Kancelaria zawiadomiła Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów o stosowaniu przez AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów.
W ocenie Kancelarii ww. ubezpieczyciel naruszył art. 24 ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów w zw. z art. 4 ust. 1 i 2, 8 ust. 1 i 2 oraz 9 pkt 4 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, poprzez:

    • nieudzielanie konsumentom odpowiedzi na prośby o przesłanie rozliczeń polis (umów ubezpieczenia na życie z UFK, które zostały rozwiązane), które to działanie miało na celu nakłonienie konsumentów do zaniechania dochodzenia od AXA roszczeń o zwrot pobranych opłat likwidacyjnych;
    • żądanie od konsumentów działających samodzielnie, bez pomocy profesjonalnego pełnomocnika, wskazania podstawy prawnej prośby o przedstawienie rozliczenia, o którym mowa powyżej