Twoja Perspektywa

Twoja Stabilizacja

db Inwestuj w Przyszłość – Pasja Oszczędzania

Polisa zamknięta

Zgłoszenia do pozwu prosimy wysłać  na adres e-mail: przywiazanidopolisy@lwb.com.pl 

lub pocztą na adres Kancelarii:

Lengiewicz Wrońska Berezowska i Wspólnicy
Kancelaria Prawnicza s.c.
ul.Trębacka 4
00-074 Warszawa

Jakie dokumenty są potrzebne

 1. Deklaracja przystąpienia oraz certyfikat.
 2. Polisa.
 3. Załączniki do polisy – jeżeli są w Państwa posiadaniu.
 4. Pismo od Skandia o rozwiązaniu stosunku ubezpieczenia, zawierające rozliczenie rachunku – jeżeli jest w Państwa posiadaniu.
 5. Print screen konta online polisy (jeżeli mogą go Państwo uzyskać) informujący o sumie wpłaconych składek i wysokości wartości wykupu, a jeżeli brak jest możliwości uzyskania Print screenu – potwierdzenie wpłat składek oraz ostatnia informacja od Skandia (pismo) dotycząca wartości rachunku.
 6. Dokument potwierdzający wysokość kwoty wypłaconej przez Skandia po rozwiązaniu ubezpieczenia lub informacja, że Skandia nie wypłaciła żadnej kwoty.
 7. Państwa adres e-mail i numer telefonu.

Dokumenty prosimy wysłać na adres e-mail:

przywiazanidopolisy@lwb.com.pl

lub pocztą albo dostarczyć bezpośrednio do Kancelarii na adres: Lengiewicz Wrońska Berezowska i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza s.c., ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa.

Skontaktujemy się z Państwem w ciągu kilku dni telefonicznie lub mailowo.

Wynagrodzenie Kancelarii

 1. Wynagrodzenie Kancelarii za prowadzenie Postępowania składa się z: wynagrodzenia ryczałtowego („Opłata Ryczałtowa”) oraz premii za sukces („Premia za Sukces”).
 2. Klient jest zobowiązany zapłacić Kancelarii Opłatę Ryczałtową, która wynosi:
  • 80% kwot podanych w punkcie 4 – za prowadzenie postępowania przedsądowego, negocjacji, mediacji i postępowania przed sądem w pierwszej instancji,
  •  20% kwot podanych w punkcie 4 – za prowadzenie postępowania przed sądem w drugiej instancji i przed Sądem Najwyższym.
 3. Wynagrodzenie obejmuje również wynagrodzenie Kancelarii z tytułu świadczenia pomocy prawnej za prowadzenie postępowania egzekucyjnego.
 4. Opłata Ryczałtowa została wyliczona na podstawie wysokości Kwoty wpłaconej pomniejszonej o kwotę zwróconą Kientowi lub o kwotę, która ma być zwrócona Klientowi („Kwota”); w pierwszej instancji oraz za prowadzenie postępowania przedsądowego, negocjacji i mediacji jako 80%, zaś w drugiej instancji i przed Sądem Najwyższym jako 20% następujących kwot:
  • • przy wysokości Kwoty do 500 zł – 50 zł;
  • przy wysokości Kwoty powyżej 500 zł do 1.500 zł – 150 zł;
  • przy wysokości Kwoty powyżej 1.500 zł do 5.000 zł – 500 zł;
  • przy wysokości Kwoty powyżej 5.000 zł do 20.000 zł – 1.000 zł;
  • przy wysokości Kwoty powyżej 20.000 zł do 50.000 zł – 2.000 zł;
  • przy wysokości Kwoty powyżej 50.000 zł do 200.000 zł – 3.000 zł;
  • przy wysokości Kwoty powyżej 200.000 zł – 6.000 zł.W przypadku gdy Klient nawiązał więcej niż jeden stosunek ubezpieczenia ze Skandia, nadający się do wspólnego postępowania, z których następnie zrezygnował, wysokość Kwoty będącej podstawą obliczenia Opłaty Ryczałtowej, stanowi suma Kwot pobranych od każdej z polis.
 5. Klient jest zobowiązany zapłacić Kancelarii Premię za Sukces w stosunku do kwoty zasądzonej na rzecz Klienta lub kwoty należnej Klientowi w wyniku zawartej ugody lub kwoty zwróconej Klientowi, jako: 10% brutto ww. kwoty.
 6. Przez sukces („Sukces”) rozumie się:
  • rozstrzygnięcie prawomocnie kończące postępowanie sądowe, inne niż: (i) wyrok oddalający powództwo w całości, (ii) postanowienie o odrzuceniu pozwu,
  • ugodę zawartą w sprawie,
  • odzyskanie w wyniku działań Kancelarii całości lub części żądanych kwot.
 7. Wynagrodzenie Kancelarii będzie płatne przez Klienta w następujący sposób:
  • część Opłaty Ryczałtowej, o której mowa w pkt. 2 ust. 2.1. powyżej, będzie płatna przez Klienta w terminie 7 (siedmiu) dni po podpisaniu przez obie Strony Umowy o obsługę prawną; dowód uiszczenia części Opłaty Ryczałtowej Klient jest zobowiązany doręczyć do Kancelarii wraz z podpisanym przez siebie egzemplarzem Umowy o obsługę prawną;
  • druga część Opłaty Ryczałtowej, o której mowa w pkt. 2 ust. 2.2. powyżej, będzie płatna wówczas, gdy Postępowanie będzie prowadzone w drugiej instancji i zostanie uiszczona przez Klienta w terminie 7 (siedmiu) dni od wezwania przez Kancelarię;
  • Premia za Sukces będzie płatna w terminie 7 (siedmiu) dni od otrzymania przez Klienta kwoty, o której mowa w pkt. 5 powyżej. Jeżeli Klient otrzyma tylko część ww. kwoty lub będzie ją otrzymywał częściami, wówczas Premia za Sukces będzie płatna sukcesywnie, w wysokości kwot otrzymanych przez Klienta.
 8. Wynagrodzenie Kancelarii zostało określone jako kwoty brutto, które zawierają podatek VAT.
 9. Wynagrodzenie Kancelarii, tj. Opłatę Ryczałtową i Premię za Sukces należy wpłacać przelewem na rachunek bankowy Kancelarii. Faktura VAT zostanie wystawiona i wysłana Klientowi w formie elektronicznej.
 10. Wynagrodzenie obejmuje również techniczno – administracyjne wydatki Kancelarii związane z prowadzeniem Postępowania, w tym w szczególności wydatki związane z wysyłką i odbiorem korespondencji, kosztami telekomunikacyjnymi, podróżami prawników i pracowników Kancelarii do sądów, do organów administracji, do innych instytucji, w których obecność będzie wskazana ze względu na prowadzenie Postępowania, z podróżami na spotkania z osobami objętymi pozwem, z wyjątkiem kosztów dojazdów i pobytów, których celem będą spotkanie w miejscowościach oddalonych o ponad 200 km od Warszawy.
 11. W przypadku, gdy oboje małżonkowie nabyli Polisy, każde z nich zawiera oddzielną umowę z Kancelarią. Wynagrodzenie Kancelarii liczone jest od każdego z małżonków osobno. Każdy z małżonków jest samodzielnym Klientem.

