Spory sądowe, arbitraż

 • Prowadzimy sprawy z zakresu prawa cywilnego, w szczególności gospodarczego, reprywatyzacji, ochrony dóbr osobistych, prawa pracy, ochrony praw autorskich, prawa nieuczciwej konkurencji, prawa prasowego.
 • Dochodzimy roszczeń pieniężnych i niepieniężnych w tym roszczeń odszkodowawczych.
 • Reprezentujemy Klientów w postępowaniach zabezpieczających, egzekucyjnych oraz upadłościowych i naprawczych.
 • Pomagamy w ugodowym rozwiązaniu sporów, uczestniczymy w mediacjach.
 • Występujemy przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym oraz Trybunałem Konstytucyjnym.
 • Reprezentujemy Klientów przed Krajową Izbą Odwoławczą, przed sądami arbitrażowymi oraz przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Administracyjne postępowania

 • Prowadzimy sprawy z zakresu prawa administracyjnego, w tym prawa budowlanego, planowania przestrzennego, ochrony środowiska, prawa energetycznego, a także
 • Reprezentujemy Klientów w postępowaniach administracyjnych przed wszystkimi organami administracji rządowej i samorządowej.
 • Występujemy przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym, a także w postępowaniach sądowoadministracyjnych przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym i Naczelnym Sądem Administracyjnym.
 • Zapewniamy kompleksową obsługę prawną nabywania i zbywania nieruchomości oraz realizacji inwestycji budowlanych.
 • Sporządzamy analizy prawne nieruchomości; badaniem obejmujemy zarówno tytuł prawny do nieruchomości, jak i obowiązujące plany zagospodarowania przestrzennego, zagadnienia związane z ochroną środowiska, ochroną zabytków, kwestie administracyjne i podatkowe.
 • Badamy zasadność roszczeń reprywatyzacyjnych i odszkodowawczych, a także prowadzimy w tym zakresie postępowania.
 • Regulujemy stan prawny nieruchomości.
 • Odzyskujemy wywłaszczone nieruchomości.
 • Uczestniczymy w procesach uchwalania studiów uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
 • Pomagamy uzyskać decyzje administracyjne niezbędne w procesie inwestycyjnym.
 • Przygotowujemy umowy kupna i sprzedaży nieruchomości, umowy leasingu, dzierżawy i najmu.
 • Bierzemy udział w negocjacjach z bankami, dotyczącymi finansowania inwestycji.
 • Świadczymy pomoc prawną przy zawieraniu umów z architektami i wykonawcami.
 • Przygotowujemy umowy rezerwacyjne, deweloperskie, umowy ustanowienia odrębnej własności lokali.
 • Reprezentujemy Klientów w postępowaniach sądowych dotyczących nieruchomości i procesów inwestycyjnych, w tym: w sporach ze wspólnotami mieszkaniowymi, z wykonawcami robót budowlanych, deweloperami.
 • Sporządzamy analizy prawne zasadności roszczeń reprywatyzacyjnych, w tym roszczeń dekretowych do nieruchomości warszawskich.
 • Występujemy do odpowiednich organów o sporządzenie kwerendy posiadanych akt dotyczących danej nieruchomości.
 • Prowadzimy badania archiwalne w zakresie wpisów do zamkniętych ksiąg hipotecznych.
 • Reprezentujemy Klientów w postępowaniach administracyjnych, sądowoadministracyjnych i sądowych w zakresie reprywatyzacji.
 • Reprezentujemy przedsiębiorców w negocjacjach z bankami w sprawach dotyczących finansowania inwestycji.
 • Doradzamy przy zawieraniu umów kredytowych, umów pożyczek i umów zabezpieczeń – weryfikujemy projekty przygotowane przez instytucje finansowe, dostosowując je do wymagań i indywidualnych potrzeb przedsiębiorców.
 • Sporządzamy opinie prawne dotyczące umów kredytowych, umów pożyczek i umów zabezpieczeń.
