Treść niedozwolonych postanowień objętych pozwem

1. „Składka zainwestowana – kwotę wskazaną w Deklaracji przystąpienia, która zostanie zainwestowana w Fundusz w ciągu całego Okresu ubezpieczenia.”

***

„Składka zainwestowana – zadeklarowaną w Deklaracji zgody kwotę stanowiącą dziesięciokrotność składki pierwszej, która zostanie zaalokowana w Fundusz w ciągu całego Okresu ubezpieczenia.”

***

„„Składka zainwestowana – kwotę wskazaną w Deklaracji zgody, która zostanie zainwestowana w Fundusz w ciągu całego Okresu ubezpieczenia.”

2. „Wartość rachunku udziałów – Wartość udziałów jednostkowych zaewidencjonowanych na Rachunku udziałów, wyliczaną jako iloczyn liczby Udziałów jednostkowych oraz Wartości udziału jednostkowego w Dniu wyceny.”

3. „Wartość udziału jednostkowego – wartość danego Funduszu podzieloną przez liczbę Udziałów jednostkowych zgromadzonych w danym Funduszu, ustalaną w Dniu wyceny zgodnie z zapisami Regulaminu.”

4. „W przypadku, gdy nie został osiągnięty, wskazany w Tabeli Opłat i Limitów, minimalny poziom sumy wszystkich zapłaconych Składek Pierwszych i pierwszych Składek Bieżących w Okresie subskrypcji, Towarzystwo Ubezpieczeń ma prawo do: 1) jednorazowego przedłużenia Okresu subskrypcji, za zgodą Ubezpieczającego, lecz nie dłużej niż o jeden miesiąc kalendarzowy lub 2) odwołania Okresu subskrypcji i nieobjęcia ochroną ubezpieczeniową Klientów, którzy wyrazili wolę przystąpienia do Umowy ubezpieczenia w tym okresie.”

***

„W przypadku, gdy nie został osiągnięty, wskazany w Tabeli Opłat i Limitów, minimalny poziom sumy wszystkich zapłaconych Składek Pierwszych i pierwszych Składek Bieżących w Okresie subskrypcji, Towarzystwo Ubezpieczeń ma prawo do: 1) jednorazowego przedłużenia Okresu subskrypcji, za zgodą Ubezpieczającego, lecz nie dłużej niż o jeden miesiąc kalendarzowy lub 2) odwołania Okresu subskrypcji i nieobjęcia ochroną ubezpieczeniową Klientów, którzy wyrazili wolę przystąpienia do Ubezpieczenia w tym okresie.”

***

„W przypadku, gdy nie został osiągnięty, wskazany w Tabeli Opłat i Limitów, minimalny poziom sumy wszystkich zapłaconych Składek Pierwszych i pierwszych Składek Bieżących w Okresie subskrypcji, Towarzystwo Ubezpieczeń ma prawo do: 1) jednorazowego przedłużenia Okresu subskrypcji, za zgodą Ubezpieczającego, lecz nie dłużej niż o jeden miesiąc kalendarzowy lub 2) odwołania Okresu subskrypcji i nieobjęcia ochroną ubezpieczeniową Klientów, którzy złożyli Deklarację zgody w tym okresie.” „W przypadku odwołania Okresu subskrypcji, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 Towarzystwo Ubezpieczeń poinformuje Ubezpieczającego o odwołaniu subskrypcji i dokona zwrotu zapłaconej Składki Pierwszej i pierwszej Składki Bieżącej na rachunek bankowy, a w przypadku jego braku przekazem pocztowym na adres korespondencyjny Ubezpieczonego, wskazany w Deklaracji przystąpienia, w terminie 14 Dni roboczych od zakończenia Okresu subskrypcji.”

***

„W przypadku odwołania Okresu subskrypcji, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 Towarzystwo Ubezpieczeń poinformuje Ubezpieczającego o odwołaniu subskrypcji i dokona zwrotu zapłaconej Składki Pierwszej i pierwszej Składki Bieżącej na rachunek bankowy, a w przypadku jego braku przekazem pocztowym na adres korespondencyjny Klienta, wskazany w Deklaracji przystąpienia, w terminie 14 Dni roboczych od zakończenia Okresu subskrypcji.”

***

„W przypadku odwołania Okresu subskrypcji, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 Towarzystwo Ubezpieczeń poinformuje Ubezpieczającego o odwołaniu subskrypcji i dokona zwrotu zapłaconej Składki Pierwszej i pierwszej Składki Bieżącej na rachunek bankowy, a w przypadku jego braku przekazem pocztowym na adres korespondencyjny Klienta, wskazany w Deklaracji zgody, w terminie 14 Dni roboczych od zakończenia Okresu subskrypcji.”

***

„W przypadku odwołania Okresu subskrypcji, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 Towarzystwo Ubezpieczeń poinformuje Ubezpieczającego o odwołaniu subskrypcji i dokona zwrotu środków pieniężnych przekazanych na poczet składki Pierwszej i pierwszej Składki Bieżącej na rachunek bankowy, a w przypadku jego braku przekazem pocztowym na adres korespondencyjny Klienta, wskazany w Deklaracji zgody, w terminie 14 Dni roboczych od zakończenia Okresu subskrypcji.”

***

„W przypadku odwołania Okresu subskrypcji, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 Towarzystwo Ubezpieczeń dokona zwrotu zapłaconej Składki Pierwszej i pierwszej Składki Bieżącej na rachunek bankowy, a w przypadku jego braku przekazem pocztowym na adres korespondencyjny Ubezpieczonego, wskazany w Deklaracji przystąpienia, w terminie 14 Dni roboczych od zakończenia Okresu subskrypcji.”

***

„W przypadku odwołania Okresu subskrypcji, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 Towarzystwo Ubezpieczeń dokona zwrotu zapłaconej Składki Pierwszej i pierwszej Składki Bieżącej na rachunek bankowy, a w przypadku jego braku na adres korespondencyjny Ubezpieczonego, wskazany w Deklaracji przystąpienia, w terminie 14 Dni roboczych od zakończenia Okresu subskrypcji.” „Ponadto Towarzystwo Ubezpieczeń ma prawo do: 1) odwołania Okresu subskrypcji i nieobjęcia ochroną ubezpieczeniową Klientów, którzy wyrazili wolę przystąpienia do Umowy ubezpieczenia w tym okresie – do ostatniego dnia trwania Okresu subskrypcji; 2) odmowy objęcia ochroną ubezpieczeniową Klientów, którzy wyrazili wolę przystąpienia do Umowy ubezpieczenia w Okresie Subskrypcji – w okresie po zakończeniu Okresu subskrypcji do dnia poprzedzającego Datę początku ubezpieczenia; w związku z dużą zmiennością rynków lub negatywnymi wahaniami instrumentów bazowych, uniemożliwiającymi zakup wymaganych instrumentów finansowych gwarantujących parametry Ubezpieczenia lub możliwość realizacji świadczeń wynikających z Umowy ubezpieczenia, o których mowa w niniejszych Warunkach Ubezpieczenia i załącznikach do Warunków Ubezpieczenia.”

***

„Ponadto Towarzystwo Ubezpieczeń ma prawo do: 1) odwołania Okresu subskrypcji i nieobjęcia ochroną ubezpieczeniową Klientów, którzy wyrazili wolę przystąpienia do Ubezpieczenia w tym okresie – do ostatniego dnia trwania Okresu subskrypcji; 2) odmowy objęcia ochroną ubezpieczeniową Klientów, którzy wyrazili wolę przystąpienia do Ubezpieczenia w Okresie Subskrypcji – w okresie po zakończeniu Okresu subskrypcji do dnia poprzedzającego Datę początku ubezpieczenia, w związku z dużą zmiennością rynków lub negatywnymi wahaniami instrumentów bazowych, uniemożliwiającymi zakup wymaganych instrumentów finansowych gwarantujących parametry Ubezpieczenia lub możliwość realizacji świadczeń wynikających z Ubezpieczenia, o których mowa w niniejszych Warunkach Ubezpieczenia i załącznikach do Warunków Ubezpieczenia.”

***

„Ponadto Towarzystwo Ubezpieczeń ma prawo do: 1) odwołania Okresu subskrypcji i nieobjęcia ochroną ubezpieczeniową Klientów, którzy złożyli Deklarację zgody w tym okresie – do ostatniego dnia trwania Okresu subskrypcji; 2) odmowy objęcia ochroną ubezpieczeniową Klientów, którzy złożyli Deklarację zgody w Okresie Subskrypcji – w okresie po zakończeniu Okresu subskrypcji do dnia poprzedzającego Datę początku ubezpieczenia, w związku z dużą zmiennością rynków lub negatywnymi wahaniami instrumentów bazowych, uniemożliwiającymi zakup wymaganych instrumentów finansowych gwarantujących parametry Ubezpieczenia lub możliwość realizacji świadczeń wynikających z Ubezpieczenia, o których mowa w niniejszych Warunkach Ubezpieczenia i załącznikach do Warunków Ubezpieczenia.”

***

„Ponadto Towarzystwo Ubezpieczeń ma prawo do: 1) odwołania Okresu subskrypcji i nieobjęcia ochroną ubezpieczeniową Klientów, którzy złożyli Deklarację zgody w tym okresie – do ostatniego dnia trwania Okresu subskrypcji; 2) odmowy objęcia ochroną ubezpieczeniową Klientów, którzy złożyli Deklarację zgody w Okresie Subskrypcji – w okresie po zakończeniu Okresu subskrypcji do dnia poprzedzającego Datę początku ubezpieczenia, w związku z dużą zmiennością rynków lub negatywnymi wahaniami instrumentów finansowych, uniemożliwiającymi zakup wymaganych instrumentów finansowych gwarantujących parametry Ubezpieczenia lub możliwość realizacji świadczeń wynikających z Ubezpieczenia, o których mowa w niniejszych Warunkach Ubezpieczenia i załącznikach do Warunków Ubezpieczenia.” „W przypadkach odwołania Okresu subskrypcji lub odmowy objęcia ochroną ubezpieczeniową, o których mowa w ust. 4 powyżej, Towarzystwo Ubezpieczeń poinformuje o tym fakcie Ubezpieczającego i dokona zwrotu zapłaconej Składki Pierwszej i pierwszej Składki Bieżącej na rachunek bankowy, a w przypadku jego braku, przekazem pocztowym na adres korespondencyjny Ubezpieczonego, wskazany w Deklaracji przystąpienia, w terminie 14 Dni roboczych od dnia, w którym Okres subskrypcji został odwołany, lub w terminie 14 Dni roboczych od dnia podjęcia decyzji o odmowie objęcia ochroną ubezpieczeniową, przy czym dzień podjęcia decyzji to najpóźniej dzień poprzedzający Datę początku ubezpieczenia.”

***

„W przypadkach odwołania Okresu subskrypcji lub odmowy objęcia ochroną ubezpieczeniową, o których mowa w ust. 4 powyżej, Towarzystwo Ubezpieczeń poinformuje o tym fakcie Ubezpieczającego i dokona zwrotu zapłaconej Składki Pierwszej i pierwszej Składki Bieżącej na rachunek bankowy, a w przypadku jego braku, przekazem pocztowym na adres korespondencyjny Klienta, wskazane w Deklaracji przystąpienia, w terminie 14 Dni roboczych od dnia, w którym Okres subskrypcji został odwołany, lub w terminie 14 Dni roboczych od dnia podjęcia decyzji o odmowie objęcia ochroną ubezpieczeniową, przy czym dzień podjęcia decyzji to najpóźniej dzień poprzedzający Datę początku ubezpieczenia.”

***

„W przypadkach odwołania Okresu subskrypcji lub odmowy objęcia ochroną ubezpieczeniową, o których mowa w ust. 4 powyżej, Towarzystwo Ubezpieczeń poinformuje o tym fakcie Ubezpieczającego i dokona zwrotu zapłaconej Składki Pierwszej i pierwszej Składki Bieżącej na rachunek bankowy, a w przypadku jego braku, przekazem pocztowym na adres korespondencyjny Klienta, wskazane w Deklaracji zgody, w terminie 14 Dni roboczych od dnia, w którym Okres subskrypcji został odwołany, lub w terminie 14 Dni roboczych od dnia podjęcia decyzji o odmowie objęcia ochroną ubezpieczeniową, przy czym dzień podjęcia decyzji to najpóźniej dzień poprzedzający Datę początku ubezpieczenia.”

***

„W przypadkach odwołania Okresu subskrypcji lub odmowy objęcia ochroną ubezpieczeniową, o których mowa w ust. 4 powyżej, Towarzystwo Ubezpieczeń poinformuje o tym fakcie Ubezpieczającego i dokona zwrotu środków pieniężnych przekazanych na poczet Składki Pierwszej i pierwszej Składki Bieżącej na rachunek bankowy, a w przypadku jego braku, przekazem pocztowym na adres korespondencyjny Klienta, wskazane w Deklaracji zgody, w terminie 14 Dni roboczych od dnia, w którym Okres subskrypcji został odwołany, lub w terminie 14 Dni roboczych od dnia podjęcia decyzji o odmowie objęcia ochroną ubezpieczeniową, przy czym dzień podjęcia decyzji to najpóźniej dzień poprzedzający Datę początku ubezpieczenia.”

***

„W przypadkach odwołania Okresu subskrypcji lub odmowy objęcia ochroną ubezpieczeniową, o których mowa w ust. 4 powyżej, Towarzystwo Ubezpieczeń dokona zwrotu zapłaconej Składki Pierwszej i pierwszej Składki Bieżącej na rachunek bankowy, a w przypadku jego braku, przekazem pocztowym na adres korespondencyjny Ubezpieczonego, wskazany w Deklaracji przystąpienia, w terminie 14 Dni roboczych od dnia, w którym Okres subskrypcji został odwołany, lub w terminie 14 Dni roboczych od dnia podjęcia decyzji o odmowie objęcia ochroną ubezpieczeniową, przy czym dzień podjęcia decyzji to najpóźniej dzień poprzedzający Datę początku ubezpieczenia.”

***

„W przypadkach odwołania Okresu subskrypcji lub odmowy objęcia ochroną ubezpieczeniową, o których mowa w ust. 4 powyżej, Towarzystwo Ubezpieczeń dokona zwrotu zapłaconej Składki Pierwszej i pierwszej Składki Bieżącej na rachunek bankowy, a w przypadku jego braku na adres korespondencyjny Ubezpieczonego, wskazany w Deklaracji przystąpienia, w terminie 14 Dni roboczych od dnia, w którym Okres subskrypcji został odwołany, lub w terminie 14 Dni roboczych od dnia podjęcia decyzji o odmowie objęcia ochroną ubezpieczeniową, przy czym dzień podjęcia decyzji to najpóźniej dzień poprzedzający Datę początku ubezpieczenia.” „Ochrona ubezpieczeniowa w stosunku do Ubezpieczonego kończy się w dniu zaistnienia pierwszej z poniższych okoliczności: 1) śmierci Ubezpieczonego; 2) otrzymania przez Jednostkę obsługującą ubezpieczenie, dyspozycji wypłaty Wartości wykupu przekazanej za pośrednictwem Ubezpieczającego; 3) bezskutecznego upływu Okresu prolongaty; 4) dożycia przez Ubezpieczonego ostatniego dnia Okresu ubezpieczenia; 5) likwidacji Funduszu.”

***

„Ochrona ubezpieczeniowa w stosunku do Ubezpieczonego kończy się w dniu zaistnienia jednej z poniższych okoliczności, w zależności od tego, która nastąpi najwcześniej: 1) śmierci Ubezpieczonego; 2) otrzymania przez Jednostkę obsługującą ubezpieczenie, dyspozycji wypłaty Wartości wykupu przekazanej za pośrednictwem Ubezpieczającego; 3) bezskutecznego upływu Okresu prolongaty; 4) dożycia przez Ubezpieczonego Ostatniego dnia Okresu ubezpieczenia; 5) likwidacji Funduszu.”

***

„Ochrona ubezpieczeniowa w stosunku do Ubezpieczonego kończy się w dniu zaistnienia jednej z poniższych okoliczności, w zależności od tego, która nastąpi najwcześniej: 1) śmierci Ubezpieczonego; 2) otrzymania przez Jednostkę obsługującą ubezpieczenie, dyspozycji wypłaty Wartości wykupu; 3) bezskutecznego upływu Okresu prolongaty; 4) dożycia przez Ubezpieczonego Ostatniego dnia Okresu ubezpieczenia; 5) likwidacji Funduszu.”

***

„Ochrona ubezpieczeniowa w stosunku do Ubezpieczonego kończy się w dniu zaistnienia pierwszej z poniższych okoliczności: 1) śmierci Ubezpieczonego; 2) otrzymania przez Jednostkę obsługującą ubezpieczenie, za pośrednictwem Ubezpieczającego, dyspozycji wypłaty Wartości wykupu; 3) bezskutecznego upływu Okresu prolongaty; 4) dożycia przez Ubezpieczonego ostatniego dnia Okresu ubezpieczenia; 5) likwidacji Funduszu.” „Pierwsze nabycie Udziałów jednostkowych i zaewidencjonowanie ich na Rachunku udziałów następuje w terminie wskazanym w Tabeli Opłat i Limitów. Do czasu nabycia Udziałów jednostkowych środki pieniężne nie są oprocentowane.” „Z tytułu Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń wypłaca: 1) w przypadku śmierci Ubezpieczonego w Okresie ubezpieczenia świadczenie w wysokości: a) Sumy ubezpieczenia z tytułu śmierci Ubezpieczonego, określonej w § 16 ust.1 albo b) Wartości rachunku udziałów – w przypadkach, o których mowa w § 17, z zachowaniem postanowień § 16 ust. 3-4;”

***

„Z tytułu Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń wypłaca: 1) w przypadku śmierci Ubezpieczonego w Okresie ubezpieczenia świadczenie w wysokości: a) Sumy ubezpieczenia z tytułu śmierci Ubezpieczonego, określonej w § 16 ust.1 oraz Wartości rachunku udziałów, albo b) Wartość rachunku udziałów – w przypadkach, o których mowa w § 17, z zachowaniem postanowień ust. 2-3;”

***

„Z tytułu Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń wypłaca: 1) w przypadku śmierci Ubezpieczonego w Okresie ubezpieczenia świadczenie w wysokości: a) Sumy ubezpieczenia z tytułu śmierci Ubezpieczonego, określonej w § 16 ust.1 oraz Wartości rachunku udziałów, albo b) Wartość rachunku udziałów – w przypadku, o których mowa w § 17, z zachowaniem postanowień ust. 2-3;” „Sumę ubezpieczenia w przypadku śmierci Ubezpieczonego w Okresie ubezpieczenia stanowi wyższa z wartości: 1) Wartość rachunku udziałów, albo 2) niższa z wartości: a) suma opłaconych: Składki pierwszej i Składek Bieżących, albo b) Wartość rachunku udziałów powiększona o równowartość 3% Składki Zainwestowanej.”

***

„Sumę ubezpieczenia w przypadku śmierci Ubezpieczonego w Okresie ubezpieczenia stanowi wyższa z wartości: 1) suma opłaconych: Składki pierwszej i Składek Bieżących albo 2) Wartość rachunku udziałów.” *** „Sumę ubezpieczenia z tytułu śmierci Ubezpieczonego stanowi kwota w wysokości 100 PLN.” Wartość wykupu: Rok polisowy 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 % Wartości rachunku udziałów 8 15 20 30 40 50 60 70 75 85 92 93 94 95 97

***

Wartość wykupu: Rok polisowy 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 % Wartości rachunku udziałów 15 15 20 30 40 50 60 70 75 85 92 93 94 95 97

***

Wartość wykupu: Rok polisowy 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 % Wartości rachunku udziałów 10 15 20 30 40 50 60 70 75 85 92 93 94 95 97

***

Wartość wykupu: Rok polisowy 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 % Wartości rachunku udziałów 25 25 30 40 50 60 70 80 85 90 92 93 94 95 97 „Opłata Sposób pobierania Wysokość w skali roku Opłata administracyjna jest naliczana procentowo od wartości Składki Zainwestowanej i jest pobierana miesięcznie ze Składki Bieżącej w dniu jej płatności. Opłata Administracyjna MOA=(SZ*15*OA)/(180 ) Wraz z opłatą za ryzyko 1,92% gdzie: MOA – miesięczna wartość opłaty administracyjnej, SZ – Składka Zainwestowana, OA – wysokość opłaty administracyjnej w skali roku.”

***

„Opłata Sposób pobierania Wysokość w skali roku „Opłata administracyjna jest naliczana procentowo od wartości Składki Zainwestowanej i jest pobierana miesięcznie , przez 10 pierwszych lat polisowych ze Składki Bieżącej w dniu jej płatności. Opłata Administracyjna MOA=(SZ*10*OA)/(120 ) Wraz z opłatą za ryzyko 3% w skali roku. gdzie: MOA – miesięczna wartość opłaty administracyjnej, SZ – Składka Zainwestowana, OA – wysokość opłaty administracyjnej w skali roku.” „Wartość udziału jednostkowego – wartość danego Funduszu podzielona przez liczbę Udziałów jednostkowych zgromadzonych w danym Funduszu, ustalana w Dniu wyceny zgodnie z poniższym wzorem: ?WUJ?_T=(?WAN?_T )/?LUJ?_(T-1) gdzie: WUJT ? Wartość udziału jednostkowego na Dzień wyceny (T) WANT ? Wartość aktywów netto Funduszu na Dzień wyceny (T) LUJT-1 ? Liczba wszystkich Udziałów jednostkowych na dzień T-1.”

***

„Wartość udziału jednostkowego – wartość danego Funduszu podzieloną przez liczbę Udziałów jednostkowych zgromadzonych w danym Funduszu, ustalaną w Dniu wyceny, zgodnie z poniższym wzorem: ?WUJ?_T=(?WAN?_T )/?LUJ?_(T-1) gdzie: WUJT ? Wartość udziału jednostkowego na Dzień wyceny (T) WANT ? Wartość aktywów netto Funduszu na Dzień wyceny (T) LUJT-1 ? Liczba wszystkich Udziałów jednostkowych na dzień T-1.”

***

„Wartość udziału jednostkowego – wartość danego Funduszu podzielona przez liczbę Udziałów jednostkowych zgromadzonych w danym Funduszu ustalana w Dniu wyceny, obliczana zgodnie z poniższym wzorem: ?WUJ?_T=(?WAN?_T )/?LUJ?_(T-1) gdzie: WUJT ? Wartość udziału jednostkowego na Dzień wyceny (T) WANT ? Wartość aktywów netto Funduszu na Dzień wyceny (T) LUJT-1 ? Liczba wszystkich Udziałów jednostkowych na dzień T-1.”

***

„Wartość udziału jednostkowego – wartość danego Funduszu podzieloną przez liczbę Udziałów jednostkowych zgromadzonych w danym Funduszu, ustalaną w Dniu wyceny, obliczana zgodnie z poniższym wzorem: ?WUJ?_T=(?WAN?_T )/?LUJ?_(T-1) gdzie: WUJT ? Wartość udziału jednostkowego na Dzień wyceny (T) WANT ? Wartość aktywów netto Funduszu na Dzień wyceny (T) LUJT-1 ? Liczba wszystkich Udziałów jednostkowych na dzień T-1.” „Wartość aktywów netto Funduszu – wartość wszystkich aktywów Funduszu pomniejszonych o zobowiązania przewidziane Umową ubezpieczenia oraz inne zobowiązania wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, ustalana zgodnie z zasadami zawartymi w Regulaminie.”

***

„Wartość aktywów netto Funduszu – wartość wszystkich aktywów Funduszu pomniejszoną o zobowiązania przewidziane Umową ubezpieczenia oraz inne zobowiązania wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, ustalaną zgodnie z zasadami zawartymi w Regulaminie.” „2. Środki Funduszu lokowane są do 100% w obligacje wyemitowane przez Nomura Bank International plc, z których wypłata oparta jest na Indeksie. 5. Indeks stworzony przez Nomura Bank International plc umożliwia zoptymalizowaną ekspozycję na polski i europejski rynek akcji poprzez efektywne połączenie inwestycji w WIG20 i Eurostoxx 50.”

***

„2. Środki Funduszu lokowane są do 100% w obligacje wyemitowane przez Nomura International plc, z których wypłata oparta jest na Indeksie. 5. Indeks stworzony przez Nomura Bank International plc umożliwia zoptymalizowaną ekspozycję na polski i europejski rynek akcji poprzez efektywne połączenie inwestycji w WIG20 i Eurostoxx 50.”

