Treść niedozwolonych postanowień objętych pozwem

 1. „SKŁADKA ZAINWESTOWANA – wskazana w Deklaracji Przystąpienia kwota, która zostanie zainwestowana w Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy „(…)” w ciągu całego Okresu odpowiedzialności, o którym mowa w Rozdziale 3 pkt 1”
 2. „WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO – wartość wszystkich Aktywów Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego pomniejszonych o inne zobowiązania wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, ustalona zgodnie z zasadami zawartymi w Regulaminie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego „(…)”;”
 3. „WARTOŚĆ JEDNOSTKI UCZESTNICTWA FUNDUSZU – wartość obliczana zgodnie z poniższym wzorem:Wartość Jednostki Uczestnictwa Funduszu = (WAUFK)/JUFgdzie:
  WAUFK – Wartość aktywów netto Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego
  JUF – liczba wszystkich Jednostek Uczestnictwa Funduszu”
  ***
  „WARTOŚĆ JEDNOSTKI UCZESTNICTWA FUNDUSZU – wartość stanowiąca iloraz Wartości aktywów netto Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego oraz liczby wszystkich Jednostek Uczestnictwa Funduszu Kapitałowego, obliczana zgodnie z poniższym wzorem:
  Wartość Jednostki Uczestnictwa Funduszu = (WAUFK)/JUF
  gdzie:
  WAUFK – Wartość aktywów netto Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego
  JUF – liczba wszystkich Jednostek Uczestnictwa Fundusz”
  ***
 4. „WARTOŚĆ RACHUNKU – wartość obliczana zgodnie z poniższym wzorem:
  Wartość rachunku = BLJUF*WJUF
  gdzie:
  BLJUF – bieżąca liczba Jednostek Uczestnictwa Funduszu znajdująca się na Rachunku
  WJUF – aktualna na dany dzień Wartość Jednostki Uczestnictwa Funduszu”
  ***
  „WARTOŚĆ RACHUNKU – wartość stanowiąca iloczyn bieżącej liczby Jednostek Uczestnictwa Funduszu znajdującej się na Rachunku oraz aktualnej na dany dzień Wartości Jednostki Uczestnictwa Funduszu, obliczana zgodnie z poniższym wzorem:
  Wartość rachunku = BLJUF*WJUF
  gdzie:
  BLJUF – bieżąca liczba Jednostek Uczestnictwa Funduszu znajdująca się na Rachunku
  WJUF – aktualna na dany dzień Wartość Jednostki Uczestnictwa Funduszu”
 5. „Okres odpowiedzialności w stosunku do danego Ubezpieczonego kończy się z upływem okresu określonego w pkt 1, a także :
  – z dniem zgonu Ubezpieczonego lub
  – z dniem rezygnacji przez Ubezpieczonego z ubezpieczenia lub
  – z dniem rozwiązania przez Ubezpieczonego stosunku ubezpieczenia w przypadkach, o których mowa w Rozdziale 5 pkt 7-8 lub
  – z dniem likwidacji Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego „(…)”, w zależności od tego, co nastąpi pierwsze.”
 6. „W przypadku gdy nie zostanie osiągnięty poziom (…) złotych sumy wszystkich zapłaconych Składek Pierwszych i pierwszych Składek Bieżących w Okresie Subskrypcji, Ubezpieczyciel zastrzega sobie prawo do przedłużenia Okresu Subskrypcji, w porozumieniu z Ubezpieczającym, lecz nie dłużej niż o dwa miesiące lub do nieobjęcia Klienta ochroną ubezpieczeniową i zwrotu zapłaconej Składki Pierwszej i pierwszej Składki Bieżącej w terminie 14 Dni roboczych od zakończenia Okresu Subskrypcji, na wskazany przez Klienta w Deklaracji Przystąpienia rachunek bankowy. Ubezpieczający niezwłocznie poinformuje Klienta o terminie, do którego został przedłużony Okres Subskrypcji.”***
  „W przypadku gdy nie zostanie osiągnięty poziom (…) złotych sumy wszystkich zapłaconych Składek Pierwszych i pierwszych Składek Bieżących w Okresie Subskrypcji, Ubezpieczyciel zastrzega sobie prawo do przedłużenia Okresu Subskrypcji, w porozumieniu z Ubezpieczającym, lecz nie dłużej niż o dwa miesiące lub do nieobjęcia Klienta ochroną ubezpieczeniową i zwrotu zapłaconej Składki Pierwszej i pierwszej Składki Bieżącej w terminie 14 Dni roboczych od zakończenia Okresu Subskrypcji, Ubezpieczającemu na rachunek bankowy, z którego została zapłacona Składka Pierwsza i pierwsza Składka Bieżąca, a jeśli Składkę Pierwszą i pierwszą Składkę Bieżącą sfinansował Klient, Ubezpieczyciel zwróci w powyższym terminie środki pieniężne na wskazany przez Klienta w Deklaracji Przystąpienia rachunek bankowy. Ubezpieczający niezwłocznie poinformuje Klienta o terminie, do którego został przedłużony Okres Subskrypcji.”
 7. „Ubezpieczyciel zastrzega sobie prawo do odwołania Okresu Subskrypcji do ostatniego dnia trwania Okresu Subskrypcji i nieobjęcia ochroną ubezpieczeniową Klientów, którzy przystąpili do ubezpieczenia w tym Okresie Subskrypcji oraz prawo do odmowy objęcia ochroną ubezpieczeniową, w okresie po zakończeniu Okresu Subskrypcji do dnia poprzedzającego dzień, w którym rozpocząć się miał Okres odpowiedzialności, w przypadku, gdyby zagrożona była możliwość realizacji świadczeń wynikających z Umowy. Odwołanie Okresu Subskrypcji lub odmowa objęcia ochroną może nastąpić w szczególności w związku z dużą zmiennością rynków lub negatywnymi wahaniami instrumentów bazowych, o których mowa w Regulaminie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego „(…)”. W takim przypadku Ubezpieczyciel zwróci zapłaconą Składkę Pierwszą i pierwszą Składkę Bieżącą w terminie 14 Dni roboczych od dnia, w którym Okres Subskrypcji został odwołany lub w terminie 14 Dni roboczych od dnia zakończenia Okresu Subskrypcji w przypadku odmowy objęcia ochroną ubezpieczeniową, na wskazany przez Klienta w Deklaracji Przystąpienia rachunek bankowy.”
 8. „Wysokość Składki Bieżącej obliczana jest na podstawie wysokości Składki Zainwestowanej, o której mowa w Rozdziale 6. Sposób obliczania wysokości Składki Bieżącej określa poniższy wzór:Składka Bieżąca = [(SZ – SP) + (SZ*15*OA)] / 180gdzie:
  SZ – Składka Zainwestowana,
  SP – Składka Pierwsza,
  OA – Opłata Administracyjna, o której mowa w Rozdziale 8 pkt 3.”
  ***
  „Wysokość Składki Bieżącej obliczana jest na podstawie wysokości Składki Zainwestowanej, o której mowa w Rozdziale 6. Sposób obliczania wysokości Składki Bieżącej określa poniższy wzór:
  Składka Bieżąca = [(SZ – SP) + (SZ*10*OA)] / 120
  gdzie:
  SZ – Składka Zainwestowana,
  SP – Składka Pierwsza,
  OA – Opłata Administracyjna, o której mowa w Rozdziale 8 pkt 3.”
 9. „Ubezpieczyciel w ciągu 14 Dni roboczych od dnia zakończenia Okresu Subskrypcji, nabywa Jednostki Uczestnictwa Funduszu i zapisuje je na Rachunku. Do czasu nabycia Jednostek Uczestnictwa Funduszu środki pieniężne nie są oprocentowane. Nabycie Jednostek Uczestnictwa Funduszu następuje za Składkę Pierwszą oraz pierwszą Składkę Bieżącą po pomniejszeniu o Opłatę Administracyjną, pobraną zgodnie z Rozdziałem 8. Nabyta liczba Jednostek Uczestnictwa Funduszu obliczana jest zgodnie z poniższym wzorem:[SP+SB-OA*(SZ)/12]/WJUFNgdzie:
  SP- Składka Pierwsza,
  SB- Składka Bieżąca,
  OA- Opłata Administracyjna, o której mowa w Rozdziale 8 pkt 3,
  SZ- Składka Zainwestowana,
  WJUFN- Wartość Jednostki Uczestnictwa Funduszu w Dacie Nabycia.”
 10. „Wysokość Składki Zainwestowanej obliczana jest na podstawie zadeklarowanej Składki Pierwszej i jest niezmienna w całym Okresie odpowiedzialności. Składka Zainwestowana jest ustalana przez Ubezpieczyciela zgodnie z poniższym wzorem:
  Składka Zainwestowana = (SP)/20%gdzie:
  SP- Składka Pierwsza”
 11. „Opłata Administracyjna naliczana jest procentowo zgodnie z „Tabelą Opłat i Limitów Składek” od wartości Składki Zainwestowanej i pobierana jest miesięcznie ze Składki Bieżącej w Dniu zapłaty Składki Bieżącej.
  ***
  „Opłata za zarządzanie naliczana jest procentowo zgodnie z „Tabelą Opłat i Limitów Składek” od wartości Składki Zainwestowanej i pobierana jest miesięcznie ze Składki Bieżącej w Dniu zapłaty Składki Bieżącej.”
 12. „Wysokość Świadczenia ubezpieczeniowego z tytułu zgonu Ubezpieczonego obliczana jest zgodnie z poniższym wzorem:1%*Składka Zainwestowana + 100%*Wartość Rachunku w Dacie Umorzenia + wartość Składki Pierwszej lub Składek Bieżących zapłaconych a niealokowanych na dzień wpłynięcia do Ubezpieczyciela „Wniosku o wypłatę świadczenia z tytułu zgonu Ubezpieczonego”, Z zastrzeżeniem Rozdziału 9.”
  ***
  „Wysokość Świadczenia ubezpieczeniowego z tytułu zgonu Ubezpieczonego obliczana jest zgodnie z poniższym wzorem:
  1%*Składka Zainwestowana + 100%*Wartość Rachunku w Dacie Umorzenia + wartość Składki Pierwszej lub Składek Bieżących zapłaconych a niealokowanych na dzień wpłynięcia do Ubezpieczyciela zawiadomienia o zgonie Ubezpieczonego, z zastrzeżeniem Rozdziału 9.”
  ***
  „Wysokość Świadczenia ubezpieczeniowego z tytułu zgonu Ubezpieczonego obliczana jest zgodnie z poniższym wzorem:1%*Składka Zainwestowana + (liczba Jednostek Uczestnictwa Funduszu w Dacie Umorzenia*Wartość Jednostki Uczestnictwa Funduszu w dacie zgonu Ubezpieczonego) + wartość Składki Pierwszej lub Składek Bieżących zapłaconych a niealokowanych na dzień wpłynięcia do Ubezpieczyciela zawiadomienia o zgonie Ubezpieczonego, z zastrzeżeniem Rozdziału 9.”
  ***
  „Wysokość Świadczenia ubezpieczeniowego z tytułu zgonu Ubezpieczonego obliczana jest zgodnie z poniższym wzorem:
  1%*Składka Zainwestowana + 100%*Wartość Rachunku w Dacie Umorzenia, z zastrzeżeniem Rozdziału 9.”
  ***
  „Wysokość Świadczenia ubezpieczeniowego z tytułu zgonu Ubezpieczonego wynosi 101% Wartości Rachunku w Dacie Umorzenia z zastrzeżeniem Rozdziału 9.”
 13. „W razie zgonu Ubezpieczonego Świadczenie ubezpieczeniowe zostanie wypłacone w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Ubezpieczyciela zawiadomienia o zgonie Ubezpieczonego („Wniosku o wypłatę świadczenia z tytułu zgonu Ubezpieczonego”). Wraz z „Wnioskiem o wypłatę świadczenia z tytułu zgonu Ubezpieczonego” powinny zostać złożone dokumenty niezbędne do rozpatrzenia roszczenia o wypłatę Świadczenia ubezpieczeniowego. Dokumentami niezbędnymi do rozpatrzenia roszczenia o wypłatę Świadczenia ubezpieczeniowego są oryginały lub potwierdzone notarialnie bądź przez Ubezpieczającego za zgodność z oryginałem kopie dokumentów, którymi są w szczególności:
  1) „Wniosek o wypłatę świadczenia z tytułu zgonu Ubezpieczonego”,
  2) odpis aktu zgonu Ubezpieczonego,
  3) zaświadczenie lekarskie o przyczynie zgonu lub karta zgonu,
  4) dokument tożsamości Uprawnionego (Uprawnionych),
  5) dokumenty stwierdzające okoliczności zgonu (np. protokół policji, postanowienia prokuratury – kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez organ sporządzający), jeśli zostały sporządzone,
  6) dokumenty potwierdzające zmianę danych osobowych Uprawnionego do otrzymania świadczenia (imię, nazwisko – np. odpis skrócony aktu małżeństwa) – jeżeli miała miejsce zmiana danych osobowych Uprawnionego.”
 14. „Występujący z roszczeniem składa dokumenty niezbędne do rozpatrzenia roszczenia o wypłatę Świadczenia ubezpieczeniowego, którymi są oryginały lub potwierdzone notarialnie bądź przez Ubezpieczającego za zgodność z oryginałem kopie dokumentów, w szczególności:
  1) formularz dla zgłaszającego roszczenie (formularz ten zawiera niezbędne do wypłaty Świadczenia ubezpieczeniowego dane Uprawnionego, wzór formularza został pomocniczo przygotowany przez Ubezpieczyciela),
  2) odpis aktu zgonu Ubezpieczonego – chyba, że Uprawniony jest osobą, która takiego odpisu nie posiada i na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa nie może go uzyskać,
  3) zaświadczenie lekarskie o przyczynie zgonu Ubezpieczonego lub karta zgonu – chyba, że Uprawniony jest osobą, która takiego zaświadczenia ani karty nie posiada i na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa nie może ich uzyskać,
  4) dokument tożsamości Uprawnionego (Uprawnionych),
  5) dokumenty stwierdzające okoliczności zgonu Ubezpieczonego (np. protokół policji, postanowienia prokuratury – kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez organ sporządzający), jeśli zostały sporządzone – chyba, że Uprawniony jest osobą, która takich dokumentów nie posiada i na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa nie może ich uzyskać. W takiej sytuacji Uprawniony jest zobowiązany poinformować Ubezpieczyciela o wiadomych sobie okolicznościach zgonu Ubezpieczonego,
  6) dokumenty potwierdzające zmianę danych osobowych Uprawnionego do otrzymania świadczenia (imię, nazwisko – np. odpis skrócony aktu małżeństwa) – jeżeli miała miejsce zmiana danych osobowych Uprawnionego.”
 15. „Brak kompletnej dokumentacji niezbędnej do określenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela lub wypłaty Świadczenia ubezpieczeniowego, w szczególności zawierającej informacje o okolicznościach zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego, udzielenie przez zgłaszającego roszczenie o wypłatę Świadczenia ubezpieczeniowego informacji niezgodnych z prawdą lub niekompletnych, może stanowić podstawę do odmowy lub do ograniczenia wypłaty Świadczenia ubezpieczeniowego do Wartości Rachunku.”
 16. „W razie rezygnacji Klienta z ubezpieczenia w Okresie Subskrypcji, Ubezpieczyciel w terminie 5 Dni roboczych od dnia otrzymania oryginału oświadczenia w tym zakresie, zwraca Klientowi zapłaconą Składkę Pierwszą oraz pierwszą Składkę Bieżącą na rachunek bankowy wskazany przez Klienta w „Oświadczeniu o rezygnacji z ubezpieczenia”.”
 17. „Podstawą do dokonania Całkowitego wykupu jest: 1) okazanie Ubezpieczającemu dokumentu tożsamości Ubezpieczonego wskazującego imię, nazwisko i numer PESEL Ubezpieczonego oraz 2) złożenie prawidłowo wypełnionego i podpisanego przez Ubezpieczonego „Oświadczenia o rezygnacji z ubezpieczenia”.”
 18. „Umorzenie wszystkich Jednostek Uczestnictwa Funduszu na Rachunku następuje najpóźniej 30. dnia po dniu otrzymania przez Ubezpieczyciela oryginału „Oświadczenia o rezygnacji z ubezpieczenia”, według Wartości Jednostki Uczestnictwa Funduszu obowiązującej w Dacie Umorzenia.”
 19. „Opłata Administracyjna- 1,28% w skali roku (naliczana od Składki Zainwestowanej)”
  ***
  „Opłata Administracyjna- 1,92% w skali roku (naliczana od Składki Zainwestowanej)”
  ***
  „Opłata Administracyjna- 0,96 % w skali roku (naliczana od Składki Zainwestowanej)”
  ***
  „Opłata za zarządzanie- 1,92% w skali roku (naliczana od Składki Zainwestowanej)”
 20. Opłata
  Likwidacyjna
  Rok
  Odpowiedzialności
  Wysokość Opłaty
  Likwidacyjnej

  (pobierana od
  Wartości Rachunku)
  1 100%
  2 100%
  3 100%
  4 75%
  5 50%
  6 30%
  7 20%
  8 15%
  9 10%
  10 5%
  11 4%
  12 3%
  13 2%
  14 1%
  15 1%

  ***

  Opłata
  Likwidacyjna
  Rok
  Odpowiedzialności
  Wysokość Opłaty
  Likwidacyjnej

  (pobierana od
  Wartości Rachunku)
  1 80%
  2 80%
  3 80%
  4 70%
  5 60%
  6 50%
  7 40%
  8 30%
  9 25%
  10 20%
  11 15%
  12 10%
  13 5%
  14 5%
  15 5%

  ***

  Opłata
  Likwidacyjna
  Rok
  Odpowiedzialności
  Wysokość Opłaty
  Likwidacyjnej

  (pobierana od
  Wartości Rachunku)
  1 100%
  2 100%
  3 80%
  4 60%
  5 50%
  6 40%
  7 30%
  8 15%
  9 10%
  10 5%
 21. „WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO – wartość wszystkich Aktywów Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego pomniejszonych o inne zobowiązania wynikające z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, ustalona zgodnie z zasadami zawartymi w Regulaminie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego „(…)”;”
 22. „WARTOŚĆ JEDNOSTKI UCZESTNICTWA FUNDUSZU – wartość równa ilorazowi Wartości aktywów netto Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego i liczby wszystkich Jednostek Uczestnictwa Funduszu;”
 23. Środki Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego lokowane są do 100% w obligacje wyemitowane przez SecurAssets S.A., z których wypłata oparta jest na indeksie BNP PARIBAS NEW FRONTIER 8 EUROPE (PLN HEDGED) EXCESS RETURN INDEX (KOD BLOOMBERG: BNPINFPE). Obligacje emitowane przez SecurAssets S.A. wyceniane są w PLN.”
  ***
  „Środki Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego „(…)” lokowane są do 100% w obligacje wyemitowane przez SecurAssets S.A., z których wypłata oparta jest na indeksie BNP PARIBAS NEW FRONTIER 8 EUROPE (PLN HEDGED) EXCESS RETURN INDEX (KOD BLOOMBERG: BNPINFPE). Obligacje emitowane przez SecurAssets S.A. wyceniane są w złotych polskich. Inwestycja w obligacje wiąże się z ryzykiem kredytowym. Przez ryzyko kredytowe obligacji rozumie się możliwość wystąpienia trwałej lub czasowej niezdolności emitenta do obsługi zadłużenia, w tym do wykupu wyemitowanych obligacji.”
  ***
  „Środki Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego lokowane są do 100% w certyfikaty wyemitowane przez BNP Paribas Arbitrage Issuance BV gwarantowane przez Bank BNP Paribas, z których wypłata oparta jest na indeksie BNP PARIBAS NF8 EUROPE EXCESS RETURN INDEX (KOD BLOOMBERG: BNPINF8E). Certyfikaty emitowane przez BNP Paribas wyceniane są w PLN.”
  ***
  „Środki Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego „(…)” lokowane są do 100% w certyfikaty wyemitowane przez BNP Paribas Arbitrage Issuance BV gwarantowane przez Bank BNP Paribas, z których wypłata oparta jest na indeksie BNP PARIBAS LIBRA EMERGING MARKETS PLN ER INDEX (KOD BLOOMBERG: BNPIFLEP INDEX). Certyfikaty emitowane przez BNP Paribas Arbitrage Issuance BV wyceniane są w złotych polskich. Inwestycja w certyfikaty wiąże się z ryzykiem kredytowym emitenta. Przez ryzyko kredytowe emitenta rozumie się możliwość wystąpienia trwałej lub czasowej niezdolności emitenta do obsługi zadłużenia, w tym do wykupu wyemitowanych certyfikatów.”
 24. „Indeks BNP PARIBAS NEW FRONTIER 8 EUROPE (PLN HEDGED) EXCESS RETURN INDEX stworzony przez BNP Paribas Arbitrage SNC umożliwia zdywersyfikowaną ekspozycję na rynek akcji europejskich, amerykańskich, japońskich i rynków rozwijających się, nieruchomości europejskich, obligacji europejskich i surowców.”
  ***
  „Indeks BNP PARIBAS NF8 EUROPE EXCESS RETURN INDEX stworzony przez Bank BNP Paribas umożliwia zdywersyfikowaną ekspozycję na rynek akcji europejskich, amerykańskich, japońskich i rynków rozwijających się, nieruchomości europejskich, obligacji europejskich i surowców.”
  ***
  „Indeks BNP PARIBAS LIBRA EMERGING MARKETS PLN ER INDEX stworzony przez BNP Paribas Arbitrage SNC umożliwia uzyskanie dynamicznie dostosowanej ekspozycji na rynek akcji powiązanych z krajami rozwijającymi się oraz na rynek obligacji amerykańskich. Strategia inwestycyjna indeksu, w przypadku zanotowania trendu wzrostowego na rynku akcji, zwiększa ekspozycję na ten rynek natomiast w przypadku zanotowania trendu spadkowego zwiększa ekspozycję na rynek obligacji amerykańskich.”
 25. „Po zakończeniu Okresu odpowiedzialności, obligacje zapewniają ochronę kwoty odpowiadającej Składce Zainwestowanej powiększonej o ewentualną dodatnią zmianę indeksu BNP PARIBAS NEW FRONTIER 8 EUROPE (PLN HEDGED) EXCESS RETURN INDEX. Po zakończeniu Okresu odpowiedzialności, o którym mowa w Rozdziale 3 pkt 1 Warunków Ubezpieczenia Wartość Rachunku zostanie obliczona zgodnie z poniższym wzorem:
  Składka Zainwestowana*(100% + Max [0; Indexfinal / Indexinitial – 1])
  gdzie:
  Indexfinal – wartość indeksu w dacie tfinal na zamknięcie dnia;
  Indexinitial – wartość indeksu w dacie tinitial na zamknięcie dnia;
  Data tfinal oraz data tinitial wskazane są w Załączniku nr 1 do Deklaracji Przystąpienia.
  W przypadku przedłużenia Okresu Subskrypcji, zgodnie z Rozdziałem 4 pkt 4 Warunków Ubezpieczenia, daty o których mowa w niniejszym ustępie zostaną podane w Certyfikacie. Ubezpieczający niezwłocznie poinformuje klienta o terminie, do którego został przedłużony Okres Subskrypcji.”
  ***
  „Po zakończeniu Okresu odpowiedzialności, obligacje gwarantują zwrot kwoty odpowiadającej Składce Zainwestowanej powiększonej o ewentualną dodatnią zmianę indeksu BNP PARIBAS NEW FRONTIER 8 EUROPE (PLN HEDGED) EXCESS RETURN INDEX. Po zakończeniu Okresu odpowiedzialności, o którym mowa w Rozdziale 3 pkt 1 Warunków Ubezpieczenia Wartość Rachunku zostanie obliczona zgodnie z poniższym wzorem:
  Składka Zainwestowana*(100% + Max [0; Indexfinal / Indexinitial – 1])
  gdzie:
  Indexfinal – wartość indeksu w dacie tfinal na zamknięcie dnia;
  Indexinitial – wartość indeksu w dacie tinitial na zamknięcie dnia;
  Data tfinal oraz data tinitial wskazane są w Załączniku nr 1 do Deklaracji Przystąpienia.