 • Koordynujemy działania związane ze sporządzeniem dokumentacji korporacyjnej niezbędnej do zawarcia umów kredytowych, umów pożyczek i umów zabezpieczeń.
 • Pomagamy przy przygotowywaniu dokumentów niezbędnych do uruchomienia kredytu lub pożyczki.
 • Uczestniczymy w renegocjacjach warunków obowiązujących umów kredytowych lub pożyczek.
 • Doradzamy zagranicznym bankom i instytucjom kredytowym przy tworzeniu oddziałów tych instytucji w Polsce oraz przy podejmowaniu przez te instytucje działalności na terytorium Polski w ramach działalności transgranicznej.
 • Przygotowujemy kompleksowe analizy i opinie prawne dotyczące planowanych przedsięwzięć inwestycyjnych.
 • Udzielamy porad prawnych, wyjaśnień i konsultacji.
 • Przygotowujemy strukturę prawną planowanych przedsięwzięć inwestycyjnych przy uwzględnieniu okoliczności faktycznych i oczekiwań przedsiębiorców.
 • Sporządzamy projekty umów.
 • Zabezpieczamy prawnie interesy Klientów.
 • Prowadzimy negocjacje handlowe.
 • Doradzamy przedsiębiorcom przy tworzeniu spółek oraz w prowadzeniu bieżącej działalności gospodarczej.
 • Sporządzamy i negocjujemy projekty umów/ statutów spółek prawa handlowego, fundacji oraz stowarzyszeń.
 • Przygotowujemy projekty pełnomocnictw niezbędnych do utworzenia nowych podmiotów.
 • Prowadzimy czynności rejestracyjne w rejestrach publicznych: Krajowym Rejestrze Sądowym, Urzędzie Statystycznym i Urzędzie Skarbowym.
 • Sporządzamy analizy prawne (due diligence) spółek i ich przedsiębiorstw.
 • Pomagamy w transakcjach zakupu i sprzedaży udziałów, akcji, przedsiębiorstw spółek oraz ich majątku.
 • Tworzymy ramy współpracy udziałowców oraz akcjonariuszy (shareholders agreement), a także reprezentujemy wspólników spółek w przypadku sporów wewnętrznych.
 • Przygotowujemy regulaminy pracy zarządów i innych organów spółek.
 • Zapewniamy obsługę prawną organów osób prawnych (posiedzenia zarządu, rady nadzorczej, zgromadzenia wspólników).
 • Przygotowujemy protokoły zgromadzeń wspólników/ walnych zgromadzeń oraz protokoły posiedzeń rad nadzorczych i innych organów.
 • Przygotowujemy uchwały organów spółek, fundacji i stowarzyszeń.
 • Przeprowadzamy zmiany umów/ statutów spółek, fundacji oraz stowarzyszeń.
 • Przeprowadzamy procesy łączenia, przekształcenia, podziału i likwidacji spółek.
 • Zakładamy i obsługujemy oddziały i przedstawicielstwa podmiotów zagranicznych.
 • Zapewniamy obsługę prawną stowarzyszeniom i fundacjom.
 • Prowadzimy obsługę prawną firm prowadzących działalność w branży energetycznej, w szczególności w zakresie odnawialnych źródeł energii;
 • Obsługujemy inwestycje energetyczne w zakresie wymogów wynikających z przepisów dotyczących ochrony środowiska (w tym: decyzje środowiskowe, pozwolenia wodnoprawne, pozwolenia zintegrowane, zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych);
 • Sporządzamy analizy praw własności gruntów na potrzeby budowy i eksploatacji elektrowni oraz infrastruktury energetycznej;
 • Regulujemy stan prawny gruntów;
 • Przygotowujemy umowy zabezpieczające prawa do gruntów;
 • Uczestniczymy w procesach uchwalania studiów uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
 • Uczestniczymy w negocjacjach warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej oraz sprzedaży zielonej energii;
 • Opiniujemy umowy przyłączeniowe z zakładami energetycznymi;
 • Pomagamy w uzyskiwaniu koncesji;
 • Reprezentujemy przedsiębiorców w sporach z Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki lub przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki.
 • Doradzamy w zakresie wszelkich prawnych aspektów zatrudnienia.
 • Pomagamy w wyborze najdogodniejszej formy zatrudniania pracowników.
 • Przygotowujemy i negocjujemy umowy o pracę, kontrakty menadżerskie, umowy zlecenia i o dzieło oraz umowy z agencjami pracy tymczasowej.
 • Dbamy o prawidłowe przygotowanie wewnątrzzakładowych regulaminów i porozumień.
 • Doradzamy w przeprowadzaniu procesów restrukturyzacji zatrudnienia.
 • Pomagamy w rozwiązywaniu sporów pracowniczych.
 • Reprezentujemy Klientów w sporach przed sądami pracy.
 • Świadczymy pomoc prawną na wszystkich etapach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 • Doradzamy w organizacji przetargów, w tym weryfikujemy ogłoszenia o zamówieniach publicznych i konsultujemy specyfikacje istotnych warunków zamówienia.
 • Wyjaśniamy procedury przetargowe, a także przygotowujemy oferty, pisma i dokumentację przetargową.
 • Analizujemy pod względem prawnym prawidłowość przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego; opiniujemy zasadność wnoszenia protestów, odwołań i skarg, jak również przygotowujemy ich projekty.
 • Reprezentujemy przedsiębiorców przed Zespołem Arbitrów przy Urzędzie Zamówień Publicznych, Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami powszechnymi.
 • Sporządzamy opinie prawne dotyczące problematyki związanej ze stosowaniem i interpretowaniem Prawa zamówień publicznych.
 • Stale analizujemy orzeczenia zespołu arbitrów oraz sądów powszechnych, dzięki czemu Klienci mogą uzyskać raporty i ekspertyzy dotyczące najnowszych tendencji i poglądów w zakresie Prawa zamówień publicznych.
 • Doradzamy Klientom w zakresie praw własności przemysłowej, praw autorskich i praw pokrewnych, a także w zakresie nowych technologii i prawa Internetu.
 • Tworzymy, opiniujemy i negocjujemy:
 • umowy sprzedaży praw autorskich,
 • umowy licencyjne i franszyzowe,
 • umowy transferu nowych technologii,
 • umowy z architektami,
 • umowy sponsoringu.
 • Doradzamy w zakresie ochrony i obrotu patentami, know-how, domenami i znakami towarowymi.
 • Prowadzimy sprawy sądowe z zakresu ochrony praw autorskich.
 • Świadczymy usługi w zakresie prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji oraz prawa antymonopolowego.
 • Reprezentujemy Klientów przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów w postępowaniach z zakresu czynów nieuczciwej konkurencji i nieuczciwych praktyk rynkowych.
 • Doradzamy w sprawach związanych z odpowiedzialnością za produkt niebezpieczny, nieuczciwymi praktykami rynkowymi, roszczeniami gwarancyjnymi, warunkami sprzedaży konsumenckiej.
 • Opiniujemy projekty restrukturyzacyjne w zakresie koncentracji pod kątem ich zgodności z prawem antymonopolowym.
 • Pomagamy przy zgłaszaniu fuzji i przejęć do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 • Analizujemy umowy w zakresie niedozwolonych postanowień umownych (klauzule abuzywne).
 • Sporządzamy opinie prawne oraz reprezentujemy klientów przed organami administracji publicznej oraz sądami administracyjnymi w sprawach obejmujących uzyskiwanie decyzji środowiskowych, pozwoleń wodnoprawnych, pozwoleń zintegrowanych.
 • Świadczymy pomoc prawną przy realizacji inwestycji energetycznych w zakresie wymogów wynikających z przepisów dotyczących ochrony środowiska, w szczególności dotyczących uzyskiwania decyzji środowiskowych, pozwoleń zintegrowanych oraz zezwoleń na emisję gazów cieplarnianych.