***

„2. Środki Funduszu lokowane są w obligacje wyemitowane przez Nomura Bank International plc, z których wypłata oparta jest na Indeksie oraz w środki pieniężne. 5. Indeks stworzony przez Nomura International plc umożliwia zoptymalizowaną ekspozycję na polski i europejski rynek akcji poprzez efektywne połączenie inwestycji w WIG20 i Eurostoxx 50.”

***

„2. Środki Funduszu lokowane są do 100% w obligacje wyemitowane przez NOMURA Bank International plc, z których wypłata oparta jest na Indeksie. 5. Indeks stworzony przez NOMURA International plc umożliwia zoptymalizowaną ekspozycję na polski i europejski rynek akcji poprzez efektywne połączenie inwestycji w WIG20 i Eurostoxx 50.”

***

„2. Środki Funduszu lokowane są w obligacje wyemitowane przez Emitenta w ramach programu powierniczego oraz w środki pieniężne, zgodnie z poniższą strukturą: Minimalny udział w Funduszu Maksymalny udział w Funduszu obligacje wyemitowane przez Emitenta 0% 100% środki pieniężne 0% 100% 6. Koszyk umożliwia osiągnięcie zdywersyfikowanej i zoptymalizowanej ekspozycji na polski, brazylijski oraz chiński rynek akcji. Notowania poszczególnych indeksów wchodzących w skład Koszyka dostępne są w serwisie Bloomberg wg kodów wskazanych w § 2 pkt.3.”

***

„2. Środki Funduszu lokowane są w obligacje wyemitowane przez Nomura Bank International plc oraz w środki pieniężne. Wypłata z obligacji oparta jest na zmianie wartości indeksów wchodzących w skład Koszyka oraz wartość depozytu terminowego, o którym mowa w § 3 ust. 3. 5. Koszyk umożliwia zoptymalizowaną ekspozycję na polski, brazylijski oraz chiński rynek akcji.”

***

„2. Środki Funduszu lokowane są w obligacje wyemitowane przez Emitenta w ramach programu powierniczego oraz w środki pieniężne. 6. Koszyk umożliwia zoptymalizowaną ekspozycję na polski, brazylijski oraz chiński rynek akcji.” „W szczególności celem Funduszu jest ochrona wartości Składek Zainwestowanych na koniec Okresu ubezpieczenia.”

***

„W szczególności celem Funduszu jest ochrona 130% wartości Składki Zainwestowanej na Ostatni dzień Okresu ubezpieczenia, wynikająca z umów depozytów terminowych zawartych przez Nomura Bank International plc z Getin Noble Bank Spółka Akcyjna”

***

„W szczególności celem Funduszu jest ochrona 130% kwoty pochodzącej ze Składek Pierwszych oraz pomniejszonych o opłatę administracyjną Składek Bieżących, która zostanie zainwestowana w Fundusz w ciągu całego Okresu ubezpieczenia (Składka Zainwestowana) na Ostatni dzień Okresu ubezpieczenia wynikająca z umowy depozytu terminowego zawartej przez Emitenta z Getin Noble Bank Spółka Akcyjna”

***

„W szczególności celem Funduszu jest ochrona 130% wartości Składki Zainwestowanej na Ostatni dzień Okresu ubezpieczenia, wynikająca z umów depozytów terminowych zawartych z Getin Noble Bank Spółka Akcyjna”

***

„W szczególności celem Funduszu jest ochrona 130% wartości kwoty, która zostanie zainwestowana w Fundusz w ciągu całego Okresu ubezpieczenia (Składka Zainwestowana) na Ostatni dzień Okresu ubezpieczenia, wynikająca z umów depozytów terminowych zawartych przez Emitenta z Getin Noble Bank Spółka Akcyjna” „Towarzystwo ubezpieczeń nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego określonego w ust. 2 i ust. 3.” „Końcowa Wartość rachunku udziałów obliczona zostanie w oparciu o wartość obligacji, o których mowa w ust. 2. Na ostatni dzień Okresu ubezpieczenia ich wartość zostanie obliczona zgodnie z poniższym wzorem: Wartość obligacji w ostatnim dniu Okresu ubezpieczenia = WNO * (1 + Max [0; (Indeksfinal/IndeksInitial) – 1]) gdzie: WNO -wartość nominalna obligacji odpowiadająca Składce Zainwestowanej Indeksfinal – wartość zamknięcia Indeksu w Dacie obserwacji t-final, IndeksInitial – wartość zamknięcia Indeksu w Dacie obserwacji t-initial. Daty obserwacji: t-initial – drugi dzień następujący po Dacie początku ubezpieczenia, t-final – ostatni dzień Okresu ubezpieczenia. Daty obserwacji wskazane są w Tabeli Opłat i Limitów.”

***

„Końcowa Wartość rachunku udziałów obliczona zostanie w oparciu o wartość obligacji, o których mowa w ust. 2. Na ostatni dzień Okresu ubezpieczenia ich wartość zostanie obliczona zgodnie z poniższym wzorem: Wartość obligacji w ostatnim dniu Okresu ubezpieczenia = WNO * (1 + Max [0; (Indeksfinal/IndeksInitial) – 1]) gdzie: WNO -wartość nominalna obligacji odpowiadająca Składce Zainwestowanej Indeksfinal – wartość zamknięcia Indeksu w Dacie obserwacji t-final, IndeksInitial – wartość zamknięcia Indeksu w Dacie obserwacji t-initial. Daty obserwacji: t-initial – drugi Dzień roboczy następujący po Dacie początku ubezpieczenia, t-final – ostatni dzień Okresu ubezpieczenia. Daty obserwacji wskazane są w Tabeli Opłat i Limitów.”

***

„Końcowa Wartość rachunku udziałów obliczona zostanie w oparciu o wartość obligacji, o których mowa w ust. 2. Na ostatni dzień Okresu ubezpieczenia ich wartość zostanie obliczona zgodnie z poniższym wzorem: Wartość obligacji w ostatnim dniu Okresu ubezpieczenia = WNO * (1 + Max [0; (Indeksfinal/IndeksInitial) – 1]) gdzie: WNO -wartość nominalna obligacji odpowiadająca Składce Zainwestowanej Indeksfinal – wartość zamknięcia Indeksu w Dacie obserwacji t-final, IndeksInitial – wartość zamknięcia Indeksu w Dacie obserwacji t-initial. Daty obserwacji: t-initial –dzień następujący po pierwszym dniu Okresu Ubezpieczenia, t-final – ostatni dzień Okresu ubezpieczenia. Daty obserwacji wskazane są w Tabeli Opłat i Limitów.”

