W dniu 10 marca 2016 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie w całości uwzględnił zażalenie

złożone w imieniu powoda przez radców prawnych z Kancelarii LWB i prawomocnie

postanowił, że pozew zbiorowy przeciwko AXA Życie TU S.A. dotyczący polis

aktywnych będzie rozpoznawany w postępowaniu grupowym.

Rozstrzygnięcie Sądu Apelacyjnego oznacza, że sprawa będzie rozpatrywana przez Sąd

jako pozew zbiorowy. Do pozwu mogą dołączać osoby, które zawarły z AXA umowy

ubezpieczenia na życie z UFK i ich nie rozwiązały, a które domagają się ustalenia przez

sąd, że w przypadku ich wcześniejszego rozwiązania Axa będzie zobowiązana do wypłaty

całości środków zgromadzonych na rachunku polisy.

Powodem w sprawie reprezentantem grupy konsumentów jest Miejski Rzecznik

Konsumentów w Urzędzie Miasta Szczecin Pani Longina Kaczmarek, zastępowana przed

sądem przez radców prawnych z kancelarii Lengiewicz Wrońska Berezowska i Wspólnicy.

Pozew dotyczy następujących produktów ubezpieczeniowych AXA:

 Plan Inwestycyjny AXA

 Plan Inwestycyjny AXA Premia

 Plan Inwestycyjny AXA Plus

 Plan Inwestycyjny Profit

 Plan Inwestycyjny Regularian

 Plan Inwestycyjny Systematicus

 Plan Inwestycyjny VIP