  W przypadku przedłużenia Okresu Subskrypcji, zgodnie z Rozdziałem 4 pkt 4 Warunków Ubezpieczenia, daty o których mowa w niniejszym ustępie zostaną podane w Certyfikacie. Ubezpieczający niezwłocznie poinformuje klienta o terminie, do którego został przedłużony Okres Subskrypcji.”
  ***
  „Wartość Rachunku po zakończeniu Okresu odpowiedzialności zostanie obliczona w oparciu o wartość certyfikatów, o których mowa w ust. 3. Na dzień zakończenia Okresu odpowiedzialności, certyfikaty zapewniają ochronę wartości nominalnej odpowiadającej Składce Zainwestowanej. Na dzień zakończenia Okresu odpowiedzialności wartość certyfikatów zostanie obliczona zgodnie z poniższym wzorem:
  wartość nominalna*(1 + Max [0; Indexfinal / Indexinitial – 1])
  gdzie:
  Indexfinal – wartość indeksu w dacie obserwacji tFinal na zamknięcie dnia;
  Indexinitial – wartość indeksu w dacie obserwacji tInitial na zamknięcie dnia;
  Data obserwacji tfinal oraz data obserwacji tInitial wskazane są w Załączniku nr 1 do Deklaracji Przystąpienia.
  W przypadku przedłużenia Okresu Subskrypcji, o którym mowa w Warunkach Ubezpieczenia w Rozdziale pt. „Warunki objęcia ochroną ubezpieczeniową”, nowe daty obserwacji tFinal i tInitial zostaną podane w Certyfikacie. Ubezpieczający niezwłocznie poinformuje Klienta o terminie, do którego został przedłużony Okres Subskrypcji.”
  ***
  „Po zakończeniu Okresu odpowiedzialności, obligacje zapewniają ochronę kwoty odpowiadającej Składce Zainwestowanej powiększonej o ewentualną dodatnią zmianę indeksu BNP PARIBAS NEW FRONTIER 8 EUROPE (PLN HEDGED) EXCESS RETURN INDEX. Po zakończeniu Okresu odpowiedzialności, o którym mowa w Warunkach Ubezpieczenia w Rozdziale pt. „Okres odpowiedzialności”, Wartość Rachunku zostanie obliczona zgodnie z poniższym wzorem:
  Składka Zainwestowana*(100% + Max [0; Indexfinal / Indexinitial – 1])
  gdzie:
  Indexfinal – wartość indeksu w dacie tfinal na zamknięcie dnia;
  Indexinitial – wartość indeksu w dacie tinitial na zamknięcie dnia;
  Data tfinal oraz data tinitial wskazane są w Załączniku nr 1 do Deklaracji Przystąpienia.
  W przypadku przedłużenia Okresu Subskrypcji, o którym mowa w Warunkach Ubezpieczenia w Rozdziale pt. „Warunki objęcia ochroną ubezpieczeniową”, nowe daty tFinal i tInitial zostaną podane w Certyfikacie. Ubezpieczający niezwłocznie poinformuje Klienta o terminie, do którego został przedłużony Okres
  ***
  „Wartość Rachunku na dzień zakończenia Okresu odpowiedzialności zostanie obliczona w oparciu o wartość obligacji, o których mowa w ust. 3. Na dzień zakończenia Okresu odpowiedzialności, obligacje zapewniają ochronę wartości nominalnej odpowiadającej Składce Zainwestowanej. Na dzień zakończenia Okresu odpowiedzialności wartość obligacji zostanie obliczona zgodnie z poniższym wzorem:
  wartość nominalna*(1 + Max [0; Indexfinal / Indexinitial – 1])
  gdzie:
  Indexfinal – wartość indeksu w dacie tfinal na zamknięcie dnia;
  Indexinitial – wartość indeksu w dacie tInitial na zamknięcie dnia;
  Data tfinal oraz data tInitial wskazane są w Załączniku nr 1 do Deklaracji Przystąpienia.