***

 • Rachunek bankowy przeznaczony do wpłat wynagrodzenia tytułem opłaty ryczałtowej: Alior Bank SA, 23 2490 0005 0000 4600 3571 2017;
 • Rachunek bankowy przeznaczony do wpłat wynagrodzenia tytułem premii za sukces: Alior Bank SA, 91 2490 0005 0000 4600 5399 5487;
 • Rachunek bankowy przeznaczony do wpłat wpisów sądowych: Alior Bank SA, 03 2490 0005 0000 4600 6618 3375;
 • Rachunek bankowy przeznaczony do wpłat depozytu: Alior Bank SA, 29 2490 0005 0000 4600 6855 8631.

Kontakt

E-mail:

przywiazanidopolisy@lwb.com.pl

Telefon: +48 693 303 323
poniedziałek – piątek w godzinach 10:00 – 17:00

Adres Kancelarii: Lengiewicz Wrońska Berezowska i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza s.c.
ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa

Informacje o pozwie

Kancelaria LWB przyjmuje zgłoszenia do pozwów o zapłatę przeciwko Skandia (obecna nazwa Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group), które dotyczą umów grupowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, o następujących nazwach:

 • db Inwestuj w Przyszłość – Pasja Oszczędzania
 • Twoja Perspektywa
 • Twoja Stabilizacja

Pozwy dotyczą osób, które zrezygnowały ze stosunku ubezpieczenia.

W pozwach żądamy od Skandia:

 • zwrotu kwoty pobranej przez Skandia przy rozwiązaniu stosunku ubezpieczenia (Skandia nie nadawała kwotom pobranym żadnej nazwy wypłacając konsumentom jedynie tzw. świadczenie wykupu).

Pozwy są składane w trybie indywidualnym na zasadach współuczestnictwa formalnego. Współuczestnictwo formalne pozwala na objęcie jednym pozwem kilku osób, jeżeli łączna wartość ich roszczeń nie przekracza 75.000,- złotych.

Kancelaria LWB złożyła 4 pozwy o zapłatę przeciwko Skandia, które dotyczą umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, o nazwach: db Inwestuj w Przyszłość -– Pasja Oszczędzania, Twoja Perspektywa i Twoja Stabilizacja, w których 16 osób domaga się zwrotu pobranych kwot przy rozwiązaniu ubezpieczenia.

Osoby zainteresowane złożeniem pozwu mogą to zrobić poprzez wysłanie zgłoszenia za pośrednictwem www.pozwyzbiorowe.lwb.com.pl albo www.pz.lwb.com.pl