***

„Końcowa Wartość rachunku udziałów obliczona zostanie w oparciu o Wartość aktywów netto Funduszu na ostatni dzień Okresu ubezpieczenia uwzględniającą wartość obligacji, o których mowa w ust. 2. Wartość obligacji w ostatnim dniu Okresu ubezpieczenia zostanie obliczona zgodnie z poniższym wzorem: Wartość obligacji w ostatnim dniu Okresu ubezpieczenia= WNO*Max[Depozytfinal ; Koszykfinal] Gdzie: WNO- wartość nominalna obligacji odpowiadająca Składce Zainwestowanej, Depozytfinal – końcowa wartości depozytu terminowego wynosząca 130%, Koszykfinal – końcowa wartość Koszyka wyznaczana jako najwyższa z wartości Koszyka w datach obserwacji t(i). Wartość Koszyka w dacie obserwacji t(i) będzie ustalana zgodnie z poniższym wzorem: Wartość Koszyka w dacie obserwacji t(i) = 1/3*[indeks1t(i)/ indeks1(t-start) + indeks2t(i)/ indeks2(t-start) + indeks3t(i)/ indeks3(t-start)] Gdzie: indeks1t(i) – poziom zamknięcia indeksu o numerze k=1 w dacie obserwacji t(i) dla i= 1, 2, 3, 4, 5, indeks1(t-start) – poziom zamknięcia indeksu o numerze k=1 w dacie obserwacji t-start, indeks2t(i) – poziom zamknięcia indeksu o numerze k=2 w dacie obserwacji t(i) dla i= 1, 2, 3, 4, 5, indeks2(t-start) – poziom zamknięcia indeksu o numerze k=2 w dacie obserwacji t-start, indeks3t(i) – poziom zamknięcia indeksu o numerze k=3 w dacie obserwacji t(i) dla i= 1, 2, 3, 4, 5, indeks3(t-start) – poziom zamknięcia indeksu o numerze k=3 w dacie obserwacji t-start, Daty obserwacji t-start i t(i) dla i= 1, 2, 3, 4, 5 poziomów zamknięcia trzech indeksów przyjmowane do wyznaczenia wartości Koszyka wskazane są w Tabeli Opłat i Limitów.”

***

„Końcowa Wartość rachunku udziałów obliczona zostanie w oparciu o Wartość aktywów netto Funduszu na ostatni dzień Okresu ubezpieczenia uwzględniającą wartość obligacji, o których mowa w ust. 2. Wartość obligacji w ostatnim dniu Okresu ubezpieczenia zostanie obliczona zgodnie z poniższym wzorem: Wartość obligacji w ostatnim dniu Okresu ubezpieczenia= WNO*Max[Depozytfinal ; Koszykfinal] Gdzie: WNO- wartość nominalna obligacji odpowiadająca Składce Zainwestowanej, Depozytfinal – końcowa wartość środków zgromadzonych w ramach umowy depozytu terminowego wynosząca 130%,z zastrzeżeniem ryzyk, o których mowa w §5, Koszykfinal – końcowa wartość Koszyka wyznaczana jako najwyższa z wartości Koszyka w datach obserwacji t(i). Wartość Koszyka w dacie obserwacji t(i) będzie ustalana zgodnie z poniższym wzorem: Wartość Koszyka w dacie obserwacji t(i) = 1/3*[indeks1t(i)/ indeks1(t-start) + indeks2t(i)/ indeks2(t-start) + indeks3t(i)/ indeks3(t-start)] Gdzie: indeks1t(i) – poziom zamknięcia indeksu o numerze k=1 w dacie obserwacji t(i) dla i= 1, 2, 3, 4, 5, indeks1(t-start) – poziom zamknięcia indeksu o numerze k=1 w dacie obserwacji t-start, indeks2t(i) – poziom zamknięcia indeksu o numerze k=2 w dacie obserwacji t(i) dla i= 1, 2, 3, 4, 5, indeks2(t-start) – poziom zamknięcia indeksu o numerze k=2 w dacie obserwacji t-start, indeks3t(i) – poziom zamknięcia indeksu o numerze k=3 w dacie obserwacji t(i) dla i= 1, 2, 3, 4, 5, indeks3(t-start) – poziom zamknięcia indeksu o numerze k=3 w dacie obserwacji t-start, Daty obserwacji t-start i t(i) dla i= 1, 2, 3, 4, 5 poziomów zamknięcia trzech indeksów przyjmowane do wyznaczenia wartości Koszyka wskazane są w Tabeli Opłat i Limitów.”

***

„Końcowa Wartość rachunku udziałów obliczona zostanie w oparciu o Wartość aktywów netto Funduszu na ostatni dzień Okresu ubezpieczenia uwzględniającą wartość obligacji, o których mowa w ust. 2. Wartość obligacji w ostatnim dniu Okresu ubezpieczenia zostanie obliczona zgodnie z poniższym wzorem: Wartość obligacji w ostatnim dniu Okresu ubezpieczenia= WNO*Max[Depozytfinal ; Koszykfinal] Gdzie: WNO- wartość nominalna obligacji odpowiadająca Składce Zainwestowanej, Depozytfinal – końcowa wartość depozytu terminowego wynosząca 130%,z zastrzeżeniem zobowiązań podatkowych oraz ryzyk związanych z inwestycją w Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy, o których mowa w §5, Koszykfinal – końcowa wartość Koszyka wyznaczana jako najwyższa z wartości Koszyka w datach obserwacji t(i). Wartość Koszyka w dacie obserwacji t(i) będzie ustalana zgodnie z poniższym wzorem: Wartość Koszyka w dacie obserwacji t(i) = 1/3*[indeks1t(i)/ indeks1(t-start) + indeks2t(i)/ indeks2(t-start) + indeks3t(i)/ indeks3(t-start)] Gdzie: indeks1t(i) – poziom zamknięcia indeksu o numerze k=1 w dacie obserwacji t(i) dla i= 1, 2, 3, 4, 5, indeks1(t-start) – poziom zamknięcia indeksu o numerze k=1 w dacie obserwacji t-start, indeks2t(i) – poziom zamknięcia indeksu o numerze k=2 w dacie obserwacji t(i) dla i= 1, 2, 3, 4, 5, indeks2(t-start) – poziom zamknięcia indeksu o numerze k=2 w dacie obserwacji t-start, indeks3t(i) – poziom zamknięcia indeksu o numerze k=3 w dacie obserwacji t(i) dla i= 1, 2, 3, 4, 5, indeks3(t-start) – poziom zamknięcia indeksu o numerze k=3 w dacie obserwacji t-start, Daty obserwacji t-start i t(i) dla i= 1, 2, 3, 4, 5 poziomów zamknięcia trzech indeksów przyjmowane do wyznaczenia wartości Koszyka wskazane są w Tabeli Opłat i Limitów.”

***

„Końcowa Wartość rachunku udziałów obliczona zostanie w oparciu o Wartość aktywów netto Funduszu na ostatni dzień Okresu ubezpieczenia uwzględniającą wartość obligacji, o których mowa w ust. 2. Wartość obligacji w ostatnim dniu Okresu ubezpieczenia zostanie obliczona zgodnie z poniższym wzorem: Wartość obligacji w ostatnim dniu Okresu ubezpieczenia= WNO*Max[Depozytfinal ; Koszykfinal] Gdzie: WNO- wartość nominalna obligacji odpowiadająca Składce Zainwestowanej, Depozytfinal – końcowa wartość środków zgromadzonych w ramach umowy depozytu terminowego wynosząca 130%,z zastrzeżeniem ryzyk związanych z inwestycją w Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy, o których mowa w §5, Koszykfinal – końcowa wartość Koszyka wyznaczana jako najwyższa z wartości Koszyka w datach obserwacji t(i). Wartość Koszyka w dacie obserwacji t(i) będzie ustalana zgodnie z poniższym wzorem: Wartość Koszyka w dacie obserwacji t(i) = 1/3*[indeks1t(i)/ indeks1(t-start) + indeks2t(i)/ indeks2(t-start) + indeks3t(i)/ indeks3(t-start)] Gdzie: indeks1t(i) – poziom zamknięcia indeksu o numerze k=1 w dacie obserwacji t(i) dla i= 1, 2, 3, 4, 5, indeks1(t-start) – poziom zamknięcia indeksu o numerze k=1 w dacie obserwacji t-start, indeks2t(i) – poziom zamknięcia indeksu o numerze k=2 w dacie obserwacji t(i) dla i= 1, 2, 3, 4, 5, indeks2(t-start) – poziom zamknięcia indeksu o numerze k=2 w dacie obserwacji t-start, indeks3t(i) – poziom zamknięcia indeksu o numerze k=3 w dacie obserwacji t(i) dla i= 1, 2, 3, 4, 5, indeks3(t-start) – poziom zamknięcia indeksu o numerze k=3 w dacie obserwacji t-start, Daty obserwacji t-start i t(i) dla i= 1, 2, 3, 4, 5 poziomów zamknięcia trzech indeksów przyjmowane do wyznaczenia wartości Koszyka wskazane są w Tabeli Opłat i Limitów.” „Końcowa Wartość aktywów netto Funduszu, o której mowa w ust. 6 stanowi jedynie podstawę do ustalenia Wartości udziału jednostkowego w Dniu wyceny przypadającym w ostatnim dniu Okresu ubezpieczenia. Towarzystwo ubezpieczeń nie gwarantuje, iż Wartość rachunku udziałów w dniu umorzenia Udziałów jednostkowych na skutek dożycia przez Ubezpieczonego ostatniego dnia Okresu ubezpieczenia stanowić będzie co najmniej kwotę odpowiadającą Składce Zainwestowanej.”

***

„Końcowa Wartość aktywów netto Funduszu, o której mowa w ust. 6 stanowi jedynie podstawę do ustalenia Wartości udziału jednostkowego w Dniu wyceny w ostatnim dniu Okresu ubezpieczenia. Towarzystwo ubezpieczeń nie gwarantuje, iż Wartość rachunku udziałów w dniu umorzenia Udziałów jednostkowych na skutek dożycia przez Ubezpieczonego ostatniego dnia Okresu ubezpieczenia stanowić będzie co najmniej kwotę odpowiadającą Składce Zainwestowanej.”

***

„Końcowa Wartość aktywów netto Funduszu, o której mowa w ust. 6 stanowi jedynie podstawę do ustalenia Wartości udziału jednostkowego w Dniu wyceny przypadającym w Ostatnim dniu Okresu ubezpieczenia. Towarzystwo ubezpieczeń nie gwarantuje, iż Wartość rachunku udziałów w dniu umorzenia Udziałów jednostkowych w związku z dożyciem przez Ubezpieczonego ostatniego dnia Okresu ubezpieczenia stanowić będzie co najmniej kwotę odpowiadającą Składce Zainwestowanej.” *** „Końcowa Wartość aktywów netto Funduszu, o której mowa w ust. 7 stanowi jedynie podstawę do ustalenia Wartości udziału jednostkowego w Dniu wyceny przypadającym w Ostatnim dniu Okresu ubezpieczenia. Towarzystwo ubezpieczeń nie gwarantuje, iż Wartość rachunku udziałów w dniu umorzenia Udziałów jednostkowych w związku z dożyciem przez Ubezpieczonego ostatniego dnia Okresu ubezpieczenia stanowić będzie co najmniej kwotę odpowiadającą Składce Zainwestowanej.” „Jeżeli nastąpi zdarzenie mające istotny wpływ na dalsze funkcjonowanie Indeksu, w szczególności nastąpi likwidacja Indeksu, agent kalkulacyjny Indeksu (Nomura Bank International plc lub jego następca) może zastąpić zlikwidowany Indeks „Indeksem Zastępczym” pod warunkiem, że wartość „Indeksu Zastępczego” jest ustalana w analogiczny sposób do wartości Indeksu. W przypadku braku możliwości spełnienia tego warunku, wartość indeksu może zostać określona przez agenta kalkulacyjny Indeksu (Nomura Bank International plc lub jego następcę). O zajściu sytuacji, o której mowa w niniejszym ustępie Towarzystwo Ubezpieczeń poinformuje ubezpieczającego.”