  W przypadku przedłużenia Okresu Subskrypcji, o którym mowa w Warunkach Ubezpieczenia w Rozdziale pt. „Warunki objęcia ochroną ubezpieczeniową”, nowe daty tfinal i tInitial zostaną podane w Certyfikacie. Ubezpieczający niezwłocznie poinformuje Klienta o terminie, do którego został przedłużony Okres Subskrypcji.”
 26. „Jeżeli nastąpi likwidacja indeksu, o którym mowa w §4 ust. 3-6, Ubezpieczyciel może zastąpić zlikwidowany indeks Zastępczym Indeksem pod warunkiem, że Zastępczy Indeks związany jest z tym samym sektorem gospodarki lub obszarem geograficznym. W braku możliwości spełnienia powyższego warunku, Ubezpieczyciel wybierze indeks najkorzystniejszy dla Ubezpieczonego w ocenie Ubezpieczyciela.”***„Jeżeli nastąpi zdarzenie mające istotny wpływ na dalsze funkcjonowanie indeksu, w szczególności nastąpi likwidacja indeksu, o którym mowa w §4 ust. 3-6, agent kalkulacyjny (BNP Paribas Arbitrage SNC lub jego następca) może zastąpić zlikwidowany indeks „Zastępczym Indeksem” pod warunkiem, że wartość „Zastępczego Indeksu” jest ustalana w analogiczny sposób do wartości indeksu, o którym mowa w §4 ust. 3-6. W przypadku braku możliwości spełnienia powyższego warunku, wartość indeksu może zostać określona przez agenta kalkulacyjnego.”
 27. Wartość Jednostki Uczestnictwa Funduszu na Dzień wyceny obliczana jest jako iloraz Wartości aktywów netto Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego na Dzień wyceny i liczby wszystkich Jednostek Uczestnictwa Funduszu w Dzień wyceny.”
 28. „1. W okresie obowiązywania Umowy Ubezpieczyciel może zlikwidować Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy, bądź zmienić jego strategię inwestycyjną, o czym poinformuje Ubezpieczającego najpóźniej 3 miesiące kalendarzowe przed jego likwidacją lub zmianą strategii inwestycyjnej.
  2. Ubezpieczeni, za pośrednictwem Ubezpieczającego, zostaną poinformowani pisemnie o likwidacji Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego lub zmianie jego strategii inwestycyjnej najpóźniej 2 miesiące kalendarzowe przed jego likwidacją lub zmianą strategii inwestycyjnej.
  3. Od momentu ogłoszenia likwidacji Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego na stronie internetowej Ubezpieczyciela, następuje zakończenie alokacji Składek Bieżących do Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego.”
  ***
  „1. W okresie obowiązywania Umowy Ubezpieczyciel zastrzega sobie prawo do:
  a) likwidacji Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego „(…)” o czym poinformuje Ubezpieczającego najpóźniej na 3 miesiące przed jego likwidacją,
  b) zmiany strategii inwestycyjnej Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego o czym poinformuje Ubezpieczającego niezwłocznie po otrzymaniu takiej informacji.
  2. Ubezpieczeni, za pośrednictwem Ubezpieczającego, zostaną poinformowani pisemnie o likwidacji Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego „(…)” najpóźniej na 2 miesiące kalendarzowe przed jego likwidacją. W przypadku zmiany strategii inwestycyjnej Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Ubezpieczeni za pośrednictwem Ubezpieczającego, zostaną poinformowani w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Ubezpieczającego informacji od Ubezpieczyciela.
  3. Od momentu ogłoszenia likwidacji Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego „(…)” na stronie internetowej Ubezpieczyciela, następuje zakończenie Alokacji Składek Bieżących pomniejszonych o Opłatę za zarządzanie w Ubezpieczeniowym Funduszu Kapitałowym „(…)”.”