 • Zapewniamy obsługę prawną przedsiębiorcom prowadzącym zakłady zwiększonego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, w zakresie wymogów wynikających z przepisów dotyczących ochrony środowiska.
 • Tworzymy, opiniujemy i negocjujemy:
 • umowy licencyjne,
 • umowy na emisję programów i reklam,
 • umowy wynajmu powierzchni i nośników reklamowych,
 • umowy na przygotowywanie kampanii reklamowych,
 • umowy na wykonanie projektów graficznych,
 • umowy z producentami i artystami – wykonawcami,
 • umowy sponsoringowe.
 • Doradzamy w projektach zakładających wykorzystanie wizerunku.
 • Opracowujemy regulaminy serwisów WWW.
 • Pomagamy przy ustalaniu prawnych form współpracy z wydawcami prasy, nadawcami telewizyjnymi i radiowymi oraz providerami internetowymi.
 • Oceniamy prawidłowość proponowanych form promocji i reklamy produktów oraz marki Klienta z uwagi na ograniczenia prawne reklamy określonych typów produktów i usług.
 • Przygotowujemy regulaminy organizowanych przez Klientów akcji promocyjnych, konkursów, loterii, programów lojalnościowych.
 • Opracowujemy projekty związane z bazami danych osobowych, ich rejestracją i ochroną na terenie RP i krajów UE.
 • Doradzamy w zakresie aspektów prawnych zabezpieczenia danych osobowych i ochrony informacji niejawnych, w tym przygotowujemy procedury, regulaminy, instrukcje zarządzania systemami informatycznymi i politykę bezpieczeństwa.
 • Opracowujemy wnioski do GIODO.
 • Reprezentujemy Klientów w postępowaniu przed GIODO.
 • Od wielu lat Kancelaria LWB świadczy usługi na rzecz podmiotów hiszpańskich. Zdobyte doświadczenie, jak i biegła znajomość języka sprawia, że świetnie rozumiemy potrzeby Klientów hiszpańskich i oferujemy im kompleksową obsługę prawną w ich ojczystym języku.
 • Kancelaria LWB bierze czynny udział w budowaniu wzajemnych relacji polsko – hiszpańskich poprzez uczestnictwo w wielu organizacjach polsko – hiszpańskich m.in. jest członkiem Polsko – Hiszpańskiej Izby Gospodarczej w Warszawie oraz Hiszpańsko – Polskiej Izby Gospodarczej w Madrycie. Rozwijamy również współpracę z Izbami handlowymi regionów autonomicznych Hiszpanii.
 • Wyrazem uznania dla naszej pracy jest obecność w gronie kancelarii polecanych przez Ambasadę RP w Madrycie, jak również rekomendacja Kancelarii LWB przez Ambasadę Królestwa Hiszpanii w Warszawie.
 • Od roku 2005 Kancelaria LWB świadczy usługi na rzecz podmiotów izraelskich. Posiadane doświadczenie, codzienna współpraca z izraelską kancelarią prawniczą Knebel & Co Law Offices oraz bieżąca obsługa izraelskich firm w Polsce sprawia, że świetnie rozumiemy potrzeby Klientów izraelskich i oferujemy im kompleksową obsługę prawną w ich ojczystym języku.
 • Kancelaria LWB oraz Knebel & Co Law Offices są partnerami corocznej polsko – izraelskiej konferencji Business Opportunities in Poland, organizowanej w Tel Awiwie pod patronatem Ministerstwa Gospodarki i Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.
 • Kancelaria posiada stałe relacje z organizacjami rozwijającymi stosunki polsko – izraelskie.
 • W sierpniu 2016 r. Kancelaria LWB współuczestniczyła w utworzeniu Polsko Izraelskiej Izby Gospodarczej. Anna Lengiewicz – partner zarządzający, została Prezesem Polsko Izraelskiej Izby Gospodarczej.