Kancelaria LWB rozpoczęła przyjmowanie zgłoszeń od konsumentów, którzy zrezygnowali z polis na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym („UFK”), na warunkach wynikających z decyzji wydanych przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów („UOKiK”).

UOKiK wydał decyzje w sprawie 17 towarzystw ubezpieczeniowych w związku z pobieraniem przez nie opłat likwidacyjnych i ukrytych opłat likwidacyjnych w polisach na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym („opłaty likwidacyjne”). Ubezpieczyciele zobowiązali się do obniżenia opłat likwidacyjnych w istniejących umowach. Skany wszystkich 17 decyzji UOKiK znajdziecie Państwo w zakładce Decyzje UOKiK lub na stronie internetowej UOKiK poświęconej polisom na życie z UFK.

Decyzje UOKiK umożliwiają konsumentom rozwiązanie polis na życie z UFK za pobraniem przez towarzystwa ubezpieczeń niższych opłat likwidacyjnych. Obniżenie opłat likwidacyjnych nie dotyczy jednak wszystkich konsumentów. Z możliwości rozwiązania polis na warunkach określonych w decyzjach UOKiK będą mogli skorzystać tylko konsumenci, którzy posiadają produkty zamieszczone w decyzjach UOKiK, tj. w decyzji musi być wymieniona zarówno nazwa produktu jak również jego dodatkowe oznaczenie, np. nr OWU, nr Tabeli opłat (w zależności od decyzji).

Jeżeli produkt posiadany przez konsumenta nie znajduje się w decyzjach UOKiK, konsument nie będzie mógł skorzystać z preferencyjnych warunków rozwiązania polisy określonych w decyzjach.

Aby sprawdzić, czy Państwa produkt został objęty decyzją UOKiK:

 1. mogą Państwo samodzielnie zweryfikować treść decyzji UOKiK, w odniesieniu do towarzystwa ubezpieczeniowego, w którym posiadacie Państwo polisę; scany decyzji UOKiK znajdują się w zakładce Decyzje UOKiK; przypominamy, że w decyzji UOKiK musi znaleźć się zarówno nazwa produktu, jak również jego oznaczenie np. nr OWU, nr Tabeli opłat (w zależności od decyzji); albo
 2. mogą Państwo skontaktować się z infolinią towarzystwa ubezpieczeniowego; dodatkowo w przypadku odpowiedzi twierdzącej warto także zapytać o nową wysokość opłaty likwidacyjnej; albo
 3. mogą Państwo wysłać zapytanie e-mailem lub listem poleconym na adres towarzystwa ubezpieczeniowego.

Informujemy również, że towarzystwa ubezpieczeń mają obowiązek wysłać do konsumentów objętych decyzjami UOKiK listy, informujące o możliwości rozwiązania polis na warunkach wynikających z decyzji oraz propozycje aneksu do umowy ubezpieczenia. Z oferty zawarcia aneksu konsument będzie mógł skorzystać w dowolnym momencie trwania umowy ubezpieczenia. Ponadto każde z towarzystw ubezpieczeniowych ma obowiązek poinformować konsumenta, żeskorzystanie z warunków rozwiązania umowy wynikających z decyzji UOKiK nie zamyka drogi konsumentowi do dochodzenia dalszych roszczeń na drodze cywilnoprawnej.

Jeżeli konsument skorzysta z możliwości rozwiązania polisy, na warunkach wynikających z decyzji UOKiK, tj. za pobraniem niżej opłaty likwidacyjnej, będzie mógł dochodzić dalszych roszczeń na drodze sądowej, w tym w zakresie pozostałej kwoty zatrzymanej przez towarzystwo ubezpieczeniowe nazwanej opłatą likwidacyjną czy też świadczeniem wykupu albo wartością wykupu.

Kancelaria LWB będzie prowadziła postępowania sądowe celem dochodzenia dalszych roszczeń konsumentów w zakresie pozostałej kwoty zatrzymanej przez towarzystwo ubezpieczeniowe w zakresie pozostałej kwoty zatrzymanej przez towarzystwo ubezpieczeniowe. Decyzję o tym czy roszczenia dochodzone będą w trybie postępowań grupowych czy indywidualnych, Kancelaria podejmie w konsultacji z Państwem.

Nazwa Towarzystwa Ubezpieczeniowego:

Nazwa produktu:

Czy polisa jest nadal aktywna:

Imię:

Nazwisko:

Telefon:

E-mail:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Lengiewicz Wrońska Berezowska i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza s.c. z siedzibą w Warszawie (00-074 Warszawa) w celu świadczenia pomocy prawnej w zakresie dotyczącym moich roszczeń wobec towarzystwa ubezpieczeniowego, w związku z zawartą/zawartymi przeze mnie umową/umowami ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym lub przystąpieniem do takiej umowy.

Administratorem danych osobowych jest Lengiewicz Wrońska Berezowska i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza s.c. (LWB) z siedzibą w Warszawie (00-074 Warszawa) przy ul. Trębackiej 4. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu świadczenia pomocy prawnej na rzecz osób dochodzących lub zamierzających dochodzić roszczeń od towarzystw ubezpieczeniowych w związku z zawartymi przez te osoby umowami ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym lub przystąpieniem do takiej umowy. Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy o ochronie danych osobowych. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych oraz możliwość ich poprawiania. Dane są podawane przez osobę, której dotyczą, dobrowolnie, jednak brak zgody na ich przetwarzanie lub cofnięcie tej zgody skutkuje niemożnością świadczenia pomocy prawnej przez LWB na rzecz tej osoby.

Jakie dokumenty są potrzebne

 1. Polisa (dla polis indywidualnych) lub Certyfikat i Deklaracja przystąpienia (dla polis grupowych).
 2. Pismo od towarzystwa ubezpieczeń informujące wysokości obniżonej tzw. opłaty likwidacyjnej lub o wysokości podwyższonej wartości wykupu – jeżeli jest w Państwa posiadaniu.
 3. Państwa adres e-mail i numer telefonu.

Dokumenty prosimy wysłać mailem na adres e-mail:

przywiazanidopolisy@lwb.com.pl
lub pocztą albo dostarczyć bezpośrednio do Kancelarii na adres: Lengiewicz Wrońska Berezowska i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza s.c., ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa.

Skontaktujemy się z Państwem w ciągu kilku dni telefonicznie lub mailowo.

Wynagrodzenie Kancelarii

 1. Wynagrodzenie Kancelarii za prowadzenie Postępowania składa się z: wynagrodzenia ryczałtowego („Opłata Ryczałtowa”) oraz premii za sukces („Premia za Sukces””).
 2. Klient jest zobowiązany zapłacić Kancelarii Opłatę Ryczałtową, która wynosi:
  •  80% kwoty wymienionej w pkt 4 poniżej, za prowadzenie postępowania przedsądowego, negocjacji, mediacji i postępowania przed sądem w pierwszej instancji,
  • 20% kwoty wymienionej w pkt 4 poniżej, za prowadzenie postępowania przed sądem w drugiej instancji i przed Sądem Najwyższym.
 3. Wynagrodzenie obejmuje również wynagrodzenie Kancelarii z tytułu świadczenia pomocy prawnej za prowadzenie postępowania egzekucyjnego.
 4. Opłata Ryczałtowa została wyliczona na podstawie wysokości tzw. Opłaty Likwidacyjnej, w pierwszej instancji oraz za prowadzenie postępowania przedsądowego, negocjacji i mediacji jako 80%, zaś w drugiej instancji i przed Sądem Najwyższym jako 20% następujących kwot:
  • przy wysokości roszczenia do 500 zł – 60 zł;
  • przy wysokości roszczenia powyżej 500 zł do 1.500 zł – 180 zł;
  • przy wysokości roszczenia powyżej 1.500 zł do 5.000 zł – 600 zł;
  • przy wysokości roszczenia powyżej 5.000 zł do 20.000 zł – 1.200 zł;
  • przy wysokości roszczenia powyżej 20.000 zł do 50.000 zł – 2.400 zł;
  • przy wysokości roszczenia powyżej 50.000 zł do 200.000 zł – 3.600 zł;
  • przy wysokości roszczenia powyżej 200.000 zł – 7.200 zł.

  W przypadku gdy Klient nabył od danego towarzystwa ubezpieczeń więcej niż jedną Polisę, wysokość roszczenia będącego podstawą obliczenia Opłaty Ryczałtowej, stanowi sumę Opłat Likwidacyjnych pobranych od każdej z Polis. Każdy z małżonków jest samodzielnym Klientem.

 5. Klient jest zobowiązany zapłacić Kancelarii Premię za Sukces w stosunku do kwoty zasądzonej na rzecz Klienta lub kwoty należnej Klientowi w wyniku zawartej ugody lub kwoty zwróconej Klientowi, jako 10% brutto ww. kwoty.
 6. Przez sukces („Sukces”) rozumie się:
  • rozstrzygnięcie prawomocnie kończące postępowanie sądowe, inne niż: (i) wyrok oddalający powództwo w całości, (ii) postanowienie o odrzuceniu pozwu,
  • ugodę zawartą z Ubezpieczycielem,
  • odzyskanie w wyniku działań Kancelarii całości lub części Opłaty Likwidacyjnej.
 7. Wynagrodzenie Kancelarii będzie płatne przez Klienta w następujący sposób:
  •  Opłata za reklamację, o której mowa w pkt. 2 powyżej, będzie płatna przez Zleceniodawcę w terminie 7 (siedmiu) dni po podpisaniu przez obie Strony Umowy o obsługę prawną; dowód uiszczenia części Opłaty Ryczałtowej Zleceniodawca jest zobowiązany doręczyć do Kancelarii wraz z podpisanym przez siebie egzemplarzem Umowy o obsługę prawną;
  • druga część Opłaty Ryczałtowej, o której mowa w pkt. 2 ust. 2.2. powyżej, będzie płatna wówczas, gdy Postępowanie będzie prowadzone w drugiej instancji i zostanie uiszczona przez Klienta w terminie 7 (siedmiu) dni od wezwania przez Kancelarię;
  • Premia za Sukces będzie płatna w terminie 7 (siedmiu) dni od otrzymania przez Klienta kwoty, o której mowa w pkt. 5 powyżej. Jeżeli Klient otrzyma tylko część ww. kwoty lub będzie ją otrzymywał częściami, wówczas Premia za Sukces będzie płatna sukcesywnie, w wysokości równej 10% kwot otrzymanych przez Klienta.
 8. Wynagrodzenie Kancelarii zostało określone jako kwoty brutto, które zawierają podatek VAT.
 9. Wynagrodzenie Kancelarii, tj. Opłatę Ryczałtową i Premię za Sukces należy wpłacać przelewem na rachunek bankowy Kancelarii numer 83 1060 0076 0000 3300 0030 9077. Faktura VAT zostanie wystawiona i wysłana Klientowi w formie elektronicznej.
 10. Wynagrodzenie obejmuje również techniczno – administracyjne wydatki Kancelarii związane z prowadzeniem Postępowania, w tym w szczególności wydatki związane z wysyłką i odbiorem korespondencji, kosztami telekomunikacyjnymi, podróżami prawników i pracowników Kancelarii do sądów, do organów administracji, do innych instytucji, w których obecność będzie wskazana ze względu na prowadzenie Postępowania.
 11. W przypadku, gdy oboje małżonkowie nabyli Polisy, każde z nich zawiera oddzielną umowę z Kancelarią. Wynagrodzenie Kancelarii liczone jest od każdego z małżonków osobno. Każdy z małżonków jest samodzielnym Klientem.

Kontakt

E-mail:

przywiazanidopolisy@lwb.com.pl

Numery telefonów:

poniedziałek – piątek, w godz. 10:00-17:00

AEGON, ALLIANZ, COMPENSA : tel. 605 303 380

SKANDIA, NORDEA: tel.693 303 323

EUROPA, OPEN LIFE (Getin Bank, Open Finance): tel. 723 452 572

AXA, GENERALI: tel.723 452 562

INNE: tel. 723 452 562

Adres Kancelarii:

Lengiewicz Wrońska Berezowska i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza s.c.
ul. Trębacka 4
00-074 Warszawa