowujemy umowy zabezpieczające prawa do gruntów;
  • Uczestniczymy w procesach uchwalania studiów uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
  • Uczestniczymy w negocjacjach warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej oraz sprzedaży zielonej energii;
  • Opiniujemy umowy przyłączeniowe z zakładami energetycznymi;
  • Pomagamy w uzyskiwaniu koncesji;
  • Reprezentujemy przedsiębiorców w sporach z Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki lub przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki.