Przebieg procesu

Pani Aneta Cieślicka -–Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Kołobrzegu podjęła się roli reprezentanta grupy i wytoczenia powództwa o zapłatę przeciwko Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A. (dalej „TU Open Life”) na podstawie przepisów ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym.

W dniu 1 czerwca 2015r. Kancelaria LWB reprezentująca Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Kołobrzegu złożyła w Sądzie Okręgowym w Warszawie pozew zbiorowy o zapłatę przeciwko TU Open Life, żądając:

  • zwrotu kwot równym wpłaconym składkom pomniejszonym o kwoty wypłacone przez TU Open Life; oraz dodatkowo jeżeli sąd nie uwzględni tego roszczenia żądamy:
  • zwrotu kwot:

– pobranych w związku z rezygnacją przez członka grupy z ubezpieczenia oraz

– pobranych jako opłata administracyjna.

W dniu składania pozwu było 144 członków grupy.

Pozew dotyczy osób, które zrezygnowały ze stosunku ubezpieczenia.

Dnia 4 stycznia 2016r. odpis pozwu został doręczony pozwanemu TU Open Life. Sąd jednocześnie zobowiązał TU Open Life do ustosunkowania się do pozwu, ale nie wyznaczył terminu na wniesienie odpowiedzi na pozew.

Dnia 16 sierpnia 2016 r. Kancelaria LWB złożyła wniosek do Sądu Okręgowego o wyznaczenie terminu rozprawy oraz zobowiązanie pozwanego do wniesienia odpowiedzi na pozew w terminie 14 dni.

Dnia 29 września 2016r. Sąd wyznaczył termin rozprawy na dzień 2 grudnia 2016r., na którym miał rozstrzygnąć kwestię rozpoznania sprawy w postępowaniu grupowym. Sąd wyznaczył pozwanemu termin na wniesienie odpowiedzi na pozew.

Dnia 18 października 2016r. pozwany TU Open Life złożyło pismo procesowe zawierające wniosek o zobowiązanie powoda do złożenia kaucji.

Dnia 4 listopada 2016r. TU Open Life złożyło odpowiedź na pozew.

25 listopada 2016r. Kancelaria LWB złożyła dwa pisma procesowe – odpowiedź na wniosek pozwanego dotyczący kaucji oraz replikę na odpowiedź na pozew.

Dnia 2 grudnia 2016 r. odbyła się rozprawa przed Sądem Okręgowym, po której w dniu 15 grudnia 2016 r. Sąd ogłosił postanowienie o odrzuceniu pozwu grupowego przeciwko TU Open Life. Postanowienie jest nieprawomocne.

Dnia 29 grudnia 2016r. TU Open Life złożyło wniosek o uzupełnienie postanowienia o odrzuceniu pozwu poprzez rozstrzygnięcie o kosztach procesu, które Sąd postanowił uzupełnić postanowieniem z dnia 25 stycznia 2017r.

Dnia 8 lutego 2017 r. Kancelaria LWB złożyła do Sądu Apelacyjnego w Warszawie zażalenie na postanowienie Sądu Okręgowego o odrzuceniu pozwu.

Dnia 24 lutego 2017 r. do Kancelarii wpłynęła odpowiedź TU Open Life na zażalenie.

Sąd Apelacyjny w Warszawie wyznaczył na dzień 26 kwietnia 2017r. termin posiedzenia, którego przedmiotem miało być rozpoznanie zażalenia Kancelarii i rozstrzygnięcie kwestii dopuszczalności rozpoznania sprawy w postępowaniu grupowym. Sąd nie zajął się zażaleniem merytorycznie z przyczyn formalnych. Sąd Apelacyjny dnia 26 kwietnia 2017r. zarządził zwrot akt Sądowi Okręgowemu w celu podpisania uzasadnienia zaskarżonego postanowienia, ewentualnie o wskazanie przyczyn niemożności podpisania uzasadnienia przez wszystkich sędziów orzekających w sprawie.

Dnia 18 maja 2017r. Sąd Okręgowy wydał postanowienie w przedmiocie uzupełnienia postanowienia z 15 grudnia 2016r. o koszty procesu.

Dnia 29 maja 2017r. Sąd Apelacyjny zwrócił się do Sądu Okręgowego o zwrot akt postępowania grupowego lub zawiadomienie o zachodzących przeszkodach.

Sąd Apelacyjny w dniu 5 czerwca 2017r. ponowił prośbę do Sądu Okręgowego o zwrot akt. Sąd Okręgowy zwrócił akta Sądowi Apelacyjnemu w dniu 5 czerwca 2017r.

Kancelaria LWB w dniu 19 czerwca 2017r. złożyła do Sądu Apelacyjnego zażalenie na postanowienie Sądu Okręgowego z 18 maja 2017r.

W dniu 24 czerwca 2017r. Sąd Okręgowy zwrócił się o wypożyczenie akt. Sąd Apelacyjny pismem z dnia 5 lipca 2017r. przesłał akta Sądowi Okręgowemu zaznaczając ich wypożyczenie na 2 dni.

Sąd Okręgowy dnia 6 lipca 2017r. zwrócił się do Sądu Apelacyjnego o ponowne wypożyczenie akt sprawy na 14 dni. Sąd Apelacyjny pismem z dnia 3 sierpnia 2017r. wypożyczył Sądowi Okręgowemu akta sprawy i zastrzegł ich pilny zwrot najpóźniej do dnia 18 sierpnia 2017r. Sąd Okręgowy zwrócił akta 7 sierpnia 2017r.

W dniu 28 grudnia 2017r. Sąd Apelacyjny w Warszawie prawomocnie postanowił, że pozew zbiorowy przeciwko TU Open Life będzie rozpoznawany w postępowaniu grupowym. Sąd Apelacyjny w Warszawie w całości uwzględnił zażalenie złożone w imieniu powoda przez radców prawnych z Kancelarii LWB.

Rozstrzygnięcie Sądu Apelacyjnego oznacza, że etap badania dopuszczalności pozwu został zakończony sukcesem i sprawa będzie rozpatrywana przez Sąd jako pozew grupowy.

Kolejnym etapem postępowanie będzie ustalenie ostatecznego składu grupy przez Sąd. Sąd Okręgowy zarządzi publikację ogłoszenia prasowego o toczącym się postępowaniu grupowym i wyznaczy ostateczny termin, do którego zainteresowane osoby będą mogły przystępować do pozwu zbiorowego.

Kancelaria LWB złożyła do Sądu Okręgowego projekt ogłoszenia prasowego o toczącym się postępowaniu grupowym przeciwko TU Open Life.

W dniu 11 maja 2018r. Sąd Okręgowy wydał postanowienie, w którym oddalił wniosek TU Open Life w  przedmiocie kaucji na zabezpieczenie kosztów procesu.

W dniu 11 maja 2018r. Sąd Okręgowy wydał również postanowienie, w którym zarządził publikację ogłoszenia o wszczęciu postępowania grupowego przeciwko TU Open Life o zapłatę oraz ustalił jego treść. Zażalenie na to postanowienie wniosło TU Open Life.

Sąd Okręgowy postanowieniem z dnia 6 lipca 2018r. odrzucił zażalenie TU Open Life na postanowienie o zarządzeniu publikacji prasowej, jako niedopuszczalne. TU Open Life wniosło zażalenie do Sądu Apelacyjnego pismem z dnia 26 lipca 2018r. Kancelaria złożyła do Sądu Apelacyjnego odpowiedź na zażalenie.

Jednocześnie w dniu 10 sierpnia 2018r. Kancelaria zgłosiła do Sądu przystąpienie do pozwy zbiorowego kolejnych członków grupy.

W dniu 18 grudnia 2018r. Sąd Apelacyjny oddalił w całości oba zażalenia TU Open Life, wskazując, że żaden z zarzutów pozwanego TU Open Life nie zasługiwał na uwzględnienie.

W dniu 6 czerwca 2019r. na łamach gazety Rzeczpospolita Sąd zamieścił ogłoszenie prasowe o prowadzeniu postępowania grupowego w niniejszej sprawie oraz wyznaczył ostateczny 2-miesięczny termin na przystąpienie do grupy. Z dniem 6 sierpnia 2019r. grupa została zamknięta.

W dniu 7 sierpnia 2019r. Kancelaria zgłosiła do Sądu przystąpienie do postępowania ostatniej grupy konsumentów.

W dniu 16 października 2019r. Kancelaria wystąpiła do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz do Rzecznika Finansowego o przedstawienie Sądowi istotnych poglądów dla niniejszej sprawy.

Postanowieniem z dnia 28 kwietnia 2020 r. Sąd Okręgowy ustalił skład grupy. Postanowieniem z dnia 23 marca 2021 r. Sąd Apelacyjny uwzględnił zażalenie powoda co do spornych 10 osób oraz orzekł, że bezzasadne są zarzuty TU Europa w stosunku do tych osób. Postanowieniem tym Sąd Apelacyjny uchylił również częściowo postanowienie Sądu Okręgowego o ustaleniu składu grupy i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania Sądowi Okręgowemu.