• Prowadzimy sprawy z zakresu prawa cywilnego, w szczególności gospodarczego, reprywatyzacji, ochrony dóbr osobistych, prawa pracy, ochrony praw autorskich, prawa nieuczciwej konkurencji, prawa prasowego.
  • Dochodzimy roszczeń pieniężnych i niepieniężnych w tym roszczeń odszkodowawczych.
  • Reprezentujemy Klientów w postępowaniach zabezpieczających, egzekucyjnych oraz upadłościowych i naprawczych.
  • Pomagamy w ugodowym rozwiązaniu sporów, uczestniczymy w mediacjach.
  • Występujemy przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym oraz Trybunałem Konstytucyjnym.
  • Reprezentujemy Klientów przed Krajową Izbą Odwoławczą, przed sądami arbitrażowymi oraz przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów.