Kancelaria LWB, działająca w imieniu Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Szczecinie, złożyła pozew zbiorowy przeciwko SKANDIA Życie TU S.A. o zapłatę – zwrot konsumentom – członkom grupy kwot, pobranych bez podstawy prawnej w związku z rozwiązaniem umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Na dzień złożenia pozwu grupa liczy 104 osoby.

Czytaj także: http://bip.um.szczecin.pl/umszczecinbip/chapter_11046.asp