***

„Jeżeli nastąpi zdarzenie mające istotny wpływ na dalsze funkcjonowanie Indeksu, w szczególności nastąpi likwidacja Indeksu, agent kalkulacyjny Indeksu (NOMURA International plc lub jego następca) może zastąpić zlikwidowany Indeks „Indeksem Zastępczym” pod warunkiem, że wartość „Indeksu Zastępczego” jest ustalana w analogiczny sposób do wartości Indeksu. W przypadku braku możliwości spełnienia tego warunku, wartość Indeksu może zostać określona przez agenta kalkulacyjny Indeksu (NOMURA International plc lub jego następcę). O zajściu sytuacji, o której mowa w niniejszym ustępie Towarzystwo Ubezpieczeń poinformuje ubezpieczającego.”

***

„W przypadku, gdy nastąpi zdarzenie mające istotny wpływ na dalsze funkcjonowanie jednego lub więcej indeksów wchodzących w skład Koszyka, w szczególności nastąpi likwidacja indeksu agent kalkulacyjny (Nomura International plc lub jego następca) może zastąpić zlikwidowany indeks „Indeksem Zastępczym” pod warunkiem, że wartość „Indeksu Zastępczego” jest ustalana w analogiczny sposób do wartości likwidowanego indeksu. O zajściu sytuacji, o której mowa w niniejszym ustępie Towarzystwo Ubezpieczeń poinformuje Ubezpieczającego.” „1. Towarzystwo Ubezpieczeń zastrzega sobie prawo do likwidacji Funduszu, bądź zmiany jego strategii inwestycyjnej w Okresie ubezpieczenia, o czym poinformuje Ubezpieczającego najpóźniej 40 dni przed likwidacją Funduszu lub zmianą jego strategii inwestycyjnej. 2. Likwidacja Funduszu lub zmiana jego strategii inwestycyjnej może nastąpić w szczególności w związku z dużą zmiennością rynków lub negatywnymi wahaniami instrumentów finansowych wskazanych, w § 4, które to zmiany/wahania spowodują konieczność wcześniejszego wykupu tychże instrumentów, a w konsekwencji brak możliwości dalszej wyceny Funduszu. 3. Ubezpieczeni zostaną poinformowani o likwidacji Funduszu lub zmianie jego strategii inwestycyjnej pisemnie za pośrednictwem Ubezpieczającego, najpóźniej miesiąc kalendarzowy przed likwidacją Funduszu lub zmianą jego strategii inwestycyjnej. Ponadto informacja ta zostanie zamieszczona na stronie internetowej Towarzystwa Ubezpieczeń. 4. W przypadku likwidacji Funduszu, w informacji, o której mowa w ust. 3 wskazany zostanie termin, od którego wstrzymana zostanie Alokacja kolejnych Składek Bieżących.”

***

„1. Towarzystwo Ubezpieczeń zastrzega sobie prawo do likwidacji Funduszu, bądź zmiany jego strategii inwestycyjnej w Okresie ubezpieczenia, o czym poinformuje Ubezpieczającego najpóźniej 40 dni przed likwidacją Funduszu lub zmianą jego strategii inwestycyjnej. 2. Likwidacja Funduszu lub zmiana jego strategii inwestycyjnej może nastąpić w szczególności w związku z dużą zmiennością rynków lub negatywnymi wahaniami instrumentów finansowych wskazanych, w § 4, które to zmiany lub wahania spowodują konieczność wcześniejszego wykupu tychże instrumentów. 3. Ubezpieczeni zostaną poinformowani o likwidacji Funduszu lub zmianie jego strategii inwestycyjnej pisemnie za pośrednictwem Ubezpieczającego, najpóźniej miesiąc kalendarzowy przed likwidacją Funduszu lub zmianą jego strategii inwestycyjnej. Ponadto informacja ta zostanie zamieszczona na stronie internetowej Towarzystwa Ubezpieczeń. 4. W przypadku likwidacji Funduszu, w informacji, o której mowa w ust. 3 wskazany zostanie termin, od którego wstrzymana zostanie Alokacja kolejnych Składek Bieżących.”

***

„1. Towarzystwo Ubezpieczeń zastrzega sobie prawo do likwidacji Funduszu, bądź zmiany jego strategii inwestycyjnej w Okresie ubezpieczenia, o czym poinformuje Ubezpieczającego przed likwidacją Funduszu lub zmianą jego strategii inwestycyjnej, niezwłocznie po podjęciu informacji o zaistnieniu okoliczności stanowiących podstawę do likwidacji Funduszu lub zmiany strategii inwestycyjnej. 2. Likwidacja Funduszu może nastąpić w związku z wystąpieniem którejkolwiek z poniższych okoliczności: 1) realizacją ryzyka kredytowego Nomura International plc; 2) realizacją ryzyka kredytowego Getin Noble Bank Spółka Akcyjna; 3)spadkiem Wartości aktywów netto Funduszu poniżej poziomu odpowiadającego 30% wartości nominalnej obligacji odpowiadającej Składce Zainwestowanej. 3. Zmiana strategii inwestycyjnej Funduszu może nastąpić w związku z wystąpieniem którejkolwiek z poniższych okoliczności: 1) realizacją ryzyka kredytowego Emitenta; 2) realizacją ryzyka kredytowego Nomura International plc; 3) realizacją ryzyka kredytowego Getin Noble Bank Spółka Akcyjna; 4) dużą zmiennością rynków lub negatywnymi wahaniami cen instrumentów finansowych wskazanych w § 4, które to zmiany lub wahania spowodują konieczność wcześniejszego wykupu tychże instrumentów i ich zastąpienie innymi o zbliżonej charakterystyce. 4. Ubezpieczeni zostaną poinformowani o likwidacji Funduszu lub zmianie jego strategii inwestycyjnej pisemnie za pośrednictwem Ubezpieczającego, przed likwidacją Funduszu lub zmianą jego strategii inwestycyjnej. Ponadto informacja ta zostanie zamieszczona na stronie internetowej Towarzystwa Ubezpieczeń. 5. W przypadku likwidacji Funduszu, w informacji, o której mowa w ust. 2, wskazany zostanie termin, od którego wstrzymana zostanie Alokacja kolejnych Składek Bieżących.”