Przebieg procesu

Pani Małgorzata Rothert – Miejski Rzecznik Konsumentów w Warszawie podjęła się roli reprezentanta grupy i wytoczenia powództwa o ustalenie przeciwko Towarzystwu Ubezpieczeń na Życie EUROPA S.A. na podstawie przepisów ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym.

W dniu 15 lipca 2015 r. Kancelaria LWB reprezentująca Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Warszawie złożyła w Sądzie Okręgowym w Warszawie pozew zbiorowy przeciwko Towarzystwu Ubezpieczeń na Życie EUROPA S.A. (dalej EUROPA) na rzecz osób, które przystąpiły do ubezpieczenia grupowego i kontynuują opłacanie składek, żądając:

  1. Ustalenia nieważności umów grupowego ubezpieczenia i zwrotu wpłaconych składek oraz dodatkowo, jeżeli sąd nie uwzględni tego roszczenia:
  2. Zwrotu kwot pobranych, jako opłata administracyjna oraz ustalenia, że EUROPA nie ma prawa pobrać opłat likwidacyjnych w przypadku rezygnacji z ubezpieczenia przez konsumentów – członków grupy.

Na dzień składania pozwu liczba członków grupy wynosiła 98 osób.

Do pozwu mogą dołączać osoby, które przystąpiły do umów grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie z UFK. Pozew dotyczy ubezpieczeń, w których ubezpieczycielem było TU EUROPA a ubezpieczającymi byli m.in. Getin Noble Bank S.A., Open Finance S.A., TC Doradcy Finansowi Sp. z o.o. Sp. k.; HB Doradcy Finansowi Sp. z o.o. Sp. k. i kontynuują opłacanie składek.

Pozwem objęte są produkty tj. Libra I, Libra II, Libra III, Pareto, Pareto II, Plan Oszczędnościowy Bezpieczna Przyszłość, Plan Oszczędnościowy Bezpieczne Oszczędzanie, Stabilny Plan Oszczędnościowy, Pareto Millenium.

W dniu 13 grudnia 2016r. odbyła się rozprawa, na której Sąd badał kwestię dopuszczalności rozpoznania sprawy przeciwko TU EUROPA o ustalenie w postępowaniu grupowym. Sąd odroczył wydanie postanowienia do dnia 27 grudnia 2016r.

W dniu 27 grudnia 2016 r. odbyła się rozprawa, na której Sąd odroczył bez terminu wydanie postanowienia w kwestii dopuszczalności rozpoznania sprawy przeciwko TU EUROPA o ustalenie w postępowaniu grupowym.

Sąd Okręgowy w Warszawie wyznaczył kolejny termin rozprawy na dzień 1 lutego 2018r., na którym będzie badać kwestię dopuszczalności rozpoznania sprawy w postępowaniu grupowym.

W dniu 1 lutego 2018r. Sąd Okręgowy w Warszawie przyjął do rozpoznania w postępowaniu grupowym pozew przeciwko TU EUROPA, dotyczący osób, które kontynuują opłacanie składekW ustnym uzasadnieniu Sąd wskazał, że spełnione zostały wszystkie przesłanki materialnoprawne i procesowe do rozpoznania niniejszej sprawy w trybie postępowania grupowego. Na postanowienie Sądu pozwanemu TU EUROPA służy zażalenie.

Dnia 25 czerwca 2018r. Sąd Okręgowy w Warszawie doręczył odpis postanowienia z dnia 1 lutego 2018r. o rozpoznaniu niniejszej sprawy w postępowaniu grupowym wraz z uzasadnieniem.

Dnia 6 lipca 2018r. EUROPA złożyła do Sądu Apelacyjnego w Warszawie zażalenie na postanowienie Sądu Okręgowego z dnia 1 lutego 2018r.

Dnia 10 sierpnia 2018r. Kancelaria złożyła odpowiedź na zażalenie EUROPY.

W dniu 4 października 2018r. Sąd Apelacyjny w Warszawie w całości oddalił zażalenie EUROPY i w ten sposób prawomocnie przesądził, że pozew zbiorowy przeciwko EUROPA będzie rozpoznawany w postępowaniu grupowym. Rozstrzygnięcie Sądu Apelacyjnego oznacza, że etap badania dopuszczalności pozwu został zakończony sukcesem i sprawa będzie rozpatrywana przez Sąd jako pozew grupowy.

Kolejnym etapem postępowanie będzie ustalenie ostatecznego składu grupy przez Sąd. Sąd zarządzi publikację ogłoszenia prasowego o toczącym się postępowaniu grupowym i wyznaczy ostateczny termin, do którego zainteresowane osoby będą mogły przystępować do pozwu zbiorowego.

Dnia 25 października 2018r. Kancelaria LWB złożyła do Sądu projekt ogłoszenia o toczącym się postępowaniu grupowym.

W dniu 8 listopada 2018r. Tu Europa złożyła pismo procesowe, w którym ustosunkowała się do projektu ogłoszenia prasowego, a Kancelaria LWB na nie odpowiedziała.

W dniu 11 stycznia 2019r. Kancelaria wniosła do Sądu pismo procesowe z nowymi wnioskami dowodowymi z dokumentów, które są niezbędne do merytorycznego rozpoznania sprawy.

W dniu 30 maja 2019r. Sąd wydał postanowienie w przedmiocie ogłoszenia prasowego o wszczęciu postępowania grupowego. Odpis postanowienia został doręczony Kancelarii w dniu 26 czerwca 2019r. Wobec licznych błędów ww. postanowienia Kancelaria w dniach 2 i 3 lipca 2019r. złożyła wnioski o jego reasumpcję oraz o uchylenie zarządzenia Sądu wobec błędnego obciążenia strony powodowej kosztami ogłoszenia prasowego, w sytuacji gdy powód – reprezentant grupy pełni funkcję rzecznika konsumentów i z mocy ustawy jest w całości zwolniony od kosztów sądowych. Kancelaria złożyła również zażalenia na ww. postanowienie Sądu w przedmiocie ogłoszenia prasowego.

W dniu 11 października 2019r. Sąd doręczył Kancelarii nowe postanowienie o ogłoszeniu prasowym z dnia 4 września 2019r., w którym Sąd uchylił obarczone błędami ww. postanowienie z dnia 30 maja 2019r. i postanowił ustalić nową treść ogłoszenia prasowego uwzględniającą wnioski i uwagi Kancelarii.

Wobec uchylenia przez Sąd nieprawidłowego postanowienia o ogłoszeniu prasowym, w dniu 15 października 2019r. Kancelaria cofnęła zażalenie.

W dniu 16 października 2019r. Kancelaria zwróciła się do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz do Rzecznika Finansowego o przedstawienie Sądowi istotnego poglądu w niniejszej sprawie.

Pełna treść ogłoszenia prasowego – kliknij tutaj

W dniu 16 grudnia 2020 r. Sąd wydał postanowienie o ustaleniu składu grupy, przyznając status członka grupy wszystkim 113 zgłoszonym przez Kancelarię konsumentom. Postanowienie to jest nieprawomocne. TU Europa złożyła zażalenie na to postanowienie w zakresie 29 członków grupy.